งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่ง while และ do…while ง 30212 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวก แดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่ง while และ do…while ง 30212 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวก แดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่ง while และ do…while ง 30212 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวก แดงพิทยาคม

2 คำสั่ง while เป็นคำสั่งควบคุมการทำงานของ โปรแกรมแบบทำซ้ำ มีหลักการ ทำงาน คือ เป็นคำสั่งควบคุมการทำงานของ โปรแกรมแบบทำซ้ำ มีหลักการ ทำงาน คือ เริ่มทำงานโดยทดสอบเงื่อนไขที่ กำหนด เริ่มทำงานโดยทดสอบเงื่อนไขที่ กำหนด ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ให้ทำงานตาม คำสั่งของ while แล้ววนกลับไป ตรวจเงื่อนไขใหม่โดยอัติโนมัติ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ให้ทำงานตาม คำสั่งของ while แล้ววนกลับไป ตรวจเงื่อนไขใหม่โดยอัติโนมัติ ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ให้ออกจาก คำสั่ง while ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ให้ออกจาก คำสั่ง while

3 รูปแบบคำสั่ง while while (condition) while (condition) { statements; statements; } โดยที่ condition หมายถึง เงื่อนไขที่ กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าให้ทำต่อ หรือไม่ โดยที่ condition หมายถึง เงื่อนไขที่ กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าให้ทำต่อ หรือไม่ statements หมายถึง คำสั่งของ while อาจมี มากกว่า 1 คำสั่ง statements หมายถึง คำสั่งของ while อาจมี มากกว่า 1 คำสั่ง

4 รูปแบบการทำงานคำสั่ง while condition statements true false

5 ตัวอย่าง 9.1 1: #include 3:int a, n; 4:main() 5:{ 6:a = 0; 7:n = 1; 9:while ( n <= 10) 10:{ 11:a = a + n; 12:n++; 13:} 14:printf(“Result = %d \n”,a); 15:getchar(); 16:}

6 อธิบายโปรแกรม บรรทัดที่ 3 ประกาศตัวแปร a และ n เป็นจำนวนเต็ม บรรทัดที่ 3 ประกาศตัวแปร a และ n เป็นจำนวนเต็ม บรรทัดที่ 9 ใช้คำสั่ง while โดยมีเงื่อนไขว่าให้ทำในขณะที่ ค่า n ยังน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 บรรทัดที่ 9 ใช้คำสั่ง while โดยมีเงื่อนไขว่าให้ทำในขณะที่ ค่า n ยังน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 บรรทัดที่ 11 นำค่าใน n มารวม ไว้ใน a บรรทัดที่ 11 นำค่าใน n มารวม ไว้ใน a บรรทัดที่ 12 เพิ่มค่า n อีก 1 บรรทัดที่ 12 เพิ่มค่า n อีก 1

7 ผลของโปรแกรมคือ Result = 55

8 คำสั่ง do…while เป็นคำสั่งทำงานซ้ำคล้ายกับ while เพียงแต่ต่างกันตรงที่ do…while จะ ทำก่อนค่อยตรวจสอบเงื่อนไข โดยมี หลักการทำงานดังนี้ เป็นคำสั่งทำงานซ้ำคล้ายกับ while เพียงแต่ต่างกันตรงที่ do…while จะ ทำก่อนค่อยตรวจสอบเงื่อนไข โดยมี หลักการทำงานดังนี้ ทำคำสั่งที่อยู่ภายใน ทำคำสั่งที่อยู่ภายใน ตรวจสอบเงื่อนไข ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำงานต่อ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำงานต่อ ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้ออกจากคำสั่ง do…while ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้ออกจากคำสั่ง do…while

9 รูปแบบคำสั่ง do…while do do { statements; statements; }while (condition); }while (condition); โดยที่ condition หมายถึง เงื่อนไขที่ กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าให้ทำต่อ หรือไม่ โดยที่ condition หมายถึง เงื่อนไขที่ กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าให้ทำต่อ หรือไม่ statements หมายถึง คำสั่งของ while อาจมี มากกว่า 1 คำสั่ง statements หมายถึง คำสั่งของ while อาจมี มากกว่า 1 คำสั่ง

10 รูปแบบการทำงานคำสั่ง do…while statements condition true false

11 ตัวอย่าง 9.2 1:#include 3:main() 4:{ 6:int n; 9:do 10:{ 11: printf(“Enter number : ”); 12 scanf(“%d”,&n); 13:}while (n > 0); 14:printf(“END\n”); 15:getchar(); 16:}

12 ผลของโปรแกรมคือ 2 7 0 END

13 โปรแกรมหาผลรวม จำนวน ให้เขียนโปรแกรมรับค่าจำนวนเต็มจาก ผู้ใช้โดยรับไปเรื่อยๆจนกว่าผู้ใช้จะ ป้อน 0 เสร็จแล้วให้หาผลรวมของ จำนวนทั้งหมด ให้เขียนโปรแกรมรับค่าจำนวนเต็มจาก ผู้ใช้โดยรับไปเรื่อยๆจนกว่าผู้ใช้จะ ป้อน 0 เสร็จแล้วให้หาผลรวมของ จำนวนทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt คำสั่ง while และ do…while ง 30212 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวก แดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google