งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

THE WAY OF THE PROGRAM. PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE Engine ที่ใช้แปลและรันไพธอนเรียกว่า Python Interpreter ใช้ได้ 2 วิธี คือ – Immediate mode – Script.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "THE WAY OF THE PROGRAM. PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE Engine ที่ใช้แปลและรันไพธอนเรียกว่า Python Interpreter ใช้ได้ 2 วิธี คือ – Immediate mode – Script."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 THE WAY OF THE PROGRAM

2 PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE Engine ที่ใช้แปลและรันไพธอนเรียกว่า Python Interpreter ใช้ได้ 2 วิธี คือ – Immediate mode – Script mode

3 Immediate Mode Python prompt Inmediate mode

4 Script mode เขียนโปรแกรมเก็บไว้ในแฟ้ม ใช้อินเทอร์พลีเตอร์กระทำการโปรแกรมภายใน แฟ้ม เรียกแฟ้มนี้ว่า script Script มีข้อดี คือ สามารถบันทึกเก็บไว้ในดิสก์ และพิมพ์ออกมาได้

5 Interactive Python is good for experiments and programs of 3-4 lines long But most programs are much longer so we type them into a file and tell python to run the commands in the file. In a sense we are “giving Python a script” As convention, we add “.py” as the suffix on the end of these files to indicate they contain Python Python Scripts

6

7 โปรแกรม คือชุดของคำสั่งที่กำหนดวิธีการทำงาน คำสั่งเบื้องต้นที่มีอยู่ในทุกภาษา – Input – Output – Computational execution – Conditional execution – Repetition

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Debugging ในการเขียนโปรแกรม มักจะเกิดความผิดพลาด (bug) ขึ้น การทวนสอบโปรแกรมเพื่อหาข้อผิดพลาด เรียกว่า debugging ความผิดพลาดมี 3 ชนิด – Syntax error – Runtime error – Semantic error

18 Natural Language ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร อาทิ อังกฤษ สเปน ญี่ปุ่น

19 Formal language ภาษาที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานเฉพาะ อาทิ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ โครงสร้างทาง เคมี มีกฎ (syntax rule) ที่เข้มงวด เกี่ยวข้องกับ 2 สิ่ง

20 Syntax Rule เกี่ยวข้องกับ 2 สิ่ง Token เป็นหน่วยพื้นฐานของภาษา ได้แก่ คำ จำนวน วงเล็บ คอมมา เป็นต้น print(“Happy New Year for ”, 2013) มี 6 token ชื่อฟังก์ชัน วงเล็บเปิด สายอักขระ คอมมา จำนวน วงเล็บปิด Structure คือ วิธีการจัดเรียง token

21

22 The first program

23


ดาวน์โหลด ppt THE WAY OF THE PROGRAM. PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE Engine ที่ใช้แปลและรันไพธอนเรียกว่า Python Interpreter ใช้ได้ 2 วิธี คือ – Immediate mode – Script.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google