งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 กิจกรรม หน่วย นับ แผนง าน ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1 ต. ค.51-31 พ. ค.52) แผนงานไตร มาส 1-3 ผลงานร้อยละ ปฏิรูปที่ดิน : Land Reform  ที่ดินทำกิน ตำบ ล 47 2346.80  รังวัดราย 1,95 01,473 1,54 179.03 ไร่ 25,4 4419,444 19,9 6978.48  สอบสวนสิทธิราย 1,95 01,473 1,54 179.03 ไร่ 25,4 4419,444 19,9 6978.48  ผ่านการ ประชุม คปอ. ราย 900947105.22 ไร่ 13,408 11,1 3783.06  ผ่านประชุม คปจ. ราย 900947105.22 ไร่ 13,408 11,1 3783.06  มอบเอกสาร ส. ป. ก.4-01 คราย 90019221.33 ไร่ 13,408 2,06 515.40 การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

3 กิจกรรมหน่วยนับ แผนงา น ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1 ต. ค.51-31 พ. ค.52) แผนงานไตร มาส 1-3 ผลงานร้อยละ ปฏิรูปที่ดิน : Land Reform  ที่ดินชุมชน หมู่บ้าน 55480  รังวัดราย 285 226 79.3 0 ไร่ 236 176 74.5 8  สอบสวนสิทธิราย 285 226 79.3 0 ไร่ 236 176 74.5 8  ผ่านการประชุม คปอ. ราย 285 223 78.2 5 ไร่ 236 173 73.3 1  ผ่านการประชุม คปจ. ราย 285 223 78.2 5 ไร่ 236 173 73.3 1  มอบเอกสาร ส. ป. ก.4-01 ชราย 285 00 ไร่ 236 00 การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

4 การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช กิจกรรมหน่วยนับ แผนงา น ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1 ต. ค.51-31 พ. ค.52) แผนงานผลงานร้อยละ ปฏิรูปที่ดิน : Land Reform  ปรับปรุงเอกสาร สิทธิ ฉบับ 4,234 4,536 107. 13 ส. ป. ก. 4-01 ค

5 กิจกรรม หน่วย นับ แผนง าน ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1 ต. ค.51-31 พ. ค.52) แผนงานผลงานร้อยละ ปฏิรูปเกษตรกร : Farmer Reform  เกษตรกรรุ่นใหม่ 1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ - หลักสูตรครบวงจรศูนย์ 111100 - หลักสูตรเฉพาะทางศูนย์ 111100 2. อบรมเกษตรกร - หลักสูตรครบวงจรราย 70 88 125.7 0 - หลักสูตรเฉพาะทางราย 30 40 133.3 0 การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

6 กิจกรรม หน่วย นับ แผนง าน ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1 ต. ค.51-31 พ. ค.52) แผนงานผลงานร้อยละ ปฏิรูปเกษตรกร : Farmer Reform  เกษตรกรรุ่นใหม่ 3. งานวันไร่นา -Inside Out ราย 30 100 -Outside in ราย 100 - 4. ขยายผลองค์ความรู้ราย 200 214107 5. งบประมาณบาท 244, 000 213,8 7087.65 การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

7 กิจกรรม หน่วย นับ แผนง าน ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1 ต. ค.51-31 พ. ค.52) แผนงาน ผลงา น ร้อยละ ปฏิรูปการจัดการ : Management Reform  วิสาหกิจชุมชน ตำบล / แห่ง 13/ 13 10/2 2 76.90/ 169.2 3 ราย 200 330165  บริการสินเชื่อ เงินกองทุน  กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน ล้าน บาท 10.0 0 8.0280.20 กลุ่ม 13 20 153.8 5 ราย 200 18793.50 การดำเนินงาน ปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

8 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน ปี 2552 การดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1 ต. ค.51-31 พ. ค.52) แผนงานผลงานร้อยละ  จัดเก็บหนี้สิน เงินกองทุนฯ  เงินกู้ ล้าน บาท 7.580 1.3011.0379.17  ค่าเช่าซื้อ ล้าน บาท --  ค่าเช่า ล้าน บาท --  อื่นๆ ล้าน บาท -- สินเชื่อ เงินกองทุนปี 2552 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช

9 งบประมาณ ไตรมาส 1-3 (1 ต. ค.51 – 31 พ. ค.52) งบประมาณ ไตรมาส 1-3 (1 ต. ค.51 – 31 พ. ค.52) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช หน่วย : บาท งบประมา ณ ที่ได้รับ งบประม าณ ใช้จ่าย ร้อย ละ ( %) ผูกพันรวมจ่าย จริงและ ผูกพัน ร้อย ละ ( %) งบประ มาณ คงเหลื อ 1. งบ ดำเนินงา น 8,995,8 33.00 6,000, 033.56 66. 70 1,040,2 25.40 7,040, 258.96 78. 26 1,955, 574.04 2. งบ ลงทุน 1,320,5 00.00 719,40 0.00 54. 48 389,00 0.00 1,108, 400.00 83. 94 212,10 0.00 รวม 10,316, 333.00 6,719, 433.56 65. 13 1,429,2 25.40 8,148, 658.96 78. 99 2,167, 674.04


ดาวน์โหลด ppt แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google