งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Computer Network). ประโยชน์ของระบบเครือข่าย 1. ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 2. ใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกัน 3. ใช้ข้อมูลร่วมกัน 4. การสื่อสารระหว่างบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Computer Network). ประโยชน์ของระบบเครือข่าย 1. ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 2. ใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกัน 3. ใช้ข้อมูลร่วมกัน 4. การสื่อสารระหว่างบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Computer Network)

2 ประโยชน์ของระบบเครือข่าย 1. ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 2. ใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกัน 3. ใช้ข้อมูลร่วมกัน 4. การสื่อสารระหว่างบุคคล

3 ประโยชน์ของระบบ เครือข่าย ( ต่อ ) 5. ค่าใช้จ่าย 6. การบริหารเครือข่าย 7. ระบบรักษาความปลอดภัย 8. เสถียรภาพของระบบ 9. การสำรองข้อมูล

4 การประมวลผล ข้อมูลใน เครือข่าย คอมพิวเตอร์

5      Centrallized Networks Mainframe Terminal

6 Peer-to-Peer

7 Client/Server

8 ประเภทของ เครือข่าย 1. ระบบเครือข่าย ระยะใกล้ (LAN – Local Area Network) 2. ระบบเครือข่ายระดับ เมือง (MAN – Metropolitan Area Network) 3. ระบบเครือข่าย ระยะไกล (WAN – Wide Area Network)

9 ระบบเครือข่าย ระยะใกล้ (LAN)

10 ระบบเครือข่ายระดับเมือง (MAN)

11 ระบบเครือข่าย ระยะไกล (WAN)

12 สถาปัตยกรรมของ ระบบเครือข่าย หรือ โทโปโลยี (Topology) ?

13 ลักษณะทางกายภาพ ( ภายนอก ) ของ เครือข่าย เป็นลักษณะ ของการเชื่อมโยงสาย สื่อสารเข้ากับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายในเครือข่าย

14 1. โทโปโลยีแบบดาว (Star Topology)

15 ข้อดีของการเชื่อมต่อ แบบดาว (Star) - ติดตั้งได้และดูแลรักษา ได้ง่าย - สามารถทำการ ตรวจสอบเครื่องที่ เสียหายในระบบได้ง่าย

16 ข้อเสียของการเชื่อมต่อ แบบดาว (Star) - เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น ศูนย์กลางอาจมีราคาแพง - ถ้าเครื่องที่เป็นศูนย์กลางเสีย ทำให้ทั้งเครือข่าย ไม่สามารถทำงานได้

17 2. โทโปโลยีแบบบัส (Bus Topology)

18 ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบ Bus - ติดตั้งระบบได้ง่าย และสะดวก ข้อเสียของการเชื่อมต่อแบบ Bus - ถ้าเกิดจุดที่เสียหาย จะหาได้ยาก

19 3. โทโปโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology)

20 ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบวงแหวน (Ring) - สามารถส่งข้อมูลไปยังผู้รับ ได้หลายๆ เครื่องในเวลา เดียวกัน - เหมาะกับการใช้เส้นใยแก้ว นำแสงให้เกิดความเร็ว

21 ข้อเสียของการเชื่อมต่อแบบวงแหวน (Ring) - ถ้ามีเครื่องเสีย จะทำให้ การสื่อสารในเครือข่าย ติดขัด

22 องค์ประกอบของระบบเครือข่าย

23 อุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อ ระหว่างเครือข่าย 1.1 เครื่องเทอร์มินอล (Terminal) 1.2 โมเด็ม (Modem) 1.3 เครื่องทวนสัญญาณ (Repeater) 1.4 บริดจ์ ( Bridge ) 1.5 อุปกรณ์จัดเส้นทาง ( router ) 1.6 เกตเวย์ (Gateway ) 1.7 ฮับ ( HUB )

24 1.1 เครื่องเทอร์มินอล (Terminal)

25 1.2 โมเด็ม (Modem) Modulator/Demodulator Modulation => Digital Analog Demodulation => Analog Digital

26 ตัวอย่างโมเด็ม

27 1.3 เครื่องทวนสัญญาณ (Repeater)

28 1.4 บริดจ์ ( Bridge )

29 1.5 อุปกรณ์จัดเส้นทาง ( router )

30 1.6 เกตเวย์ ( Gateway )

31 1.7 ฮับ ( HUB )

32 ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับระบบเครือข่าย Novell's NetWare OS/2 LAN Server Microsoft Windows NT Server Microsoft Windows NT 2000

33 - ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) - ระบบอินทราเน็ต (Intranet) - ระบบเอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) ประเภทเครือข่าย ในองค์กร

34 ความปลอดภัยในระบบเครือข่าย

35 - เกิดจากคอมพิวเตอร์ เสียหาย - ไม่ได้รับการอบรมใน การใช้ - อุบัติเหตุ - ไฟไหม้ - ภัยธรรมชาติ 1. การคุกคามต่อข้อมูลในเครือข่าย

36 - กำแพงไฟ (Firewall) - รหัสผ่าน (Password) - การสำรองข้อมูลใน เครือข่าย (Back up) 2. การป้องกันข้อมูลในเครือข่าย

37 การประยุกต์ใช้งาน ของ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

38 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic mail : e- mail )

39 ไปรษณีย์เสียง (Voice Mail)

40 โทรสาร (Facsimile or Fax)

41 Video conferencing

42 Global Positioning System (GPS)


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Computer Network). ประโยชน์ของระบบเครือข่าย 1. ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 2. ใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกัน 3. ใช้ข้อมูลร่วมกัน 4. การสื่อสารระหว่างบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google