งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน

2 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 16 พ. ค.31 พ. ค. ร้อยละ ผลผลิตที่ 1  1 ที่ดินทำกิน  ( รังวัด - สอบสิทธิ ) - รังวัดไร่ 500, , , สอบสิทธิราย 35,0007,177 10,  พื้นที่ New Area - รังวัดไร่ 160,00 040,330 57, สอบสิทธิราย 11,5001,749 3, การดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2555 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 2

3 กิจกรรม หน่ว ย นับ แผนงา น 16 พ. ค.31 พ. ค. ร้อย ละ ผลผลิตที่ ที่ดินทำกิน ( รังวัด - สอบ สิทธิ )  พื้นที่ X-Ray - รังวัดไร่ 340,00 071,660 85, สอบสิทธิราย 23,5005,428 7, ที่ดินชุมชน ( รังวัด - สอบ สิทธิ ) ชุมช น รังวัดแปลง 17,401 24,609 - สอบสิทธิราย 35,0007,740 13, การดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2555 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.)3

4 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 16 พ. ค.31 พ. ค. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 1 2. งานสำรวจตรวจสอบฯ  ปรับปรุงพื้นที่รายแปลงไร่ 1,025, ,736 1,068,  สำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ไร่ 10,264,1 46 7,625,8 28 8,446,  ตรวจสอบสารบบที่ดินฯแปลง 3,092,73 7 1,841,2 35 2,082, งานสแกนเอกสารแปลง 551, , , ปลูกไม้เศรษฐกิจ ( เตรียม พื้นที่ ) ไร่ 7,5005,755 6, ทะเบียนสิทธิเช่าซื้อที่ชำระ ครบ ไร่ 1, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 4 การดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2555

5 กิจกรรม หน่ว ย นับ แผนง าน 16 พ. ค. 31 พ. ค. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 1 5. การจัดซื้อที่ดินเอกชน  รับคำเสนอขายไร่ 20, , ตรวจเอกสาร / ตรวจ สภาพพื้นที่ / ต่อรอง ราคา ไร่ 20, , ผู้มีอำนาจเห็นชอบ อนุมัติจัดซื้อ - วงเงิน ไร่ 20, ,  ชำระราคา / จดทะเบียน สิทธิฯ ไร่ 20, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 5 การดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2555

6 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 16 พ. ค. 31 พ. ค. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 2 6. พัฒนาเกษตรกรราย 1,7801,454 1,  คปจ. ราย  ผู้แทนสหกรณ์ราย  อ. สปก. ราย 1,2001,173 1, นิคมการเกษตรนิคม นิคมเศรษฐกิจ พอเพียง นิคม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 6 การดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2555

7 กิจกรรม หน่วย นับ แผนง าน 16 พ. ค. 31 พ. ค. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 2 9. สร้างและพัฒนา เกษตรกรรุ่นใหม่ ราย 6,0005,675 6, เกษตรยั่งยืนราย 5,500 5,600 6, เกษตร 3 เดือนราย  นักศึกษา วษท. เกษตร มืออาชีพ ราย สานฝันยุวเกษตรกร โรงเรี ยน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 7 การดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2555

8 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงา น 16 พ. ค. 31 พ. ค. ร้อย ละ ผลผลิตที่ การพัฒนาธุรกิจ ชุมชน ราย 8,200 5,8537, พัฒนาองค์ความรู้ราย 6,200 4,9385,  ความร่วมมือไตรภาคีราย 2, , จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพฯ แห่ง ขยายผลองค์ความรู้ราย 32,000 20, , สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 8 การดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2555

9 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 16 พ. ค. 31 พ. ค. ร้อย ละ ผลผลิตที่ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ อบรมเกษตรกรภายใต้ โครงการ ราย 1,810 1,5141, คลินิกเกษตรครั้ง  ปลูกหญ้าแฝกกล้า 5,202, ,010329, บริการสินเชื่อเงินกองทุน ฯ ล้าน บาท จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุน ฯ ล้าน บาท 1, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 9 การดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2555


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google