งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน สถานการณ์ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์ ในกลุ่มประชากรข้ามชาติ โดย ต้องพิศ ภิญโญสินวัฒน์ ( มูลนิธิรักษ์ ไทย ) วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน สถานการณ์ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์ ในกลุ่มประชากรข้ามชาติ โดย ต้องพิศ ภิญโญสินวัฒน์ ( มูลนิธิรักษ์ ไทย ) วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน สถานการณ์ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์ ในกลุ่มประชากรข้ามชาติ โดย ต้องพิศ ภิญโญสินวัฒน์ ( มูลนิธิรักษ์ ไทย ) วันที่ 15 สิงหาคม พ. ศ. 2556 โรงแรมบางกอกชฏา

2 ขอบเขตการนำเสนอ 1. ข้อมูลพื้นฐาน โครงการส่งเสริมการ ป้องกันเอดส์แรงงานข้ามชาติ ประเทศไทย -2 ( โครงการฟ้ามิตร - 2) ปี พ. ศ. 2553 2. ข้อมูลการแพร่ระบาดของเอชไอวี ในพื้นที่ตัวอย่างของโครงการฟ้า มิตร -2 ปี พ. ศ. 2555-2556 2

3 ข้อมูลพื้นฐาน โครงการส่งเสริม การป้องกันเอดส์แรงงานข้ามชาติ ประเทศไทย -2 ( โครงการฟ้ามิตร -2) ปี พ. ศ. 2553 โดย สถาบันวิจัยประชากรและ สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

4 ประมาณจำนวนแรงงานข้ามชาติในพื้นที่โครงการฟ้ามิตร และขนาดตัวอย่างที่สุ่มได้ จำนวน ที่ประมาณ ได้ * จำนวน ที่ประมาณได้ ในพื้นที่ โครงการ ** จำนวน / ขนาดตัวอย่าง ตามสูตร ยามาเน่ จำนวน / ขนาด ตย. ที่ปรับแล้ว จังหวัด กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ตาก ระยอง สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี หนองคาย ตราด รวม ( เพิ่มขอนแก่นอีก 1 จังหวัด 121 ราย ) ระนอง 254,512 145,486 48,014 48,235 59,447 2,863 2,704 19,948 21,199 64,189 สมุทรสาคร 26,000 50,881 100,000+ - *** 100,000+ 11,259 5,780 - *** 3,888+ 393 396 398 - 399 386 374 - - 362 400 4,000 * สำนักจัดหางานแรงงานต่างด้าว ** ประมาณบนพื้นฐานข้อมูลจากโครงการฯในพื้นที่ ธ. ค.52 *** ไม่มีข้อมูล จำนวน / ขนาด ตย. ที่สำรวจได้ 224 398 373 380 401 392 131 188 399 400 3408

5 ลักษณะทั่วไป ของ แรงงานข้ามชาติ

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 พม่ากัมพูชาลาว ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม ลูกเรือประมงน้ำลึก 8.00.04.573.80.050.00.0 ลูกเรือประมงน้ำตื้น / ชายฝั่ง 4.00.12.35.70.03.90.0 ลูกจ้าง งานประมง ต่อเนื่องบนฝั่ง 10.313.711.86.876.329.20.00.30.2 ลูกจ้าง ในโรงงาน อุตสาหกรรม 54.565.159.29.821.813.740.441.140.9 ลูกจ้างการเกษตร 7.811.89.50.0 46.443.944.7 ค้าขาย 0.0 0.72.11.6 ก่อสร้าง 13.75.09.93.91.93.32.03.12.7 รับจ้างทั่วไป 1.70.01.00.0 4.01.02.1 รับจ้างทำงานบ้าน 0.04.21.80.0 4.93.2 อื่น ๆ 0.0 6.63.54.6 รวม 100 ( จำนวน ) 12169532169541257798151287438 อาชีพ หลัก

12 12

13 ความรู้เกี่ยวกับ เอชไอวี / เอดส์

14 14

15 15

16 16

17 พฤติกรรมทาง เพศและ การใช้ถุงยาง อนามัย

18 18

19 19 อายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรก

20 20

21 21

22 22

23 23

24 การรับรู้ข่าวสาร และบริการ

25 25

26 26 การรับรู้ข่าวสาร : การใช้ถุงยางอนามัย ช่องทางรับรู้พม่ากัมพูชาลาวรวม ( ถ่วงน้ำหนัก ) ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม ด้วยตัวเอง 4.40.42.34.72.04.04.57.56.76.31.24.1 บุคลากร สาธารณสุข 0.41.61.02.35.13.140.954.750.71.53.82.5 พสต. 23.758.241.7 16.952.732.2 อสต. 80.354.666.987.191.888.44.511.39.378.064.772.3 เพื่อนที่ทำงาน ร่วมกัน 1.80.81.32.01.01.7 3.41.92.7 เพื่อนที่อยู่ร่วมกัน 0.4 1.21.01.1 0.80.30.6 นายจ้าง 0.80.00.6 0.30.00.2 คู่ครอง / คู่นอน 0.00.40.2 0.00.40.2 ครอบครัว / ญาติ 2.70.02.054.526.434.70.0 อื่นๆ 0.40.80.60.40.00.3 15.637.324.9 ( จำนวน ) 228.0249.0477.0256.098.0254.022.053.075.0407.0306.0713.0

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31 การรับรู้ข่าวสาร : การตรวจเลือดโดยสมัครใจ วิธีการรับรู้พม่ากัมพูชาลาวรวม ( ถ่วงน้ำหนัก ) ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม ด้วยตัวเอง 1.80.91.22.70.02.2 2.72.42.5 บุคลากร สาธารณสุข 0.00.90.65.411.16.560.055.657.12.52.4 พสต. 47.465.559.3 41.464.055.4 อสต. 78.948.258.794.688.993.50.044.428.681.760.468.5 เพื่อนที่ทำงาน ร่วมกัน 1.80.91.2 3.91.62.5 เพื่อนที่อยู่ร่วมกัน 0.00.90.6 0.00.1 นายจ้าง 20.00.07.10.20.00.1 คู่ครอง / คู่นอน 0.0 ครอบครัว / ญาติ 0.02.71.8 0.0 0.1 อื่นๆ 20.00.07.134.359.40.0 ( จำนวน ) 57.0110.0167.037.09.046.05.09.014.078.0126.0204.0

32 ข้อมูลการแพร่ระบาดของเอชไอวี ในพื้นที่ตัวอย่างของโครงการฟ้า มิตร -2 ปี พ. ศ. 2555-2556 โดย องค์กรภาคีในโครงการฟ้ามิตร -2

33 33

34 34

35 ข้อจำกัดในการรวบรวมข้อมูลทางระบาดวิทยาในพื้นที่ ข้อมูลอัตราการติดเชื้อเอชไอวี และอัตราการติด เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประชากรข้ามชาติ มีเพียงในบางจังหวัดเท่านั้น ที่มาและมาตรฐานในการเก็บข้อมูล มีความต่างกัน ในแต่ละจังหวัด ขาดความต่อเนื่องในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล อย่างเป็นระบบ 35

36 องค์กรภาคีในโครงการฟ้ามิตร สถานบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล ในจังหวัดโครงการ ฟ้ามิตร -2 ประชากรข้ามชาติทุกคน ขอขอบพระคุณ WWW.phamit.org WWW.raksthai.org


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน สถานการณ์ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์ ในกลุ่มประชากรข้ามชาติ โดย ต้องพิศ ภิญโญสินวัฒน์ ( มูลนิธิรักษ์ ไทย ) วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google