งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web Technology เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร. Web Server  เป็น Client /Server Model Sever Module ได้แก่ PWS, IIS, Apache, Httpd เป็นต้น Client Module คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web Technology เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร. Web Server  เป็น Client /Server Model Sever Module ได้แก่ PWS, IIS, Apache, Httpd เป็นต้น Client Module คือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web Technology เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร

2 Web Server  เป็น Client /Server Model Sever Module ได้แก่ PWS, IIS, Apache, Httpd เป็นต้น Client Module คือ Web browser เช่น IE, Firefox  มีรูปแบบการติดต่อสื่อสารแบบ Request and Response Server module Running IIS HTML Homepage Client Module (Browser) Internet Explorerhttp request html

3 TCP/IP และ HTTP  http เป็นโปรโตคอลที่สนับสนุนการทำงานด้านการ ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเวิร์ลไวด์เว็บ ซึ่งโดยแท้จริงต้อง ทำงานควบคู่กับโปรโตคอลอื่นๆ ด้วย Web Server Switch Database Server Client Internet Gate way DNS Server

4 หน้าที่แต่ละ Server  DNS : Domain Name System สำหรับแปลง URL เป็น ip Address  Database Server สำหรับทำการจัดการด้าน ฐานข้อมูลด้าน Web Application  Gateway ส่วนมากมี Router ทำหน้าที่เป็นช่อง ทางออกสู่เครือข่ายภายนอกซึ่งก็คือ Internet  Web Server สำหรับให้บริการเว็บในองค์กรและ ภายนอก

5 URL  URL : Uniform Resource Locator  http://www.chandra.ac.th http://www.chandra.ac.th Top Level Domain ซึ่งก็คือประเทศไทย บอกประเภทองค์กรว่าเป็นสถานศึกษา บอกชื่อ Domain ของหน่วยงาน บอกชื่อเครื่องใน domain ชนิดโปรโตคอลที่ติดต่อสื่อสาร http://webmail.issp.nethttp://webmail.issp.net, mailto:kiadtipo@chandra.ac.thmailto:kiadtipo@chandra.ac.th mms://ctv.chandra.ac.th:5159/techno

6 Web 2.0  เทคโนโลยีเว็บในปัจจุบัน  ผู้ใช้บริการทุกคนเป็นผู้สร้าง Content เอง  ผู้ให้บริการจัดเตรียมพื้นที่ ทรัพยากรที่จำเป็น และโครงร่างของเว็บไซต์  มักเป็นสังคมแบบเปิด เชื่อมโยงถึงกันได้ง่าย  สามารถประมวลผลได้ด้วยตนเอง หรือ ใช้ ความสามารถด้าน Client เป็นหลักแทนที่จะต้อง ส่งไปประมวลผลที่ Server เพียงที่เดียว

7 HTML  Hyper Text Markup Language : HTML  เป็นรูปแบบของภาษาในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ต โดยเริ่มแรกมีลักษณะ เป็นข้อความหรือกลุ่มข้องข้อความที่มีการ เชื่อมโยงไปยังเอกสารหรือเว็บไซต์อื่น  HTML สามารถใช้ร่วมกับภาษาอื่น เช่น JAVA, PHP, ASP ได้ทันทีเพียงติดตั้ง Compiler เพิ่มเติมลงไปที่ Server หรือ Client เท่านั้น

8 ตัวอย่างของ HTML ประเภทของกราฟิกส์ Computer Graphics : 4122603 โหมดในการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ PC

9 โครงสร้างภาษา HTML Header … Body … Html File(s)

10 TAG  Tag คือคำสั่งสำหรับกำหนดรูปแบบในการ แสดงผลของ HTML บน Browser ปลายทางให้ ออกมาในรูปแบบที่เราต้องการ Tag ต้องอยู่ใน เครื่องหมาย  รูปแบบ  มักเป็น Tag แบบคู่คือ เปิด และ ปิด คือ Tag เปิดหรือเริ่มต้นข้อกำหนด คือ Tag ปิดหรือสิ้นสุดข้อกำหนด  Tag บางชนิดสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องปิดเช่น, เป็นต้น

11 Tag ที่ควรทราบ ... สำหรับเริ่มหรือจบ html file.  … กำหนดส่วนเนื้อหา  … กำหนดส่วนหัวของ html ซึ่งจะ ไม่ถูกแสดงผลออกมาบนหน้าต่าง Browser  … กำหนดชื่อเรื่อง ข้อความใน Tag นี้ จะไปปรากฏบน Title Bar ของ Browser  เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่  เพื่อขีดเส้นขั้นหน้า  … กำหนดพารากร๊าฟใหม่หรือเว้นระยะ ระหว่างย่อหน้า  … กำหนดให้อยู่กึ่งกลางบรรทัด

12 Tag ที่ควรทราบ  … กำหนดชื่อฟอนต์ ขนาด ของอักษรที่ต้องการ …  … กำหนดหัวข้อระดับที่ 1  … กำหนดหัวข้อระดับที่ 2  … กำหนดหัวข้อระดับที่ 3  … กำหนดหัวข้อระดับที่ 4  … กำหนดแสดงผลตัวหนา  … กำหนดแสดงผลตัวเอียง  … กำหนดแสดงผลตัวขีดเส้นใต้

13 Tag ที่ควรทราบ  … กำหนดแสดงผลเป็น ตาราง … กำหนด / สิ้นสุด แถว (row) … กำหนด / สิ้นสุด สดมภ์ (Column) / การรวมสดมภ์หรือรวม แถวเข้าด้วยกัน  ให้แสดงรูปภาพ  … สำหรับสร้างการ เชื่อมโยง www.hotmail.com

14 Tag ที่ควรทราบ  … กำหนดหัวข้อแบบลำดับ อัตโนมัติ  … กำหนดหัวข้อแบบไม่มีลำดับใช้ เครื่องหมาย Bullet แทน ข้อความหัวข้อ 1 ข้อความหัวข้อ 2

15 ซอฟต์แวร์สำหรับจัดทำ Web page  Text Editor อย่างง่ายสำหรับผู้มีความชำนาญใน ภาษา HTML เช่น Notepad, Edit plus, Qedit เป็นต้น  ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเช่น Microsoft Front Page, Dreamweaver  ใช้เว็บสำเร็จรูป เช่น Joomla, Mambo เป็นต้น

16 ซอฟต์แวร์เสริม  ตัวแปลภาษา CGI CGI : Common Gateway Interface เป็นโปรแกรม บน Server คอยดักจับและทำงานเกี่ยวกับ Form และภาษาอื่นๆ Php : ภาษา PHP เป็น Freeware สามารถใช้ร่วมกับ windows หรือ Linux platform ได้ ASP : Active Server Page > IIS หรือ PWS Java : ตัวแปลภาษาสำหรับการทำงานทั้งฝั่ง Server และ Client Site  Database mySQL free DBMS ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด Access, SQL Server ของ Microsoft


ดาวน์โหลด ppt Web Technology เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร. Web Server  เป็น Client /Server Model Sever Module ได้แก่ PWS, IIS, Apache, Httpd เป็นต้น Client Module คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google