งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การสร้างองค์กรต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการของ หน่วยงานภาครัฐ” จัดโดย สำนักงาน ปปช. สรุปและนำเสนอโดย ภญ.ธีรารัตน์ สุวรรณาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การสร้างองค์กรต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการของ หน่วยงานภาครัฐ” จัดโดย สำนักงาน ปปช. สรุปและนำเสนอโดย ภญ.ธีรารัตน์ สุวรรณาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การสร้างองค์กรต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการของ หน่วยงานภาครัฐ” จัดโดย สำนักงาน ปปช. สรุปและนำเสนอโดย ภญ.ธีรารัตน์ สุวรรณาลัย

2 “ เศรษฐกิจพอเพียงกับการป้องกันทุจริต” โดย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

3 พระปฐมบรมราชโองการที่ว่า... “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อ ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ” ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

4 ๑.ทาน :การให้วัตถุทานและธรรมทาน ๒.ศีล :ความประพฤติดีงาม ๓.ปริจจาคะ :สละของเล็กเพื่อประโยชน์ที่ใหญ่กว่า ๔.อาชชวะ :ความซื่อตรง ๕.มัททวะ :ความอ่อนโยนทั้งกายและใจ ๖.ตปะ :ความบำเพ็ญเพื่อให้กิเลสเบาบาง ๗.อักโกธะ :ความไม่โกรธ ๘.อวิหิงสา :ความไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ๙.ขันติ :ความอดทน ขันติธรรม ๑๐.อวิโรธนะ :ความไม่ประพฤติผิดธรรม ทรงเป็นแบบอย่างในการใช้หลัก ทศพิธราชธรรมในการปกครอง

5 พระบรมราโชวาท พระราชทาน วันที่ ๔ ธันวาคม ๑๕๔๑ “คนเราถ้าพอใจในความต้องการ มันก็มีความ โลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนน้อย ถ้ามีความคิดอันนี้ มีความคิดว่า ทำอะไรต้อง พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข”

6 หน่วยงานภาครัฐ ความสุขในองค์กร และคนในองค์กร ความสุขของผู้ป่วย /ประชาชน/ ชุมชน /สังคม

7 คนในองค์กร มีมาตรฐานความประพฤติ (ศีล) เพื่อลดความอยาก พอดีในคำพูด พอดีในการปฏิบัติ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีจิตใจที่บริสุทธิ์ – สมาธิ เจริญสติ(อินทรีย์สังวร) มีหิริ โอตะปะ(ละอายเกรงกลัวต่อบาป) รักษาตัวเราให้มีเศรษฐกิจที่สามารถให้ตนเองอยู่ได้ ครอบครัวอยู่ได้ (ควบคุมรายจ่าย,ลดหนี้ –ใช้ปัญญา) พิจารณาคุณค่าแท้ –คุณค่าเทียม (ใช้ในสิ่งที่จำเป็น) ใช้จ่ายให้พอดีกับรายได้

8 องค์กรพอเพียง บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล  หลักนิติธรรม – ระเบียบ กฎหมาย  หลักคุณธรรม – พรหมวิหาร๔ ฆาราวาสธรรม  หลักความโปร่งใส - ตรวจสอบได้  หลักความรับผิดชอบร่วมกัน  หลักการมีส่วนร่วม – สามัคคีธรรม สาธารณีธรรม  หลักความคุ้มค่า – ประสิทธิภาพ คุ้มค่าสูงสุด พอเพียง

9 องค์กรพอเพียง ผู้บังคับบัญชา ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ) ผู้ใต้บังคับบัญชา ใช้หลักฆาราวาสธรรม๔ ( สัจจะ ทะมะ ขันติ จาคะ )

10 หลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง

11 ความเข้าใจเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง คุณ สายเมือง วิชัยศิริ รองเลขาธิการ สำนักงานกปร (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

12 เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ทฤษฎี แต่ เป็นหลักการทรงงานของในหลวง เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นกิจกรรมหนึ่ง ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนว พระราชดำริของในหลวง

13 ...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้าง พื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็น เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้อง ตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้น โดยลำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจ ขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์ กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะ เกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความ ยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด... พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

14 ...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทย ล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งใหม่ แต่เราอยู่ อย่างพอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมี ความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มี ความสงบ ช่วยกันรักษาส่วนร่วม ให้อยู่ที่ พอสมควร ขอย้ำพอควร พออยู่พอกิน มีความ สงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้ไปจากเราได้... พระราชกระแสรับสั่งในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เข้าเฝ้าถวาย พระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาแต่พระ พุทธศักราช 2517

15 “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และ ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร ประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนา เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็น ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควร ต่อการมี ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ ภายใน”

16

17

18

19 องค์ประกอบ 3 ห่วง หมายถึง องค์ประกอบหลัก 3 ประการของ ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ก) ความพอประมาณ หมายถึง ความ พอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับ พอประมาณ

20

21 องค์ประกอบ 3 ห่วง หมายถึง องค์ประกอบหลัก 3 ประการของ ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ข) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจ เกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาด ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่าง รอบคอบ

22

23 องค์ประกอบ 3 ห่วง หมายถึง องค์ประกอบหลัก 3 ประการของ ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ค) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

24

25 องค์ประกอบ 2 เงื่อน หมายถึง เงื่อนไข อันเป็นพื้นฐานในการคิดตัดสินใจทำ กิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ประกอบด้วย 2 เงื่อนไขได้แก่ ก) คุณธรรม ประกอบด้วยมีความ ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

26

27 องค์ประกอบ 2 เงื่อน หมายถึง เงื่อนไข อันเป็นพื้นฐานในการคิดตัดสินใจทำ กิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ประกอบด้วย 2 เงื่อนไขได้แก่ ข) ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมา พิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

28 องค์ประกอบ 4 ผลลัพธ์ หมายถึงผลที่เกิดขึ้นเมื่อนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ประกอบด้วย 4 ประการได้แก่ ความสมดุล ความมั่นคง ความสุข และความยั่งยืน

29 องค์ประกอบ 5 ระดับ หมายถึง แวดวงที่สามารถนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 5 ระดับได้แก่ ระดับ บุคคล ระดับครอบครัว ระดับ เศรษฐกิจ ระดับสังคม และระดับ สิ่งแวดล้อม

30 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จึง ประกอบหลักการหลักวิชาการ และหลักธรรมหลายประการ (๑) เป็นปรัชญาแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของ ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ (๒) เป็นปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนิน ไปในทางสายกลาง (๓) จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

31 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จึง ประกอบหลักการหลักวิชาการ และหลักธรรมหลายประการ (๔) ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมี เหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ ดีพอสมควรต่อ การมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน (๕) จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ ระมัดระวัง อย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการ วางแผน และดำเนินการ ทุกขั้นตอน

32 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จึง ประกอบหลักการหลักวิชาการ และหลักธรรมหลายประการ (๖) จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก ระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มี ความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ เพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ

33 การดำเนินงาน ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหน่วยงานภาครัฐ

34 พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาส วันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ “ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินจะต้องรู้ ตระหนักแน่ในการสละอันได้แก่ การสละสำคัญสอง ประการ คือ สละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่และ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวประการหนึ่ง กับสละความคิด จิตใจที่ต่ำทรามต่าง ๆ อีกประการหนึ่งจึงจะเป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจของคนทั้งปวง และสามารถดำรงตำแหน่งหน้าที่มี เกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป” พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

35 กระบวนทัศนการพัฒนา 1.คนเป็นตัวตั้ง-คนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับผลของการ พัฒนา 2.ปัจจัยการดำเนินชีวิตของคนทุกระดับต้องดำเนิน ไปในทางสายกลาง 3.การบริหารงานเป็นลักษณะ องค์รวมแบบบูรณา การ(มีจุดมุ่งหมายร่วมในการดำเนินการ Common Global ) 4.ใช้พลังทางสังคมมามีส่วนร่วมที่จะช่วยกัน ขับเคลื่อนปรัชญา

36 เป้าหมายสุดท้ายของเศรษฐกิจพอเพียง คือความสุขหรือประโยชน์สุข หมายถึง การมองที่ผลลัพธ์ของการ พัฒนา จะต้องไม่เกิดความขัดแย้ง

37 สวัสดี พอเพียง เพื่อเพียงพอ ตามรอยพ่ออย่างยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt “การสร้างองค์กรต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการของ หน่วยงานภาครัฐ” จัดโดย สำนักงาน ปปช. สรุปและนำเสนอโดย ภญ.ธีรารัตน์ สุวรรณาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google