งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 เหตุผล และความสำคัญ 3 หัวข้อในการอบรม 4 5 1. การจัดการกับข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 เหตุผล และความสำคัญ 3 หัวข้อในการอบรม 4 5 1. การจัดการกับข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 เหตุผล และความสำคัญ

3 3 หัวข้อในการอบรม

4 4

5 5 1. การจัดการกับข้อมูล

6 6 สร้างฐานข้อมูลระบบหอพัก โดยรวบรวมและ วิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูลแล้ว ปรากฏ ว่าระบบหอพักจะมีการทำงานของระบบโดยที่ “ มีลูกค้าประสงค์จะเช่าหอพักอยู่ โดยการทำ สัญญาเช่าต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยัน ทุกสิ้นเดือนจะต้องมีการชำระค่าเช่าห้องพัก โดยมี รายการค่าใช้จ่ายต่างๆในใบเสร็จรับเงิน ได้แก่ ค่า น้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต ”

7 7

8 8 1. ลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลบุคคลแก่พนักงาน เพื่อ จัดเก็บเป็นข้อมูลผู้เช่า ได้แก่หมายเลขบัตร ประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล ภูมิลำเนา หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ 2. พนักงานทำการค้นหาห้องเช่าที่ว่าง เพื่อแนะนำ แก่ผู้เช่า ได้แก่ หมายเลขห้องเช่า ชนิดห้องเช่า ราคาค่าเช่า สถานะห้องว่างหรือไม่ 3. ผู้เช่าต้องทำสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่า โดยระบุ หมายเลขห้องที่เช่า และข้อมูลของผู้เช่า 4. ทุกๆ สิ้นเดือนจะเรียกเก็บค่าเช่า ค่าน้ำ ค่า ไฟฟ้า และค่าอินเตอร์เน็ต โดยมีการออกใบเรียก เก็บเงินเป็นรายเดือนทุกเดือน

9 9 ความสัมพันธ์ของ ตารางต่างๆ

10 10

11 11 Contract(IDRoom, IDCustomer, RentDate) RoomType(IDRoomType, NameRoomType, RentCost) Foreign key(IDRoomType) references RoomNumber(IDRoomType) RoomNumber(IDRoom, IDRoomType, IDStatus) Foreign key(IDRoom) references Contract(IDRoom) StatusRoom(IDStatus, StatusName) Foreign key(IDStatus) references RoomNumber(IDStatus) Customer(IDPeople, Name, LastName, Address, Tel, Email) Foreign key(IDPeople) references Contract(IDPeople) Foreign key(IDPeople) references Bill(IDPeople) Bill(IDPeople, MonthBill, YearBill, IDListBill) BillList(IDBillList, UnitWater, UnitPower, Internet) Foreign key(IDBillList) references Bill(IDBillList)

12 12 ระดับ 1NF คือขั้นตอนที่ทำให้อยู่ในรูปแบบของ No repeating group ( ไม่มีกลุ่มที่ซ้ำกัน ) ดังนี้ IDRoom, NameRoomType, RentCost, IDPeople, Name, LastName, Address, Tel, Email, UnitWater, UnitPower, Internet, MonthBill, YearBill

13 13 ระดับ 2NF คือขั้นตอนที่ทำตารางโดยแยกตารางที่มี ความสัมพันธ์กันอยู่ด้วยกัน ดังนี้ IDRoom --> NameRoomType, RentCost, IDPeople, Name, LastName, Address, Tel, Email Bill-->MonthBill, YearBill, UnitWater, UnitPower, Internet

14 14 ระดับ 3NF คือขั้นตอนที่ขจัด Transitive ออกไป แล้ว กำหนดตารางเพิ่มเติมตามที่จำเป็น ดังนี้ IDRoom-->IDRoomType, IDStatus IDRoomType-->NameRoomType, RentCost IDStatus-->StatusName IDPeople-->Name, LastName, Address, Tel, Email IDRoom, IDPeople-->RentDate IDPeople, MonthBill, YearBill-->IDListBill IDListBill-->UnitWater, UnitPower, Internet

15 15 2. การติดตั้งโปรแกรม AppServ ดาวน์โหลดโปรแกรม AppServ ได้จาก http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/apps erv-win32-2.5.10.exe?download http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/apps erv-win32-2.5.10.exe?download ดาวน์โหลดโปรแกรม AppServ ได้จาก http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.10.exe?download หลังจากนั้นให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ AppServ ดังภาพที่ 1http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.10.exe?download เปิดแฟ้ม AppServ

16 16 เปิดการติดตั้ง เข้าสู่หน้าจอการ ติดตั้ง

17 17

18 18

19 19

20 20 3. การใช้งาน MySQL

21 21  เปิดดูฐานข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้นก่อน ด้วยรูปแบบคำสั่ง show databases; / use [ ชื่อฐานข้อมูล ] / show tables; / show columns from [ ชื่อตาราง ]  สร้างฐานข้อมูลชื่อ myhouse ด้วยรูปแบบคำสั่ง create database [ ชื่อฐานข้อมูล ]  เปิดดูฐานข้อมูล myhouse ที่สร้างขึ้นด้วยรูปแบบคำสั่ง show databases;  เรียกใช้ฐานข้อมูล myhouse ที่สร้างขึ้นด้วยรูปแบบคำสั่ง use [ ชื่อฐานข้อมูล ]  สร้างตาราง customer ด้วยรูปแบบคำสั่ง [.. ยังอยู่ในฐานข้อมูล myhouse..] create table [ ชื่อตาราง ]( ชื่อฟิลด์, ชนิดของข้อมูล, ค่าว่าง / ไม่ว่าง, เป็น คีย์หลักหรือไม่ ); การใช้คำสั่งต่างๆ ใน MySQL

22 22  สำหรับตามข้อมูลหอพักที่เรากำหนด เราจะสร้างตาราง customer ที่มีฟิลด์ ต่างๆ โดยพิมพ์คำสั่ง ดังนี้ › Create table customer( › IDPeople varchar(13) not null primary key, › Name varchar(50) not null, › LastName varchar(50) not null, › Address varchar(100) not null, › Tel varchar(10), › Email varchar(50));... เสร็จแล้ว กด Enter... ***** สิ่งสำคัญคือ คำสั่ง SQL จะต้องปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย ; เสมอ

23 23  เปิดดูตารางที่สร้างขึ้น ด้วยคำสั่ง show tables;  เปิดดูฟิลด์ต่างๆ ที่สร้างขึ้นในตาราง customer ด้วยคำสั่ง show columns from customer ข้อสังเกต : จะเห็นว่าการใช้คำสั่ง SQL ใน Command line มีความ ยุ่งยากในการพิมพ์คำสั่ง ซึ่งหากพิมพ์ผิดเพียงนิดเดียว โปรแกรมก็จะไม่ ทำงาน.. และกลับไปแก้ไขได้ลำบาก เราจึงต้องหาโปรแกรมที่มาช่วย จัดการฐานข้อมูล SQL โดยใช้โปรแกรม phpMyAdmin

24 24 4. การใช้งาน phpMyAdmin เปิด Internet Explorer แล้วพิมพ์ที่ช่อง URL เป็น http://localhost/phpmyadmin/http://localhost/phpmyadmin/ จะปรากฏไดอะล็อกบ็อก ถาม user และ password

25 25 ชื่อ server ส่วนรายละเอียด เกี่ยวกับ โปรแกรม ส่วนรายละเอียด เกี่ยวกับ ฐานข้อมูล

26 26  เปิดดูฐานข้อมูล myhouse  สร้างตารางที่เหลือด้วย phpMyAdmin ตาราง roomtype

27 27 ตาราง statusroom ตาราง contract ตาราง roomnumber

28 28 ตาราง billlist ตาราง bill

29 29 ตารางที่สร้างเสร็จหมดแล้ว และสามารถแก้ไขโครงสร้างของตารางได้ ง่ายๆ

30 30 การใส่ข้อมูลลงในตาราง เพราะตารางที่ได้เป็นตารางเปล่าๆ ยังไม่มี ข้อมูล การใส่ข้อมูลลงตารางมี 2 วิธี คือ  การใช้คำสั่ง SQL ในโปรแกรม phpMyAdmin

31 31  การกรอกข้อมูลลงในช่องต่างๆ ของ phpMyAdmin

32 32  การเรียกดูข้อมูลจากตารางเดียว วิธีที่ 1 วิธีที่ 2

33 33  การเรียกดูข้อมูลจากหลายตาราง

34 34 5. สรุป / ข้อเสนอแนะ

35 35

36 36


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 เหตุผล และความสำคัญ 3 หัวข้อในการอบรม 4 5 1. การจัดการกับข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google