งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์กำลังคนด้านสาธารณสุข เขต 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์กำลังคนด้านสาธารณสุข เขต 5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์กำลังคนด้านสาธารณสุข เขต 5

2 การจัดสรรแพทย์ประจำบ้าน ปี 2553
สายงานแพทย์ ข้อมูลแพทย์ จำนวน การจัดสรรแพทย์ประจำบ้าน ปี 2553 จังหวัด GIS ปฏิบัติงานจริง % แพทย์เทียบ ขาด/ ลาศึกษา แพทย์ใช้ทุน ความต้องการ ทุนแพทย์ ได้รับจัดสรร แพทย์ GP SP รวม เกิน ปี 1 ประจำบ้าน ประจวบคีรีขันธ์ 114 30 56 86 75.44 -28 15 11 25 13 เพชรบุรี 89 31 44 75 84.27 -14 14 5 3 สมุทรสาคร 145 38 109 147 101.38 2 20 10 16 6 สมุทรสงคราม 41 36 87.80 -5 389 115 229 344 88.43 -45 55 60

3 สายงานทันตแพทย์ สายงานทันตแพทย์ จังหวัด ขาด/ เกิน ประจวบคีรีขันธ์ 63
ได้รับจัดสรร จังหวัด GIS ปฏิบัติงาน % ทันตแพทย์ ขาด/ ลาศึกษา ทันตแพทย์ จริง เทียบ GIS เกิน ใช้ทุน ประจวบคีรีขันธ์ 63 19 30.16 -44 5 7 เพชรบุรี 53 22 41.51 -31 1 สมุทรสาคร 76 29 38.16 -47 4 3 สมุทรสงคราม 14 63.64 -8 รวม 214 84 39.25 -130 12

4 สายงานเภสัชกร จังหวัด เภสัชกร GIS ปฏิบัติงาน % เภสัชกร ขาด/ ลาศึกษา
จริง เทียบ GIS เกิน ประจวบคีรีขันธ์ 57 47 82.46 -10 2 เพชรบุรี 50 100.00 สมุทรสาคร 72 45 62.50 -27 5 สมุทรสงคราม 24 26 108.33 รวม 203 168 82.76 -35 7

5 สายงานพยาบาล จังหวัด 1012 746 73.72 -266 3 18 15 33 909 833 91.64 -76
% ของพยาบาล พยาบาลที่  โควตาพยาบาลศาสตร์  จังหวัด ที่ควรมี ที่มีอยู่จริง ที่มีเปรียบเทียบ ขาด/เกิน ที่เกษียณ จัดสรรให้ โควตา รวมโควตา ตามGIS กับเกณฑ์ GIS ตาม GIS 30 กย.52 ให้เพิ่ม ที่ได้รับ ประจวบคีรีขันธ์ 1012 746 73.72 -266 3 18 15 33 เพชรบุรี 909 833 91.64 -76 9 7 14 สมุทรสาคร 1003 733 73.08 -270 2 21 4 25 สมุทรสงคราม 377 474 125.73 97 1 6 รวม 3301 2786 84.40 -515 52 27 79

6 สัดส่วนบุคลากรต่อประชากร
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล จังหวัด ประชากร ปฏิบัติงานจริง สัดส่วนต่อประชากร ปฏิบัติงาน สัดส่วนต่อ GP SP รวม แพทย์ทั้งหมด จริง ประจวบคีรีขันธ์ 474,322 30 56 86 1:5,515 1:8,470 19 1:24,964 47 1:10,092 746 1:636 เพชรบุรี 456,928 31 44 75 1:6,092 1:10,385 22 1:20,769 50 1:9,139 833 1:549 สมุทรสาคร 659,291 38 109 147 1:4,485 1:6,049 29 1:22,734 45 1:14,651 733 1:899 สมุทรสงคราม 198,416 16 20 36 1:5,512 1:9,921 14 1:14,173 26 1:7,631 474 1:419 1,788,957 115 229 344 1:5,200 1:7,812 84 1:21,297 168 1:10,649 2786 1:642

7 รูปแบบการจัดเครือข่ายบริการสุขภาพ จ.เพชรบุรี(เดิม)
รพศ.ราชบุรี (3.1) รพช.เขาย้อย (2.1) รพช.หนองหญ้าปล้อง (2.1) รพช.บ้านแหลม (2.1) รพท.พระจอมเกล้า (2.3) รพช.บ้านลาด (2.1) รพช.แก่งกระจาน (2.1) รพช.ท่ายาง (2.1) รพช.ชะอำ (2.2) รพท.หัวหิน (3.1)

8 รูปแบบการจัดเครือข่ายบริการสุขภาพ จ.เพชรบุรี (ตามจริง)
รพศ.ราชบุรี รพช.เขาย้อย (2.1) รพช.บ้านแหลม (2.1) รพช.หนองหญ้าปล้อง (2.1) รพท.พระจอมเกล้า (2.3) รพช.บ้านลาด (2.1) รพช.แก่งกระจาน (2.1) รพช.ท่ายาง (2.1) รพช.ชะอำ (2.2)

9 เครือข่ายบริการสุขภาพ จ.ประจวบคีรีขันธ์
รพช. บางสะพาน (2.2) รพช.กุยบุรี (2.1) รพท. ประจวบคีรีขันธ์ (2.3) รพช. ทับสะแก (2.1) รพช. บางสะพานน้อย (2.1) รพช. หัวหิน (3.1) รพช. สามร้อยยอด (2.1) รพช. ปราณบุรี (2.1)

10 เครือข่ายบริการสุขภาพ จ.สมุทรสงคราม
รพช.นภาลัย (2.2) รพช.อัมพวา (2.1) รพท. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (2.3) รพศ. นครปฐม (3.1)

11 เครือข่ายบริการสุขภาพ จ.สมุทรสาคร
รพช. กระทุ่มแบน (2.3) รพช. บ้านแพ้ว (2.3) รพท. สมุทรสาคร (3.1)

12 ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำข้อมูล GIS
การ Key ข้อมูลผู้บรรจุใหม่ จังหวัดไม่สามารถ key ได้เอง ต้องรอส่วนกลาง (กลุ่มงานอัตรากำลัง)เป็นผู้ Key ให้ ทำให้ข้อมูลบุคลากรไม่ Update ทันที แพทย์ที่ลาศึกษาต่อเฉพาะทาง โดยได้รับทุนจังหวัดอื่น จังหวัดต้นทาง key ข้อมูลไปแล้ว จังหวัดปลายทางไม่รับข้อมูลเข้า ทำให้ชื่อแพทย์คนนั้น ยังปรากฏอยู่ที่จังหวัดเดิม ทำให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

13 แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลของจังหวัด key ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันที ประสานส่วนกลาง ปรับปรุงแก้ไขการใช้โปรแกรม GIS ให้สะดวก คล่องตัวมากขึ้น

14 การดำเนินงานในปี 2553 ทุกจังหวัด จัดทำข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ทุกจังหวัด จัดทำข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จัดทำข้อมูล GIS ให้ครอบคลุม 10 สายงาน

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์กำลังคนด้านสาธารณสุข เขต 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google