งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์กำลังคนด้านสาธารณสุข เขต 5. สายงานแพทย์ ข้อมูลแพทย์ จำนวน การจัดสรรแพทย์ ประจำบ้าน ปี 2553 จังหวัด GIS ปฏิบัติงาน จริง % แพทย์ เทียบ ขาด / ลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์กำลังคนด้านสาธารณสุข เขต 5. สายงานแพทย์ ข้อมูลแพทย์ จำนวน การจัดสรรแพทย์ ประจำบ้าน ปี 2553 จังหวัด GIS ปฏิบัติงาน จริง % แพทย์ เทียบ ขาด / ลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์กำลังคนด้านสาธารณสุข เขต 5

2 สายงานแพทย์ ข้อมูลแพทย์ จำนวน การจัดสรรแพทย์ ประจำบ้าน ปี 2553 จังหวัด GIS ปฏิบัติงาน จริง % แพทย์ เทียบ ขาด / ลา ศึกษ า แพทย์ ใช้ทุน ความ ต้องการ ทุนแพทย์ ได้รับ จัดสรร แพท ย์ GPSP รวม GIS เกินปี 1 ประจำ บ้าน ประจวบคีรี ขันธ์ 11 4 305686 75.4 4 - 28 15112513 เพชรบุรี 89314475 84.2 7 - 14 145133 สมุทรสาคร 14 5 38 10 9 14 7 101. 38 22010166 สมุทรสงคร าม 41162036 87.8 0 -56563 รวม 38 9 11 5 22 9 34 4 88.4 3 - 45 55316025

3 สายงานทันตแพทย์ ได้รับ จัดสรร จังหวัด GIS ปฏิบัติ งาน % ทันต แพทย์ ขาด / ลา ศึกษา ทันต แพทย์ จริง เทียบ GIS เกิน ใช้ทุน ประจวบคีรี ขันธ์ 631930.16-4457 เพชรบุรี 532241.51-3151 สมุทรสาค ร 762938.16-4743 สมุทรสงค ราม 221463.64-801 รวม 2148439.25 - 130 1412

4 เภสัชกร จังหวัด GIS ปฏิบัติงา น % เภสัช กร ขาด / ลา ศึกษ า เภสัช กร จริง เทียบ GIS เกิน ประจวบคีรี ขันธ์ 574782.46-102 เพชรบุรี 50 100.0000 สมุทรสาค ร 724562.50-275 สมุทรสงค ราม 2426108.3320 รวม 20316882.76-357 สายงานเภสัชกร

5 พยาบา ล % ของ พยาบาลพยาบาลที่ พยา บาล โควตา พยาบาลศาสตร์ จังหวั ด ที่ควรมี ที่มีอยู่ จริง ที่มี เปรียบเทีย บขาด / เกิน ที่ เกษีย ณ จัดสร รให้ โคว ตา รวม โควต า ตาม GI S กับเกณฑ์ GIS ตาม GIS 30 กย.5 2 ให้ เพิ่ม ที่ ได้รับ ประจวบคีรี ขันธ์ 101 274673.72-2663181533 เพชรบุรี 90983391.64-7697714 สมุทรสาคร 100 373373.08-270221425 สมุทรสงคร าม 377474125.73971617 รวม 330 1 278 684.40-51515522779 สายงาน พยาบาล

6 แพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาล จังหวัด ประชา กร ปฏิบัติงาน จริง สัดส่วนต่อ ประชากร ปฏิบัติ งาน สัดส่วน ต่อ ปฏิบัติ งาน สัดส่วน ต่อ ปฏิบัติ งาน สัดส่ว นต่อ GPGP SPSP รว ม แพทย์ ทั้งหมด SP จริง ประชา กรจริง ประชา กรจริง ประชา กร ประจวบคีรี ขันธ์ 474,3 22 3030 5656 8686 1:5,5 15 1:8,4 70 19 1:24,964 47 1:10, 092 74 6 1:6 36 เพชรบุรี 456,9 28 31314 7575 1:6,0 92 1:10, 385 22 1:20,769 50 1:9,1 39 83 3 1:5 49 สมุทรสาค ร 659,2 91 3838 109109 147147 1:4,4 85 1:6,0 49 29 1:22,734 45 1:14, 651 73 3 1:8 99 สมุทรสงค ราม 198,4 16 1616 2020 3636 1:5,5 12 1:9,9 21 14 1:14,173 26 1:7,6 31 47 4 1:4 19 รวม 1,788, 957 115115 229229 344344 1:5,2 00 1:7,8 12 84 1:21,297 16 8 1:10, 649 27 86 1:6 42 สัดส่วนบุคลากร ต่อประชากร

7 รพช. หนอง หญ้าปล้อง (2.1) รพช. ชะอำ (2.2) รพช. ท่า ยาง (2.1) รพช. บ้านลาด (2.1) รพช. บ้าน แหลม (2.1) รูปแบบการจัดเครือข่ายบริการ สุขภาพ จ. เพชรบุรี ( เดิม ) รพช. เขา ย้อย (2.1) รพท. พระ จอมเกล้า (2.3) รพท. หัวหิน (3.1) รพช. แก่ง กระจาน (2.1) รพศ. ราชบุ รี (3.1)

8 รพช. หนอง หญ้าปล้อง (2.1) รพช. หนอง หญ้าปล้อง (2.1) รพช. ชะอำ (2.2) รพช. ชะอำ (2.2) รพช. ท่า ยาง (2.1) รพช. ท่า ยาง (2.1) รพช. บ้าน ลาด (2.1) รพช. บ้าน ลาด (2.1) รพช. บ้าน แหลม (2.1) รูปแบบการจัดเครือข่ายบริการ สุขภาพ จ. เพชรบุรี ( ตามจริง ) รพช. เขา ย้อย (2.1) รพช. เขา ย้อย (2.1) รพท. พระ จอมเกล้า (2.3) รพท. พระ จอมเกล้า (2.3) รพช. แก่ง กระจาน (2.1) รพช. แก่ง กระจาน (2.1) รพศ. ราชบุรี

9 รพท. ประจวบคี รีขันธ์ (2.3) รพช. บาง สะพาน (2.2) รพช. บาง สะพา นน้อย (2.1) รพช. ปราณ บุรี (2.1) รพช. สาม ร้อย ยอด (2.1) รพช. ทับ สะ แก (2.1) รพช. กุย บุรี (2.1) เครือข่ายบริการสุขภาพ จ. ประจวบคีรีขันธ์ รพช. หัวหิน (3.1)

10 รพท. สมเด็จพระ พุทธเลิศ หล้า (2.3) รพช. น ภา ลัย (2.2) รพช. อัมพ วา ( 2.1 ) เครือข่ายบริการสุขภาพ จ. สมุทรสงคราม รพศ. นครปฐม (3.1)

11 รพช. กระทุ่ม แบน (2.3) รพช. กระทุ่ม แบน (2.3) รพช. บ้าน แพ้ว (2.3) รพช. บ้าน แพ้ว (2.3) เครือข่ายบริการสุขภาพ จ. สมุทรสาคร รพท. สมุทรส าคร (3.1) รพท. สมุทรส าคร (3.1)

12 ปัญหาอุปสรรคในการ จัดทำข้อมูล GIS การ Key ข้อมูลผู้บรรจุใหม่ จังหวัดไม่ สามารถ key ได้เอง ต้องรอส่วนกลาง ( กลุ่มงานอัตรากำลัง ) เป็นผู้ Key ให้ ทำ ให้ข้อมูลบุคลากรไม่ Update ทันที แพทย์ที่ลาศึกษาต่อเฉพาะทาง โดย ได้รับทุนจังหวัดอื่น จังหวัดต้นทาง key ข้อมูลไปแล้ว จังหวัดปลายทางไม่ รับข้อมูลเข้า ทำให้ชื่อแพทย์คนนั้น ยัง ปรากฏอยู่ที่จังหวัดเดิม ทำให้ข้อมูลไม่ เป็นปัจจุบัน

13 แนวทางการแก้ไข ปัญหา ให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลของจังหวัด key ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันที ประสานส่วนกลาง ปรับปรุงแก้ไขการใช้ โปรแกรม GIS ให้สะดวก คล่องตัวมากขึ้น

14 การดำเนินงานในปี 2553 ทุกจังหวัด จัดทำข้อมูล ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จัดทำข้อมูล GIS ให้ครอบคลุม 10 สายงาน

15


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์กำลังคนด้านสาธารณสุข เขต 5. สายงานแพทย์ ข้อมูลแพทย์ จำนวน การจัดสรรแพทย์ ประจำบ้าน ปี 2553 จังหวัด GIS ปฏิบัติงาน จริง % แพทย์ เทียบ ขาด / ลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google