งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Substantial Transformation Criteria ( ST ) มี 4 ข้อ 1. เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางด้าน พิกัดฯ ( CTC ) 2. เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ เพิ่มขึ้นในตัวสินค้า (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Substantial Transformation Criteria ( ST ) มี 4 ข้อ 1. เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางด้าน พิกัดฯ ( CTC ) 2. เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ เพิ่มขึ้นในตัวสินค้า ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Substantial Transformation Criteria ( ST ) มี 4 ข้อ 1. เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางด้าน พิกัดฯ ( CTC ) 2. เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ เพิ่มขึ้นในตัวสินค้า ( VA ) 3. เกณฑ์การเปลี่ยนแปลง กระบวนการผลิต ( Process ) 4. เกณฑ์แบบผสมหรือเกณฑ์ เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ ( Mixed Criteria or Product Specific Rules )

2 1. เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางด้าน พิกัดฯ ( A Criterion of change in tariff classification หรือ CTC เกณฑ์ถิ่นกำเนิดฯที่กำหนดโดยดู จากการ เปลี่ยนแปลงพิกัดฯระหว่าง พิกัดฯของวัตถุดิบที่นำเข้ากับพิกัดฯของ สินค้าสำเร็จรูปที่ส่งออก โดยความ แตกต่างของพิกัดฯเกิดขึ้นจาก การที่ วัตถุดิบนำเข้าดังกล่าว ถูกนำไปแปรรูป เป็นสินค้าสำเร็จรูปโดยผ่านกระบวนการ ที่ซับซ้อน สินค้าที่ได้จากกระบวนการ ดังกล่าวจะได้ถิ่นกำเนิดฯเป็นของ ประเทศผู้ผลิต ถ้าการแปรรูปใช้ กระบวนการอย่างง่ายสินค้าที่ได้จะไม่ได้ ถิ่นกำเนิดฯแม้ว่ามีการเปลี่ยนพิกัดฯ หมาย ถึง

3 วัตถุดิบ นำเข้า 3904.22 (PVC) Transformation Processes 3923.30 สินค้า ส่งออก 3904.22 พิกัดฯของ วัตถุดิบนำเข้า 3923.30 พิกัดฯของ สินค้าส่งออก พิกัดฯ แตกต่าง กัน สินค้า ส่งออก ส่งอ อก ถิ่นกำเนิด สินค้าเป็น ของประเทศ ผู้ส่งออก Complex

4 วัตถุดิบ นำเข้าเป็น ผ้า 5208.52 ของสำเร็จรูปที่ ส่งออกเป็นเสื้อ 6206.30 5208.52 6206.30 แตก ต่าง การตัดเย็บ เสื้อผ้าจัดเป็น กระบวนการ ผลิตที่ยาก เสื้อที่ ส่งออก Change of Tariff Chapter หรื อ

5 วัตถุดิบนำเข้า เป็นเส้นด้าย 5402.47 ของสำเร็จรูปที่ ส่งออกเป็นผ้าทอ 5407.61 5402.47 5407.61 แตก ต่าง การทอผ้า จัดเป็น กระบวนการ ผลิตที่ยาก ผ้าที่ ส่งออก Change of Tariff Heading หรื อ

6 วัตถุดิบนำเข้า เป็นเพชรดิบ ของสำเร็จรูปที่ ส่งออกเป็นเพชร เจียระไนแล้ว 7102.21 7102.29 7102.21 7102.29 แตก ต่าง การเจียระไน จัดเป็น กระบวนการ ผลิตที่ยาก เพชรที่ ส่งออก Change of Tariff Sub-heading หรื อ

7 สรุปได้ว่าเกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิด สินค้าโดยการเปลี่ยนแปลงพิกัด ฯแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 1. เปลี่ยนแปลงในระดับตอน ( Change of Tariff Chapter ) หรือ CC 2. เปลี่ยนแปลงในระดับประเภท ( Change of Tariff Heading ) หรือ CTH 3. เปลี่ยนแปลงในระดับประเภท แยกย่อย ( Change of Tariff Split- heading ) หรือ CTHS

8 4. เปลี่ยนแปลงในระดับประเภท ย่อย ( Change of Tariff Subheading ) หรือ CTSH 5. เปลี่ยนแปลงในระดับประเภท ย่อยแยกย่อย ( Change of Tariff Split-Subheading ) หรือ CTSHS

9 กรณีสินค้าที่ส่งออก ทำมาจาก วัตถุดิบหลายชนิด เราจะพบว่าใน ตัวสินค้านั้น จะมีเกณฑ์ถิ่นกำเนิด สินค้า หลายเกณฑ์ปนกันอยู่ในตัว สินค้า ปัญหาก็คือ เราจะกำหนด เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับ สินค้าที่ส่งออกได้อย่างไร การกำหนดเกณฑ์ถิ่นกำเนิด สินค้า ในกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้ สามารถทำได้โดยใช้ หลักเกณฑ์ ที่เรียกว่า “Tariff Shift Rules”

10 หลักการของ ”Tariff Shift Rules” คือการนำเกณฑ์ถิ่น กำเนิดสินค้าที่มีอยู่หลาย เกณฑ์ในตัวสินค้ามา เรียงลำดับกัน โดยให้เรียง จากเกณฑ์ที่มีจำนวนหลัก ของตัวเลขที่มากไปหา เกณฑ์ที่มีจำนวนหลักของตัว เลขที่น้อย แล้วสรุปให้ตัวเลข มากเป็นเกณฑ์ตัวแทนของ สินค้านั้น ตามตัวอย่างใน Page ต่อไป

11 หลัก Tariff Shift Rules คือ ตัวเลขมาก คลุมตัวเลขน้อย 2 หลั ก 4 หลั ก 6 หลั ก

12 ก าว ไม้ อัด

13 8450.12 Switch:8536 Motor :8501 Circuit:8537 CC Rubber:40 Glass:70 CC Part:8450.90 ส่งอ อก CTSH


ดาวน์โหลด ppt Substantial Transformation Criteria ( ST ) มี 4 ข้อ 1. เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางด้าน พิกัดฯ ( CTC ) 2. เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ เพิ่มขึ้นในตัวสินค้า (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google