งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Chapter 9 1 Charter 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Chapter 9 1 Charter 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Chapter 9 1 Charter 9

2 คือ ข่าวสารที่ได้จากการนำ ข้อมูล ดิบ (raw data ) มาคำนวณทางสถิติหรือ ประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสาร ที่ได้ออกมานั้นจะอยู่ในรูปที่ สามารถ นำไปใช้งานได้ทันที หรือมีประโยชน์ใน การตัดสินใจ 2 Charter 9 สารสนเทศ (Information)

3 คือ เทคโนโลยีหรือวิวัฒนาการของ กระบวนการต่าง ๆ และระบบงานที่ช่วยให้ได้ สารสนเทศที่ต้องการ 1. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง ซอฟต์แวร์ ซึ่งจัดเป็นเครื่องมือ สมัยใหม่และใช้เทคโนโลยีระดับสูง (High Technology) 2. กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ใช้งาน เพื่อรวบรวม จัดเก็บประมวลผล และแสดงผลลัพธ์เป็น สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ 3 Charter 9 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

4 1. ระบบประมวลผลข้อมูล (Data Processing Systems:DP) 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information Systems:MIS) 3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems:DSS) 4. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information Systems:EIS) 5. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems) 4 Charter 9 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

5 แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 1. ระดับปฏิบัติการ 2. ระดับวางแผนปฏิบัติการ 3. ระดับวางแผนการบริหาร 4. ระดับวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 Charter 9 ระดับของสารสนเทศ (Information Level)

6 ระดับปฏิบัติการ บุคลากรในระดับนี้จะเกี่ยวข้องกับงานที่ ต้องกระทำซ้ำ ๆ กัน จะเน้นไปที่การจัดการ รายงานประจำวัน บุคลากรในระดับนี้เกี่ยวข้องกับระบบ สารสนเทศในฐานะเป็นผู้จัดหาข้อมูลเข้าสู่ ระบบ 6 Charter 9 ระดับของสารสนเทศ (Information Level)

7 ระดับวางแผนปฏิบัติการ บุคลากรในระดับนี้ จะเป็นผู้บริหาร ขั้นต้นมีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานประจำวัน และการวางแผนบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับ ระยะเวลาสั้น ๆ ข้อมูลที่ผู้บริหารระดับนี้ต้องการส่วนมาก จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ที่ได้มาจากระดับปฏิบัติการ 7 Charter 9 ระดับของสารสนเทศ (Information Level)

8 ระดับวางแผนบริหาร บุคลากรในระดับนี้จะเป็นผู้บริหาร ระดับกลาง มีหน้าที่ในการวางแผนให้บรรลุ เป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถประสบ ความสำเร็จตามแผนงานระยะยาวที่กำหนด โดยผู้บริหารระดับสูง สารสนเทศที่ผู้บริหารระดับนี้ต้องการมัก เป็นสารสนเทศตามคาบเวลาซึ่งมีระยะ เวลานานกว่าผู้บริหารขั้นต้น นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับนี้ยังต้องการระบบที่ให้รายงาน การวิเคราะห์แบบ ถ้า - แล้ว (What-If) 8 Charter 9 ระดับของสารสนเทศ (Information Level)

9 ระดับวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ผู้บริหารในระดับนี้ จะเป็นผู้บริหาร ระดับสูง เน้นในเรื่องเป้าประสงค์ขององค์กร ระบบสารสนเทศที่ต้องการจะเน้นที่รายงาน สรุป รายงานแบบ What-If และการวิเคราะห์ แนวโน้มต่าง ๆ 9 Charter 9 ระดับของสารสนเทศ (Information Level)

10 ระดับปฏิบัติการ บุคลากรในระดับนี้จะเกี่ยวข้องกับงานที่ ต้องกระทำซ้ำ ๆ กัน จะเน้นไปที่การจัดการ รายงานประจำวัน บุคลากรในระดับนี้เกี่ยวข้องกับระบบ สารสนเทศในฐานะเป็นผู้จัดหาข้อมูลเข้าสู่ ระบบ10 Charter 9 ระดับของสารสนเทศ (Information Level)


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Chapter 9 1 Charter 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google