งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราการฆ่าตัวตาย ปี 2542 - 2555 7 อันดับแรกของจังหวัดที่มีอัตรา การฆ่าตัวตายสูง จังหวัดอัตรา น่าน 15.09 แม่ฮ่อนสอน 13.9 เชียงราย 13.84 เชียงใหม่ 13.33.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราการฆ่าตัวตาย ปี 2542 - 2555 7 อันดับแรกของจังหวัดที่มีอัตรา การฆ่าตัวตายสูง จังหวัดอัตรา น่าน 15.09 แม่ฮ่อนสอน 13.9 เชียงราย 13.84 เชียงใหม่ 13.33."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราการฆ่าตัวตาย ปี 2542 - 2555

3 7 อันดับแรกของจังหวัดที่มีอัตรา การฆ่าตัวตายสูง จังหวัดอัตรา น่าน 15.09 แม่ฮ่อนสอน 13.9 เชียงราย 13.84 เชียงใหม่ 13.33 อุตรดิตถ์ 12.36 ระยอง 12.28 ลำพูน 11.87

4 เปรียบเทียบร้อยละของจำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายจำแนก ตามภูมิลำเนาและตายตามจังหวัดที่เสียชีวิต

5 ภาคเหนือ : อัตราการฆ่าตัวตาย จังหวัด2551 2552 2552255325542555 ประเทศ 5.985.975.906.036.20 เชียงใหม่ 14.9314.2912.4712.9013.08 น่าน 10.4914.7113.0312.1716.14 ลำพูน 16.0413.5820.0215.5811.62 ลำปาง 8.7110.189.7010.149.24 แม่ฮ่องสอน 15.3712.9414.459.8614.33 เชียงราย 11.1716.1015.6311.4314.48 พะเยา 9.6511.299.4511.1010.67 แพร่ 14.8510.1611.0510.4410.48

6 ภาคเหนือ : จำนวนผู้ที่ฆ่าตัว ตายสำเร็จ จังหวัด 25512552 25542555 ประเทศ 3,7783,7873,7613,8733,985 เชียงใหม่ 249236204212220 น่าน 5070625872 ลำพูน 6555816348* ลำปาง 6778747770 แม่ฮ่องสอ น 3932352434 เชียงราย 137195187137166 พะเยา 4755465448 แพร่ 6947514846

7 ลักษณะการฆ่าตัวตาย จ. เชียงใหม่  เดือนที่พบการฆ่าตัวตายได้บ่อย : ชาย ( มี. ค – เม. ย ) หญิง ( พ. ค. และ ส. ค )  ชาย > หญิง ร้อยละ 84.5  กลุ่มอายุ 25-29 ปี ( 17.2% ) 30 -34 ปี และ 35-39 ปี ( 11.8 %)  สัญชาติ ไทย 96.4 %  สถานภาพ : โสด 40.9 % คู่ 37.3 %  กลุ่มอาชีพ : ผู้ใช้แรงงาน 54.1 %  วิธีการ : ผูกคอ 58.2 กินยาฆ่าแมลง 23.2  ตายตามภูมิลำเนา : 207 คน ( จอมทอง เชียงดาว )

8 ลักษณะการฆ่าตัวตาย จ. ลำพูน  เดือนที่พบการฆ่าตัวตายได้บ่อย : ชาย ( มิ. ย, พ. ย ) หญิง ( ก. ย. และ ก. ค. )  ชาย > หญิง ร้อยละ 77.08  กลุ่มอายุ 50-54 ปี ( 18.8% ) 40-44 ปี (14.6 ) และ 30-34 ปี ( 8.3 %)  สัญชาติ ไทย 100 %  สถานภาพ : คู่ 43.8 % โสด 37.5 %  กลุ่มอาชีพ : รับจ้าง 45.8% ทำสวน 8.3 %  วิธีการ : ผูกคอ 35.4 กินสารเคมี 20.8

9 ลักษณะการฆ่าตัวตาย จ. น่าน  เดือนที่พบการฆ่าตัวตายได้บ่อย : ชาย ( มิ. ย, ก. ค ) หญิง ( เม. ย. และ พ. ค. )  ชาย > หญิง ร้อยละ 70.8  กลุ่มอายุ 35-39 ปี ( 13.9% ) 50-54 ปี ( 12.5 %) และ 45-49 ปี (11.1%)  สัญชาติ ไทย 100 %  สถานภาพ : โสด 43.1 % คู่ 38.9 %  กลุ่มอาชีพ : เกษตรกรรม 26.4% รับจ้าง 19.4 % ทำไร่ 16.7 %  วิธีการ : ผูกคอ 25.0 กินสารเคมี 18.1 ปืน 4.2

10 ลักษณะการฆ่าตัวตาย จ. ลำปาง  เดือนที่พบการฆ่าตัวตายได้บ่อย : ชาย ( ม. ค, ก. ย.) หญิง ( มี. ค. และ พ. ย )  ชาย > หญิง ร้อยละ 75.7  กลุ่มอายุ 25-29 ปี ( 14.3% ) 35-39 ปี, 45 – 49 ปี และ 55-59 ปี ( 12.9 % )  สัญชาติ ไทย 100 %  สถานภาพ : โสด 48.6 % คู่ 38.6 %  กลุ่มอาชีพ : ทำนา 22.9% ค้าขาย 5.7 % รับจ้าง 4.4 %  วิธีการ : ผูกคอ 54.3 กินสารเคมี 21.4

11 ลักษณะการฆ่าตัวตาย จ. แพร่  เดือนที่พบการฆ่าตัวตายได้บ่อย : ชาย ( ธ. ค, ก. ย ) หญิง ( ก. พ. และเม. ย. )  ชาย > หญิง ร้อยละ 78.3  กลุ่มอายุ 30-34 ปี ( 17.4% ) 55-59 ปี ( 13.0 %) และ 40-44 ปี (10.9%)  สัญชาติ ไทย 100 %  สถานภาพ : คู่ 50.0 % โสด 34.8 %  กลุ่มอาชีพ : รับจ้าง 41.3% ทำนา 17.4 % ทำ ไร่ 8.7 %  วิธีการ : ผูกคอ 37.0 กินยาฆ่าแมลง 28.3 ปืน 6.5

12 ลักษณะการฆ่าตัวตาย จ. พะเยา  เดือนที่พบการฆ่าตัวตายได้บ่อย : ชาย ( ม. ค, มิ. ย ) หญิง ( เม. ย. และ ส. ค )  ชาย > หญิง ร้อยละ 79.2  กลุ่มอายุ 45-49 ปี ( 14.6% ) 50-54 ปี และ 55-59 ปี ( 12.5%) และ 30-34 ปี (10.4%)  สัญชาติ ไทย 95.8 %  สถานภาพ : คู่ 45.8% โสด 33.3 %  กลุ่มอาชีพ : ทำนา 50.0% รับจ้าง 20.8 % ทำ ไร่ 6.3 %  วิธีการ : ผูกคอ 43.8 กินสารเคมี 8.3

13 ลักษณะการฆ่าตัวตาย จ. เชียงราย  เดือนที่พบการฆ่าตัวตายได้บ่อย : ชาย ( เม. ย, ก. ย ) หญิง ( ก. พ. และ มี. ค.)  ชาย > หญิง ร้อยละ 74.1  กลุ่มอายุ 45-49 ปี ( 15.1% ) 50-54 ปี ( 11.4% ) และ 55-59 ปี ( 9.6 %)  สัญชาติ ไทย 99.4 %  สถานภาพ : โสด 41.6 % คู่ 33.1 %  กลุ่มอาชีพ : ทำนา 29.5% รับจ้าง 27.7 % ทำ ไร่ 12.7 %  วิธีการ : ผูกคอ 43.8 กินสารเคมี 8.3

14 ลักษณะการฆ่าตัวตาย จ. แม่ฮ่องสอน  เดือนที่พบการฆ่าตัวตายได้บ่อย : ชาย ( พ. ค, ต. ค ) หญิง ( ม. ค และ ส. ค.)  ชาย > หญิง ร้อยละ 61.8  กลุ่มอายุ 55-59 ปี ( 8.8% ) 30-34 ปี ( 11.8% ) และ 35-39 ปี ( 8.8 %)  สัญชาติ ไทย 99.1 %  สถานภาพ : คู่ 55.9 % โสด 23.5 %  กลุ่มอาชีพ : เกษตรกรรม 29.4 % รับจ้าง 20.6 % ทำไร่ 2.9 %  วิธีการ : ผูกคอ 32.8 % กินสารเคมี 29.2 % และกินยา 8.8 %

15 เปรียบเทียบจำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตาย ตามสถานที่ ภูมิลำเนา ปี 2555

16 ด้วยความ ขอบคุณ จากทีม Suicidethai.c om


ดาวน์โหลด ppt อัตราการฆ่าตัวตาย ปี 2542 - 2555 7 อันดับแรกของจังหวัดที่มีอัตรา การฆ่าตัวตายสูง จังหวัดอัตรา น่าน 15.09 แม่ฮ่อนสอน 13.9 เชียงราย 13.84 เชียงใหม่ 13.33.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google