งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานการเขียน โปรแกรม ง 30212 พื้นฐานการเขียน โปรแกรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียน ปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานการเขียน โปรแกรม ง 30212 พื้นฐานการเขียน โปรแกรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียน ปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานการเขียน โปรแกรม ง 30212 พื้นฐานการเขียน โปรแกรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียน ปลวกแดงพิทยาคม

2 เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำงานตามหลักตรรกศาสตร์ ทำงานตามหลักตรรกศาสตร์ ทำงานตามกฎของวอน นิ วแมน คือ “ จะมีการ ประมวลผลคำสั่งแบบเป็น ลำดับ จากหน่วยความจำ หลักเท่านั้น ” ทำงานตามกฎของวอน นิ วแมน คือ “ จะมีการ ประมวลผลคำสั่งแบบเป็น ลำดับ จากหน่วยความจำ หลักเท่านั้น ” การทำงานของ คอมพิวเตอร์

3 RAM เป็น หน่วยความจำหลัก RAM เป็น หน่วยความจำหลัก คำสั่งที่จะทำงานจะอยู่ใน RAM คำสั่งที่จะทำงานจะอยู่ใน RAM CPU ทำหน้าที่นำคำสั่งมาแปล และสั่งงานต่อ CPU ทำหน้าที่นำคำสั่งมาแปล และสั่งงานต่อ คำสั่งใน RAM จะอยู่ใน เลขฐานสอง คำสั่งใน RAM จะอยู่ใน เลขฐานสอง การทำงานของ คอมพิวเตอร์ ( ต่อ )

4

5 คอมพิวเตอร์ต้องได้รับ คำสั่ง คอมพิวเตอร์ต้องได้รับ คำสั่ง โปรแกรมเมอร์ (program mer) หมายถึง ผู้เขียน โปรแกรม คือ ผู้ที่นำคำสั่ง ของภาษาต่างๆ มาทำการ เรียบเรียง เพื่อสั่งงาน คอมพิวเตอร์ให้ทำงาน ตามที่ต้องการ โปรแกรมเมอร์ (program mer) หมายถึง ผู้เขียน โปรแกรม คือ ผู้ที่นำคำสั่ง ของภาษาต่างๆ มาทำการ เรียบเรียง เพื่อสั่งงาน คอมพิวเตอร์ให้ทำงาน ตามที่ต้องการ การเขียนโปรแกรม

6 ภาษามนุษย์ ระดับสูง ระดับต่ำ ภาษาเครื่อง ภาษามนุษย์ ระดับสูง ระดับต่ำ ภาษาเครื่อง ระดับสูงใกล้เคียงกับ ภาษามนุษย์ ระดับสูงใกล้เคียงกับ ภาษามนุษย์ ระดับต่ำใกล้เคียงกับ ภาษาเครื่อง ระดับต่ำใกล้เคียงกับ ภาษาเครื่อง ระดับของภาษาในการ เขียนโปรแกรม

7 เรียกว่าตัวแปลภาษา เรียกว่าตัวแปลภาษา เป็นโปรแกรมอย่าง หนึ่งที่ใช้ในการแปล คำสั่งให้เป็น ภาษาเครื่อง เป็นโปรแกรมอย่าง หนึ่งที่ใช้ในการแปล คำสั่งให้เป็น ภาษาเครื่อง เครื่องมือในการเขียน โปรแกรม

8 Print A Print B C = A + B Print C ตัวแปลภาษา 100110 10 111011 00 101101 10 100010 01 ภาษา โปรแกรม ภาษาเครื่ อง

9 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตาม ลักษณะการทำงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตาม ลักษณะการทำงาน 1. คอมไพล์เลอร์ (compiler) 1. คอมไพล์เลอร์ (compiler) 2. อินเทอร์พรีเตอร์ (interpreter) 2. อินเทอร์พรีเตอร์ (interpreter) ประเภทของตัว แปลภาษา

10 ทำการตรวจสอบไวยกรณ์ ทั้งหมดก่อนที่จะทำการแปล เป็นภาษาเครื่อง ทำการตรวจสอบไวยกรณ์ ทั้งหมดก่อนที่จะทำการแปล เป็นภาษาเครื่อง ทำงานได้เร็ว ทำงานได้เร็ว ต้องถูกต้องทั้งหมดจึงจะ ทำงานได้ ต้องถูกต้องทั้งหมดจึงจะ ทำงานได้ C, PASCAL C, PASCAL 1. คอมไพเลอร์ (Compiler)

11 ตรวจสอบไป แปลไป ตรวจสอบไป แปลไป ทำงานได้ตามคำสั่งที่ถูก ทำงานได้ตามคำสั่งที่ถูก การทำงานช้าเพราะต้องแปล ตลอด การทำงานช้าเพราะต้องแปล ตลอด HTML, Java Script, PHP, ASP HTML, Java Script, PHP, ASP 2. อินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter)

12 ศึกษาปัญหา จุดมุ่งหมายและ ความต้องการของผู้ใช้ ศึกษาปัญหา จุดมุ่งหมายและ ความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบโปรแกรม ออกแบบโปรแกรม เขียนโปรแกรม เขียนโปรแกรม ทดสอบ ทดสอบ ทำเอกสารประกอบ ทำเอกสารประกอบ กระบวนการเขียน โปรแกรม

13 ช่วยทำให้เขียนโปรแกรมได้ ตรงตามความต้องการ ทำงานได้ถูกต้อง ช่วยทำให้เขียนโปรแกรมได้ ตรงตามความต้องการ ทำงานได้ถูกต้อง 1. ศึกษาความต้องการของ ผู้ใช้ Requirement Analysis)

14 สร้างเค้าโครงเพื่อ นำไปใช้เป็นแนวทาง ในการเขียนโปรแกรม สร้างเค้าโครงเพื่อ นำไปใช้เป็นแนวทาง ในการเขียนโปรแกรม 2. ออกแบบโปรแกรม (Design)

15 ลงมือเขียนโปรแกรม ตามที่กำหนดไว้โดยใช้ ภาษาต่างๆ ลงมือเขียนโปรแกรม ตามที่กำหนดไว้โดยใช้ ภาษาต่างๆ 3. เขียนโปรแกรม (Coding)

16 ตรวจสอบว่าการ ทำงานของโปรแกรม นั้นถูกต้องตามความ ต้องการของผู้ใช้หรือ เปล่า ตรวจสอบว่าการ ทำงานของโปรแกรม นั้นถูกต้องตามความ ต้องการของผู้ใช้หรือ เปล่า 4. ทดสอบ (Testing)

17 ความผิดพลาดที่ไวยกรณ์ (syntax error) ความผิดพลาดที่ไวยกรณ์ (syntax error) ความผิดพลาดในขณะทำงาน (runtime error) ความผิดพลาดในขณะทำงาน (runtime error) ผลลัพธ์ผิดพลาด (result error) ผลลัพธ์ผิดพลาด (result error) ความผิดพลาดในการ เขียนโปรแกรม

18 สร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้ และเป็นคู่มือในการดูแลและ การพัฒนาต่อไป สร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้ และเป็นคู่มือในการดูแลและ การพัฒนาต่อไป 5. การทำเอกสาร ประกอบ (Documenting)

19 แบบลำดับ (sequence structure) แบบลำดับ (sequence structure) แบบเงื่อนไข (condition structure) แบบเงื่อนไข (condition structure) แบบทำซ้ำ (repetition structure) แบบทำซ้ำ (repetition structure) โครงสร้างของโปรแกรม

20 คำสั่งต่างๆทำงานครั้ง เดียว คำสั่งต่างๆทำงานครั้ง เดียว การทำงานเป็นไป ตามลำดับจากจุดเริ่มต้น ไปยังจุดสิ้นสุด การทำงานเป็นไป ตามลำดับจากจุดเริ่มต้น ไปยังจุดสิ้นสุด ทำงานทุกคำสั่ง ทำงานทุกคำสั่ง แบบลำดับ (sequence structure)

21 คำสั่งต่างๆทำงานไม่เกิน 1 ครั้ง คำสั่งต่างๆทำงานไม่เกิน 1 ครั้ง ลำดับการทำงานเป็นไป ตามลำดับจากจุดเริ่มไปจุด สุดท้าย ลำดับการทำงานเป็นไป ตามลำดับจากจุดเริ่มไปจุด สุดท้าย จะมีบางคำสั่งไม่ถูกใช้งาน ตามเงื่อนไขที่กำหนด จะมีบางคำสั่งไม่ถูกใช้งาน ตามเงื่อนไขที่กำหนด แบบเงื่อนไข (condition structure)

22 ซอสโค๊ด (source code) คือ คำสั่งใน ภาษาโปรแกรมที่ยังไม่ ถูกแปลเป็น ภาษาเครื่อง จะ แตกต่างกันไปตามแต่ ละภาษา ซอสโค๊ด (source code) คือ คำสั่งใน ภาษาโปรแกรมที่ยังไม่ ถูกแปลเป็น ภาษาเครื่อง จะ แตกต่างกันไปตามแต่ ละภาษา ซอสโค๊ด

23 โปรแกรม คือ คำสั่งที่ถูก แปลงเป็นภาษาเครื่อง เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ ถูกใช้งานถูกเก็บอยู่ใน ฮาร์ดดิสก์เรียกอีกอย่าง ว่าเอกซิคิวเทเบิ้ลไฟล์ (executable file) หรือ เลขฐาน 2 โปรแกรม คือ คำสั่งที่ถูก แปลงเป็นภาษาเครื่อง เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ ถูกใช้งานถูกเก็บอยู่ใน ฮาร์ดดิสก์เรียกอีกอย่าง ว่าเอกซิคิวเทเบิ้ลไฟล์ (executable file) หรือ เลขฐาน 2 โปรแกรม

24 โปรเซส คือ โปรแกรม ที่กำลังทำงานอยู่ใน หน่วยความจำ โปรเซส คือ โปรแกรม ที่กำลังทำงานอยู่ใน หน่วยความจำ โปรเซส


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานการเขียน โปรแกรม ง 30212 พื้นฐานการเขียน โปรแกรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียน ปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google