งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยประมวลผลกลางและ หน่วยความจำ Central Processing Unit and Memory Chapter 4 1 Charter 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยประมวลผลกลางและ หน่วยความจำ Central Processing Unit and Memory Chapter 4 1 Charter 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยประมวลผลกลางและ หน่วยความจำ Central Processing Unit and Memory Chapter 4 1 Charter 4

2 2 หน่วยประมวลผลกลางและ หน่วยความจำ 2 Charter 4

3 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดใน คอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนสมองของ คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าที่มี การทำงานซับซ้อนมากมายบรรจุยู่ในชิป ( Chip) ซึ่งมีขนาดเล็กมาก หน่วยประมวลผลกลาง เรียกโดยย่อ ว่า CPU (Central Processing Unit) หรือ โปรเซสเซอร์ (Processor) 3 Charter 4

4 หน้าที่ของหน่วยประมวลผลกลาง 1. อ่าน (Read) และแปลคำสั่ง (Comply) จากโปรแกรม 2. ประมวลผล (Process) คำสั่งจาก โปรแกรม 3. รับ - ส่งข้อมูล (Send - Receive Data) กับหน่วยความจำ (Memory) ในเครื่อง 4. ติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้ 5. ย้ายข้อมูล (Transfer Data) และคำสั่ง จากหน่วยงานหนึ่งไป ยังหน่วยงานหนึ่ง 4 Charter 4 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)

5 1. หน่วยควบคุม (Control Unit : CU) 2. หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และ ตรรกศาสตร์ (Arithmetic and Logical Unit : ALU) 5 Charter 4 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) ส่วนประกอบของหน่วยประมวลผลกลางแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

6 เป็นส่วนที่มีหน้าที่ในการดำเนินงาน ควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมด ได้แก่ 1. ติดต่อกับ ALU และหน่วยความจำหลัก (Main Memory) 2. ตัดสินใจ (Decision) ในการนำข้อมูล เข้าและออกจากหน่วยความจำ 3. กำหนดเส้นทางการส่งข่าวสาร 4. ถอดรหัสคำสั่งและควบคุมการถอดรหัส ให้ถูกต้อง การทำงานของ CU จะอยู่ภายใต้การทำงานของ โปรแกรมที่หน่วยความจำหลัก 6 Charter 4 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หน่วยควบคุม (Control Unit : CU)

7 ทำหน้าที่หลัก ๆ 2 อย่างคือ 1. การดำเนินงานเชิงเลขคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operation) เป็นการทำหน้าที่ คำนวณทางคณิตศาสตร์ทั่วไป 2. การดำเนินงานเชิงตรรกวิทยา (Logical Operation) ทำหน้าที่ทางด้านการเปรียบเทียบ ข้อมูล โดยการทดสอบตามเงื่อนไข (Condition) ที่กำหนดไว้ 231401 Application of Computer Business Department of Computer Business 7 Charter 4 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (Arithmetic and Logical Unit : ALU)

8 เป็นแหล่งเก็บข้อมูลชั่วคราวที่มีลักษณะ คล้ายกับหน่วยความจำ เป็นแหล่งเก็บข้อมูล พิเศษที่ใช้ในการประมวลผลของ CPU ทำงาน ได้เร็วกว่าหน่วยความจำธรรมดา รีจิสเตอร์ จะอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง และถูกควบคุมโดยหน่วยควบคุม (CU) ซึ่งใช้ เก็บข้อมูลหรือคำสั่งภายในที่ใช้ในการ ประมวลผล รีจีสเตอร์ก็เป็นหน่วยความจำชนิดหนึ่ง 231401 Application of Computer Business Department of Computer Business 8 Charter 4 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) รีจีสเตอร์ (Register)

9 1. Accumulator Register ใช้เก็บผลลัพธ์จาก การคำนวณ 2. Instruction Register ใช้เก็บคำสั่งของ โปรแกรมที่จะถูกประมวลผล 3. Address Register ใช้เก็บที่อยู่ของคำสั่งหรือ ข้อมูลในหน่วยความจำที่ จะถูกประมวลผล 4. Storage Register ใช้เก็บข้อมูลที่ส่งมาจาก หน่วยความจำหรือผลลัพธ์ ที่ส่งไปยังหน่วยความจำ 5. General-purpose Register ใช้ทำงานทั่วไป 231401 Application of Computer Business Department of Computer Business 9 Charter 4 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) ชนิดของรีจีสเตอร์ (Register)

10 การทำงานของ CPU Input Unit Output Unit Secondary Storage Unit 231401 Application of Computer Business Department of Computer Business 10 Charter 4 Mem ory CPU CUALU

11 1. หน่วยควบคุม (CU) อ่านคำสั่งมาจาก หน่วยความจำหลัก 2. หน่วยควบคุม (CU) แปลคำสั่งให้เป็นรหัส การทำงาน (Operation Code หรือ Opcode) แล้วส่งข้อมูลไปให้ ALU 3. หน่วยคำนวณ (ALU) ประมวลผลคำสั่ง และข้อมูลที่เกี่ยวข้อกับการคำนวณและเงื่อนไข 4 นำผลลัพธ์ไปเก็บยังหน่วยความจำ ขั้น 1 และ 2 เรียกว่า ขั้นตอนเวลาของ คำสั่ง (Instruction time) ขั้น 3 และ 4 เรียกว่า ขั้นตอนของเวลา ปฏิบัติงาน (Execute time)11 Charter 3 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) ขั้นตอนการประมวลผลของแต่ละคำสั่ง

12 การทำงานของ CPU 12 Charter 4 CPU หน่วยควบคุม (CU) หน่วยคำนวณ (ALU) Instru ction Regist er Addre ss Regist er Instruc tion Decode r Accumu lator Regist er Storag e Regist er วงจร การ คำนว ณ วงจรตรรก วิทยา

13 ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือคำสั่งการ ทำงานของคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อโดยตรงกับ CPU ซึ่ง CPU สามารถทำงานกับหน่วยความจำ ได้โดยตรง เราเรียกหน่วยความจำนี้ว่า หน่วยความจำ หลัก (Main Memory) หรือ หน่วยความจำปฐม (Primary Memory) หรือหน่วยความจำภายใน (Internal Storage)13 Charter 4 หน่วยความจำ (Memory Unit)

14 1. แบบลบไม่ได้ (Nonvolatile Memory) เป็นหน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลได้ โดยไม่ต้องมีไฟเลี้ยง หรือเรียกว่า หน่วยความจำ แบบอ่านอย่างเดียว (Read only Memory : ROM) 2. แบบลบได้ (Volatile Memory) เป็นหน่วยความจำที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ เมื่อไม่มีไฟเลี้ยง หรือเรียกว่า หน่วยความจำแบบ อ่านได้เขียนได้ (Rondom Access Memory : RAM)14 Charter 4 หน่วยความจำ (Memory Unit) ประเภทของหน่วยความจำ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ

15 1. ROM 2. PROM 3. EPROM 4. EEPROM 5. Flash ROM15 Charter 4 หน่วยความจำ (Memory Unit) หน่วยความจำแบบลบไม่ได้ (Nonvolatile Memory)

16 1. RAM 2. DRAM 3. SRAM16 Charter 4 หน่วยความจำ (Memory Unit) หน่วยความจำ แบบลบได้ (Volatile Memory)

17 เป็นหน่วยความจำที่สร้างมาจาก Static RAM มีความเร็วในการทำงานสูง เชื่อมต่อ โดยตรงกับ CPU ใช้เก็บคำสั่งหรือข้อมูลก่อนที่จะ ถูกประมวลผลโดย CPU17 Charter 4 หน่วยความจำ (Memory Unit) หน่วยความจำ แบบแคช (Cache Memory)


ดาวน์โหลด ppt หน่วยประมวลผลกลางและ หน่วยความจำ Central Processing Unit and Memory Chapter 4 1 Charter 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google