งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information Technology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information Technology
Charter 9 1 Chapter 9 เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology

2 สารสนเทศ (Information)
Charter 9 2 สารสนเทศ (Information) คือ ข่าวสารที่ได้จากการนำ ข้อมูลดิบ (raw data ) มาคำนวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นจะอยู่ในรูปที่ สามารถนำไปใช้งานได้ทันที หรือมีประโยชน์ในการตัดสินใจ

3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
Charter 9 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คือ เทคโนโลยีหรือวิวัฒนาการของกระบวนการต่าง ๆ และระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ 1. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งซอฟต์แวร์ ซึ่งจัดเป็นเครื่องมือ สมัยใหม่และใช้เทคโนโลยีระดับสูง (High Technology) 2. กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ใช้งาน เพื่อรวบรวม จัดเก็บประมวลผล และแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์

4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
Charter 9 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 1. ระบบประมวลผลข้อมูล (Data Processing Systems:DP) 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information Systems:MIS) 3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems:DSS) 4. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information Systems:EIS) 5. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems)

5 ระดับของสารสนเทศ (Information Level)
Charter 9 5 ระดับของสารสนเทศ (Information Level) แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 1. ระดับปฏิบัติการ 2. ระดับวางแผนปฏิบัติการ 3. ระดับวางแผนการบริหาร 4. ระดับวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว

6 ระดับของสารสนเทศ (Information Level)
Charter 9 6 ระดับของสารสนเทศ (Information Level) ระดับปฏิบัติการ บุคลากรในระดับนี้จะเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องกระทำซ้ำ ๆ กัน จะเน้นไปที่การจัดการรายงานประจำวัน บุคลากรในระดับนี้เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศในฐานะเป็นผู้จัดหาข้อมูลเข้าสู่ระบบ

7 ระดับของสารสนเทศ (Information Level)
Charter 9 7 ระดับของสารสนเทศ (Information Level) ระดับวางแผนปฏิบัติการ บุคลากรในระดับนี้ จะเป็นผู้บริหารขั้นต้นมีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานประจำวันและการวางแผนบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาสั้น ๆ ข้อมูลที่ผู้บริหารระดับนี้ต้องการส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ที่ได้มาจากระดับปฏิบัติการ

8 ระดับของสารสนเทศ (Information Level)
Charter 9 8 ระดับของสารสนเทศ (Information Level) ระดับวางแผนบริหาร บุคลากรในระดับนี้จะเป็นผู้บริหารระดับกลาง มีหน้าที่ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถประสบความสำเร็จตามแผนงานระยะยาวที่กำหนดโดยผู้บริหารระดับสูง สารสนเทศที่ผู้บริหารระดับนี้ต้องการมักเป็นสารสนเทศตามคาบเวลาซึ่งมีระยะเวลานานกว่าผู้บริหารขั้นต้น นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับนี้ยังต้องการระบบที่ให้รายงานการวิเคราะห์แบบ ถ้า-แล้ว (What-If)

9 ระดับของสารสนเทศ (Information Level)
Charter 9 9 ระดับของสารสนเทศ (Information Level) ระดับวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ผู้บริหารในระดับนี้ จะเป็นผู้บริหารระดับสูง เน้นในเรื่องเป้าประสงค์ขององค์กร ระบบสารสนเทศที่ต้องการจะเน้นที่รายงานสรุป รายงานแบบ What-If และการวิเคราะห์แนวโน้มต่าง ๆ

10 ระดับของสารสนเทศ (Information Level)
Charter 9 1010 ระดับของสารสนเทศ (Information Level) ระดับปฏิบัติการ บุคลากรในระดับนี้จะเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องกระทำซ้ำ ๆ กัน จะเน้นไปที่การจัดการรายงานประจำวัน บุคลากรในระดับนี้เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศในฐานะเป็นผู้จัดหาข้อมูลเข้าสู่ระบบ


ดาวน์โหลด ppt Information Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google