งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Creating Database With Structure Query Language (SA&D-8) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Creating Database With Structure Query Language (SA&D-8) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Creating Database With Structure Query Language (SA&D-8) 1

2 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design) What is MicroSoft Access? ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลเปล่าใน Access เขียนคำสั่ง SQL ใน Access ได้ อย่างไร ? เริ่มต้นเรียนภาษา SQL ด้วยคำสั่ง สร้างตาราง Syntax … 2

3 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design) CREATE TABLE table_name (column_name datatype [NOT NULL], [column_name datatype [NOT NULL], [CONSTRAINT constraint_name PRIMARY KEY (key_column)], [CONSTRAINT constraint_name FOREIGN KEY (key_column)] REFERENCES reference_table (key_column)]) 3

4 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design) สร้างตารางและกำหนด Primary Key ◦ ตัวอย่างที่ 8-1 สร้างตาราง Student ซึ่งได้จากการออกแบบ ฐานข้อมูลในบทที่ 6 CREATE TABLE student (studentid char(7) NOT NULL, name varchar(50) NOT NULL, birthday date NOT NULL, classchar(11), CONSTRAINT student_pk PRIMARY KEY (studentid)); 4

5 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design) คำสั่งแก้ไขโครงสร้างของตาราง Syntax ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype [ADD CONSTRAINT constraint_name PRIMARY KEY (key_column)] [ALTER column_name datatype] [DROP COLUMN column_name] [DROP CONSTRAINT constraint_name] 5

6 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design) ตัวอย่างการกำหนด Foreign Key ◦ ตัวอย่างที่ 8-2 สร้างตาราง Student_Subject พร้อมทั้งกำหนด Constraint ที่เหมาะสมให้กับตารางดังกล่าว CREATE TABLE student_subject (studentid char(7) NOT NULL, subjectid char(4) NOT NULL, grade char(1), score smallint, term char(6) NOT NULL, CONSTRAINT stusub_pk PRIMARY KEY (studentid,subjectid), CONSTRAINT stusub_fk1 FOREIGN KEY (studentid) REFERENCES student(studentid), CONSTRAINT stusub_fk2 FOREIGN KEY (subjectid) REFERENCES subject(subjectid)); 6

7 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design) เพิ่มคอลัมน์ใหม่ให้กับตารางที่มีอยู่ แล้ว ◦ ตัวอย่างที่ 8-3 จงเพิ่มคอลัมน์สำหรับเก็บ ที่อยู่ของนักศึกษาเข้าไปในตาราง Student ALTER TABLE student ADD address varchar(50); 7

8 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design) แก้ไขชนิดข้อมูลหรือขนาดของ ข้อมูลในคอลัมน์ ◦ ตัวอย่างที่ 8-4 เปลี่ยนขนาดของคอลัมน์ Address ในตาราง Student เป็น 40 ตัวอักษร ALTER TABLE student ALTER address varchar(40); 8

9 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design) ลบคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ออกไป ◦ ตัวอย่างที่ 8-5 ลบคอลัมน์ Address ออก จากตาราง ALTER TABLE student DROP COLUMN address; 9

10 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design) กำหนด Constrint ใหม่ให้กับตาราง ◦ ตัวอย่างที่ 8-6 สร้าง Constraint ที่ลบในตัวอย่าง ที่ 8-6 ขึ้นมาอีกครั้ง ALTER TABLE student_subject ADD CONSTRAINT stusub_fk1 FOREIGN KEY (studentid) REFERENCES student(studentid); 10

11 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design) กำหนด Constraint ใหม่ให้กับตาราง ◦ ตัวอย่างที่ 8-7 สร้าง Constraint ที่ลบในตัวอย่าง ที่ 8-6 ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ALTER TABLE student_subject ADD CONSTRAINT stusub_fk1 FOREIGN KEY (studentid) REFERENCES student(studentid); 11

12 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design) ลบตารางออกจากฐานข้อมูล ◦ ตัวอย่างที่ 8-8 ลบตาราง Student ( ตาราง Student จะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับตาราง อื่นๆ ) DROP TABLE Student; 12

13 ASSIGNMENT III จงสร้างตาราง Class, Club, Hobby, Subject, Teacher, Textbook, และ Teacher_Textbook ซึ่งเป็นตารางที่ผ่านการทำนอร์มัลไลซ์ มาแล้ว ด้วยคำสั่ง SQL พร้อมทั้งกำหนด ชนิดข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ให้เหมาะสม 13


ดาวน์โหลด ppt Creating Database With Structure Query Language (SA&D-8) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google