งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปรในภาษาซี ง 30212 พื้นฐานการเขียน โปรแกรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยา คม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปรในภาษาซี ง 30212 พื้นฐานการเขียน โปรแกรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยา คม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแปรในภาษาซี ง 30212 พื้นฐานการเขียน โปรแกรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยา คม

2  ตัวแปร หมายถึง ชื่อที่ใช้ในการ อ้างอิงพื้นที่ในหน่วยความจำหลัก ที่จองไว้เก็บข้อมูล  ตัวอย่างเช่น a = 5;  s = “rose”;  เมื่อเราต้องการใช้ข้อมูล 5 หรือ rose ให้เราเรียกใช้จากตัวแปร a และ s ความหมายของตัวแปร

3  กฎเกณฑ์ในการตั้งชื่อตัวแปรภาษาซีมีดังนี้  ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A – Z หรือ a-z หรือ เครื่องหมาย _ (underscore) เท่านั้น  อักขระตัวต่อไปจะเป็น A – Z หรือ a-z หรือ เครื่องหมาย _ (underscore) หรือ 0-9 และ ห้ามมีช่องว่าง  ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กถือว่าเป็นคนละตัวแปร กัน  ชื่อของตัวแปรในโปรแกรมเดียวกันจะซ้ำกัน ไม่ได้ยกเว้นจะอยู่ต่างฟังก์ชัน  ชื่อของตัวแปรจะต้องไม่ซ้ำกับคำสงวนใน ภาษาซี หลักการตั้งชื่อตัวแปร ในภาษาซี

4  autobreakcasechar constcontinue  defaultdodoubleelse enumextern  floatforgotoif intlong  registerreturnshortsigned sizeofstatic  structswitchtypedef unionunsignedvoid  volatilewhile คำสงวน (reserved word) ในภาษาซี

5 ตัวอย่างที่ 4.1 การตั้ง ชื่อตัวแปรภาษาซี hanaka ถูกต้อง Hi-tech ไม่ถูกต้องเนื่องจากมี เครื่องหมายลบ _na me ถูกต้อง First name ไม่ถูกต้องเนื่องจากมี ช่องว่าง const ไม่ถูกต้องเนื่องจากเป็น คำสงวน Const ถูกต้องเนื่องจาก C ตัวใหญ่ ไม่เป็นคำสงวน

6  ค่าคงที่ในภาษาซีเป็นค่าที่สามารถนำไปใช้ ได้ตลอดโปรแกรม มีประโยชน์ในกรณีที่ต้อง มีการใช้ค่าคงที่จำนวนมากในโปรแกรม ถ้ามี การแก้ไขจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย รูปแบบการประกาศค่าคงที่คือ  constconstant_type constant_name = value;  โดยที่ const เป็นคำสั่งในการ ประกาศค่าคงที่  constant_type เป็นชนิด ข้อมูลของค่าคงที่  constant_name เป็นชื่อของ ค่าคงที่  value เป็นค่าที่กำหนด การประกาศค่าคงที่

7  const inta = 100;  หมายถึง การกำหนดให้ a มีค่าคงที่ แบบจำนวนเต็ม (int) โดยมีค่าเท่ากับ 100 เพราะฉะนั้นตลอดทั้งโปรแกรมถ้าอ้างอิงถึง a จะมีค่าเป็น 100 ตลอด ตัวอย่างการประกาศ ค่าคงที่

8  #define constant_namevalue  โดยที่ #define เป็นคำสั่ง preprocessor  constant_name เป็นชื่อของ ค่าคงที่  value ค่าของข้อมูลที่นำไป เก็บในชื่อของค่าคงที่  ตัวอย่างเช่น #define US35.17  หมายถึงการกำหนดให้ US มีค่าเป็น 35.17 โปรแกรมจะทำการแทนที่ US ทั้งหมดที่อยู่ ในโปรแกรมเป็น 35.17 ก่อนที่จะทำการแปล โปรแกรม การประกาศค่าคงที่แบบ การใช้ preprocessor #define

9  รูปแบบการประกาศตัวแปร คือ  variable_typevariable_name;  โดยที่  variable_type เป็นประเภทของข้อมูลที่ ต้องการเก็บไว้ในตัวแปร  variable_name เป็นชื่อของตัวแปรในกรณีที่ มีตัวแปรหลายตัวที่เป็นประเภทเดียวกัน สามารถใช้เครื่องหมาย, คั่นระหว่างตัวแปรได้ การประกาศตัวแปร

10  จำนวนเต็ม (integer) ใช้ int  ทศนิยม (float) ใช้ float  ตัวอักขระ (character) ใช้ char  ข้อความ (string) ใช้ char[n] สัญลักษณ์ที่ใช้ในการ ประกาศตัวแปร

11  1. ประกาศตัวแปรละ 1 บรรทัด  เช่น int a;  int b;  2. ประกาศหลายตัวแปรในบรรทัดเดียว  ตัวอย่างเช่น int a,b;  หมายถึง การประกาศให้ a และ b เป็นตัว แปรแบบ int ( จำนวนเต็ม ) ซึ่งจะเก็บข้อมูล ได้เฉพาะแบบจำนวนเต็มเท่านั้น ตัวอย่างการประกาศตัว แปร

12  รูปแบบการประกาศตัวแปรและกำหนดค่า เริ่มต้นให้กับตัวแปร คือ  variable_type variable_name = value;  โดยที่  variable_type ประเภทข้อมูลที่ต้องการ เก็บไว้ในตัวแปร  variable_name ชื่อตัวแปร  value ค่าที่กำหนด  ค่าที่กำหนดจะต้องตรงกับชนิดของตัวแปร นั้นๆ การประกาศตัวแปรและ กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัว แปร

13  ตัวอย่างเช่น  intx = 5;  chara = ‘H’;  หมายถึง การประกาศตัวแปร x เป็นตัวแปร แบบ int ( จำนวนเต็ม ) มีค่าเริ่มต้นเท่ากับ 5  การประกาศตัวแปร a เป็นตัวแปรแบบ char ( ตัวอักษร ) มีค่าเริ่มต้นเท่ากับ ‘H’ ตัวอย่างการประกาศ พร้อมกำหนดค่า

14  มีรูปแบบคือ  charvariable_name[n];  โดยที่ n จำนวนตัวแปรประเภทอักขระที่ จะนำมาสร้างเป็นข้อความ เช่น char[11]  หมายถึงตัวแปร n เก็บข้อมูลแบบตัวอักขระ ทั้งหมด 10 ตัวรวมกับตัว \0 รวมเป็น 11 ตัว ( ข้อมูลแบบข้อความจะต้องมีตัว \0 อยู่ท้าย เสมอ )  variable_name คือชื่อของตัวแปร การประกาศตัวแปร ประเภทข้อความ

15  charv[8]; หมายถึงการประกาศให้ v เป็นตัวแปรแบบแถวอักษรโดยมีขนาดทั้งหมด 8 ตัวอักษร  charm[10] = “PROGRAM”;  หมายถึงการประกาศให้ m เป็นตัวแปรแบบ แถวอักษรโดยมีขนาดทั้งหมด 10 ตัวอักษร โดยมีค่าเริ่มต้นคือ PROGRAM  char s[] = “PLUAK”;  หมายถึงการประกาศตัวแปร s เป็นตัวแปร แบบข้อความโดยจะขนาดเท่ากับจำนวน อักษรเริ่มต้นในที่นี้คือ 5 บวกกับ \0 รวมเป็น 6 ตัว ตัวอย่างการประกาศตัวแปร ประเภทข้อความ

16  charv[8]; หมายถึงการประกาศให้ v เป็นตัวแปรแบบแถวอักษรโดยมีขนาดทั้งหมด 8 ตัวอักษร  charm[10] = “PROGRAM”;  หมายถึงการประกาศให้ m เป็นตัวแปรแบบ แถวอักษรโดยมีขนาดทั้งหมด 10 ตัวอักษร โดยมีค่าเริ่มต้นคือ PROGRAM  char s[] = “PLUAK”;  หมายถึงการประกาศตัวแปร s เป็นตัวแปร แบบข้อความโดยจะขนาดเท่ากับจำนวน อักษรเริ่มต้นในที่นี้คือ 5 บวกกับ \0 รวมเป็น 6 ตัว ตัวอย่างการประกาศตัวแปร ประเภทข้อความ


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปรในภาษาซี ง 30212 พื้นฐานการเขียน โปรแกรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยา คม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google