งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการรายงานอุบัติการณ์ งดผ่าตัด / หัตถการ มีนาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการรายงานอุบัติการณ์ งดผ่าตัด / หัตถการ มีนาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการรายงานอุบัติการณ์ งดผ่าตัด / หัตถการ มีนาคม 2553

2 ขั้นตอนการปฏิบัติ 1.) การ Download แบบฟอร์มงดผ่าตัด / หัตถการ ( รูปแบบ Excel file) 2.) ขั้นตอนการเข้าหน้าจอรายงานอุบัติการณ์ 3.) ขั้นตอนการรายงานอุบัติการณ์งดผ่าตัด / หัตถการ 4.) การ Attach File แบบรายงานอุบัติการณ์ งดผ่าตัด / หัตถการ 5.) ขั้นตอนการ Print รายงานอุบัติการณ์ 6.) ขั้นตอนการส่งรายงานอุบัติการณ์

3 1. การ Download แบบฟอร์ม งดผ่าตัด / หัตถการ ( รูปแบบ Excel file)

4 วิธีการ Download การรายงาน งดผ่าตัด/หัตถการแบบ Excel file 1 2

5

6 คู่มือการรายงานอุบัติการณ์ งดผ่าตัด / หัตถการ 1 2

7 คู่มือการรายงานอุบัติการณ์ งดผ่าตัด / หัตถการ เลือกใช้ Sheet ที่เหมาะสมกับภาควิชาฯ

8 1 2 3 4 1.Save file โดยไปที่ “ แฟ้ม ” 2.Click “ บันทึกเป็น ” 3. บันทึกในแฟ้มที่ท่านต้องการ เช่น Desktop หรือ Drive A,C,D ก็สามารถทำได้ 4. พิมพ์ชื่อแฟ้ม “ แบบรายงานงดผ่าตัด หัตถการ ประจำเดือน....... 2551 5.Click “ บันทึก ” “File ที่ท่านบันทึกสามารถเรียกกลับมาเพื่อพิมพ์ข้อมูล เพิ่มเติมได้ ” 5

9 คู่มือการรายงานอุบัติการณ์ งดผ่าตัด / หัตถการ ปิด File โดย click ที่รูป

10 2. ขั้นตอนการเข้าหน้าจอ รายงานอุบัติการณ์

11 Double Click “Lotus note”

12 1 2 1. ระบุ Password ของหน่วยงาน ผู้รายงาน ในช่อง “Enter your password” 2. Click “OK”

13 Click “ รายงานอุบัติการณ์คำ ร้องเรียน ”

14 Click “ รายงาน อุบัติการณ์ ”

15 หน้าจอการรายงาน

16 3. ขั้นตอนการรายงานอุบัติการณ์ งดผ่าตัด / หัตถการ

17 1 2 3 4 1. ระบุชื่อผู้บันทึก ( โปรดระบุ ) : [ ใน กรณีที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน RM officer จะโทรฯ กลับไปสอบถาม ข้อมูล แต่จะเก็บชื่อผู้บันทึกเป็น ความลับ ] 2. เลือก “ หน่วยงาน ” โดย click ที่รูป 3. Click เลือกหน่วยงานของผู้บันทึก 4. Click “OK”

18 เลือกระดับความรุนแรง โดยระบุ “ ไม่รุนแรง ”

19 1 2 1. เลือกเหตุการณ์นี้มี ผลกระทบต่อ โดย click ที่รูป 2. เลือกเหตุการณ์นี้มีผลกระทบ ต่อ “ ผู้ป่วยญาติและ หน่วยงานของผู้รายงาน ” 3. Click “OK 3

20 1. ระบุ “ สถานที่เกิดเหตุ ” ของหน่วยงาน ผู้รายงาน 2. เลือกวันที่เกิดเหตุ “on” click ที่รูป ระบุวันที่สิ้นเดือนของเดือนที่รายงาน 3. เลือกเวลาที่เกิดเหตุ “at” click ที่รูป เวลาที่รายงาน 1 23

21 1 3 2 1. เลือก เหตุการณ์หลัก 2. Click เลือก “ การผ่าตัด วิสัญญี หัตถการ ” 3. Click “OK”

22 1 1. เลือก “ เหตุการณ์รอง ” click ที่ รูป 2. Click เลือก “ การงด เลื่อนผ่าตัด หัตถการ ” 3. Click “OK” 1 2 3

23 พิมพ์ บรรยายสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น สั้นๆ “การรายงานงดผ่าตัด หัตถการ ประจำเดือน.............”

24 4. การ Attach File แบบ รายงานอุบัติการณ์งดผ่าตัด / หัตถการ

25 หากมีเอกสารที่ต้องการแนบ 1.Click ในช่อง 2.Click “File”, “Attach” 3. เลือก File เอกสารที่ save ไว้ 4.Click “Create” 1 2 4 2 3

26 หน้าจอการรายงาน

27 5. ขั้นตอนการ Print รายงาน อุบัติการณ์

28 การพิมพ์รายงานอุบัติการณ์ 1.Click “File” 2.Click “Print” 3.Click “OK” 2 1 3

29 6. ขั้นตอนการส่งรายงานอุบัติการณ์

30 Click “Send” ( หลังจาก send แล้ว ข้อมูลจะถูก ส่งมายัง RM office และจะเข้า สู่หน้าจอปกติ )

31 แนวทางการปฏิบัติ การแก้ไขข้อมูล สามารถทำการแก้ไขเนื้อหาข้อมูลในอุบัติการณ์ได้ ก่อน Sent File มายังงานบริหารความเสี่ยงฯ ภายหลังจาก Sent File แล้วท่านจะไม่สามารถ เรียกข้อมูลย้อนหลังได้

32 หากมีการแก้ไขข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณภาวินี วงศ์วิวัฒน์ไชย หรือ คุณพรจิตร ศิริพานทอง RM office Tel. 8749-50


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการรายงานอุบัติการณ์ งดผ่าตัด / หัตถการ มีนาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google