งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัตนา สุขภาพจิตครอบครัว หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เป็นแกน  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13,15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัตนา สุขภาพจิตครอบครัว หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เป็นแกน  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13,15."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัตนา สุขภาพจิตครอบครัว หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เป็นแกน  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13,15

2 โครงการพัตนา สุขภาพจิตครอบครัว วัตถุประสงค์  ได้รูปแบบการพัฒนาสุขภาพจิต ครอบครับที่มีลูก วัยรุ่น  ครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่น มีแนวทาง การสื่อสารกับลูก วัยรุ่นที่ดีขึ้น  เกิดเครือข่ายในการพัฒนา สุขภาพจิตครอบครัวที่มี ลูกวัยรุ่น

3 โครงการพัตนา สุขภาพจิตครอบครัว ตัวชี้วัดความสำเร็จ - มีรูปแบบการดำเนินงานฯ อย่างน้อย 1 รูปแบบ - ร้อยละ 80 ของครอบครัวที่เข้า ร่วมโครงการ มี การสื่อสารกันมากขึ้น - เกิดเครือข่ายในการพัฒนา สุขภาพจิตครอบครัว

4 โครงการพัตนา สุขภาพจิตครอบครัว พื้นที่เป้าหมาย - จังหวัดที่มีเครือข่ายครอบครัว ของกระทรวง พัฒนาสังคม ( ศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชน ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ )

5 โครงการพัตนา สุขภาพจิตครอบครัว ระยะเวลาในการดำเนิน  โครงการ 1 ต. ค. 2550 - 30 ก. ย. 2551

6 โครงการพัตนา สุขภาพจิตครอบครัว งบประมาณ  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,000,000-

7 โครงการพัตนา สุขภาพจิตครอบครัว องค์ความรู้ที่ได้จากการ ประเมินโครงการ  องค์ความรู้ใหม่ คู่มือ สุขภาพจิตครอบครัว สำหรับประชาชน  องค์ความรู้เดิม คู่มือการ ดำเนินกิจกรรมฯ

8 โครงการพัตนา สุขภาพจิตครอบครัว แผนการดำเนินงานต่อไป - พัฒนารูปแบบการ ดำเนินงานสุขภาพจิต ครอบครัวพ่อแม่ลูกวัยรุ่น ที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ พื้นที่ และขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัตนา สุขภาพจิตครอบครัว หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เป็นแกน  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13,15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google