งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 กิจกรรม หน่วย นับ แผนง าน ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1 ต. ค พ. ค.52) แผนงานไตร มาส 1-3 ผลงานร้อยละ ปฏิรูปที่ดิน : Land Reform  ที่ดินทำกิน ตำบ ล  รังวัดราย 1,95 01,473 1, ไร่ 25,4 4419,444 19,  สอบสวนสิทธิราย 1,95 01,473 1, ไร่ 25,4 4419,444 19,  ผ่านการ ประชุม คปอ. ราย ไร่ 13,408 11,  ผ่านประชุม คปจ. ราย ไร่ 13,408 11,  มอบเอกสาร ส. ป. ก.4-01 คราย ไร่ 13,408 2, การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

3 กิจกรรมหน่วยนับ แผนงา น ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1 ต. ค พ. ค.52) แผนงานไตร มาส 1-3 ผลงานร้อยละ ปฏิรูปที่ดิน : Land Reform  ที่ดินชุมชน หมู่บ้าน  รังวัดราย ไร่  สอบสวนสิทธิราย ไร่  ผ่านการประชุม คปอ. ราย ไร่  ผ่านการประชุม คปจ. ราย ไร่  มอบเอกสาร ส. ป. ก.4-01 ชราย ไร่ การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

4 การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช กิจกรรมหน่วยนับ แผนงา น ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1 ต. ค พ. ค.52) แผนงานผลงานร้อยละ ปฏิรูปที่ดิน : Land Reform  ปรับปรุงเอกสาร สิทธิ ฉบับ 4,234 4, ส. ป. ก ค

5 กิจกรรม หน่วย นับ แผนง าน ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1 ต. ค พ. ค.52) แผนงานผลงานร้อยละ ปฏิรูปเกษตรกร : Farmer Reform  เกษตรกรรุ่นใหม่ 1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ - หลักสูตรครบวงจรศูนย์ หลักสูตรเฉพาะทางศูนย์ อบรมเกษตรกร - หลักสูตรครบวงจรราย หลักสูตรเฉพาะทางราย การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

6 กิจกรรม หน่วย นับ แผนง าน ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1 ต. ค พ. ค.52) แผนงานผลงานร้อยละ ปฏิรูปเกษตรกร : Farmer Reform  เกษตรกรรุ่นใหม่ 3. งานวันไร่นา -Inside Out ราย Outside in ราย ขยายผลองค์ความรู้ราย งบประมาณบาท 244, , การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

7 กิจกรรม หน่วย นับ แผนง าน ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1 ต. ค พ. ค.52) แผนงาน ผลงา น ร้อยละ ปฏิรูปการจัดการ : Management Reform  วิสาหกิจชุมชน ตำบล / แห่ง 13/ 13 10/ / ราย  บริการสินเชื่อ เงินกองทุน  กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน ล้าน บาท กลุ่ม ราย การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

8 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1 ต. ค พ. ค.52) แผนงานผลงานร้อยละ  จัดเก็บหนี้สิน เงินกองทุนฯ  เงินกู้ ล้าน บาท  ค่าเช่าซื้อ ล้าน บาท --  ค่าเช่า ล้าน บาท --  อื่นๆ ล้าน บาท -- สินเชื่อ เงินกองทุนปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

9 งบประมาณ ไตรมาส 1-3 (1 ต. ค.51 – 31 พ. ค.52) งบประมาณ ไตรมาส 1-3 (1 ต. ค.51 – 31 พ. ค.52) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช หน่วย : บาท งบประมา ณ ที่ได้รับ งบประม าณ ใช้จ่าย ร้อย ละ ( %) ผูกพันรวมจ่าย จริงและ ผูกพัน ร้อย ละ ( %) งบประ มาณ คงเหลื อ 1. งบ ดำเนินงา น 8,995, ,000, ,040, ,040, ,955, งบ ลงทุน 1,320, , , ,108, , รวม 10,316, ,719, ,429, ,148, ,167,


ดาวน์โหลด ppt แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google