งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนดได้รับบริการใส่ฟันเทียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนดได้รับบริการใส่ฟันเทียม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนดได้รับบริการใส่ฟันเทียม
0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนดได้รับบริการใส่ฟันเทียม โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 80% 60 100.00 เขาย้อย 26 22 84.62 หนองหญ้าปล้อง 15 ชะอำ ท่ายาง 40 32 80.00 บ้านลาด 20 19 95.00 บ้านแหลม 25 88.00 แก่งกระจาน 13 4 30.77 รวมทั้งจังหวัด 225 200 88.89 เขต = ประเทศ =

2 0103 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ ( ปริมาณไอโอดีน ≥ 30 ppm ) หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 90% 7,614 7,420 97.45 เขาย้อย 3,467 3,449 99.48 หนองหญ้าปล้อง 891 860 96.52 ชะอำ 6,385 6,100 95.54 ท่ายาง 5,365 100.00 บ้านลาด 2,566 2,521 98.25 บ้านแหลม 2,570 2,448 95.25 แก่งกระจาน 2,294 2,270 98.95 รวมทั้งจังหวัด 31,152 30,433 97.69 เขต = ประเทศ =

3 0103 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ ( ปริมาณไอโอดีน ≥ 30 ppm ) หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 90% 7,498 7,420 98.96 เขาย้อย 3,449 100.00 หนองหญ้าปล้อง 891 860 96.52 ชะอำ 6,100 ท่ายาง 5,365 บ้านลาด 2,524 2,521 99.88 บ้านแหลม 2,448 แก่งกระจาน 2,270 รวมทั้งจังหวัด 30,545 30,433 99.63 สำรวจการใช้เกลือ

4 0104 ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าคัดกรอง TSH ในทารกแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไป
โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 20% 2,251 316 14.04 เขาย้อย 104 7 6.73 หนองหญ้าปล้อง 69 16 23.19 ชะอำ 239 59 24.69 ท่ายาง 301 45 14.95 บ้านลาด 41 14 34.15 บ้านแหลม 67 17 25.37 แก่งกระจาน 81 12 เพชรรัชต์ 112 46 เมืองเพชร-ธนบุรี 24 6 14.81 รวมทั้งจังหวัด 3,289 538 16.36 เขต = ประเทศ =

5 0105 ร้อยละ85 ของผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE และเคยเข้าร่วมกิจกรรม
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 85% 27,897 26,260 94.13 เขาย้อย 7,547 7,210 95.53 หนองหญ้าปล้อง 3,588 3,163 88.15 ชะอำ 16,196 14,467 89.32 ท่ายาง 17,490 16,049 91.76 บ้านลาด 9,695 8,702 89.76 บ้านแหลม 11,507 11,119 96.63 แก่งกระจาน 6,376 5,971 93.65 รวมทั้งจังหวัด 100,296 92,941 92.67 เขต = ประเทศ =

6 0106 ร้อยละ 100 ของอำเภอมีชมรม TO BE NUMBER ONE และดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 100% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8 เขต = ประเทศ =

7 อยู่ในระหว่างดำเนินการ
0107 จำนวนโรงพยาบาล จังหวัดละ 2 แห่ง ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ปี 2552 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ 1 อยู่ในระหว่างดำเนินการ ท่ายาง พัฒนางาน บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 2 แห่ง 2 เขต = ประเทศ =

8 0108 ร้อยละ 100 ของอาสาสมัครสาธารณสุข ได้รับการอบรมหลักสูตร อสม
0108 ร้อยละ 100 ของอาสาสมัครสาธารณสุข ได้รับการอบรมหลักสูตร อสม.สายใยรัก กองทัพนมแม่" ระดับครัวเรือน หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 100% 1,760 100.00 เขาย้อย 672 หนองหญ้าปล้อง 278 ชะอำ 898 ท่ายาง 1,335 บ้านลาด 1,046 บ้านแหลม 828 แก่งกระจาน 491 รวมทั้งจังหวัด 7,308 เขต = ประเทศ =

9 0109 ร้อยละ50 ของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์
โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 50% 2,176 860 39.52 เขาย้อย 107 27 25.23 หนองหญ้าปล้อง 82 37 45.12 ชะอำ 253 95 37.55 ท่ายาง 306 63 20.59 บ้านลาด 50 30 60.00 บ้านแหลม 85 22 25.88 แก่งกระจาน 88 24 27.27 รวมทั้งจังหวัด 3,147 1158 36.80 เขต = ประเทศ =

10 0110 ไม่เกินร้อยละ 7 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 7% 2,185 177 8.10 เขาย้อย 108 11 10.19 หนองหญ้าปล้อง 82 5 6.10 ชะอำ 253 4.35 ท่ายาง 307 24 7.82 บ้านลาด 50 - บ้านแหลม 85 3 3.53 แก่งกระจาน 88 5.68 รวมทั้งจังหวัด 3,158 236 7.47 เขต = ประเทศ = 8.35

11 0301 ร้อยละ100 ของ รพ.มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ตัว ทุก 3 เดือน
โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 100% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8 เขต = ประเทศ =

12 0302 ร้อยละ100 ของ รพ.มีการตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใน (e-claim) ย้อนหลังทุกเดือน (ข้อมูล OP-HC และ IP) โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 100% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8 เขต = ประเทศ =

13 อยู่ระหว่างรอรับการประเมินตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข
0303_1 ร้อยละ 100 ของ รพศ./รพท. มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 100% 1 - อยู่ระหว่างรอรับการประเมินตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต = ประเทศ =

14 0303_2 ร้อยละ 60 ของ รพช. มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด
0303_2 ร้อยละ 60 ของ รพช. มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เขาย้อย 60% 1 100.00 หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 7 เขต = ประเทศ =

15 0305 ร้อยละ65 ของสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เครือข่ายบริการ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 65% 48 43 89.58 เขาย้อย 12 9 75.00 หนองหญ้าปล้อง 8 88.89 ชะอำ 15 13 86.67 ท่ายาง 19 17 89.47 บ้านลาด 10 90.00 บ้านแหลม 6 5 83.33 แก่งกระจาน 80.00 ค่ายรามราชนิเวศน์ 1 - รวมทั้งจังหวัด 130 112 86.15 เขต = ประเทศ =

16 0306 ร้อยละ100 ของจังหวัดที่มีการจัดทำแผนบูรณาการการด้านส่งเสริมป้องกันครบทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ
เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เพชรบุรี 100% 1 100.00

17 0307 ร้อยละ10 ของงบ PPA (P&P Area-based) ที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพงานส่งเสริมป้องกัน
จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เพชรบุรี 10% 12,440,485.50 4,556,918.00 36.63 เขต = ประเทศ =

18 สาธารณ สุขร่วมกับ อปท.ทุกแห่ง
0401 จังหวัดมีและใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์ 0401_1 สาธารณสุขร่วมกับ อปท.มีและใช้แผนที่ทางเดินกองทุนสุขภาพทุกแห่ง หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง สาธารณ สุขร่วมกับ อปท.ทุกแห่ง 1 - เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8

19 0401 จังหวัดมีและใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์
0401 จังหวัดมีและใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์ 0401_2 30% ของ สสอ.ในจังหวัดมีและใช้แผนที่ทางเดินฯ จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 1 - เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 30% 8

20 0402 จังหวัดมีระบบการดูแล "ขวัญกำลังใจ" อสม.
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 100% 8

21 0403_1 จังหวัดมีการดำเนินงานจิตอาสาทุกแห่ง พิจารณาจาก รพท. / รพศ
0403_1 จังหวัดมีการดำเนินงานจิตอาสาทุกแห่ง พิจารณาจาก รพท. / รพศ. มีโครงการและดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 1 100.00

22 0403_2 จังหวัดมีการดำเนินงานจิตอาสาทุกแห่ง พิจารณาจาก รพช
0403_2 จังหวัดมีการดำเนินงานจิตอาสาทุกแห่ง พิจารณาจาก รพช. มีโครงการและดำเนินการต่อเนื่องมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของ รพช.ในจังหวัด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เขาย้อย 1 100.00 หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 30% 7

23 0501 ร้อยละ79.86 ของผู้ป่วยยาเสพติดระบบสมัครใจที่ได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตามเกณฑ์กำหนด
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 83% 93 100.00 เขาย้อย 1 หนองหญ้าปล้อง #DIV/0! ชะอำ 3 ท่ายาง บ้านลาด 8 บ้านแหลม 2 แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 108 เขต = ประเทศ =

24 0502 ร้อยละ80 ของจังหวัดที่มีความสำเร็จในการสนับสนุนนโยบาย แผน และมาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบทั้ง 3 ขั้นตอน จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เพชรบุรี 100% 3 100.00

25 0503 ร้อยละ 55 ของจังหวัดที่มีความสำเร็จในการสนับสนุนดำเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในสถานที่สาธารณะตามเกณฑ์ที่กำหนด (16คะแนนขึ้นไป) จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เพชรบุรี 20 18 90.00 รวมทั้งจังหวัด

26 อยู่ระหว่างการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองตามมาตรฐานสากล
0601 จำนวนห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในแต่ละเขตสาธารณสุขได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล : The Best อย่างน้อย1 แห่ง ต่อ1 เขตตรวจราชการ เป้าหมายเขตคือ รพ.หัวหิน โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 1 อยู่ระหว่างการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองตามมาตรฐานสากล เขต = ประเทศ = 2.75

27 0602 ร้อยละ 30 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในจังหวัดมีการดำเนินงานระบบคุณภาพยกระดับขึ้น 1 ขั้น หรือรักษาระดับสูงสุดไว้ได้ : The Most โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง - ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 30% 8 7 87.50 เขต = ประเทศ =

28 0603 ร้อยละ50 ของโรงพยาบาลที่งานบริการพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลระดับ 3 ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 70 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 50% 8 เขต = ประเทศ =

29 0604 ผลการดำเนินงานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน(เชิงปริมาณ) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา คะแนนที่ได้ เมืองเพชรบุรี 5,543 1,295 23.36 4 เขาย้อย 881 212 24.06 หนองหญ้าปล้อง 281 67 23.84 5 ชะอำ 1,000 566 56.60 ท่ายาง 390 159 40.77 บ้านลาด 677 227 33.53 บ้านแหลม 1,105 188 17.01 2 แก่งกระจาน 528 47 8.90 1 รวมทั้งจังหวัด 10,405 2,761 26.54 เกณฑ์ น้อยกว่า 15 = 1 คะแนน, = 2 คะแนน, = 3 คะแนน, = 4 คะแนน, มากกว่าหรือเท่ากับ 25 = 5 คะแนน เขต = ประเทศ =

30 0605-0609 ร้อยละคุณภาพการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ร้อยละคุณภาพการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ตามเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์ คือได้คะแนน 3 ขึ้นไป จังหวัด ตัวชี้วัด เกณฑ์ตัวชี้วัด ผลงาน คะแนน เพชรบุรี 0605 2.00 1.00 0606 0.25 - 0607 0608 0.50 0609 รวมคะแนน 5.00 3.75

31 0610 ร้อยละ70 ของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบส่งต่อ สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน
เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 70% 8 เขต = ประเทศ =

32 0701_1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของชมรมสร้างสุขภาพ, ดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 85% 200 100.00 เขาย้อย 52 47 90.38 หนองหญ้าปล้อง 31 ชะอำ 88 85 96.59 ท่ายาง 125 บ้านลาด 115 บ้านแหลม 93 แก่งกระจาน 63 รวมทั้งจังหวัด 767 759 98.96 เขต = ประเทศ =

33 0701_2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมัธยมศึกษาในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา โรงเรียน 85% 7 100.00

34 0701_3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา หน่วยงานราชการ 85% 38 100.00

35 0702 หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดในอำเภอเมือง ได้รับการเฝ้าระวังโดยการวัดรอบเอวปีละ 2 ครั้ง แล้วประมวลเปรียบเทียบผู้ที่มีภาวะรอบเอวปกติครั้งที่ 1และครั้งที่2 ผลต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา หน่วยงานราชการ 5% 38 100.00 เขต = ประเทศ = 47.89

36 0703 (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ78 ของเทศบาลผ่านเกณฑ์ด้านกระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา จังหวัดเพชรบุรี 78% 13 12 92.31 เขต = ประเทศ =

37 0703 (2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของ อบต
0703 (2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของ อบต. ผ่านเกณฑ์ด้านกระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา จังหวัดเพชรบุรี 10% 71 28 39.44 เขต = ประเทศ =

38 0704 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีส้วมได้มาตรฐาน HAS
เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 80% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8 เขต = ประเทศ =

39 0705 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายในสังกัด สพฐ มีส้วมได้มาตรฐาน HAS
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 60% 60 39 65.00 เขาย้อย 26 15 57.69 หนองหญ้าปล้อง 14 93.33 ชะอำ 42 30 71.43 ท่ายาง 17 12 70.59 บ้านลาด 33 7 21.21 บ้านแหลม 32 24 75.00 แก่งกระจาน 27 25 92.59 รวมทั้งจังหวัด 252 166 65.87 เขต = ประเทศ =

40 0706 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรองตามกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบ 3 ปี ได้รับการประเมินรับรองซ้ำ (Reaccreditation) โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 50% 1 - เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 6 เขต = ประเทศ =

41 0707 ร้อยละ 80 ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่1และ3ได้รับบริการตรวจฟัน
เครือข่ายบริการ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 80% 4,355 1,704 39.13 เขาย้อย 517 - หนองหญ้าปล้อง 357 ชะอำ 1,648 ท่ายาง 1,517 134 8.83 บ้านลาด 703 284 40.40 บ้านแหลม 1,117 11 0.98 แก่งกระจาน 707 รวมทั้งจังหวัด 10,921 2,133 19.53 เขต = ประเทศ =

42 0708 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่1 ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน
เครือข่ายบริการ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 40% 1035.5 509 49.15 เขาย้อย 112.5 - หนองหญ้าปล้อง 79.5 ชะอำ 427 ท่ายาง 389 บ้านลาด 172.5 107 62.03 บ้านแหลม 281 2 0.71 แก่งกระจาน 193.5 รวมทั้งจังหวัด 2690.5 618 22.97 เขต = ประเทศ =

43 0801 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน ลดลงจากปี 51
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 3.95 121,789 2 1.64 เขาย้อย 37,149 5.38 หนองหญ้าปล้อง 14,755 - ชะอำ 69,435 ท่ายาง 83,020 บ้านลาด 50,111 4 7.98 บ้านแหลม 51,981 1 1.92 แก่งกระจาน 27,724 14.43 รวมทั้งจังหวัด 455,964 13 2.85 เขต = ประเทศ =

44 0802 ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จากผลงาน ปี 2551)
โรงพยาบาล เกณฑ์ ปี 51 ปี 52 อัตรา พระจอมเกล้าฯ เพิ่ม 5% 280 251 เขาย้อย 6 7 16.67 หนองหญ้าปล้อง 8 - ชะอำ 60 34 ท่ายาง 24 บ้านลาด 32 14 บ้านแหลม 12 13 8.33 แก่งกระจาน 6.25 รวมทั้งจังหวัด 464 385 เขต = ประเทศ =

45 0901 อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Success Rate) ร้อยละ 90
เครือข่ายบริการ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 90% 42 40 95.24 เขาย้อย 9 100.00 หนองหญ้าปล้อง 3 ชะอำ 18 17 94.44 ท่ายาง 20 บ้านลาด 4 บ้านแหลม แก่งกระจาน 1 รวมทั้งจังหวัด 101 98 97.03 เขต = ประเทศ =

46 0902 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับอัตราป่วยที่คำนวณมาจากค่ามัธยฐานผู้ป่วยย้อนหลัง 5 ปี (เกณฑ์ ต่อประชากรแสนคน) หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 70.69% 118,643 23 19.39 เขาย้อย 37,431 2 5.34 หนองหญ้าปล้อง 14,655 9 61.41 ชะอำ 69,760 25 35.84 ท่ายาง 82,605 27.84 บ้านลาด 50,351 29 57.60 บ้านแหลม 53,924 1 1.85 แก่งกระจาน 28,692 8 27.88 รวมทั้งจังหวัด 456,061 120 26.31 เขต = ประเทศ =

47 0903 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.13
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 0.13% 23 - เขาย้อย 2 หนองหญ้าปล้อง 9 ชะอำ 25 ท่ายาง 1 4.35 บ้านลาด 29 บ้านแหลม แก่งกระจาน 8 รวมทั้งจังหวัด 120 0.83 เขต = ประเทศ = 0.11

48 0904 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
เครือข่ายบริการ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 95% 834 828 99.28 เขาย้อย 99 100.00 หนองหญ้าปล้อง 26 24 92.31 ชะอำ 172 167 97.09 ท่ายาง 178 บ้านลาด 65 บ้านแหลม 184 180 97.83 แก่งกระจาน 35 รวมทั้งจังหวัด 1,593 1,576 98.93 เขต = ประเทศ = 98.58

49 0905 ร้อยละ 98 ของหญิงคลอดที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์
เครือข่ายบริการ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 98% 13 12 92.31 เขาย้อย 2 100.00 หนองหญ้าปล้อง #DIV/0! ชะอำ 3 ท่ายาง 4 75.00 บ้านลาด 1 บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 25 23 92.00 เขต = ประเทศ =

50 0906 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ เดือน ที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอชไอวี ได้รับการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ เอชไอวี เครือข่ายบริการ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 85% 28 25 89.29 เขาย้อย 2 100.00 หนองหญ้าปล้อง #DIV/0! ชะอำ 4 ท่ายาง 6 5 83.33 บ้านลาด 1 บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 43 39 90.70 เขต = ประเทศ =

51 0907 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานระดับอำเภอที่ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มีการสอบสวนโรคตามนโยบาย โรคประจำถิ่น และปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้คุณภาพตามที่กำหนด หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 80% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8 เขต = ประเทศ =

52 0908 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-1 ปี ที่ได้รับวัคซีนหัดหรือ MMR
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 90% 1,247 690 55.33 เขาย้อย 409 274 66.99 หนองหญ้าปล้อง 226 124 54.87 ชะอำ 953 476 49.95 ท่ายาง 997 613 61.48 บ้านลาด 592 309 52.20 บ้านแหลม 644 340 52.80 แก่งกระจาน 397 220 55.42 รวมทั้งจังหวัด 5,465 3,046 55.74 เขต = ประเทศ =

53 0909 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 2-3 ปี ที่ได้รับวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 3
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 90% 1,294 658 50.85 เขาย้อย 426 282 66.20 หนองหญ้าปล้อง 196 118 60.20 ชะอำ 932 393 42.17 ท่ายาง 986 518 52.54 บ้านลาด 592 315 53.21 บ้านแหลม 623 322 51.69 แก่งกระจาน 420 191 45.48 รวมทั้งจังหวัด 5,469 2,797 51.14 เขต = ประเทศ =

54 0910 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 4-5 ปี ที่ได้รับวัคซีนดีทีพี ครั้งที่ 5
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 90% 1,350 536 39.70 เขาย้อย 356 253 71.07 หนองหญ้าปล้อง 218 82 37.61 ชะอำ 851 382 44.89 ท่ายาง 979 432 44.13 บ้านลาด 547 312 57.04 บ้านแหลม 657 299 45.51 แก่งกระจาน 369 162 43.90 รวมทั้งจังหวัด 5,327 2,458 46.14 เขต = ประเทศ = 31.04

55 1001(1) จังหวัดมีการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
( 24 คะแนน ) หน่วยงาน เกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ผลงาน เมือง 24 30 ผ่าน เขาย้อย 21 26 20 ไม่ผ่าน หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง 23 บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน ระดับจังหวัด 25

56 1002(1)ร้อยละ 55 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 55% 5,370 2,187 40.73 เขาย้อย 1,675 480 28.66 หนองหญ้าปล้อง 647 248 38.33 ชะอำ 3,032 1,354 44.66 ท่ายาง 3,837 1,850 48.21 บ้านลาด 2,282 1,499 65.69 บ้านแหลม 2,211 803 36.32 แก่งกระจาน 1,128 670 59.40 รวมทั้งจังหวัด 20,182 9,091 45.05 เขต = ประเทศ =

57 1002(2)ร้อยละ 90 ของสตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติได้รับการรักษาตามแนวทางการรักษาและส่งต่อ หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 90% #DIV/0! เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ 2 100.00 ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 4 เขต = ประเทศ = 99.43

58 1003 ร้อยละ 33 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจัดตั้งและดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุ
เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 33% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8 เขต = ประเทศ =

59 1102 ร้อยละ10 ของร้านอาหาร / แผงลอยจำหน่ายก๋วยเตี๋ยว ได้มาตรฐาน ก๋วยเตี๋ยวอนามัยส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 10% 64 7 10.94 เขาย้อย 28 3 10.71 หนองหญ้าปล้อง 30 23.33 ชะอำ 29 9 31.03 ท่ายาง 11 2 18.18 บ้านลาด 20 6 30.00 บ้านแหลม 14 21.43 แก่งกระจาน - รวมทั้งจังหวัด 198 37 18.69 เขต = ประเทศ = 14.18

60 1103 ร้อยละ100 ของร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร/โรงอาหาร/โรงครัวโรงพยาบาล ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 100% 9 8 88.89 เขาย้อย ไม่มี #VALUE! หนองหญ้าปล้อง 2 100.00 ชะอำ 4 ท่ายาง 1 บ้านลาด 3 บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 21 20 95.24 เขต = ประเทศ = 72.26

61 1104 จำนวนร้านขายยาที่ได้มาตรฐานร้านยาคุณภาพ จังหวัดละอย่างน้อย 1 แห่ง (ไม่รวมข้อมูลเดิม)
เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เพชรบุรี 1 เขต = ประเทศ = 9.52

62 1105 อย่างน้อยร้อยละ 80 ของการควบคุมการกระจายยาที่มีความเสี่ยงไปใช้ไม่เหมาะสม
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 80% 1 100.00 เขาย้อย #DIV/0! หนองหญ้าปล้อง ชะอำ 2 ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 4 เขต = ประเทศ =

63 1106 ร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและมีคุณภาพมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ยา สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน) หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา จังหวัดเพชรบุรี 90% 50 48 96.00 เขต = ประเทศ =

64 1107 ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพที่ได้รับการตรวจและประเมินมาตรฐาน
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 100% 2 100.00 เขาย้อย #DIV/0! หนองหญ้าปล้อง ชะอำ 4 ท่ายาง 1 บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 7 เขต = ประเทศ =

65 1108 ร้อยละ100 ของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 100% 64 100.00 เขาย้อย 6 หนองหญ้าปล้อง 3 ชะอำ 13 ท่ายาง 20 บ้านลาด 8 บ้านแหลม 17 แก่งกระจาน 4 รวมทั้งจังหวัด 135 เขต = ประเทศ =

66 1201 ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของผู้ป่วยที่ได้รับบริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและ/หรือการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 10% 352,655 19,877 5.64 เขาย้อย 77,226 10,113 13.10 หนองหญ้าปล้อง 40,663 4,000 9.84 ชะอำ 119,581 8,560 7.16 ท่ายาง 146,684 17,436 11.89 บ้านลาด 133,067 19,569 14.71 บ้านแหลม 102,974 14,711 14.29 แก่งกระจาน 94,933 3,575 3.77 รวมทั้งจังหวัด 1,067,783 97,841 9.16 เขต = ประเทศ = 8.59

67 1202 ไม่น้อยกว่าร้อยละ1.5 ของมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 1.5% 104,954,137 247,895 0.24 เขาย้อย 5,088,241 270,247 5.31 หนองหญ้าปล้อง 2,436,719 58,049 2.38 ชะอำ 8,655,458 208,393 2.41 ท่ายาง 9,235,133 325,907 3.53 บ้านลาด 11,039,458 406,459 3.68 บ้านแหลม 3,623,428 57,181 1.58 แก่งกระจาน 3,874,460 114,873 2.96 รวมทั้งจังหวัด 148,907,034 1,689,004 1.13 เขต = ประเทศ = 1.54

68 1203(1) จังหวัดมีการจัดทำทะเบียนข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย 7 กลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ประเมิน เพชรบุรี 1 ผ่าน

69 1203(2) จังหวัดมีการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า รายการ จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ประเมิน เพชรบุรี 100 472 ผ่าน

70 1301 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยงานเป้าหมายทั้งหมดในจังหวัด มีผลการดำเนินงานพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลตามเกณฑ์ที่กำหนด หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา สสจ.เพชรบุรี 1 เมือง เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 50% 9 100.00 เขต = ประเทศ =

71 1302 ร้อยละของความพึงพอใจในงานความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรสุขภาพ (ประเมินตามแบบประเมินความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรสุขภาพ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 โรงพยาบาล เกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ อัตรา พระจอมเกล้าฯ 108,025 71,067 65.79 เขาย้อย 19,720 13,879 70.38 หนองหญ้าปล้อง 10,730 7,458 69.51 ชะอำ 19,430 13,617 70.08 ท่ายาง 27,405 18,371 67.04 บ้านลาด 25,810 19,560 75.78 บ้านแหลม 19,575 13,009 66.46 แก่งกระจาน 10,005 6,348 63.45 รวมทั้งจังหวัด 70% 240,700 163,309 67.85 เขต = ประเทศ = 9.94

72 1303 การจัดซื้อยาร่วมระดับเขต
1303 การจัดซื้อยาร่วมระดับเขต จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ประเมิน เพชรบุรี มี 18 -

73 1304 มีการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดหรือการการจัดซื้อยาโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคาหรือ e-Auction ไม่น้อยกว่าร้อยละ20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาทั้งจังหวัด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 20% 102,821,263 6,975,454 6.78 เขาย้อย 3,545,847 868,889 24.50 หนองหญ้าปล้อง 1,855,699 356,143 19.19 ชะอำ 8,036,980 1,663,347 20.70 ท่ายาง 7,978,012 2,448,837 30.69 บ้านลาด 7,711,540 1,976,062 25.62 บ้านแหลม 2,934,359 878,573 29.94 แก่งกระจาน 3,001,788 774,618 25.81 รวมทั้งจังหวัด 137,885,488 15,941,923 11.56 เขต = ประเทศ =

74 1305 รพศ./รพท.มีการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของมูลค่าจัดซื้อยาทั้งหมดในปีงบประมาณ2551 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 8% 104,524,086 8,295,982 7.94 รวมทั้งจังหวัด เขต = ประเทศ = 3.35

75 1306 รพช.มีการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ35 ของมูลค่าจัดซื้อยาทั้งหมดในปีงบประมาณ 2551 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เขาย้อย 35% 5,580,007 400,599 7.18 หนองหญ้าปล้อง 2,081,413 624,702 30.01 ชะอำ 9,819,935 2,810,523 28.62 ท่ายาง 12,718,282 1,390,676 10.93 บ้านลาด 10,160,243 2,524,138 24.84 บ้านแหลม 5,092,270 1,175,924 23.09 แก่งกระจาน 4,456,634 1,198,735 26.90 รวมทั้งจังหวัด 49,908,784 10,125,297 20.29 เขต = ประเทศ = 12.77

76 1307 ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง / ปี / หน่วยรับตรวจ
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา สสจ. 100% 1 - พระจอมเกล้าฯ เขาย้อย 100.00 หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 9 7 77.78 เขต = ประเทศ =

77 1308 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนข้อเสนอแนะการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2551 ได้รับการแก้ไข
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา สสจ. 50% 2 - พระจอมเกล้าฯ 3 เขาย้อย 5 100.00 หนองหญ้าปล้อง ชะอำ 15 ท่ายาง 1 บ้านลาด บ้านแหลม 4 แก่งกระจาน 8 รวมทั้งจังหวัด 42 37 88.10 เขต = ประเทศ = 59.45

78 1309 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนด ไตรมาส 2 ร้อยละ46.0
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา สสจ. 46.0% 30,938,308.00 10,123,455.02 32.72 รพ.พระจอมเกล้าฯ 67,666,197.00 18,026,353.24 26.64 รวมทั้งจังหวัด 98,604,505.00 28,149,808.26 28.55 เขต = ประเทศ =

79 1310 มีการจัดตั้งศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ยด้วยวิธีสันติหรือที่ใช้ชื่อเป็นอย่างอื่น
จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ประเมิน เพชรบุรี 1 ผ่าน


ดาวน์โหลด ppt 0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนดได้รับบริการใส่ฟันเทียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google