งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมระบบการทำงาน GFMIS-SOE. Overview Structure โครงสร้างระบบโดยรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมระบบการทำงาน GFMIS-SOE. Overview Structure โครงสร้างระบบโดยรวม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมระบบการทำงาน GFMIS-SOE

2 Overview Structure โครงสร้างระบบโดยรวม

3 SOE BW เก็บค่ารหัสงบลงทุน ( รหัสโครงการ ) ใช้โหลด template INV P01 TR R/3 บันทึกข้อมูลหนี้จาก สัญญาและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลตาม ธุรกรรม (Transaction) ที่เกิดขึ้น TR BW ประมวลผลเพื่อออก รายงาน MIS เครื่องต่างๆ ที่ใช้งาน

4 1.Upload ค่าแผนที่ระบบ TR-GFMIS BW 2. ใช้งานระบบบริหารหนี้ ( ค่าจริง ) ที่ระบบ GO-LIVE การ Log-in เข้าระบบบริหารหนี้

5 ขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS- SOE

6 ขั้นตอนการทำงานในระบบ GFMIS-TR

7 DEB-P01 แผนความต้องการก่อ หนี้ ( แผนก่อหนี้ ) ต้องบอกว่าก่อหนี้เพื่อ ใช้ในงบลงทุนใด ได้รหัสงบลงทุน ( สคร ) = รหัสโครงการ portfolio ( สบน ) โดย ดึงจาก SOE BW DEB-P02-1 แผนความต้องการ บริหารหนี้ในปีปัจจุบัน ต้องบอกว่าปีนี้จะมี แผนการบริหารหนี้ที่มี อยู่แล้วเท่าไหร่ ( หนี้ที่ ให้เลือกจะต้องอยู่ใน TR R/3) DEB-P02-2 แผนความต้องการ บริหารหนี้ในอีก 5 ปี ข้างหน้า ต้องบอกว่าอีก 5 ปี ข้างหน้าจะมีแผนการ บริหารหนี้ที่มีอยู่แล้ว เท่าไหร่ ( หนี้ที่ให้เลือก จะต้องอยู่ใน TR R/3) Template DEB

8 แบบฟอร์ม DEB-P01-1 : ความต้องการเงินกู้ ( สำหรับหนี้ ใหม่ )

9 แบบฟอร์ม DEB-P02-1 : ความต้องการบริหารหนี้ในปี ปัจจุบัน ( การนำหนี้เก่าที่มีอยู่แล้วในระบบ GFMIS-TR มาบริหาร )

10 แบบฟอร์ม DEB-P02-2 : ความต้องการบริหารหนี้ใน 5 ปี ข้างหน้า ( การนำหนี้เก่าที่มีอยู่แล้วในระบบ GFMIS-TR มาบริหาร )

11 Master DEB

12 การ Upload ข้อมูลจาก Excel เข้าสู่ SAP

13

14

15 ตรวจสอบการ Upload ข้อมูลเข้าสู่ระบบ SAP

16

17

18 รายงานแผน

19

20

21 การสอบถามปัญหาและหารือระบบ GFMIS-SOE ปัญหาเชิง เทคนิค ปัญหาเชิงนโยบายการนำเข้าข้อมูล

22 การแจ้งปัญหาทางด้านเทคนิค ระบบ GFMIS-SOE Helpdesk Center: 0-22684-4444 ปัญหาที่พบยกตัวอย่าง เช่น 1. ปัญหาการบันทึกข้อมูล 2. การใช้งาน Template มีปัญหา 3. สอบถามวิธีการนำส่งข้อมูลเข้าระบบฯ ทั้งนี้เมื่อท่านแจ้งปัญหาแล้วโปรดเก็บ call ที่ได้แจ้งไว้ด้วย เพื่อง่ายต่อการติดตามปัญหา

23 การแจ้งปัญหาเชิงนโยบาย ระบบ GFMIS-SOE E-mail : waraporn@pdmo.go.th ;thitirat@pdmo.go.th (pornipa_h@sepo.go.th;yaow alak_g@sepo.go.th) การแจ้งปัญหาเชิงนโยบาย ยกตัวอย่าง เช่น 1. กำหนดการนำส่งข้อมูลเข้าระบบฯ 2. หลักเกณฑ์การประเมินผล 3. หนังสือราชการ เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ สบน. 0-2265-8050 ต่อ 5207, 5208, 5212, 5206, 5213 สคร. : 0-2298-5820-9, 0-2298-5880 ต่อ 6618-6621

24 การสอบถามปัญหาและหารือระบบ GFMIS-SOE การนำเข้าข้อมูล - ให้นำข้อมูลเข้าระบบภายใน 10 วันหลังจากได้รับการแก้ไข หลังจากการแก้ไขปัญหา ปัญหาจาก Help desk หรือ สคร. โดยจะแจ้งให้ทราบ ผ่าน 3 ช่องทาง คือ 1. ผ่านทาง website : http://gfmis-soe.sepo.go.th 2. ผ่านทางระบบ 3. ผ่านทาง email


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมระบบการทำงาน GFMIS-SOE. Overview Structure โครงสร้างระบบโดยรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google