งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่ง while และ do…while

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่ง while และ do…while"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่ง while และ do…while
ง30212 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 คำสั่ง while เป็นคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรมแบบทำซ้ำ มีหลักการทำงาน คือ เริ่มทำงานโดยทดสอบเงื่อนไขที่กำหนด ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ให้ทำงานตามคำสั่งของ while แล้ววนกลับไปตรวจเงื่อนไขใหม่โดยอัติโนมัติ ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ให้ออกจากคำสั่ง while

3 รูปแบบคำสั่ง while while (condition) { statements; }
statements หมายถึง คำสั่งของ while อาจมีมากกว่า 1 คำสั่ง

4 รูปแบบการทำงานคำสั่ง while
condition statements true false

5 ตัวอย่าง 9.1 1: #include <stdio.h> 3: int a, n; 4: main() 5: {
5: { 6: a = 0; 7: n = 1; 9: while ( n <= 10) 10: { 11: a = a + n; 12: n++; 13: } 14: printf(“Result = %d \n”,a); 15: getchar(); 16: }

6 อธิบายโปรแกรม บรรทัดที่ 3 ประกาศตัวแปร a และ n เป็นจำนวนเต็ม
บรรทัดที่ 9 ใช้คำสั่ง while โดยมีเงื่อนไขว่าให้ทำในขณะที่ค่า n ยังน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 บรรทัดที่ 11 นำค่าใน n มารวมไว้ใน a บรรทัดที่ 12 เพิ่มค่า n อีก 1

7 ผลของโปรแกรมคือ Result = 55

8 คำสั่ง do…while เป็นคำสั่งทำงานซ้ำคล้ายกับ while เพียงแต่ต่างกันตรงที่ do…while จะทำก่อนค่อยตรวจสอบเงื่อนไข โดยมีหลักการทำงานดังนี้ ทำคำสั่งที่อยู่ภายใน ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำงานต่อ ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้ออกจากคำสั่ง do…while

9 รูปแบบคำสั่ง do…while
{ statements; }while (condition); โดยที่ condition หมายถึง เงื่อนไขที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าให้ทำต่อหรือไม่ statements หมายถึง คำสั่งของ while อาจมีมากกว่า 1 คำสั่ง

10 รูปแบบการทำงานคำสั่ง do…while
statements condition true false

11 ตัวอย่าง 9.2 1: #include <stdio.h> 3: main() 4: { 6: int n;
4: { 6: int n; 9: do 10: { 11: printf(“Enter number : ”); 12 scanf(“%d”,&n); 13: }while (n > 0); 14: printf(“END\n”); 15: getchar(); 16: }

12 ผลของโปรแกรมคือ 2 7 END

13 โปรแกรมหาผลรวมจำนวน ให้เขียนโปรแกรมรับค่าจำนวนเต็มจากผู้ใช้โดยรับไปเรื่อยๆจนกว่าผู้ใช้จะป้อน 0 เสร็จแล้วให้หาผลรวมของจำนวนทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt คำสั่ง while และ do…while

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google