งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิถีชีวิตประชาธิปไตย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิถีชีวิตประชาธิปไตย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิถีชีวิตประชาธิปไตย

2 ประชาธิปไตย มี 3 ลักษณะ 1.ประชาธิปไตยที่เป็นอุดมคติ 2.ประชาธิปไตยที่เป็นวิถีชีวิต 3.ประชาธิปไตยที่เป็นระบบ

3 1. ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นอุดมคติ
ซึ่งหมายถึง การมีศรัทธาและความเชื่อมั่นในเหตุผล ความสามารถอิสรภาพ และเสรีภาพของมนุษย์ 2. ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นระบบการเมือง และวิธีการจัดระเบียบการปกครอง ซึ่งหมายถึงระบบการเมือง ที่ถือว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน หรือการปกครองของ ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน 3. ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นวีถีชีวิต ซึ่งหมายถึง การอยู่รวมกันและปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาค ในสิทธิและเสรีภาพของสมาชิกทุกคน ไม่ก้าวก่ายในสิทธิของผู้อื่น เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม ร่วมกันรับผิดชอบและทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวม ตลอดจนใช้สติปัญญาแก้ปัญหาโดยสันติวิธี

4 วิถีชีวิตที่เป็นระบบ
ตั้งระบบพรรค หาเสียง รายงานผล นับคะแนน เลือกตั้ง

5 ปัญญาธรรม คารวธรรม สามัคคีธรรม
ประชาธิปไตย ที่เป็นวิถีชีวิต สามัคคีธรรม

6 คารวธรรม มีมารยาท เคารพ ครู ญาติผู้ใหญ่ พ่อ แม่ มีสัมมาคารวะ การพูด
ใช้สิทธิตามขอบเขต ญาติผู้ใหญ่ เพื่อน ๆ มีเสรีภาพ พ่อ แม่ มีสัมมาคารวะ ชาติ เคารพเทิดทูน สถาบัน ศาสนา คารวธรรม พระมหากษัตริย์ ไม่ทำทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย การพูด มีมารยาท เคารพสิทธิผู้อื่น เคารพ ไม่ทำให้คนอื่นเสียชื่อเสียง วาจาสุภาพ กฎระเบียบ เจ็บกาย รู้กาลเทศะ ความคิดผู้อื่น ตั้งใจฟัง ไตร่ตรอง ต่อแถว ก่อน/หลัง

7 สามัคคีธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ ร่วมทำ ร่วมคิด ร่วมมือกันทำงาน
เต็มใจ ตั้งใจ ร่วมคิด ร่วมมือกันทำงาน กลุ่มย่อย หนึ่งเดียว สังคม สามัคคีธรรม เห็นประโยชน์ส่วนรวม รับผิดชอบต่อหน้าที่

8 ปัญญาธรรม คิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักใช้ปัญญา ใช้เหตุผล ช่วยคิด มีปัญหา
ช่วยแก้โดย ใช้เหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ

9 ร่วมมือกันทำงานจนเสร็จ
อุปกรณ์ทำความสะอาด เก็บเป็นระเบียบ เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าห้องส้วม ปฏิบัติตนเกี่ยวกับวิธีการใช้ส้วม อย่างถูกวิธี วางรองเท้าเป็นระเบียบ คารวธรรม สวนหย่อมมีความหมาย ต้นไม้บริเวณ สวนหย่อมไม่หาย ตัวอย่าง แบบประเมิน กิจกรรมส้วมสุขสันต์ วางแผนในการดูแลห้องส้วม จัดทำแหล่งเรียนรู้ บริเวณห้องเรียนส้วม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม จัดทำเครื่องหอมดับกลิ่น ในห้องส้วม จัดเวรดูแลความ สะอาดประจำวัน เมื่อมีการประเมินผล ยอมรับฟังคำวิจารณ์ด้วย เมื่อมีข้อผิดพลาดร่วมกันปรับปรุง แก้ไข ร่วมมือกันทำงานจนเสร็จ มีความรู้กระตือรือร้น ในการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt วิถีชีวิตประชาธิปไตย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google