งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัตนาสุขภาพจิตครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัตนาสุขภาพจิตครอบครัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัตนาสุขภาพจิตครอบครัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เป็นแกน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13,15

2 โครงการพัตนาสุขภาพจิตครอบครัว
วัตถุประสงค์ ได้รูปแบบการพัฒนาสุขภาพจิตครอบครับที่มีลูก วัยรุ่น ครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่น มีแนวทางการสื่อสารกับลูก วัยรุ่นที่ดีขึ้น เกิดเครือข่ายในการพัฒนาสุขภาพจิตครอบครัวที่มี ลูกวัยรุ่น

3 โครงการพัตนาสุขภาพจิตครอบครัว
ตัวชี้วัดความสำเร็จ - มีรูปแบบการดำเนินงานฯ อย่างน้อย 1 รูปแบบ - ร้อยละ 80 ของครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ มี การสื่อสารกันมากขึ้น - เกิดเครือข่ายในการพัฒนาสุขภาพจิตครอบครัว

4 โครงการพัตนาสุขภาพจิตครอบครัว
พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดที่มีเครือข่ายครอบครัวของกระทรวง พัฒนาสังคม (ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่)

5 โครงการพัตนาสุขภาพจิตครอบครัว
ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 1 ต.ค ก.ย. 2551

6 โครงการพัตนาสุขภาพจิตครอบครัว
งบประมาณ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,000,000-

7 โครงการพัตนาสุขภาพจิตครอบครัว
องค์ความรู้ที่ได้จากการประเมินโครงการ องค์ความรู้ใหม่ คู่มือสุขภาพจิตครอบครัว สำหรับประชาชน องค์ความรู้เดิม คู่มือการดำเนินกิจกรรมฯ

8 โครงการพัตนาสุขภาพจิตครอบครัว
แผนการดำเนินงานต่อไป - พัฒนารูปแบบการดำเนินงานสุขภาพจิตครอบครัวพ่อแม่ลูกวัยรุ่น ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ และขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัตนาสุขภาพจิตครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google