งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ภาษา C++ 1. ประวัติการพัฒนาภาษา c++ • ภาษา C ถูกพัฒนาในช่วง 1970 โดย Dennis Ritchie สำหรับใช้ในการเขียนระบบปฏิบัติการ Unix •C++ เกิดขึ้นในช่วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ภาษา C++ 1. ประวัติการพัฒนาภาษา c++ • ภาษา C ถูกพัฒนาในช่วง 1970 โดย Dennis Ritchie สำหรับใช้ในการเขียนระบบปฏิบัติการ Unix •C++ เกิดขึ้นในช่วง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ภาษา C++ 1

2 ประวัติการพัฒนาภาษา c++ • ภาษา C ถูกพัฒนาในช่วง 1970 โดย Dennis Ritchie สำหรับใช้ในการเขียนระบบปฏิบัติการ Unix •C++ เกิดขึ้นในช่วง 1980 ถูกพัฒนามาจาก C โดย Bjarne Stroustrup ( เบียร์นี สตาวร์ส ตุร์ป ) คือ “C with Classes” ภาษาซีที่มีคลาส •ANSI (American National Standard Institute) และ ISO กำหนดให้ภาษา C++ เป็นมาตรฐานสากลและอเมริกา 2

3 รูปแบบโปรแกรมภาษา c++ • แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1. …………………………………………………….. - Preprocessor คือ การเรียกใช้ Library ที่จำเป็น ก่อนการทำงาน - การใช้ Namespace คือ การเรียกใช้ standard component ( เช่น class, function, ตัวแปรต่างๆ ) ภายในเนมสเปชนั้น 2. …………………………………………………….. • เป็นฟังก์ชันหลักที่ต้องมีเสมอในทุกโปรแกรม c++ • เป็นจุดเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม 3

4 Hello world #include using namespace std; int main() { // Print hello world on the screen cout << "Hello World"; return 0; } …………………………………… 4

5 Preprocessor • ใช้เครื่องหมาย # และคำสั่ง include นำหน้าชื่อ library หรือไฟล์เฮดเดอร์ ที่ต้องการใช้งานใน โปรแกรม • เป็นส่วนที่มีการทำงานก่อนการคอมไพล์ โปรแกรม หมายถึง การนำ source code จาก ไฟล์อื่นเข้ามารวมไว้ในโปรแกรม เช่น •………………………………….. // หมายถึงนำไฟล์ ไลบราลี่ iostream เข้ามารวมไว้ในโปรแกรม •………………………………….. // หมายถึงนำไฟล์ เฮดเดอร์ myheader.h ที่ถูกเขียนขึ้นจาก ผู้เขียนโปรแกรมเข้ามารวมไว้ 5

6 การใช้เนมสเปช •Namespace คือ กลุ่มของฟังก์ชัน ตัวแปร และคลาส ประเภทต่างๆไว้สำหรับเรียกใช้งาน เช่น เนมสเปชที่ เกี่ยวกับการแสดงผล การคำนวนทางคณิตศาสตร์ • การใช้ namespace ทำได้ 2 วิธี 1. ใช้คำสั่ง using ต่อด้วยชื่อเนมสเปช ต่อด้วยตัวดำเนินการส โคป (::) ต่อด้วยชื่อ object ที่ต้องการ เช่น using std::cout; using std::cin; 2. ใช้คำสั่ง using namespace ต่อด้วยชื่อเนมสเป ชโดยตรง เช่น using namespace std; • ข้อดีการใช้เนมสเปช คือ เราสามารถใช้คำสั่งต่างๆได้ โดยตรง โดยไม่ต้องพิมพ์เนมสเปชขณะเรียกใช้ เช่น cout << "Hello World"; ใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์ std::cout <<“Hello World”; 6

7 ฟังก์ชัน main • ทุกโปรแกรมในภาษา c++ จะต้องมี main function เสมือนเป็นทางเข้าของโปรแกรมเมื่อ เริ่มทำงาน และเป็นทางออกของโปรแกรมเมื่อ ทำถึงบรรทัดสุดท้าย (return 0;) int main ( ) { Statement1…; Statement2…; return 0; } ……………………….. …………………………………………….. 7

8 ฟังก์ชัน cout • ใช้พิมพ์ข้อมูลออกทาง standard output ใน การใช้งานต้องมีการเรียกใช้ library iostream ไว้ในโปรแกรมก่อนทุกครั้ง cout << “hello”; cout << “information technology” << endl; cout << “email ” << “cpc@rmutto.ac.th\n”; cout << “wel”; cout << “come all freshy”; cout << ‘\n’; 8

9 การเขียน comment • คือ การใส่คำอธิบาย ลงไปในโปรแกรม โดยไม่ มีผลต่อ source code ของโปรแกรม เพื่อ...... • การเขียนคอมเมนต์มี 2 แบบ // ตัวอย่างการเขียนคอมเมนต์บรรทัดเดียว /* ตัวอย่าง การเขียนคอมเมนต์ แบบหลายบรรทัด */ 9

10 ขั้นตอนการสร้างโปรแกรม Input (source code) Compile & Link Output (program) ไฟล์นามสกุล.cpp ไฟล์นามสกุล.h compile ไฟล์ออบเจ็กต์ link ไฟล์ไลบรารี่ ไฟล์.exe 10


ดาวน์โหลด ppt เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ภาษา C++ 1. ประวัติการพัฒนาภาษา c++ • ภาษา C ถูกพัฒนาในช่วง 1970 โดย Dennis Ritchie สำหรับใช้ในการเขียนระบบปฏิบัติการ Unix •C++ เกิดขึ้นในช่วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google