งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนด ได้รับบริการใส่ฟันเทียม โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%60 100.00 เขาย้อย80%2622 84.62.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนด ได้รับบริการใส่ฟันเทียม โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%60 100.00 เขาย้อย80%2622 84.62."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนด ได้รับบริการใส่ฟันเทียม โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%60 100.00 เขาย้อย80%2622 84.62 หนองหญ้าปล้อง80%15 100.00 ชะอำ80%26 100.00 ท่ายาง80%4032 80.00 บ้านลาด80%2019 95.00 บ้านแหลม80%2522 88.00 แก่งกระจาน80%134 30.77 รวมทั้งจังหวัด80%225200 88.89 เขต = 72.93 ประเทศ = 45.04

2 0103 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีการใช้ เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ ( ปริมาณไอโอดีน ≥ 30 ppm ) หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 7,614 7,420 97.45 เขาย้อย90% 3,467 3,449 99.48 หนองหญ้าปล้อง90% 891 860 96.52 ชะอำ90% 6,385 6,100 95.54 ท่ายาง90% 5,365 100.00 บ้านลาด90% 2,566 2,521 98.25 บ้านแหลม90% 2,570 2,448 95.25 แก่งกระจาน90% 2,294 2,270 98.95 รวมทั้งจังหวัด90% 31,152 30,433 97.69 เขต = 94.58 ประเทศ = 86.64

3 0103 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีการใช้ เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ ( ปริมาณไอโอดีน ≥ 30 ppm ) สำรวจการใช้เกลือ หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 7,498 7,420 98.96 เขาย้อย90% 3,449 100.00 หนองหญ้าปล้อง90% 891 860 96.52 ชะอำ90% 6,100 100.00 ท่ายาง90% 5,365 100.00 บ้านลาด90% 2,524 2,521 99.88 บ้านแหลม90% 2,448 100.00 แก่งกระจาน90% 2,270 100.00 รวมทั้งจังหวัด90% 30,545 30,433 99.63

4 0104 ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าคัดกรอง TSH ใน ทารกแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไป โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ20% 2,251 316 14.04 เขาย้อย20% 104 7 6.73 หนองหญ้าปล้อง20% 69 16 23.19 ชะอำ20% 239 59 24.69 ท่ายาง20% 301 45 14.95 บ้านลาด20% 41 14 34.15 บ้านแหลม20% 67 17 25.37 แก่งกระจาน20% 81 12 34.15 เพชรรัชต์20% 112 46 25.37 เมืองเพชร-ธนบุรี20%246 14.81 รวมทั้งจังหวัด20% 3,289 538 16.36 เขต = 10.96 ประเทศ = 14.09

5 0105 ร้อยละ85 ของผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE และเคยเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง85% 27,897 26,260 94.13 เขาย้อย85% 7,547 7,210 95.53 หนองหญ้าปล้อง85% 3,588 3,163 88.15 ชะอำ85% 16,196 14,467 89.32 ท่ายาง85% 17,490 16,049 91.76 บ้านลาด85% 9,695 8,702 89.76 บ้านแหลม85% 11,507 11,119 96.63 แก่งกระจาน85% 6,376 5,971 93.65 รวมทั้งจังหวัด85% 100,296 92,941 92.67 เขต = 81.32 ประเทศ = 57.01

6 0106 ร้อยละ 100 ของอำเภอมีชมรม TO BE NUMBER ONE และดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตาม เกณฑ์ที่กำหนด หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง100%11 100.00 เขาย้อย100%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง100%11 100.00 ชะอำ100%11 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%11 100.00 บ้านแหลม100%11 100.00 แก่งกระจาน100%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%88 100.00 เขต = 100 ประเทศ = 65.91

7 0107 จำนวนโรงพยาบาล จังหวัดละ 2 แห่ง ผ่านการ ประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ปี 2552 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 00 เขาย้อย 00 หนองหญ้าปล้อง 00 ชะอำ 1อยู่ในระหว่างดำเนินการ ท่ายาง 1พัฒนางาน บ้านลาด 00 บ้านแหลม 00 แก่งกระจาน 00 รวมทั้งจังหวัด2 แห่ง20 เขต = 5.56 ประเทศ = 26.42

8 0108 ร้อยละ 100 ของอาสาสมัครสาธารณสุข ได้รับ การอบรมหลักสูตร อสม.สายใยรัก กองทัพนมแม่" ระดับครัวเรือน หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง100% 1,760 100.00 เขาย้อย100% 672 100.00 หนองหญ้าปล้อง100% 278 100.00 ชะอำ100% 898 100.00 ท่ายาง100% 1,335 100.00 บ้านลาด100% 1,046 100.00 บ้านแหลม100% 828 100.00 แก่งกระจาน100% 491 100.00 รวมทั้งจังหวัด100% 7,308 100.00 เขต = 80.4 ประเทศ = 49.83

9 0109 ร้อยละ50 ของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ50%2,176860 39.52 เขาย้อย50%10727 25.23 หนองหญ้าปล้อง50%8237 45.12 ชะอำ50%25395 37.55 ท่ายาง50%30663 20.59 บ้านลาด50%5030 60.00 บ้านแหลม50%8522 25.88 แก่งกระจาน50%8824 27.27 รวมทั้งจังหวัด50%3,1471158 36.80 เขต = 36.95 ประเทศ = 48.81

10 0110 ไม่เกินร้อยละ 7 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ7% 2,185177 8.10 เขาย้อย7% 10811 10.19 หนองหญ้าปล้อง7% 825 6.10 ชะอำ7% 25311 4.35 ท่ายาง7% 30724 7.82 บ้านลาด7% 500 - บ้านแหลม7% 853 3.53 แก่งกระจาน7% 885 5.68 รวมทั้งจังหวัด7% 3,158236 7.47 เขต = 7.25 ประเทศ = 8.35

11 0301 ร้อยละ100 ของ รพ.มีการวิเคราะห์ข้อมูลตาม ดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ตัว ทุก 3 เดือน โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ100%11 100.00 เขาย้อย100%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง100%11 100.00 ชะอำ100%11 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%11 100.00 บ้านแหลม100%11 100.00 แก่งกระจาน100%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%88 100.00 เขต = 100 ประเทศ = 65.54

12 0302 ร้อยละ100 ของ รพ.มีการตรวจสอบข้อมูลการ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใน (e-claim) ย้อนหลังทุกเดือน (ข้อมูล OP-HC และ IP) โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ100%11 100.00 เขาย้อย100%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง100%11 100.00 ชะอำ100%11 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%11 100.00 บ้านแหลม100%11 100.00 แก่งกระจาน100%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%88 100.00 เขต = 100 ประเทศ = 68.20

13 0303_1 ร้อยละ 100 ของ รพศ./รพท. มีคุณภาพ มาตรฐานตามที่กำหนด โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ100%10 - อยู่ระหว่างรอรับการประเมินตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต = 40.00 ประเทศ = 58.51

14 0303_2 ร้อยละ 60 ของ รพช. มีคุณภาพมาตรฐาน ตามที่กำหนด โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เขาย้อย60%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง60%11 100.00 ชะอำ60%11 100.00 ท่ายาง60%11 100.00 บ้านลาด60%11 100.00 บ้านแหลม60%11 100.00 แก่งกระจาน60%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด60%77 100.00 เขต = 82.35 ประเทศ = 47.66

15 0305 ร้อยละ65 ของสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพ ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ65%4843 89.58 เขาย้อย65%129 75.00 หนองหญ้าปล้อง65%98 88.89 ชะอำ65%1513 86.67 ท่ายาง65%1917 89.47 บ้านลาด65%109 90.00 บ้านแหลม65%65 83.33 แก่งกระจาน65%108 80.00 ค่ายรามราชนิเวศน์65%10 - รวมทั้งจังหวัด65%130112 86.15 เขต = 69.49 ประเทศ = 45.35

16 0306 ร้อยละ100 ของจังหวัดที่มีการจัดทำแผนบูรณา การการด้านส่งเสริมป้องกันครบทั้งในระดับจังหวัดและ อำเภอ จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี100%11 100.00

17 0307 ร้อยละ10 ของงบ PPA (P&P Area-based) ที่ ใช้ในการพัฒนาศักยภาพงานส่งเสริมป้องกัน จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี10% 12,440,485.50 4,556,918.00 36.63 เขต = 25.82 ประเทศ = 13.71

18 0401 จังหวัดมีและใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์ 0401_1 สาธารณสุขร่วมกับ อปท.มีและใช้แผนที่ ทางเดินกองทุนสุขภาพทุกแห่ง หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง สาธารณ สุข ร่วมกับ อปท.ทุก แห่ง 10 - เขาย้อย10 - หนองหญ้าปล้อง10 - ชะอำ10 - ท่ายาง10 - บ้านลาด10 - บ้านแหลม10 - แก่งกระจาน10 - รวมทั้งจังหวัด80 -

19 0401 จังหวัดมีและใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์ 0401_2 30% ของ สสอ.ในจังหวัดมีและใช้แผนที่ ทางเดินฯ จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง 10 - เขาย้อย 10 - หนองหญ้าปล้อง 10 - ชะอำ 10 - ท่ายาง 10 - บ้านลาด 10 - บ้านแหลม 10 - แก่งกระจาน 10 - รวมทั้งจังหวัด30%80 -

20 0402 จังหวัดมีระบบการดูแล "ขวัญกำลังใจ" อสม. หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง 11 100.00 เขาย้อย 11 100.00 หนองหญ้าปล้อง 11 100.00 ชะอำ 11 100.00 ท่ายาง 11 100.00 บ้านลาด 11 100.00 บ้านแหลม 11 100.00 แก่งกระจาน 11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%88 100.00

21 0403_1 จังหวัดมีการดำเนินงานจิตอาสาทุกแห่ง พิจารณาจาก รพท. / รพศ. มีโครงการและ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ111 100.00

22 0403_2 จังหวัดมีการดำเนินงานจิตอาสาทุกแห่ง พิจารณาจาก รพช. มีโครงการและดำเนินการ ต่อเนื่องมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของ รพช. ในจังหวัด โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เขาย้อย111 100.00 หนองหญ้าปล้อง111 100.00 ชะอำ111 100.00 ท่ายาง111 100.00 บ้านลาด111 100.00 บ้านแหลม111 100.00 แก่งกระจาน111 100.00 รวมทั้งจังหวัด30%77 100.00

23 0501 ร้อยละ79.86 ของผู้ป่วยยาเสพติดระบบสมัคร ใจที่ได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตาม เกณฑ์กำหนด หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง83%93 100.00 เขาย้อย83%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง83%00#DIV/0! ชะอำ83%33 100.00 ท่ายาง83%11 100.00 บ้านลาด83%88 100.00 บ้านแหลม83%22 100.00 แก่งกระจาน83%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด83%108 100.00 เขต = 92.21 ประเทศ = 91.38

24 0502 ร้อยละ80 ของจังหวัดที่มีความสำเร็จในการ สนับสนุนนโยบาย แผน และมาตรการควบคุมการ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบทั้ง 3 ขั้นตอน จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี100%33 100.00

25 0503 ร้อยละ 55 ของจังหวัดที่มีความสำเร็จในการ สนับสนุนดำเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และยาสูบในสถานที่สาธารณะตามเกณฑ์ ที่กำหนด (16คะแนนขึ้นไป) จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี20 18 90.00 รวมทั้งจังหวัด20 18 90.00

26 0601 จำนวนห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในแต่ ละเขตสาธารณสุขได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล : The Best อย่างน้อย1 แห่ง ต่อ1 เขตตรวจราชการ เป้าหมายเขตคือ รพ. หัวหิน โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ110 อยู่ระหว่างการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองตามมาตรฐานสากล เขต = 0 ประเทศ = 2.75

27 0602 ร้อยละ 30 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข ในจังหวัดมีการดำเนินงานระบบคุณภาพยกระดับขึ้น 1 ขั้น หรือรักษาระดับสูงสุดไว้ได้ : The Most โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 11 100.00 เขาย้อย 11 100.00 หนองหญ้าปล้อง 10 - ชะอำ 11 100.00 ท่ายาง 11 100.00 บ้านลาด 11 100.00 บ้านแหลม 11 100.00 แก่งกระจาน 11 100.00 รวมทั้งจังหวัด30%87 87.50 เขต = 45.45 ประเทศ = 34.34

28 0603 ร้อยละ50 ของโรงพยาบาลที่งานบริการพยาบาล ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลระดับ 3 ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 70 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 11 100.00 เขาย้อย 11 100.00 หนองหญ้าปล้อง 11 100.00 ชะอำ 11 100.00 ท่ายาง 11 100.00 บ้านลาด 11 100.00 บ้านแหลม 11 100.00 แก่งกระจาน 11 100.00 รวมทั้งจังหวัด50%88 100.00 เขต = 77.27 ประเทศ = 48.39

29 0604 ผลการดำเนินงานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (เชิงปริมาณ) ตามเกณฑ์ที่กำหนด เกณฑ์ น้อยกว่า 15 = 1 คะแนน, 15-17.99 = 2 คะแนน, 18-20.99 = 3 คะแนน, 21-24.99 = 4 คะแนน, มากกว่าหรือเท่ากับ 25 = 5 คะแนน อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา คะแนนที่ได้ เมืองเพชรบุรี 5,543 1,295 23.36 4 เขาย้อย 881 212 24.06 4 หนองหญ้าปล้อง 281 67 23.84 5 ชะอำ 1,000 566 56.60 5 ท่ายาง 390 159 40.77 5 บ้านลาด 677 227 33.53 5 บ้านแหลม 1,105 188 17.01 2 แก่งกระจาน 528 47 8.90 1 รวมทั้งจังหวัด 10,405 2,761 26.54 5 เขต = 37.67 ประเทศ = 35.26

30 0605-0609 ร้อยละคุณภาพการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ตามเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์ คือได้คะแนน 3 ขึ้นไป จังหวัดตัวชี้วัด เกณฑ์ตัวชี้วัดผลงาน คะแนน เพชรบุรี 0605 2.00 1.00 0606 0.25 - 0607 0.25 0608 0.50 0609 2.00 รวมคะแนน 5.00 3.75

31 0610 ร้อยละ70 ของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การ พัฒนาระบบส่งต่อ สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 11 100.00 เขาย้อย 11 100.00 หนองหญ้าปล้อง 11 100.00 ชะอำ 11 100.00 ท่ายาง 11 100.00 บ้านลาด 11 100.00 บ้านแหลม 11 100.00 แก่งกระจาน 11 100.00 รวมทั้งจังหวัด70%88 100.00 เขต = 77.27 ประเทศ = 49.34

32 0701_1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของชมรมสร้างสุขภาพ, ดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง85%200 100.00 เขาย้อย85%5247 90.38 หนองหญ้าปล้อง85%31 100.00 ชะอำ85%8885 96.59 ท่ายาง85%125 100.00 บ้านลาด85%115 100.00 บ้านแหลม85%93 100.00 แก่งกระจาน85%63 100.00 รวมทั้งจังหวัด85%767759 98.96 เขต = 77.61 ประเทศ = 47.97

33 0701_2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับมัธยมศึกษาในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรม วัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา โรงเรียน85%77 100.00

34 0701_3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของหน่วยงานราชการ ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรม วัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา หน่วยงานราชการ85%38 100.00

35 0702 หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ในอำเภอเมือง ได้รับการเฝ้าระวังโดยการวัดรอบเอวปีละ 2 ครั้ง แล้วประมวลเปรียบเทียบผู้ที่มีภาวะรอบเอวปกติครั้ง ที่ 1และครั้งที่2 ผลต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา หน่วยงานราชการ5%38 100.00 เขต = 58.06 ประเทศ = 47.89

36 0703 (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ78 ของเทศบาลผ่านเกณฑ์ ด้านกระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา จังหวัดเพชรบุรี78%1312 92.31 เขต = 88.64 ประเทศ = 56.35

37 0703 (2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของ อบต. ผ่านเกณฑ์ ด้านกระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา จังหวัดเพชรบุรี10%7128 39.44 เขต = 41.28 ประเทศ = 19.27

38 0704 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ที่มีส้วมได้มาตรฐาน HAS โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%11 100.00 เขาย้อย80%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง80%11 100.00 ชะอำ80%11 100.00 ท่ายาง80%11 100.00 บ้านลาด80%11 100.00 บ้านแหลม80%11 100.00 แก่งกระจาน80%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด80%88 100.00 เขต = 100 ประเทศ = 60.10

39 0705 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของโรงเรียนใน กลุ่มเป้าหมายในสังกัด สพฐ มีส้วมได้มาตรฐาน HAS หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง60%6039 65.00 เขาย้อย60%2615 57.69 หนองหญ้าปล้อง60%1514 93.33 ชะอำ60%4230 71.43 ท่ายาง60%1712 70.59 บ้านลาด60%337 21.21 บ้านแหลม60%3224 75.00 แก่งกระจาน60%2725 92.59 รวมทั้งจังหวัด60%252166 65.87 เขต = 60.83 ประเทศ = 25.67

40 0706 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ผ่าน การประเมินรับรองตามกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพครบ 3 ปี ได้รับการประเมินรับรองซ้ำ (Reaccreditation) โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ50%10 - เขาย้อย50%10 - หนองหญ้าปล้อง50%10 - ชะอำ50%10 - ท่ายาง50%10 - แก่งกระจาน50%10 - รวมทั้งจังหวัด50%60 - เขต = 13.33 ประเทศ = 33.87

41 0707 ร้อยละ 80 ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่1และ3 ได้รับบริการตรวจฟัน เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80% 4,355 1,704 39.13 เขาย้อย80% 517 - - หนองหญ้าปล้อง80% 357 - - ชะอำ80% 1,648 - - ท่ายาง80% 1,517 134 8.83 บ้านลาด80% 703 284 40.40 บ้านแหลม80% 1,117 11 0.98 แก่งกระจาน80% 707 - - รวมทั้งจังหวัด80% 10,921 2,133 19.53 เขต = 31.21 ประเทศ = 23.12

42 0708 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนักเรียนประถมศึกษา ปีที่1 ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ40%1035.5509 49.15 เขาย้อย40%112.50 - หนองหญ้าปล้อง40%79.50 - ชะอำ40%4270 - ท่ายาง40%3890 - บ้านลาด40%172.5107 62.03 บ้านแหลม40%2812 0.71 แก่งกระจาน40%193.50 - รวมทั้งจังหวัด40%2690.5618 22.97 เขต = 24.98 ประเทศ = 20.05

43 0801 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน ลดลงจากปี 51 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง3.95 121,7892 1.64 เขาย้อย3.95 37,1492 5.38 หนองหญ้าปล้อง3.95 14,7550 - ชะอำ3.95 69,4350 - ท่ายาง3.95 83,0200 - บ้านลาด3.95 50,1114 7.98 บ้านแหลม3.95 51,9811 1.92 แก่งกระจาน3.95 27,7244 14.43 รวมทั้งจังหวัด3.95 455,96413 2.85 เขต = 2.91 ประเทศ = 2.09

44 0802 ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จากผลงาน ปี 2551) เขต = - 36.00 ประเทศ = - 39.15 โรงพยาบาลเกณฑ์ปี 51ปี 52 อัตรา พระจอมเกล้าฯเพิ่ม 5%280251- 10.36 เขาย้อยเพิ่ม 5%67 16.67 หนองหญ้าปล้องเพิ่ม 5%88 - ชะอำเพิ่ม 5%6034- 43.33 ท่ายางเพิ่ม 5%3424- 29.41 บ้านลาดเพิ่ม 5%3214- 56.25 บ้านแหลมเพิ่ม 5%1213 8.33 แก่งกระจานเพิ่ม 5%3234 6.25 รวมทั้งจังหวัดเพิ่ม 5%464385- 17.03

45 0901 อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Success Rate) ร้อยละ 90 เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ90%4240 95.24 เขาย้อย90%99 100.00 หนองหญ้าปล้อง90%33 100.00 ชะอำ90%1817 94.44 ท่ายาง90%20 100.00 บ้านลาด90%44 100.00 บ้านแหลม90%44 100.00 แก่งกระจาน90%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด90%10198 97.03 เขต = 86.00 ประเทศ = 83.71

46 0902 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 เมื่อ เทียบกับอัตราป่วยที่คำนวณมาจากค่ามัธยฐานผู้ป่วย ย้อนหลัง 5 ปี (เกณฑ์ 70.69 ต่อประชากรแสนคน) หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง70.69% 118,64323 19.39 เขาย้อย70.69% 37,4312 5.34 หนองหญ้าปล้อง70.69% 14,6559 61.41 ชะอำ70.69% 69,76025 35.84 ท่ายาง70.69% 82,60523 27.84 บ้านลาด70.69% 50,35129 57.60 บ้านแหลม70.69% 53,9241 1.85 แก่งกระจาน70.69% 28,6928 27.88 รวมทั้งจังหวัด70.69% 456,061120 26.31 เขต = 24.61 ประเทศ = 15.46

47 0903 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.13 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง0.13%230 - เขาย้อย0.13%20 - หนองหญ้าปล้อง0.13%90 - ชะอำ0.13%250 - ท่ายาง0.13%231 4.35 บ้านลาด0.13%290 - บ้านแหลม0.13%10 - แก่งกระจาน0.13%80 - รวมทั้งจังหวัด0.13%1201 0.83 เขต = 0.25 ประเทศ = 0.11

48 0904 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ95% 834 828 99.28 เขาย้อย95% 99 100.00 หนองหญ้าปล้อง95% 26 24 92.31 ชะอำ95% 172 167 97.09 ท่ายาง95% 178 100.00 บ้านลาด95% 65 100.00 บ้านแหลม95% 184 180 97.83 แก่งกระจาน95% 35 100.00 รวมทั้งจังหวัด95% 1,593 1,576 98.93 เขต = 98.39 ประเทศ = 98.58

49 0905 ร้อยละ 98 ของหญิงคลอดที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ98%1312 92.31 เขาย้อย98%22 100.00 หนองหญ้าปล้อง98%00#DIV/0! ชะอำ98%33 100.00 ท่ายาง98%43 75.00 บ้านลาด98%11 100.00 บ้านแหลม98%11 100.00 แก่งกระจาน98%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด98%2523 92.00 เขต = 94.74 ประเทศ = 97.16

50 0906 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 18 - 24 เดือน ที่เกิด จากแม่ที่ติดเชื้อ เอชไอวี ได้รับการตรวจเลือดหาการ ติดเชื้อ เอชไอวี เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ85%2825 89.29 เขาย้อย85%22 100.00 หนองหญ้าปล้อง85%00#DIV/0! ชะอำ85%44 100.00 ท่ายาง85%65 83.33 บ้านลาด85%11 100.00 บ้านแหลม85%22 100.00 แก่งกระจาน85%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด85%4339 90.70 เขต = 91.18 ประเทศ = 81.62

51 0907 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานระดับอำเภอที่ทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มีการสอบสวนโรคตาม นโยบาย โรคประจำถิ่น และปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขได้คุณภาพตามที่กำหนด หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง80%11 100.00 เขาย้อย80%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง80%11 100.00 ชะอำ80%11 100.00 ท่ายาง80%11 100.00 บ้านลาด80%11 100.00 บ้านแหลม80%11 100.00 แก่งกระจาน80%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด80%88 100.00 เขต = 86.36 ประเทศ = 38.07

52 0908 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-1 ปี ที่ ได้รับวัคซีนหัดหรือ MMR หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 1,247 690 55.33 เขาย้อย90% 409 274 66.99 หนองหญ้าปล้อง90% 226 124 54.87 ชะอำ90% 953 476 49.95 ท่ายาง90% 997 613 61.48 บ้านลาด90% 592 309 52.20 บ้านแหลม90% 644 340 52.80 แก่งกระจาน90% 397 220 55.42 รวมทั้งจังหวัด90% 5,465 3,046 55.74 เขต = 42.42 ประเทศ = 34.09

53 0909 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 2-3 ปี ที่ ได้รับวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 3 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 1,294 658 50.85 เขาย้อย90% 426 282 66.20 หนองหญ้าปล้อง90% 196 118 60.20 ชะอำ90% 932 393 42.17 ท่ายาง90% 986 518 52.54 บ้านลาด90% 592 315 53.21 บ้านแหลม90% 623 322 51.69 แก่งกระจาน90% 420 191 45.48 รวมทั้งจังหวัด90% 5,469 2,797 51.14 เขต = 36.68 ประเทศ = 29.88

54 0910 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 4-5 ปี ที่ได้รับ วัคซีนดีทีพี ครั้งที่ 5 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 1,350 536 39.70 เขาย้อย90% 356 253 71.07 หนองหญ้าปล้อง90% 218 82 37.61 ชะอำ90% 851 382 44.89 ท่ายาง90% 979 432 44.13 บ้านลาด90% 547 312 57.04 บ้านแหลม90% 657 299 45.51 แก่งกระจาน90% 369 162 43.90 รวมทั้งจังหวัด90% 5,327 2,458 46.14 เขต = 35.44 ประเทศ = 31.04

55 1001(1) จังหวัดมีการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค เรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ( 24 คะแนน ) หน่วยงานเกณฑ์คะแนนเต็มคะแนนที่ได้ ผลงาน เมือง 24 30 24 ผ่าน เขาย้อย 21 26 20 ไม่ผ่าน หนองหญ้าปล้อง 21 26 20 ไม่ผ่าน ชะอำ 21 26 20 ไม่ผ่าน ท่ายาง 21 26 23 ผ่าน บ้านลาด 21 26 20 ไม่ผ่าน บ้านแหลม 21 26 20 ไม่ผ่าน แก่งกระจาน 21 26 20 ไม่ผ่าน ระดับจังหวัด 24 30 25 ผ่าน

56 1002(1)ร้อยละ 55 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง55% 5,370 2,187 40.73 เขาย้อย55% 1,675 480 28.66 หนองหญ้าปล้อง55% 647 248 38.33 ชะอำ55% 3,032 1,354 44.66 ท่ายาง55% 3,837 1,850 48.21 บ้านลาด55% 2,282 1,499 65.69 บ้านแหลม55% 2,211 803 36.32 แก่งกระจาน55% 1,128 670 59.40 รวมทั้งจังหวัด55% 20,182 9,091 45.05 เขต = 29.74 ประเทศ = 31.34

57 1002(2)ร้อยละ 90 ของสตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการ ตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติได้รับการรักษาตามแนว ทางการรักษาและส่งต่อ หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90%00#DIV/0! เขาย้อย90%00#DIV/0! หนองหญ้าปล้อง90%00#DIV/0! ชะอำ90%22 100.00 ท่ายาง90%22 100.00 บ้านลาด90%00#DIV/0! บ้านแหลม90%00#DIV/0! แก่งกระจาน90%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด90%44 100.00 เขต = 98.63 ประเทศ = 99.43

58 1003 ร้อยละ 33 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจัดตั้งและดำเนินการคลินิก ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ33%11 100.00 เขาย้อย33%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง33%11 100.00 ชะอำ33%11 100.00 ท่ายาง33%11 100.00 บ้านลาด33%11 100.00 บ้านแหลม33%11 100.00 แก่งกระจาน33%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด33%88 100.00 เขต = 100 ประเทศ = 54.51

59 1102 ร้อยละ10 ของร้านอาหาร / แผงลอยจำหน่าย ก๋วยเตี๋ยว ได้มาตรฐาน ก๋วยเตี๋ยวอนามัยส่งเสริมคน ไทยสุขภาพดี หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง10%647 10.94 เขาย้อย10%283 10.71 หนองหญ้าปล้อง10%307 23.33 ชะอำ10%299 31.03 ท่ายาง10%112 18.18 บ้านลาด10%206 30.00 บ้านแหลม10%143 21.43 แก่งกระจาน10%20 - รวมทั้งจังหวัด10%19837 18.69 เขต = 4.62 ประเทศ = 14.18

60 1103 ร้อยละ100 ของร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่าย อาหาร/โรงอาหาร/โรงครัวโรงพยาบาล ในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอาหาร สะอาด รสชาติอร่อย โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ100%98 88.89 เขาย้อย100%ไม่มี #VALUE! หนองหญ้าปล้อง100%22 100.00 ชะอำ100%44 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%33 100.00 บ้านแหลม100%11 100.00 แก่งกระจาน100%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%2120 95.24 เขต = 89.19 ประเทศ = 72.26

61 1104 จำนวนร้านขายยาที่ได้มาตรฐานร้านยาคุณภาพ จังหวัดละอย่างน้อย 1 แห่ง (ไม่รวมข้อมูลเดิม) จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี110 เขต = 0 ประเทศ = 9.52

62 1105 อย่างน้อยร้อยละ 80 ของการควบคุมการกระจาย ยาที่มีความเสี่ยงไปใช้ไม่เหมาะสม หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง80%11 100.00 เขาย้อย80%00#DIV/0! หนองหญ้าปล้อง80%00#DIV/0! ชะอำ80%22 100.00 ท่ายาง80%11 100.00 บ้านลาด80%00#DIV/0! บ้านแหลม80%00#DIV/0! แก่งกระจาน80%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด80%44 100.00 เขต = 92.47 ประเทศ = 83.72

63 1106 ร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและมี คุณภาพมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ยา สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน) หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา จังหวัดเพชรบุรี90%5048 96.00 เขต = 93.59 ประเทศ = 77.49

64 1107 ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการธุรกิจ บริการสุขภาพที่ได้รับการตรวจและประเมินมาตรฐาน หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง100%22 100.00 เขาย้อย100%00#DIV/0! หนองหญ้าปล้อง100%00#DIV/0! ชะอำ100%44 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%00#DIV/0! บ้านแหลม100%00#DIV/0! แก่งกระจาน100%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด100%77 100.00 เขต = 100 ประเทศ = 95.22

65 1108 ร้อยละ100 ของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง100%64 100.00 เขาย้อย100%66 100.00 หนองหญ้าปล้อง100%33 100.00 ชะอำ100%13 100.00 ท่ายาง100%20 100.00 บ้านลาด100%88 100.00 บ้านแหลม100%17 100.00 แก่งกระจาน100%44 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%135 100.00 เขต = 58.87 ประเทศ = 60.47

66 1201 ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของผู้ป่วยที่ได้รับบริการ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และ/หรือการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง10% 352,655 19,877 5.64 เขาย้อย10% 77,226 10,113 13.10 หนองหญ้าปล้อง10% 40,663 4,000 9.84 ชะอำ10% 119,581 8,560 7.16 ท่ายาง10% 146,684 17,436 11.89 บ้านลาด10% 133,067 19,569 14.71 บ้านแหลม10% 102,974 14,711 14.29 แก่งกระจาน10% 94,933 3,575 3.77 รวมทั้งจังหวัด10% 1,067,783 97,841 9.16 เขต = 9.48 ประเทศ = 8.59

67 1202 ไม่น้อยกว่าร้อยละ1.5 ของมูลค่าการใช้ยา สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง1.5% 104,954,137 247,895 0.24 เขาย้อย1.5% 5,088,241 270,247 5.31 หนองหญ้าปล้อง1.5% 2,436,719 58,049 2.38 ชะอำ1.5% 8,655,458 208,393 2.41 ท่ายาง1.5% 9,235,133 325,907 3.53 บ้านลาด1.5% 11,039,458 406,459 3.68 บ้านแหลม1.5% 3,623,428 57,181 1.58 แก่งกระจาน1.5% 3,874,460 114,873 2.96 รวมทั้งจังหวัด1.5% 148,907,034 1,689,004 1.13 เขต = 1.51 ประเทศ = 1.54

68 1203(1) จังหวัดมีการจัดทำทะเบียนข้อมูลบุคลากร ด้านการแพทย์แผนไทย 7 กลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน ประเมิน เพชรบุรี111 ผ่าน

69 1203(2) จังหวัดมีการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาเกี่ยวกับ ตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ไม่น้อย กว่า 100 รายการ จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน ประเมิน เพชรบุรี100472 ผ่าน

70 1301 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยงานเป้าหมาย ทั้งหมดในจังหวัด มีผลการดำเนินงานพัฒนาด้าน คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลตามเกณฑ์ที่กำหนด หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา สสจ.เพชรบุรี 11 เมือง 11 เขาย้อย 11 หนองหญ้าปล้อง 11 ชะอำ 11 ท่ายาง 11 บ้านลาด 11 บ้านแหลม 11 แก่งกระจาน 11 รวมทั้งจังหวัด50%99 100.00 เขต = 92.31 ประเทศ = 62.32

71 1302 ร้อยละของความพึงพอใจในงานความสมดุล ระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรสุขภาพ (ประเมินตามแบบประเมินความพึงพอใจในงาน ความ สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากร สุขภาพ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 โรงพยาบาลเกณฑ์คะแนนเต็มคะแนนที่ได้ อัตรา พระจอมเกล้าฯ 108,02571,067 65.79 เขาย้อย 19,72013,879 70.38 หนองหญ้าปล้อง 10,7307,458 69.51 ชะอำ 19,43013,617 70.08 ท่ายาง 27,40518,371 67.04 บ้านลาด 25,81019,560 75.78 บ้านแหลม 19,57513,009 66.46 แก่งกระจาน 10,0056,348 63.45 รวมทั้งจังหวัด70%240,700163,309 67.85 เขต = 46.73 ประเทศ = 9.94

72 1303 การจัดซื้อยาร่วมระดับเขต จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน ประเมิน เพชรบุรีมี180 -

73 1304 มีการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดหรือการการจัดซื้อ ยาโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคาหรือ e-Auction ไม่ น้อยกว่าร้อยละ20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาทั้งจังหวัด โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ20% 102,821,263 6,975,454 6.78 เขาย้อย20% 3,545,847 868,889 24.50 หนองหญ้าปล้อง20% 1,855,699 356,143 19.19 ชะอำ20% 8,036,980 1,663,347 20.70 ท่ายาง20% 7,978,012 2,448,837 30.69 บ้านลาด20% 7,711,540 1,976,062 25.62 บ้านแหลม20% 2,934,359 878,573 29.94 แก่งกระจาน20% 3,001,788 774,618 25.81 รวมทั้งจังหวัด20% 137,885,488 15,941,923 11.56 เขต = 10.28 ประเทศ = 19.79

74 1305 รพศ./รพท.มีการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัช กรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของมูลค่าจัดซื้อยาทั้งหมด ในปีงบประมาณ2551 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ8% 104,524,086 8,295,982 7.94 รวมทั้งจังหวัด8% 104,524,086 8,295,982 7.94 เขต = 4.76 ประเทศ = 3.35

75 1306 รพช.มีการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมไม่น้อย กว่าร้อยละ35 ของมูลค่าจัดซื้อยาทั้งหมดในปีงบประมาณ 2551 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เขาย้อย35% 5,580,007 400,599 7.18 หนองหญ้าปล้อง35% 2,081,413 624,702 30.01 ชะอำ35% 9,819,935 2,810,523 28.62 ท่ายาง35% 12,718,282 1,390,676 10.93 บ้านลาด35% 10,160,243 2,524,138 24.84 บ้านแหลม35% 5,092,270 1,175,924 23.09 แก่งกระจาน35% 4,456,634 1,198,735 26.90 รวมทั้งจังหวัด35% 49,908,784 10,125,297 20.29 เขต = 8.23 ประเทศ = 12.77

76 1307 ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการ ตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง / ปี / หน่วยรับตรวจ หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา สสจ.100%10 - พระจอมเกล้าฯ100%10 - เขาย้อย100%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง100%11 100.00 ชะอำ100%11 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%11 100.00 บ้านแหลม100%11 100.00 แก่งกระจาน100%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%97 77.78 เขต = 68.00 ประเทศ = 46.46

77 1308 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนข้อเสนอแนะ การตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2551 ได้รับการ แก้ไข หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา สสจ.50%20 - พระจอมเกล้าฯ50%30 - เขาย้อย50%55 100.00 หนองหญ้าปล้อง50%22 100.00 ชะอำ50%15 100.00 ท่ายาง50%11 100.00 บ้านลาด50%22 100.00 บ้านแหลม50%44 100.00 แก่งกระจาน50%88 100.00 รวมทั้งจังหวัด50%4237 88.10 เขต = 83.33 ประเทศ = 59.45

78 1309 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนด ไตรมาส 2 ร้อยละ46.0 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา สสจ.46.0% 30,938,308.00 10,123,455.02 32.72 รพ.พระจอมเกล้าฯ46.0% 67,666,197.00 18,026,353.24 26.64 รวมทั้งจังหวัด46.0% 98,604,505.00 28,149,808.26 28.55 เขต = 29.7 ประเทศ = 40.49

79 1310 มีการจัดตั้งศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ยด้วยวิธีสันติหรือ ที่ใช้ชื่อเป็นอย่างอื่น จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน ประเมิน เพชรบุรี111 ผ่าน


ดาวน์โหลด ppt 0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนด ได้รับบริการใส่ฟันเทียม โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%60 100.00 เขาย้อย80%2622 84.62.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google