งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแปรผกผัน ( Inverse variation ) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสอง สิ่ง เมื่อสิ่งหนึ่ง เพิ่มขึ้น อีกสิ่งหนึ่งจะ ลดลง อย่างได้สัดส่วน หรือ เมื่อสิ่งหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแปรผกผัน ( Inverse variation ) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสอง สิ่ง เมื่อสิ่งหนึ่ง เพิ่มขึ้น อีกสิ่งหนึ่งจะ ลดลง อย่างได้สัดส่วน หรือ เมื่อสิ่งหนึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแปรผกผัน ( Inverse variation ) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสอง สิ่ง เมื่อสิ่งหนึ่ง เพิ่มขึ้น อีกสิ่งหนึ่งจะ ลดลง อย่างได้สัดส่วน หรือ เมื่อสิ่งหนึ่ง ลดลง อีกสิ่งหนึ่งก็ เพิ่มขึ้นอย่างได้สัดส่วน เรียก อีกอย่างหนึ่งว่า “ การแปรผันกลับ ”

2 นิยาม ให้ และ แทนปริมาณใดๆ ที่ ไม่ใช่ 0 แปรผกผั นกับ เมื่ อ โด ยที่ และเป็นค่าคง ตัว เขียนแทน แปรผก ผันกับ ด้วย สัญลัก ษณ์

3 สิ่งที่ กำหนดให้ สมการแสดงการแปรผัน

4 สมการการ แปรผัน สัญลักษณ์ การแปรผัน ค่าคงตัว

5 ตัวอย่าง จากตารางแสดงแบบรูปความเกี่ยวข้องระหว่าง x และ y ตารางใดแสดงว่า y แปรผกผันกับ x x 1234 y 12643 ก.ก. วิธีทำ จาก ตาราง ก. y เมื่อ x = 2, y = 6 แทนค่าใน สมการ ได้ จะได้ สมการ เมื่อ x = 1, y = 12 แทนค่าใน สมการ ได้

6 เมื่อ x = 3, y = 4 แทนค่าในสมการ ได้ เมื่อ x = 4, y = 3 แทนค่าในสมการ ได้ จะเห็นได้ว่า y แปรผกผันกับ x ค่าคงที่ เท่ากัน คือ 12 กรณีเช่นนี้นักเรียนคิดว่าเขียน y แปรผันตรงกับ ได้ หรือไม่ และนักเรียนคิดว่า x แปรผกผันกับ y ด้วยหรือไม่

7 ข.ข. x36912 y69 15 วิธีทำ จากตาราง ข. y เมื่อ x = 6, y = 9 แทนค่าในสมการ ได้ จะเห็นได้ว่า y ไม่แปรผกผันกับ x เพราะ ค่าคงที่ ไม่เท่ากัน วิธีทำ จากตาราง ข. y จะได้ สมการ ซึ่ง k เป็นค่า คงตัว เมื่อ x = 3, y = 6 แทนค่าในสมการ ได้

8 ตัวอย่าง ถ้า v แปรผกผันกับ m และ v = 30 เมื่อ m = 4 จง เขียนสมการแสดงการแปรผัน และหาค่า m เมื่อ v = 12 วิธี ทำ v แปรผกผันกับ m เขียนได้เป็น v v = 30 เมื่อ m = 4 แทนค่าใน สมการได้ สมการแสดงการแปรผันคือ แทนค่า ที่นี่

9 หาค่า m เมื่อ v = 12 แทนค่าในสมการ ตอ บ Bye-bye

10 แบบฝึกหั ด 1. เมื่อ y แปรผกผันกับ x และ y = 8 เมื่อ x = 3 จง หา ก. สมการการแปร ผัน ข. ค่า y เมื่อ x = 84 ค. ค่า x เมื่อ y = 9 2. เมื่อ y แปรผกผัน กับ และ y = 5 เมื่อ x = 16 จงหา ก. ค่า y เมื่อ x = 100 ข ค่า x เมื่อ y = 60

11 3. ปริมาณกระแสไฟฟ้า ที่ไหลผ่านเส้นลวดแปรผกผันกับความ ต้านทานของเส้นลวดนั้น เมื่อลวดเส้นหนึ่งมีความต้านทาน โอห์ม มีกระแสไฟฟ้า 2.0 แอมแปร์ ไหลผ่าน จงหากระแสไฟฟ้า ที่ไหลผ่านเส้นลวดซึ่งมีความ ต้านทาน ก. 3 โอห์ม ข. 5 โอห์ม 4. ความถี่ F ( กิโลเฮิรตซ์ ) ของคลี่นวิทยุปรผกผันกับความ ยาวคลื่น L ( เมตร ) และ ถ้า F = 375 เมื่อ L= 800 จงหา ก.สมการแสดงความเกี่ยวข้องระหว่าง F และ L ข.ความยาวคลื่นวิทยุเมื่อมีความถี่ 200 กิโลเฮิรตซ์ ค.ความถี่คลื่นวิทยุ ถ้าความยาวคลื่นเป็น 464 เมตร ( ตอบเป็นจำนวนเต็มหน่วย )


ดาวน์โหลด ppt การแปรผกผัน ( Inverse variation ) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสอง สิ่ง เมื่อสิ่งหนึ่ง เพิ่มขึ้น อีกสิ่งหนึ่งจะ ลดลง อย่างได้สัดส่วน หรือ เมื่อสิ่งหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google