งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเทอร์เน็ต Internet Chapter 12 1 Charter 12. 1. การใช้อินเตอร์เน็ตแทนโทรศัพท์ 2. การใช้อินเตอร์เน็ตแทนโทรทัศน์ 3. การใช้อินเตอร์เน็ตแทนวิทยุ 4. การใช้อินเตอร์เน็ตแทนไปรษณีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเทอร์เน็ต Internet Chapter 12 1 Charter 12. 1. การใช้อินเตอร์เน็ตแทนโทรศัพท์ 2. การใช้อินเตอร์เน็ตแทนโทรทัศน์ 3. การใช้อินเตอร์เน็ตแทนวิทยุ 4. การใช้อินเตอร์เน็ตแทนไปรษณีย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเทอร์เน็ต Internet Chapter 12 1 Charter 12

2 1. การใช้อินเตอร์เน็ตแทนโทรศัพท์ 2. การใช้อินเตอร์เน็ตแทนโทรทัศน์ 3. การใช้อินเตอร์เน็ตแทนวิทยุ 4. การใช้อินเตอร์เน็ตแทนไปรษณีย์ 5. อื่น ๆ 2 Charter 12 ทำไมต้องใช้อินเตอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต (Internet)

3 1. การบริการข้อมูลข่าวสาร 2. การบริการด้านซอฟต์แวร์ 3. การบริการด้านบันเทิง 4. การบริการสั่งซื้อสินค้า 3เราได้อะไรจากอินเตอร์เน็ต Charter 12 อินเทอร์เน็ต (Internet)

4 เครือข่ายใยแมงมุม หรือ World Wide Web (WWW) ทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตง่ายขึ้น ซึ่งมี ส่วนประกอบดังนี้ - แหล่งข้อมูลหรือเว็บไซต์ (Web site) - โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) 4 เครือข่ายใยแมงมุม (World Wide Web : WWW) Charter 12 อินเทอร์เน็ต (Internet)

5 โฮมเพจ (Home Page) หมายถึง หน้า แรกของเว็บเพจทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการบน อินเตอร์เน็ตจะพบเมื่อมีการเข้าไปยังเว็บไซต์ใด ๆ โฮมเพจเปรียบเสมือนกับสารบัญและคำนำที่ เจ้าของเว็บไซต์สร้างขึ้น 5 โฮมเพจ (Home Page) Charter 12 อินเทอร์เน็ต (Internet)

6 E-mail Address หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า ที่อยู่อีเมลล์ เพื่อให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถรับส่งจดหมายกันได้ ซึ่งมีรูปแบบ ดังต่อไปนี้ ชื่อผู้ใช้ @ ชื่อโฮสต์. ชื่อเครือข่ายท้องถิ่น [. ชื่อ โดเมนย่อย.] ชื่อโดเมนระดับบนสุด 6 E-mail Address Charter 12 อินเทอร์เน็ต (Internet)

7 7URL URL (Uniform Resource Locator) ซึ่งโปรแกรมเว็บบราวเซอร์จะใช้ ข้อมูล URL นี้ในการค้นหาที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ ผู้ใช้บริการจะไปเรียกดูข้อมูล ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้ โปรโตคอล :// ชื่อโดเมน / ไดเรกทอรี่ที่เก็บ ไฟล์ในโฮสต์ / ชื่อไฟล์ในโฮสต์ Charter 12 อินเทอร์เน็ต (Internet)

8 HTML (Hyper Text Markup Language) หรือ “ ภาษาสำหรับทำ เครื่องหมาย ” อันประกอบด้วยคำสั่ง (Tags) ที่ ใช้ในการกำหนดว่าเว็บเพจจะมีข้อความอะไร มี การแสดงรูปภาพ เสียงและภาพวีดีโอที่ตำแหน่ง ใด นอกจากนี้ยังมีคำสั่งสำหรับการเชื่อมโยง เว็บเพจหนึ่งไปยังอีกเว็บเพจหนึ่งและไปยัง บริการอื่น ๆ ในอินเตอร์เน็ตอีกด้วย 8HTML Charter 12 อินเทอร์เน็ต (Internet)


ดาวน์โหลด ppt อินเทอร์เน็ต Internet Chapter 12 1 Charter 12. 1. การใช้อินเตอร์เน็ตแทนโทรศัพท์ 2. การใช้อินเตอร์เน็ตแทนโทรทัศน์ 3. การใช้อินเตอร์เน็ตแทนวิทยุ 4. การใช้อินเตอร์เน็ตแทนไปรษณีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google