งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษา GML ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์. ภาษา GML  ย่อมาจาก Game Maker Language  สามารถควบคุมตัวแปรที่ขึ้นต้นด้วย ตัวอักขระ หรือ _.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษา GML ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์. ภาษา GML  ย่อมาจาก Game Maker Language  สามารถควบคุมตัวแปรที่ขึ้นต้นด้วย ตัวอักขระ หรือ _."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษา GML ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

2 ภาษา GML  ย่อมาจาก Game Maker Language  สามารถควบคุมตัวแปรที่ขึ้นต้นด้วย ตัวอักขระ หรือ _

3 โครงสร้างของภาษา GML  อยู่ระหว่างเครื่องหมาย { } ดังนี้  {  ;  …  }

4 ตัวแปรในภาษา GML  การใช้งานตัวแปรใน GML ไม่จำเป็นต้อง ประกาศตัวแปร  มีตัวแปรภายในโปรแกรมอยู่จำนวนมาก เช่น mouse_x, mouse_y เป็นตำแหน่งของ mouse หรือ x กับ y แทนตำแหน่งของ object นั้นๆ  เมื่อใช้ตัวแปรจะมีผลเฉพาะใน instance นั้นๆ ไม่มีผลกับ instance อื่นๆ

5 การกำหนดค่า  เช่น  {  x = 23;  str = ‘Hello World’;  y += 5;  x = 23*ZZ2+4X / sin(y));  b = (x<5) && !(x==2 || x==4);  }

6 ตัวแปรทั่วไป  หากต้องการประกาศตัวแปรให้ object อื่น รู้จักจะต้องใช้คำว่า  Global ตามด้วยจุด (.) เช่น  {  global.value = true;  }

7 การจัดการตัวแปรใน instance อื่นๆ  ในบางครั้งหากคุณต้องการเปลี่ยนค่าตัว แปรใน instance อื่นๆ ให้เริ่มด้วยชื่อ object. ชื่อตัวแปร เช่น  ball.speed = 0;  จะเป็นการหยุดการเคลื่อนที่ของ object ที่ ชื่อ ball ทั้งหมด

8 คำที่ใช้ในการอ้างอิงเกี่ยวกับ object  self : หมายถึง instance ปัจจุบัน  other : instance อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกับการ ชน  all : instance ทั้งหมด  noone : ไม่มี instance  global : ตัวแปร global อื่นๆ  เช่น  all.speed = 0;  other.sprite_index = sprite5;

9 การกำหนดค่าเฉพาะ instance  หากต้องการกำหนดค่าเฉพาะ instance เรา จะต้องดูค่า ID ของ instance  ดูได้จากในการวาง instance ในห้อง เมื่อ คุณนำเมาส์ไปวางบน instance นั้นๆ  เมื่อได้ ID แล้วให้ใช้ ID นั้นในการ กำหนดค่าเช่น  (100032).speed = 5;  หรือสามารถใช้ ตัวแปร ในการรับค่า ID จากฟังก์ชัน instance_create() เช่น a = instance_create();

10 ตัวอย่าง คำสั่ง if  {  if (x<200) {x += 4} else {x -= 4};  }

11 ตัวอย่าง คำสั่ง repeat  {  repeat (5) instance_create(random(400),rando m(400),ball);  }

12 ตัวอย่าง คำสั่ง while  {  while (!place_free(x,y))  {  x = random(room_width);  y = random(room_height);  }

13 ตัวอย่าง คำสั่ง do  {  do  {  x = random(room_width);  y = random(room_height);  }  until (place_free(x,y))  }

14 ตัวอย่าง คำสั่ง for  {  for (i=0; i<9; i+=1) list[i] = i+1;  }

15 คำสั่งช่วยในการควบคุม loop  break ใช้ในการจบคำสั่ง loop  continue ใช้ให้ไปรอบต่อไป  exit ใช้สั่งให้จบการทำงานของ script


ดาวน์โหลด ppt ภาษา GML ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์. ภาษา GML  ย่อมาจาก Game Maker Language  สามารถควบคุมตัวแปรที่ขึ้นต้นด้วย ตัวอักขระ หรือ _.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google