งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายประเทศไทย

2 อัตราการฆ่าตัวตาย ปี 2542 -2555

3 7 อันดับแรกของจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง
น่าน 15.09 แม่ฮ่อนสอน 13.9 เชียงราย 13.84 เชียงใหม่ 13.33 อุตรดิตถ์ 12.36 ระยอง 12.28 ลำพูน 11.87

4 เปรียบเทียบร้อยละของจำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายจำแนกตามภูมิลำเนาและตายตามจังหวัดที่เสียชีวิต

5 ภาคเหนือ : อัตราการฆ่าตัวตาย
จังหวัด 2551 2552 2553 2554 2555 ประเทศ 5.98 5.97 5.90 6.03 6.20 เชียงใหม่ 14.93 14.29 12.47 12.90 13.08 น่าน 10.49 14.71 13.03 12.17 16.14 ลำพูน 16.04 13.58 20.02 15.58 11.62 ลำปาง 8.71 10.18 9.70 10.14 9.24 แม่ฮ่องสอน 15.37 12.94 14.45 9.86 14.33 เชียงราย 11.17 16.10 15.63 11.43 14.48 พะเยา 9.65 11.29 9.45 11.10 10.67 แพร่ 14.85 10.16 11.05 10.44 10.48

6 ภาคเหนือ : จำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ
จังหวัด 2551 2552 2554 2555 ประเทศ 3,778 3,787 3,761 3,873 3,985 เชียงใหม่ 249 236 204 212 220 น่าน 50 70 62 58 72 ลำพูน 65 55 81 63 48* ลำปาง 67 78 74 77 แม่ฮ่องสอน 39 32 35 24 34 เชียงราย 137 195 187 166 พะเยา 47 46 54 48 แพร่ 69 51

7 ลักษณะการฆ่าตัวตาย จ.เชียงใหม่
เดือนที่พบการฆ่าตัวตายได้บ่อย : ชาย ( มี.ค – เม.ย) หญิง ( พ.ค.และ ส.ค ) ชาย > หญิง ร้อยละ 84.5 กลุ่มอายุ ปี ( 17.2% ) ปี และ ปี ( 11.8 %) สัญชาติ ไทย % สถานภาพ : โสด % คู่ % กลุ่มอาชีพ : ผู้ใช้แรงงาน 54.1 % วิธีการ : ผูกคอ กินยาฆ่าแมลง 23.2 ตายตามภูมิลำเนา : คน ( จอมทอง เชียงดาว )

8 ลักษณะการฆ่าตัวตาย จ.ลำพูน
เดือนที่พบการฆ่าตัวตายได้บ่อย : ชาย ( มิ.ย , พ.ย ) หญิง (ก.ย. และ ก.ค. ) ชาย > หญิง ร้อยละ 77.08 กลุ่มอายุ ปี ( 18.8% ) ปี (14.6 ) และ 30-34ปี ( 8.3 %) สัญชาติ ไทย 100 % สถานภาพ : คู่ % โสด % กลุ่มอาชีพ : รับจ้าง 45.8% ทำสวน 8.3 % วิธีการ : ผูกคอ กินสารเคมี 20.8

9 ลักษณะการฆ่าตัวตาย จ.น่าน
เดือนที่พบการฆ่าตัวตายได้บ่อย : ชาย ( มิ.ย , ก.ค ) หญิง (เม.ย. และ พ.ค. ) ชาย > หญิง ร้อยละ 70.8 กลุ่มอายุ ปี ( 13.9% ) 50-54ปี ( 12.5 %) และ45-49 ปี (11.1%) สัญชาติ ไทย 100 % สถานภาพ : โสด % คู่ % กลุ่มอาชีพ : เกษตรกรรม 26.4% รับจ้าง 19.4 % ทำไร่ 16.7 % วิธีการ : ผูกคอ กินสารเคมี ปืน 4.2

10 ลักษณะการฆ่าตัวตาย จ.ลำปาง
เดือนที่พบการฆ่าตัวตายได้บ่อย : ชาย ( ม.ค , ก.ย.) หญิง (มี.ค. และ พ.ย ) ชาย > หญิง ร้อยละ 75.7 กลุ่มอายุ ปี ( 14.3% ) ปี , 45 – 49 ปี และ ปี ( 12.9 % ) สัญชาติ ไทย 100 % สถานภาพ : โสด % คู่ % กลุ่มอาชีพ : ทำนา 22.9% ค้าขาย 5.7 % รับจ้าง 4.4 % วิธีการ : ผูกคอ กินสารเคมี 21.4

11 ลักษณะการฆ่าตัวตาย จ.แพร่
เดือนที่พบการฆ่าตัวตายได้บ่อย : ชาย ( ธ.ค , ก.ย ) หญิง ( ก.พ.และเม.ย. ) ชาย > หญิง ร้อยละ 78.3 กลุ่มอายุ ปี ( 17.4% ) 55-59ปี ( 13.0 %) และ40-44 ปี (10.9%) สัญชาติ ไทย 100 % สถานภาพ :คู่ % โสด % กลุ่มอาชีพ : รับจ้าง 41.3% ทำนา 17.4 % ทำไร่ 8.7 % วิธีการ : ผูกคอ กินยาฆ่าแมลง ปืน 6.5

12 ลักษณะการฆ่าตัวตาย จ.พะเยา
เดือนที่พบการฆ่าตัวตายได้บ่อย : ชาย ( ม.ค , มิ.ย ) หญิง (เม.ย. และ ส.ค) ชาย > หญิง ร้อยละ 79.2 กลุ่มอายุ ปี ( 14.6% ) 50-54ปี และ ปี ( 12.5%) และ30-34 ปี (10.4%) สัญชาติ ไทย % สถานภาพ :คู่ 45.8% โสด % กลุ่มอาชีพ : ทำนา 50.0% รับจ้าง 20.8 % ทำไร่ 6.3 % วิธีการ : ผูกคอ กินสารเคมี 8.3

13 ลักษณะการฆ่าตัวตาย จ.เชียงราย
เดือนที่พบการฆ่าตัวตายได้บ่อย : ชาย ( เม.ย , ก.ย ) หญิง (ก.พ.และ มี.ค.) ชาย > หญิง ร้อยละ 74.1 กลุ่มอายุ ปี ( 15.1% ) 50-54ปี ( 11.4% ) และ ปี ( 9.6 %) สัญชาติ ไทย % สถานภาพ :โสด %คู่ % กลุ่มอาชีพ : ทำนา 29.5% รับจ้าง 27.7 % ทำไร่ 12.7 % วิธีการ : ผูกคอ กินสารเคมี 8.3

14 ลักษณะการฆ่าตัวตาย จ.แม่ฮ่องสอน
เดือนที่พบการฆ่าตัวตายได้บ่อย : ชาย ( พ.ค ,ต.ค) หญิง (ม.ค และ ส.ค.) ชาย > หญิง ร้อยละ 61.8 กลุ่มอายุ ปี ( 8.8% ) 30-34ปี ( 11.8% ) และ ปี ( 8.8 %) สัญชาติ ไทย % สถานภาพ: คู่ % โสด % กลุ่มอาชีพ : เกษตรกรรม 29.4 % รับจ้าง 20.6 % ทำไร่ 2.9 % วิธีการ : ผูกคอ 32.8 % กินสารเคมี 29.2 % และกินยา 8.8 %

15 เปรียบเทียบจำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตาย ตามสถานที่ ภูมิลำเนา ปี 2555

16 ด้วยความขอบคุณ จากทีม Suicidethai.com


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google