งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง สมเหตุสมผล ในการรักษาโรคเบื้องต้นในเด็ก Antibiotics use in pediatric patients นพ. สัจจะ อิศรางกูร ณ อยุธยา พญ. เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง สมเหตุสมผล ในการรักษาโรคเบื้องต้นในเด็ก Antibiotics use in pediatric patients นพ. สัจจะ อิศรางกูร ณ อยุธยา พญ. เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง สมเหตุสมผล ในการรักษาโรคเบื้องต้นในเด็ก Antibiotics use in pediatric patients นพ. สัจจะ อิศรางกูร ณ อยุธยา พญ. เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ สาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 มีนาคม 2557

2 Outline ข้อควรปฏิบัติเมื่อผู้ปกครองต้องการ antibiotic การให้ยาปฏิชีวนะสำหรับเด็ก สำหรับผู้ป่วยเด็ก ที่พบบ่อย

3

4

5

6 5 Steps use of antibiotics Step I Diagnosis and severity Step II Cause (organism) Step III Host (age, immune) Step IV Appropriate use (drug, duration) Step V Communication

7 ทำไมคนไข้ พูดมากอย่าง นี้ ????

8 ทำไมคุณ หมอพูดไม่รู้ เรื่อง ????

9

10 ยาปฏิชีวนะสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ การใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็นก่อให้เกิดเชื้อ ดื้อยาในผู้ป่วยและในชุมชน สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย โดยไม่จำเป็น อธิบายผลการตรวจรักษาและการวินิจฉัยโรค การนำยาปฏิชีวนะที่มีไว้สำหรับยาฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย ไม่มีผลต่อการรักษาโรคติดเชื้อที่เกิด จากไวรัส ทำอย่างไร เมื่อผู้ปกครอง ต้องการยาปฏิชีวนะ

11 สร้างความเชื่อมั่นและไว้ใจในการรักษา ให้ความรู้สึกเป็นมิตร และรับฟัง อย่าเพิ่งด่วน ตัดสินว่าเป็นเพียงการติดเชื้อไวรัสเล็กๆน้อยๆ กระตุ้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการร่วม รักษา อธิบายแผนการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ปกครอง อธิบายการดำเนินโรค ระยะเวลาที่จะเกิดอาการ ทั้งหมด อธิบายอาการที่ไม่หายหรือแย่ลง ที่ควรรีบ กลับมาตรวจรักษาอีกครั้ง ทำอย่างไร เมื่อผู้ปกครอง ต้องการยาปฏิชีวนะ

12 ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ในช่วงรอตรวจ วีดีโอเทป โปสเตอร์ หรือสื่อต่างๆ ให้บุคลากรทางการแพทย์มีส่วนช่วยในการให้ ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ ช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มากขึ้น ใช้แผ่นพับ หรือป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ช่วยสนับสนุนหลักการในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ ในการรักษาโรคต่างๆ ช่วยให้ข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้ป่วยและญาติ ทำอย่างไร เมื่อผู้ปกครอง ต้องการยาปฏิชีวนะ

13 Pharyngitis Otitis media Rhinosinusitis Cough/Bronchitis Diarrhea

14 แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติด เชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดิน หายใจส่วนบน และอวัยวะใกล้เคียง ทางเดินหายใจส่วนบนและอวัยวะใกล้เคียง – ประกอบด้วย จมูก โพรงจมูก โพรงอากาศข้างจมูก ( ไซนัส ) คอหอย (Pharynx) ต่อมทอลซิล ลิ้นไก่ เพดานอ่อน กล่องเสียง หูส่วนกลาง และหลอดลม Pharyngitis Otitis media Rhinosinusitis Cough/Bronchitis

15 แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะใน โรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบ ทางเดินหายใจส่วนบน และ อวัยวะใกล้เคียง อาการของโรคในระบบทางเดินหายใจส่วนบน – น้ำมูกไหล จาม คัดจมูก มีเสมหะ – เสมหะไหลลงคอ ไอ – เจ็บคอ เสียงแหบ – ปวดศีรษะ ครั่นเนื้อครั่นตัว – มีไข้ ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย – ผู้ป่วยอาจมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีอาการ หลายอย่างร่วมกัน

16 แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติด เชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดิน หายใจส่วนบน และอวัยวะใกล้เคียง โรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยและการใช้ยาปฏิชีวนะมี ประโยชน์ – โรคต่อมทอลซิลอักเสบ หรือโรคคอหอยอักเสบ จากเชื้อ Group A Beta hemolytic streptocococcus (GABHS/GAS) โรคที่การใช้ยาปฏิชีวนะอาจมีประโยชน์ – โรคหูน้ำหนวกเฉียบพลัน – โรคไซนัสอักเสบเฉียบพลัน โรคที่ยาปฏิชีวนะไม่มีประโยชน์ – โรคหวัด โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคคออักเสบจาก เชื้อไวรัส รวมทั้งโรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน

17 แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะใน โรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบ ทางเดินหายใจส่วนบน และ อวัยวะใกล้เคียง สาเหตุ – เชื้อไวรัส มากกว่าร้อยละ 80 – เชื้อแบคทีเรีย – สาเหตุอื่นๆ เช่น ภูมิแพ้ การรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ส่วนใหญ่ (8 ใน 10 ครั้ง ) จึงไม่ต้องใช้ยา ปฏิชีวนะ

18 Pharyngitis – Virus (85%) – Bacteria (10-15%) group A beta-hemolytic Streptococci (GABHS) Mycoplasma pneumoniae Chlamydia pneumoniae Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis – การรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ส่วน ใหญ่ (8 ใน 10 ครั้ง ) จึงไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

19 Features suggestive of GAS Acute onset Very sore throat Headache Fever Absence of coryza Tonsillar swelling or exudates Petechiae of soft palate Age > 3 years

20

21

22 Antibiotic for GAS DrugDoseDuration Penicillin V250 mg bid-tid10 days Amoxicillin40-50 mg/kg bid-tid10 days Penicillin G600,000 U IMSingle dose Allergic to Pen Erythromycin40-50 mg/kg tid-qid10 days Roxithromycin100 mg bid10 days Redbook 2012

23 Rhinitis versus sinusitis Children have 2-9 viral respiratory illnesses/yr In uncomplicated colds, – cough and nasal discharge may persist for 10 days after other symptoms have resolved

24 Characterization of the natural history and time course of fever and respiratory symptoms associated with an uncomplicated viral upper respiratory infection (URI) in children Dr Ellen Wald; adapted from Gwaltney et al. and Rosenfeld at al.

25 Bacterial or virus A.≥ 10 days without improvement B.severe symptoms (facial pain, purulent discharge and high fever ≥ 39 ̊ C) ≥ 3 days C.worsening symptoms after 5-6 days (2 nd bacterial inf.)

26 ≤ 2 years of age Previous antibiotic exposure (≤ 3 months) Daycare attendance Recent hospitalization past 5 days Risk for resistance

27 Antibiotic selection 1 st line2 nd line3 rd line Amox(40-50) Amox(80-90) Amox-clav(80-90) Cefdinir(14) Cefuroxime(30) Cefditoren Clinda or Amoxy PLUS 3 rd gen ceph Ceftriaxine(50) Penicillin allergy Cephalosporin OR Azithro/Clarithro Clindamycin PLUS 3 rd gen ceph or TMP/SMX

28 Uncomplicated ABRS in adults : 5–7 days Children : 10–14 days or 7 days after resolution Duration

29 Acute otitis media Virus: 10-40% – RSV, rhinovirus, coronavirus, influenzae virus, enterovirus and adenovirus Bacteria : – Streptococcus pneumoniae – H. influenzae – M. catarrhalis อาจหายได้เอง

30 Acute otitis media Sign/symptom – Ear pain – Fever – Bulging yellow or red tympanic membrane

31 Treatment

32 High riskLow risk First-line therapyHigh-dose Amoxicillin (80-90 MKday) 10 days Amoxicillin (40 MKday) 5-7 days Treatment Failure at 48-72 hr High-dose amoxicillin/clavulanate (80-90/6.4 MKday) Cefuroxime(30) Cefdinir(14) Ceftriaxone IM(50) x3 days +/-Tympanocentesis Antibiotic selection

33 Risk Factors for AOM Caused by Resistant Pathogens ≤ 2 years of age Previous antibiotic exposure (≤ 3 months) Daycare attendance Hx AOM. Dowell SF, et al. Pediatr Infect Dis J. 1999;18:1-9. Chartrand SA, et al. Pediatr Ann. 1998;27:86-95. Pichichero ME, et al. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2000;109:2-12

34 Cough illness/Bronchitis Principally caused by viral pathogens Airway inflammation and sputum production are non-specific and do not imply a bacterial etiology

35 Do not use antibiotics for: Cough <10-14 days in well-appearing child without signs of pneumonia Consider antibiotics only for: Suspected pneumonia Prolonged cough (>10-14 days without improvement) Macrolide when mycoplasma is suspected Cough illness/Bronchitis

36

37

38

39 Acute diarrhea VirusBacteriaProtozoa RotavirusSalmonellaGiardia lamblia Enteric adenovirusShigellaCryptosporidium Norwalk-like virusVibrio choleraeE. histolytica CalicivirusClostridium difficileStrongyloides AstrovirusE. coliBalantidium coli CoronavirusCampylobacter jejuni

40 Bacteria – High fever (>39°C) – Overt faecal blood – Abdominal pain – CNS involvement : irritability, apathy, seizures Virus – Significant vomiting – Respiratory symptoms Bacteria or virus

41 Shigella dysentery ( โรคบิด ) Cholera ( โรคอหิวาตกโรค ) Salmonella gastroenteritis – Age < 3 months – Immune-compromised – Severe Antibiotic use in acute diarrhea

42

43

44 การรักษาโรคอุจจาระร่วง เป้าหมายสำคัญของการรักษา คือ การให้สารน้ำ เพื่อทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไป Activated charcoal ชนิดเม็ด – เด็ก ผสม 1 เม็ดในน้ำสะอาด 30 มล. กินวันละ 2-4 ครั้ง – ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 2 เม็ด วันละ 4 ครั้ง Zinc sulphate oral solution – 20 มิลลิกรัมต่อวัน นาน 10-14 วัน ในเด็กเล็กอายุ น้อยกว่า 5 ปี

45 Question?

46 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง สมเหตุสมผล ในการรักษาโรคเบื้องต้นในเด็ก Antibiotics use in pediatric patients นพ. สัจจะ อิศรางกูร ณ อยุธยา พญ. เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google