งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิถีชีวิต ประชาธิปไตย. ประชาธิปไตย มี 3 ลักษณะ 1. ประชาธิปไตยที่เป็นอุดมคติ 2. ประชาธิปไตยที่เป็นวิถีชีวิต 3. ประชาธิปไตยที่เป็นระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิถีชีวิต ประชาธิปไตย. ประชาธิปไตย มี 3 ลักษณะ 1. ประชาธิปไตยที่เป็นอุดมคติ 2. ประชาธิปไตยที่เป็นวิถีชีวิต 3. ประชาธิปไตยที่เป็นระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิถีชีวิต ประชาธิปไตย

2 ประชาธิปไตย มี 3 ลักษณะ 1. ประชาธิปไตยที่เป็นอุดมคติ 2. ประชาธิปไตยที่เป็นวิถีชีวิต 3. ประชาธิปไตยที่เป็นระบบ

3 1. ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นอุดมคติ ซึ่งหมายถึง การมีศรัทธาและความเชื่อมั่นในเหตุผล ความสามารถอิสรภาพ และเสรีภาพของมนุษย์ 2. ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นระบบการเมือง และวิธีการจัดระเบียบการปกครอง ซึ่งหมายถึงระบบการเมือง ที่ถือว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน หรือการปกครองของ ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน 3. ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นวีถีชีวิต ซึ่งหมายถึง การอยู่รวมกันและปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาค ในสิทธิและเสรีภาพของสมาชิกทุกคน ไม่ก้าวก่ายในสิทธิของผู้อื่น เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม ร่วมกันรับผิดชอบและทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวม ตลอดจนใช้สติปัญญาแก้ปัญหาโดยสันติวิธี

4 วิถีชีวิตที่เป็นระบบ รายงานผล ตั้งระบบพรรค หาเสียง เลือกตั้ง นับคะแนน

5 ประชาธิปไตย ที่เป็นวิถีชีวิต คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม

6 คารวธรรม เคารพเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีเสรีภาพ ใช้สิทธิตามขอบเขต เคารพสิทธิผู้อื่น ไม่ทำทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย ไม่ทำให้คนอื่นเสียชื่อเสียง เจ็บกาย เคารพ ความคิดผู้อื่น ไตร่ตรอง กฎระเบียบ ตั้งใจฟัง ต่อแถว ก่อน / หลัง มีมารยาท รู้ ก า ล เ ท ศ ะ ว า จ า สุ ภ า พ การพูด มีสัมมาคารวะ เ พื่ อ น ๆ ครู ญ า ติ ผู้ ใ ห ญ่ พ่อ แม่

7 สามัคคีธรรม หนึ่งเดียว กลุ่มย่อย สังคม เ ห็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ร ว ม รับผิดชอบต่อหน้าที่ ร่วมมือกันทำงาน เ ต็ ม ใ จ ต ั้ ง ใ จ ร่วมทำ ร่ ว ม คิ ด

8 ปัญญาธรรม มีปัญหา ช่วยคิด ช่วยแก้โดย ใช้เหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักใช้ปัญญา ใช้เหตุผล

9 กิจกรรมส้วมสุขสันต์ ปัญญาธรรม วางแผนในการดูแลห้องส้วม จัดทำแหล่งเรียนรู้ บริเวณห้องเรียนส้วม จัดทำเครื่องหอมดับกลิ่น ในห้องส้วม สามัคคีธรรม มีความรู้กระตือรือร้น ในการทำงาน ร่วมมือกันทำงานจนเสร็จ จัดเวรดูแลความ สะอาดประจำวัน คารวธรรม ปฏิบัติตนเกี่ยวกับวิธีการใช้ส้วม อย่างถูกวิธี เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าห้องส้วม วางรองเท้าเป็นระเบียบ เมื่อมีการประเมินผล ยอมรับฟังคำวิจารณ์ด้วย ตัวอย่าง แบบประเมิน เมื่อมีข้อผิดพลาดร่วมกันปรับปรุง แก้ไข สวนหย่อมมีความหมาย ต้นไม้บริเวณ สวนหย่อมไม่หาย อุปกรณ์ทำความสะอาด เก็บเป็นระเบียบ


ดาวน์โหลด ppt วิถีชีวิต ประชาธิปไตย. ประชาธิปไตย มี 3 ลักษณะ 1. ประชาธิปไตยที่เป็นอุดมคติ 2. ประชาธิปไตยที่เป็นวิถีชีวิต 3. ประชาธิปไตยที่เป็นระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google