งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2553. กิจกรรม : พื้นที่จากการกำหนดเขตตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ใหม่ (New Area) พื้นที่ คปก. อนุมัติ 1,182,058 ไร่ 23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2553. กิจกรรม : พื้นที่จากการกำหนดเขตตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ใหม่ (New Area) พื้นที่ คปก. อนุมัติ 1,182,058 ไร่ 23."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2553

2

3

4

5 กิจกรรม : พื้นที่จากการกำหนดเขตตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ใหม่ (New Area) พื้นที่ คปก. อนุมัติ 1,182,058 ไร่ 23 จังหวัด สผส. ทำ แผนที่ จัดทำ ร่าง พ. ร. ฎ. ใหม่ สลค.  ครม. เห็นชอบ  ส่ง สคก. 64,324 ไร่ 2 จังหวัด สคก.  พิจารณาร่าง พ. ร. ฎ.  รอประชุม  ตรวจสอบ แนวเขต  ส. ป. ก. แก้ไข  ยืนยัน สคก. 1,117,734 ไร่ 22 จังหวัด ครม.  ยืนยัน ครม. แจ้ง ส. ป. ก. จังหวัด / สำนัก / กอง ที่ เกี่ยวข้อง เตรียมการ  เห็นชอบ - ไร่ - จังหวัด นำทูลเกล้าฯ - ไร่ - จังหวัด ประกาศราชกิจจาฯ แจ้งส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการ

6 กิจกรรม : การจัดหาที่ดินของรัฐเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ที่จำแนก ฯ มติ คปก. ที่สาธารณะ ประโยชน์ 179,614 ไร่ 20 จังหวัด ขยายเขต ประกาศเขต สำรวจพื้นที่ / ทำ แผนที่ / ประสาน จังหวัด 84,093 ไร่ 14 จังหวัด มติ อบต. อำเภอ เห็นชอบ จังหวัด เห็นชอบ / มติ คปจ. 52,790 ไร่ 6 จังหวัด 36,025 ไร่ 3 จังหวัด 6,706 ไร่ 3 จังหวัด คจช. มอบ ส. ป. ก. 54,420 ไร่ 9 จังหวัด ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง / รวบรวมข้อมูล 54,420 ไร่ 9 จังหวัด

7 โครง การ ดำเนิน การปี ชุมช น %ADB2544511 5.3 8 สจก. 25466 0.0 6 สปก. จว. 2547102 1.0 7 อผศ. 2548 1,82 5 19. 23 สจก. 2549964 10. 16 สปข. 2550903 9.5 2 สปข. 2551 1,39 4 14. 69 สจก. 2552831 8.7 6 แผนง าน 2553500 5.2 7 ชุมชนเหลือ 2,45 4 25. 86 9,49 0 100 ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2552 จัดที่ดินชุมชน ส. ป. ก.

8 แผนงานจัดที่ดินชุมชน ปีงบประมาณ 2553

9 โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร สภาประชาชน 4 ภาค

10

11 แผนงานและงบประมาณการดำเนินงานในที่ดินเอกชน

12

13

14 รายละเอียดจัดที่ดินทำกิน  แผนปฏิบัติงานระหว่าง พ. ย. 2552 – มี. ค. 2553  ปริมาณงาน 63 จังหวัด 893,855 ไร่  งบประมาณ 40,223,475 บาท (45 บ./ ไร่ )  โอนครั้งที่ 1 จำนวน 40%  ให้ ส. ป. ก. จังหวัด แจ้งรายชื่อตำบลตามแผนปฏิบัติงาน  ตรวจสอบเพิ่มแผนจากพื้นที่ประกาศเขตฯ ใหม่ และพื้นที่คงเหลือ รายละเอียดจัดที่ดินชุมชน  แผนปฏิบัติงานระหว่าง พ. ย. 2552 – มิ. ย. 2553  ปริมาณงาน 26 จังหวัด 818 ชุมชน 69,354 แปลง  งบประมาณ 10,975,430 บาท - รังวัด 183 บาท / แปลง - หลักเขตแปลง 36 บาท / แปลง - สอบสวนสิทธิ 20 บาท / แปลง - บริหาร 1,000 บาท / ชุมชน  โอนตามปริมาณงานรายไตรมาส  ให้ ส. ป. ก. จังหวัด แจ้งความประสงค์เพิ่มแผนงาน


ดาวน์โหลด ppt แผนงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2553. กิจกรรม : พื้นที่จากการกำหนดเขตตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ใหม่ (New Area) พื้นที่ คปก. อนุมัติ 1,182,058 ไร่ 23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google