งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การรายงานผลการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและการพิจารณาให้รางวัลคุณภาพ การให้บริการประชาชน (ปี 2548) การรายงานผลการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและการพิจารณาให้รางวัลคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การรายงานผลการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและการพิจารณาให้รางวัลคุณภาพ การให้บริการประชาชน (ปี 2548) การรายงานผลการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและการพิจารณาให้รางวัลคุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การรายงานผลการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและการพิจารณาให้รางวัลคุณภาพ การให้บริการประชาชน (ปี 2548) การรายงานผลการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและการพิจารณาให้รางวัลคุณภาพ

2 2 ที่มา มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2546 1. ให้ส่วนราชการลดขั้นตอนและระยะเวลาลงร้อยละ 30 - 50 2. ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนงานตั้งแต่ ปี 2547 - 2550 การดำเนินการสำหรับปี 2548 1. การรายงานผลการดำเนินการ ปี 2548 1.1 กระบวนงานที่คัดเลือกมาดำเนินการในปี 2548 1.2 กระบวนงานที่เคยดำเนินการในปี 2547 ที่ลดระยะเวลาลงได้ ไม่ถึงร้อยละ 30 2. การพิจารณารางวัล “คุณภาพการให้บริการประชาชน”

3 3 1. การรายงานผลการดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลา ปี 2548 1.1 จำนวนกระบวนงานที่ดำเนินการ 1) กระบวนงานที่คัดเลือกมาดำเนินการ นับรวมกับ ปี 2547 แล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกระบวนงานทั้งหมด 2) กระบวนงานที่ดำเนินการในปี 2547 แต่ยังลดระยะเวลาได้ ไม่ถึงร้อยละ 30 1.2 การนับระยะเวลาที่ลดลงได้ ให้เทียบระหว่างระยะเวลาที่ปฏิบัติได้จริงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2548 กับระยะเวลาที่ปฏิบัติใน ปี 2546 1.3 แบบฟอร์มการรายงาน 1) กระบวนงานที่คัดเลือกมาดำเนินการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

4 4 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ปี 2548) รายชื่อกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติราชการระยะเวลาการปฏิบัติราชการเป็นกระบวนการ ลำดับที่........... ของจำนวน กระบวนงาน ทั้งหมดที่เสนอปี 2547 เดิม (ปี 2546) เสนอ ปรับปรุง ใหม่ ปฏิบัติ ได้จริง เดิม (ปี 2546) เสนอ ปรับปรุง ใหม่ ปฏิบัติ ได้จริง ลดลง ร้อยละ (เปรียบเทีย บระหว่าง เดิมและ ปฏิบัติได้ จริง) กระบวนงานที่แล้วเสร็จใน 1 วัน 1................................. 2................................. 3................................. กระบวนงานที่ดำเนินการ มากกว่า 1 วัน 1................................. 2................................. 3.................................

5 5 1.3 แบบฟอร์มการรายงาน (ต่อ) 2) กระบวนงานที่ดำเนินการในปี 2547 แต่ยังลดระยะเวลา ลงได้ไม่ถึงร้อยละ 30 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

6 6 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ สำหรับกระบวนงานที่เคยเสนอลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในปี 2547 และลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการได้ไม่ถึงร้อยละ 30 (ปี 2548) รายชื่อกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติราชการระยะเวลาการปฏิบัติราชการเป็นกระบวนการ ลำดับที่........... ของจำนวน กระบวนงาน ทั้งหมดที่เสนอปี 2547 เดิม (ปี 2546) เสนอ ปรับปรุง ใหม่ ปฏิบัติ ได้จริง เดิม (ปี 2546) เสนอ ปรับปรุง ใหม่ ปฏิบัติ ได้จริง ลดลง ร้อยละ (เปรียบเทีย บระหว่าง เดิมและ ปฏิบัติ ได้จริง) กระบวนงานที่แล้วเสร็จใน 1 วัน 1................................. 2................................. 3................................. กระบวนงานที่ดำเนินการ มากกว่า 1 วัน 1................................. 2................................. 3.................................

7 7 2. การพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน 2.1 ประเภท รางวัล 2.2 การจัดทำ ข้อเสนอ เพื่อขอรับรางวัล 2.3 แนวทาง การตรวจประเมิน เพื่อให้รางวัล 2.4 เกณฑ์ การประเมิน

8 8 2.1 ประเภทรางวัล 1) รางวัลรายกระบวนงาน ขอได้ทั้งกรม และจังหวัด ต้องเป็นกระบวนงานที่เสนอลดขั้นตอนฯ ในปีนั้น ๆ 2) รางวัลภาพรวมกระบวนงาน เสนอได้เฉพาะกรม ไม่จำเป็นต้องเป็นกระบวนงานที่เสนอลดขั้นตอนในปีนั้น ๆ พิจารณาผลงานทุกหน่วยบริการที่มีทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค

9 9 2.1 ประเภทรางวัล (ต่อ) 3) รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลาย ส่วนราชการ มีความเชื่อมโยงอย่างน้อย 3 ส่วนราชการ เสนอได้ทั้งกรมและจังหวัด เสนอกระบวนงานใดก็ได้ ส่วนราชการที่มีอำนาจพิจารณาอนุญาต อนุมัติ เป็นผู้เสนอ ให้รางวัลทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

10 10 2.2 การจัดทำข้อเสนอเพื่อรับรางวัล รางวัลรายกระบวนงาน  รางวัลรายกระบวนงาน  รางวัลภาพรวมกระบวนงาน  รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยง หลายส่วนราชการ

11 11 1.1 รายงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ (แบบฟอร์มที่ 1.1) (แบบฟอร์มที่ 1.1) 1.2 รายงานผลดำเนินการเชิงคุณภาพ (แบบฟอร์มที่ 1.3) (แบบฟอร์มที่ 1.3) 1.3 รายงานผลการประเมินตนเอง (แบบฟอร์มที่ 1.5) (แบบฟอร์มที่ 1.5) 1. รางวัลรายกระบวนงาน 1. รางวัลรายกระบวนงาน

12 12 1. รางวัลรายกระบวนงาน (ต่อ) 1.1 รายงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ ขั้นตอนระยะเวลาที่ลดลงได้ ขั้นตอนระยะเวลาที่ลดลงได้ ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวก จำนวนผู้ใช้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ (แบบฟอร์มที่ 1.1)

13 13 1.2 รายงานผลดำเนินการเชิงคุณภาพ ลักษณะการปฏิบัติงานเดิมและใหม่ ลักษณะการปฏิบัติงานเดิมและใหม่ แนวคิดวิธีการลดขั้นตอนและระยะเวลา แนวคิดวิธีการลดขั้นตอนและระยะเวลา แนวคิดวิธีการให้ความสำคัญกับประชาชนและ การบริการ แนวคิดวิธีการให้ความสำคัญกับประชาชนและ การบริการ แนวคิดและวิธีการอำนวยความสะดวก แนวคิดและวิธีการอำนวยความสะดวก แนวคิดและวิธีการส่งเสริมของผู้บริหารและ การเรียนรู้ แนวคิดและวิธีการส่งเสริมของผู้บริหารและ การเรียนรู้ แนวคิดการพัฒนาในอนาคต แนวคิดการพัฒนาในอนาคต (แบบฟอร์มที่ 1.3) 1. รางวัลรายกระบวนงาน (ต่อ)

14 14 1.3 รายงานผลการประเมินตนเอง  พิจารณาในมิติต่างๆ ดังนี้ - มิติกระบวนการในการลดขั้นตอน - มิติให้ความสำคัญกับประชาชนและการบริการ - มิติการอำนวยความสะดวก - มิติการส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ การเรียนรู้  พิจารณาจากกระบวนการของแต่ละมิติ - มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจน - มีการนำไปใช้ที่ครอบคลุมและทั่วถึง - มีการปรับปรุงพัฒนาและการเรียนรู้ (แบบฟอร์มที่ 1.5)

15 15 2.1 รายงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ (แบบฟอร์มที่ 1.1) 2.2 รายงานผลดำเนินการเชิงคุณภาพ (แบบฟอร์มที่ 1.3) 2.3 รายงานผลการประเมินตนเอง (แบบฟอร์มที่ 1.5) 2.4 รายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติม (แบบฟอร์มที่ 1.7 ) 2. รางวัลภาพรวมกระบวนงาน 2. รางวัลภาพรวมกระบวนงาน

16 16 3.1 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อขอรับรางวัลฯ  ลักษณะของกระบวนงาน  ลักษณะการบริการและความเชื่อมโยง  กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ปัญหา อุปสรรคที่ผ่านมา  วิธีการดำเนินการในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้เกิด ความสำเร็จ  เทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหา  แผนผังระบุขั้นตอนระยะเวลา  ผลการดำเนินการในการแก้ปัญหา  ผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ผลการแก้ไข กฎระเบียบ ข้อบังคับ การจัดทำข้อตกลงร่วมกัน (แบบฟอร์มที่ 1.9 ) (แบบฟอร์มที่ 1.9 ) 3. รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยง หลายส่วนราชการ 3. รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยง หลายส่วนราชการ

17 17 ระยะที่ 1: ตรวจประเมินจากรายงานผลการดำเนินการของ ส่วน ราชการ ระยะที่ 1: ตรวจประเมินจากรายงานผลการดำเนินการของ ส่วน ราชการ  ผลงานเชิงปริมาณ  ผลงานเชิงคุณภาพ  ผลการประเมินตนเอง ต้องได้คะแนนรวม 750 คะแนน ขึ้นไป (เต็ม 1,000 คะแนน) ต้องได้คะแนนรวม 750 คะแนน ขึ้นไป (เต็ม 1,000 คะแนน) ระยะที่ 2: ตรวจเยี่ยมประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ระยะที่ 2: ตรวจเยี่ยมประเมินจากการปฏิบัติงานจริง  ปรับลดคะแนนตามสัดส่วนที่ได้พบจริง  ปรับลดตามสัดส่วนที่เกณฑ์กำหนด 2.3 แนวทางการตรวจประเมินเพื่อให้รางวัล

18 18 มีแนวทางการให้คะแนนดังนี้ ระยะที่ 1: ประเมินจากข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 1.1 เกณฑ์เชิงปริมาณ (400 คะแนน ) 1. มิติระยะเวลาที่ลดลง (100 คะแนน ) 2. มิติความพึงพอใจของประชาชน (100 คะแนน ) 3. มิติการอำนวยความสะดวก (100 คะแนน ) 4. มิติจำนวนผู้มาใช้บริการ (100 คะแนน ) 2.4 เกณฑ์การประเมิน

19 19 มีแนวทางการให้คะแนนดังนี้ มีแนวทางการให้คะแนนดังนี้ ระยะที่ 1: ประเมินจากข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 1.2 เกณฑ์เชิงคุณภาพ ( 600 คะแนน ) พิจารณาจากการรายงานผลการดำเนินการเชิง คุณภาพและการประเมิน ตนเองในแต่ละมิติดังนี้ 1. มิติกระบวนการในการลดขั้นตอนและ ระยะเวลา ( 200 คะแนน ) 2. มิติการให้ความสำคัญกับประชาชนและการ บริการ ( 150 คะแนน ) 3. มิติการอำนวยความสะดวก (150 คะแนน ) 3. มิติการอำนวยความสะดวก (150 คะแนน ) 4. มิติการส่งเสริมการปฏิบัติงาน (100 คะแนน ) 4. มิติการส่งเสริมการปฏิบัติงาน (100 คะแนน ) 2.4 เกณฑ์การประเมิน

20 20 มีแนวทางการให้คะแนนดังนี้ ระยะที่ 2: ตรวจเยี่ยมประเมินผล การปฏิบัติงานจริง ปรับลดคะแนนตามสัดส่วนตัว คูณดังตารางในภาคผนวก 2 หน้า 85 2.4 เกณฑ์การประเมิน (ต่อ)

21 21 กำหนดการดำเนินการ 1. ส่งรายงานผลการลดขั้นตอนและระยะเวลา ส่งคำขอรับรางวัล (31 ตุลาคม 2548) 2. ตรวจเยี่ยมประเมินการปฏิบัติงานจริง (พ.ย. 48) 3. มอบ รางวัล (ธ.ค. 48)


ดาวน์โหลด ppt 1 การรายงานผลการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและการพิจารณาให้รางวัลคุณภาพ การให้บริการประชาชน (ปี 2548) การรายงานผลการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและการพิจารณาให้รางวัลคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google