งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์กำลังคนด้านสาธารณสุข เขต 5. สายงานแพทย์ ข้อมูลแพทย์ จำนวน การจัดสรรแพทย์ ประจำบ้าน ปี 2553 จังหวัด GIS ปฏิบัติงาน จริง % แพทย์ เทียบ ขาด / ลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์กำลังคนด้านสาธารณสุข เขต 5. สายงานแพทย์ ข้อมูลแพทย์ จำนวน การจัดสรรแพทย์ ประจำบ้าน ปี 2553 จังหวัด GIS ปฏิบัติงาน จริง % แพทย์ เทียบ ขาด / ลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์กำลังคนด้านสาธารณสุข เขต 5

2 สายงานแพทย์ ข้อมูลแพทย์ จำนวน การจัดสรรแพทย์ ประจำบ้าน ปี 2553 จังหวัด GIS ปฏิบัติงาน จริง % แพทย์ เทียบ ขาด / ลา ศึกษ า แพทย์ ใช้ทุน ความ ต้องการ ทุนแพทย์ ได้รับ จัดสรร แพท ย์ GPSP รวม GIS เกินปี 1 ประจำ บ้าน ประจวบคีรี ขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคร าม รวม

3 สายงานทันตแพทย์ ได้รับ จัดสรร จังหวัด GIS ปฏิบัติ งาน % ทันต แพทย์ ขาด / ลา ศึกษา ทันต แพทย์ จริง เทียบ GIS เกิน ใช้ทุน ประจวบคีรี ขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาค ร สมุทรสงค ราม รวม

4 เภสัชกร จังหวัด GIS ปฏิบัติงา น % เภสัช กร ขาด / ลา ศึกษ า เภสัช กร จริง เทียบ GIS เกิน ประจวบคีรี ขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาค ร สมุทรสงค ราม รวม สายงานเภสัชกร

5 พยาบา ล % ของ พยาบาลพยาบาลที่ พยา บาล โควตา พยาบาลศาสตร์ จังหวั ด ที่ควรมี ที่มีอยู่ จริง ที่มี เปรียบเทีย บขาด / เกิน ที่ เกษีย ณ จัดสร รให้ โคว ตา รวม โควต า ตาม GI S กับเกณฑ์ GIS ตาม GIS 30 กย.5 2 ให้ เพิ่ม ที่ ได้รับ ประจวบคีรี ขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคร าม รวม สายงาน พยาบาล

6 แพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาล จังหวัด ประชา กร ปฏิบัติงาน จริง สัดส่วนต่อ ประชากร ปฏิบัติ งาน สัดส่วน ต่อ ปฏิบัติ งาน สัดส่วน ต่อ ปฏิบัติ งาน สัดส่ว นต่อ GPGP SPSP รว ม แพทย์ ทั้งหมด SP จริง ประชา กรจริง ประชา กรจริง ประชา กร ประจวบคีรี ขันธ์ 474, :5,5 15 1:8, :24, :10, :6 36 เพชรบุรี 456, :6,0 92 1:10, :20, :9, :5 49 สมุทรสาค ร 659, :4,4 85 1:6, :22, :14, :8 99 สมุทรสงค ราม 198, :5,5 12 1:9, :14, :7, :4 19 รวม 1,788, :5,2 00 1:7, :21, :10, :6 42 สัดส่วนบุคลากร ต่อประชากร

7 รพช. หนอง หญ้าปล้อง (2.1) รพช. ชะอำ (2.2) รพช. ท่า ยาง (2.1) รพช. บ้านลาด (2.1) รพช. บ้าน แหลม (2.1) รูปแบบการจัดเครือข่ายบริการ สุขภาพ จ. เพชรบุรี ( เดิม ) รพช. เขา ย้อย (2.1) รพท. พระ จอมเกล้า (2.3) รพท. หัวหิน (3.1) รพช. แก่ง กระจาน (2.1) รพศ. ราชบุ รี (3.1)

8 รพช. หนอง หญ้าปล้อง (2.1) รพช. หนอง หญ้าปล้อง (2.1) รพช. ชะอำ (2.2) รพช. ชะอำ (2.2) รพช. ท่า ยาง (2.1) รพช. ท่า ยาง (2.1) รพช. บ้าน ลาด (2.1) รพช. บ้าน ลาด (2.1) รพช. บ้าน แหลม (2.1) รูปแบบการจัดเครือข่ายบริการ สุขภาพ จ. เพชรบุรี ( ตามจริง ) รพช. เขา ย้อย (2.1) รพช. เขา ย้อย (2.1) รพท. พระ จอมเกล้า (2.3) รพท. พระ จอมเกล้า (2.3) รพช. แก่ง กระจาน (2.1) รพช. แก่ง กระจาน (2.1) รพศ. ราชบุรี

9 รพท. ประจวบคี รีขันธ์ (2.3) รพช. บาง สะพาน (2.2) รพช. บาง สะพา นน้อย (2.1) รพช. ปราณ บุรี (2.1) รพช. สาม ร้อย ยอด (2.1) รพช. ทับ สะ แก (2.1) รพช. กุย บุรี (2.1) เครือข่ายบริการสุขภาพ จ. ประจวบคีรีขันธ์ รพช. หัวหิน (3.1)

10 รพท. สมเด็จพระ พุทธเลิศ หล้า (2.3) รพช. น ภา ลัย (2.2) รพช. อัมพ วา ( 2.1 ) เครือข่ายบริการสุขภาพ จ. สมุทรสงคราม รพศ. นครปฐม (3.1)

11 รพช. กระทุ่ม แบน (2.3) รพช. กระทุ่ม แบน (2.3) รพช. บ้าน แพ้ว (2.3) รพช. บ้าน แพ้ว (2.3) เครือข่ายบริการสุขภาพ จ. สมุทรสาคร รพท. สมุทรส าคร (3.1) รพท. สมุทรส าคร (3.1)

12 ปัญหาอุปสรรคในการ จัดทำข้อมูล GIS การ Key ข้อมูลผู้บรรจุใหม่ จังหวัดไม่ สามารถ key ได้เอง ต้องรอส่วนกลาง ( กลุ่มงานอัตรากำลัง ) เป็นผู้ Key ให้ ทำ ให้ข้อมูลบุคลากรไม่ Update ทันที แพทย์ที่ลาศึกษาต่อเฉพาะทาง โดย ได้รับทุนจังหวัดอื่น จังหวัดต้นทาง key ข้อมูลไปแล้ว จังหวัดปลายทางไม่ รับข้อมูลเข้า ทำให้ชื่อแพทย์คนนั้น ยัง ปรากฏอยู่ที่จังหวัดเดิม ทำให้ข้อมูลไม่ เป็นปัจจุบัน

13 แนวทางการแก้ไข ปัญหา ให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลของจังหวัด key ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันที ประสานส่วนกลาง ปรับปรุงแก้ไขการใช้ โปรแกรม GIS ให้สะดวก คล่องตัวมากขึ้น

14 การดำเนินงานในปี 2553 ทุกจังหวัด จัดทำข้อมูล ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จัดทำข้อมูล GIS ให้ครอบคลุม 10 สายงาน

15


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์กำลังคนด้านสาธารณสุข เขต 5. สายงานแพทย์ ข้อมูลแพทย์ จำนวน การจัดสรรแพทย์ ประจำบ้าน ปี 2553 จังหวัด GIS ปฏิบัติงาน จริง % แพทย์ เทียบ ขาด / ลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google