งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนดได้รับบริการใส่ฟันเทียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนดได้รับบริการใส่ฟันเทียม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนดได้รับบริการใส่ฟันเทียม
0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนดได้รับบริการใส่ฟันเทียม โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 80% 60 100.00 เขาย้อย 28 หนองหญ้าปล้อง 16 ชะอำ 26 ท่ายาง 43 บ้านลาด 23 บ้านแหลม 27 แก่งกระจาน 14 รวมทั้งจังหวัด 237 เขต = ประเทศ =

2 0103 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ ( ปริมาณไอโอดีน ≥ 30 ppm ) หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 90% 9,354 9,026 96.49 เขาย้อย 3,467 3,457 99.71 หนองหญ้าปล้อง 950 905 95.26 ชะอำ 6,385 6,249 97.87 ท่ายาง 5,365 100.00 บ้านลาด 2,566 2,530 98.60 บ้านแหลม 2,570 2,463 95.84 แก่งกระจาน 2,294 2,275 99.17 รวมทั้งจังหวัด 32,951 32,270 97.93 เขต = ประเทศ =

3 0103 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ ( ปริมาณไอโอดีน ≥ 30 ppm ) หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 90% 9,182 9,026 98.30 เขาย้อย 3,457 100.00 หนองหญ้าปล้อง 950 905 95.26 ชะอำ 6,249 ท่ายาง 5,365 บ้านลาด 2,530 บ้านแหลม 2,463 แก่งกระจาน 2,275 รวมทั้งจังหวัด 32,471 32,270 99.38 สำรวจการใช้เกลือ

4 0104 ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าคัดกรอง TSH ในทารกแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไป
โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 20% 3,367 467 13.87 เขาย้อย 165 12 7.27 หนองหญ้าปล้อง 107 26 24.30 ชะอำ 367 80 21.80 ท่ายาง 443 70 15.80 บ้านลาด 59 18 30.51 บ้านแหลม 109 23.85 แก่งกระจาน 134 22 เพชรรัชต์ 174 66 เมืองเพชร-ธนบุรี 30 8 16.42 รวมทั้งจังหวัด 4,955 795 16.04 เขต = ประเทศ =

5 0105 ร้อยละ85 ของผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE และเคยเข้าร่วมกิจกรรม
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 85% 27,897 27,242 97.65 เขาย้อย 7,547 7,151 94.75 หนองหญ้าปล้อง 3,588 3,207 89.38 ชะอำ 16,196 14,575 89.99 ท่ายาง 17,490 100.00 บ้านลาด 9,695 8,814 90.91 บ้านแหลม 11,507 11,119 96.63 แก่งกระจาน 6,376 6,145 96.38 รวมทั้งจังหวัด 100,296 95,743 95.46 เขต = ประเทศ =

6 0106 ร้อยละ 100 ของอำเภอมีชมรม TO BE NUMBER ONE และดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 100% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8 เขต = ประเทศ =

7 0107 จำนวนโรงพยาบาล จังหวัดละ 2 แห่ง ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ปี 2552
เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ 1 ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 2 แห่ง 2 เขต = ประเทศ =

8 0108 ร้อยละ 100 ของอาสาสมัครสาธารณสุข ได้รับการอบรมหลักสูตร อสม
0108 ร้อยละ 100 ของอาสาสมัครสาธารณสุข ได้รับการอบรมหลักสูตร อสม.สายใยรัก กองทัพนมแม่" ระดับครัวเรือน หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 100% 1,760 100.00 เขาย้อย 672 หนองหญ้าปล้อง 256 ชะอำ 898 ท่ายาง 1,335 บ้านลาด 1,045 บ้านแหลม 825 แก่งกระจาน 491 รวมทั้งจังหวัด 7,282 เขต = ประเทศ =

9 0109 ร้อยละ50 ของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์
โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 50% 3,169 1,453 45.85 เขาย้อย 168 38 22.62 หนองหญ้าปล้อง 123 53 43.09 ชะอำ 396 142 35.86 ท่ายาง 457 89 19.47 บ้านลาด 74 54 72.97 บ้านแหลม 138 34 24.64 แก่งกระจาน 145 41 28.28 รวมทั้งจังหวัด 4,670 1,904 40.77 เขต = ประเทศ =

10 0110 ไม่เกินร้อยละ 7 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 7% 3,292 281 8.54 เขาย้อย 169 15 8.88 หนองหญ้าปล้อง 123 7 5.69 ชะอำ 396 25 6.31 ท่ายาง 458 28 6.11 บ้านลาด 74 - บ้านแหลม 138 10 7.25 แก่งกระจาน 144 11 7.64 รวมทั้งจังหวัด 4,794 377 7.86 เขต = ประเทศ = 7.30

11 0301 ร้อยละ100 ของ รพ.มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ตัว ทุก 3 เดือน
โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 100% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8 เขต = ประเทศ =

12 0302 ร้อยละ100 ของ รพ.มีการตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใน (e-claim) ย้อนหลังทุกเดือน (ข้อมูล OP-HC และ IP) โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 100% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8 เขต = ประเทศ =

13 0303_1 ร้อยละ 100 ของ รพศ./รพท. มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด
โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 100% 1 100.00 เขต = ประเทศ =

14 0303_2 ร้อยละ 60 ของ รพช. มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด
0303_2 ร้อยละ 60 ของ รพช. มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เขาย้อย 60% 1 100.00 หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 7 เขต = ประเทศ =

15 0305 ร้อยละ65 ของสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เครือข่ายบริการ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 65% 46 45 97.83 เขาย้อย 12 11 91.67 หนองหญ้าปล้อง 9 100.00 ชะอำ 14 13 92.86 ท่ายาง 19 18 94.74 บ้านลาด 10 บ้านแหลม 5 4 80.00 แก่งกระจาน 90.00 ค่ายรามราชนิเวศน์ #DIV/0! รวมทั้งจังหวัด 125 119 95.20 เขต = ประเทศ =

16 0306 ร้อยละ100 ของจังหวัดที่มีการจัดทำแผนบูรณาการการด้านส่งเสริมป้องกันครบทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ
เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เพชรบุรี 100% 1 100.00

17 0307 ร้อยละ10 ของงบ PPA (P&P Area-based) ที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพงานส่งเสริมป้องกัน
จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เพชรบุรี 10% 12,440,485.50 4,556,918.00 36.63 เขต = ประเทศ =

18 สาธารณ สุขร่วมกับ อปท.ทุกแห่ง
0401 จังหวัดมีและใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์ 0401_1 สาธารณสุขร่วมกับ อปท.มีและใช้แผนที่ทางเดินกองทุนสุขภาพทุกแห่ง หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง สาธารณ สุขร่วมกับ อปท.ทุกแห่ง 8 1 12.50 เขาย้อย 2 50.00 หนองหญ้าปล้อง 3 33.33 ชะอำ 100.00 ท่ายาง 5 20.00 บ้านลาด 4 25.00 บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 29 27.59

19 0401 จังหวัดมีและใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์
0401 จังหวัดมีและใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์ 0401_2 30% ของ สสอ.ในจังหวัดมีและใช้แผนที่ทางเดินฯ จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 30% 8

20 0402 จังหวัดมีระบบการดูแล "ขวัญกำลังใจ" อสม.
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 100% 8

21 0403_1 จังหวัดมีการดำเนินงานจิตอาสาทุกแห่ง พิจารณาจาก รพท. / รพศ
0403_1 จังหวัดมีการดำเนินงานจิตอาสาทุกแห่ง พิจารณาจาก รพท. / รพศ. มีโครงการและดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 1 100.00

22 0403_2 จังหวัดมีการดำเนินงานจิตอาสาทุกแห่ง พิจารณาจาก รพช
0403_2 จังหวัดมีการดำเนินงานจิตอาสาทุกแห่ง พิจารณาจาก รพช. มีโครงการและดำเนินการต่อเนื่องมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของ รพช.ในจังหวัด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เขาย้อย 1 100.00 หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 30% 7

23 0501 ร้อยละ79.86 ของผู้ป่วยยาเสพติดระบบสมัครใจที่ได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตามเกณฑ์กำหนด
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 83% 105 100.00 เขาย้อย 1 หนองหญ้าปล้อง #DIV/0! ชะอำ 3 ท่ายาง 11 10 90.91 บ้านลาด บ้านแหลม 2 แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 133 132 99.25 เขต = ประเทศ =

24 0502 ร้อยละ80 ของจังหวัดที่มีความสำเร็จในการสนับสนุนนโยบาย แผน และมาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบทั้ง 3 ขั้นตอน จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เพชรบุรี 100% 3 100.00

25 0503 ร้อยละ 55 ของจังหวัดที่มีความสำเร็จในการสนับสนุนดำเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในสถานที่สาธารณะตามเกณฑ์ที่กำหนด (16 คะแนนขึ้นไป) จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เพชรบุรี 20 17 85.00 รวมทั้งจังหวัด 18 90.00

26 เป้าหมายเขตคือ รพ.หัวหิน
0601 จำนวนห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในแต่ละเขตสาธารณสุขได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล : The Best อย่างน้อย1 แห่ง ต่อ1 เขตตรวจราชการ เป้าหมายเขตคือ รพ.หัวหิน โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 1 เขต = ประเทศ =

27 0602 ร้อยละ 30 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในจังหวัดมีการดำเนินงานระบบคุณภาพยกระดับขึ้น 1 ขั้น หรือรักษาระดับสูงสุดไว้ได้ : The Most โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง - ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 30% 8 6 75.00 เขต = ประเทศ =

28 0603 ร้อยละ50 ของโรงพยาบาลที่งานบริการพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลระดับ 3 ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 70 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 50% 8 เขต = ประเทศ =

29 0604 ผลการดำเนินงานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน(เชิงปริมาณ) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา คะแนนที่ได้ เมืองเพชรบุรี 11,008 1,982 18.01 3 เขาย้อย 1,286 342 26.59 5 หนองหญ้าปล้อง 720 121 16.81 2 ชะอำ 1,683 837 49.73 ท่ายาง 655 253 38.63 บ้านลาด 1,127 349 30.97 บ้านแหลม 1,583 285 18.00 แก่งกระจาน 765 91 11.90 1 รวมทั้งจังหวัด 18,827 4,260 22.63 4 เกณฑ์ น้อยกว่า 15 = 1 คะแนน, = 2 คะแนน, = 3 คะแนน, = 4 คะแนน, มากกว่าหรือเท่ากับ 25 = 5 คะแนน เขต = ประเทศ =

30 0605-0609 ร้อยละคุณภาพการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ร้อยละคุณภาพการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ตามเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์ คือได้คะแนน 3 ขึ้นไป จังหวัด ตัวชี้วัด เกณฑ์ตัวชี้วัด ผลงาน คะแนน เพชรบุรี 0605 2.00 1.50 0606 0.25 0607 0608 0.50 0609 รวมคะแนน 5.00 4.50

31 0610 ร้อยละ70 ของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบส่งต่อ สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน
เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 70% 8 เขต = ประเทศ =

32 0701_1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของชมรมสร้างสุขภาพ, ดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 85% 200 100.00 เขาย้อย 53 51 96.23 หนองหญ้าปล้อง 31 ชะอำ 85 ท่ายาง 125 บ้านลาด 115 บ้านแหลม 93 แก่งกระจาน 63 รวมทั้งจังหวัด 765 763 99.74 เขต = ประเทศ =

33 0701_2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมัธยมศึกษาในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา โรงเรียน 85% 7 100.00

34 0701_3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา หน่วยงานราชการ 85% 54 100.00

35 0702 หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดในอำเภอเมือง ได้รับการเฝ้าระวังโดยการวัดรอบเอวปีละ 2 ครั้ง แล้วประมวลเปรียบเทียบผู้ที่มีภาวะรอบเอวปกติครั้งที่ 1และครั้งที่2 ผลต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หน่วยงาน เกณฑ์ ปกติครั้งที่ 1 ปกติครั้งที่ 2 ผลต่าง หน่วยงานราชการ 5% 39 44 9.26 เขต = ประเทศ = 5.22

36 0703 (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ78 ของเทศบาลผ่านเกณฑ์ด้านกระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา จังหวัดเพชรบุรี 78% 13 12 92.31 เขต = ประเทศ =

37 0703 (2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของ อบต
0703 (2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของ อบต. ผ่านเกณฑ์ด้านกระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา จังหวัดเพชรบุรี 10% 71 30 42.25 เขต = ประเทศ =

38 0704 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีส้วมได้มาตรฐาน HAS
เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 80% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8 เขต = ประเทศ =

39 0705 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายในสังกัด สพฐ มีส้วมได้มาตรฐาน HAS
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 60% 60 42 70.00 เขาย้อย 26 20 76.92 หนองหญ้าปล้อง 15 14 93.33 ชะอำ 30 71.43 ท่ายาง 17 12 70.59 บ้านลาด 33 24 72.73 บ้านแหลม 32 81.25 แก่งกระจาน 29 25 86.21 รวมทั้งจังหวัด 254 193 75.98 เขต = ประเทศ =

40 0706 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรองตามกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบ 3 ปี ได้รับการประเมินรับรองซ้ำ (Reaccreditation) โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 50% 1 - เขาย้อย 100.00 หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 6 4 66.67 เขต = ประเทศ =

41 0707 ร้อยละ 80 ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่1และ3ได้รับบริการตรวจฟัน
เครือข่ายบริการ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 80% 4,456 100.00 เขาย้อย 672 หนองหญ้าปล้อง 357 291 81.51 ชะอำ 2,234 ท่ายาง 1,524 บ้านลาด 703 629 89.47 บ้านแหลม 1,117 1,073 96.06 แก่งกระจาน 707 690 97.60 รวมทั้งจังหวัด 11,770 11,569 98.29 เขต = ประเทศ =

42 0708 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน
เครือข่ายบริการ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 40% 1,284 100.00 เขาย้อย 215 หนองหญ้าปล้อง 166 ชะอำ 597 ท่ายาง 590 บ้านลาด 372 บ้านแหลม 314 แก่งกระจาน 249 รวมทั้งจังหวัด 3,787 เขต = ประเทศ =

43 0801 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน ลดลงจากปี 51
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 3.95 121,789 3 2.46 เขาย้อย 37,149 2 5.38 หนองหญ้าปล้อง 14,755 - ชะอำ 69,435 2.88 ท่ายาง 83,020 1 1.20 บ้านลาด 50,111 8 15.96 บ้านแหลม 51,981 3.85 แก่งกระจาน 27,724 6 21.64 รวมทั้งจังหวัด 455,964 24 5.26 เขต = ประเทศ =

44 0802 ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จากผลงาน ปี 2551)
โรงพยาบาล เกณฑ์ ปี 51 ปี 52 อัตรา พระจอมเกล้าฯ เพิ่ม 5% 280 332 18.57 เขาย้อย 6 10 66.67 หนองหญ้าปล้อง 8 21 162.50 ชะอำ 60 62 3.33 ท่ายาง 34 36 5.88 บ้านลาด 18 41 127.78 บ้านแหลม 12 16 33.33 แก่งกระจาน 32 70 118.75 รวมทั้งจังหวัด 450 588 30.67 เขต = ประเทศ =

45 0901 อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Success Rate) ร้อยละ 90
เครือข่ายบริการ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 90% 84 82 97.62 เขาย้อย 12 100.00 หนองหญ้าปล้อง 8 7 87.50 ชะอำ 38 36 94.74 ท่ายาง 42 40 95.24 บ้านลาด 6 85.71 บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 206 197 95.63 เขต = ประเทศ =

46 0902 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับอัตราป่วยที่คำนวณมาจากค่ามัธยฐานผู้ป่วยย้อนหลัง 5 ปี (เกณฑ์ ต่อประชากรแสนคน) หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 70.69% 118,643 84 70.80 เขาย้อย 37,431 8 21.37 หนองหญ้าปล้อง 14,655 37 252.47 ชะอำ 69,760 46 65.94 ท่ายาง 82,605 105 127.11 บ้านลาด 50,351 78 154.91 บ้านแหลม 53,924 9 16.69 แก่งกระจาน 28,692 20 69.71 รวมทั้งจังหวัด 456,061 387 84.86 เขต = ประเทศ =

47 0903 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.13
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 0.13% 84 - เขาย้อย 8 หนองหญ้าปล้อง 37 ชะอำ 46 ท่ายาง 105 1 0.95 บ้านลาด 78 บ้านแหลม 9 แก่งกระจาน 20 รวมทั้งจังหวัด 387 0.26 เขต = ประเทศ = 0.08

48 0904 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
เครือข่ายบริการ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 95% 80 76 95.00 เขาย้อย 15 100.00 หนองหญ้าปล้อง 1 - ชะอำ 38 ท่ายาง 28 บ้านลาด 9 7 77.78 บ้านแหลม 5 แก่งกระจาน 6 รวมทั้งจังหวัด 182 175 96.15 เขต = ประเทศ = 98.45

49 0905 ร้อยละ 98 ของหญิงคลอดที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์
เครือข่ายบริการ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 98% 17 16 94.12 เขาย้อย 6 100.00 หนองหญ้าปล้อง #DIV/0! ชะอำ ท่ายาง 5 4 80.00 บ้านลาด 1 บ้านแหลม 2 แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 38 36 94.74 เขต = ประเทศ =

50 0906 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ เดือน ที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอชไอวี ได้รับการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ เอชไอวี เครือข่ายบริการ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 85% 36 34 94.44 เขาย้อย 2 100.00 หนองหญ้าปล้อง 1 ชะอำ 5 ท่ายาง 8 7 87.50 บ้านลาด บ้านแหลม 4 3 75.00 แก่งกระจาน #DIV/0! รวมทั้งจังหวัด 57 53 92.98 เขต = ประเทศ =

51 0907 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานระดับอำเภอที่ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มีการสอบสวนโรคตามนโยบาย โรคประจำถิ่น และปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้คุณภาพตามที่กำหนด หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 80% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8 เขต = ประเทศ =

52 0908 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-1 ปี ที่ได้รับวัคซีนหัดหรือ MMR
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 90% 1,247 1,108 88.85 เขาย้อย 409 419 102.44 หนองหญ้าปล้อง 226 186 82.30 ชะอำ 953 845 88.67 ท่ายาง 997 1,048 105.12 บ้านลาด 592 480 81.08 บ้านแหลม 644 541 84.01 แก่งกระจาน 397 330 83.12 รวมทั้งจังหวัด 5,465 4,957 90.70 เขต = ประเทศ =

53 0909 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 2-3 ปี ที่ได้รับวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 3
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 90% 1,294 1,017 78.59 เขาย้อย 426 435 102.11 หนองหญ้าปล้อง 196 172 87.76 ชะอำ 932 816 87.55 ท่ายาง 986 1,037 105.17 บ้านลาด 592 489 82.60 บ้านแหลม 623 525 84.27 แก่งกระจาน 420 316 75.24 รวมทั้งจังหวัด 5,469 4,807 87.90 เขต = ประเทศ =

54 0910 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 4-5 ปี ที่ได้รับวัคซีนดีทีพี ครั้งที่ 5
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 90% 1,350 820 60.74 เขาย้อย 356 408 114.61 หนองหญ้าปล้อง 218 135 61.93 ชะอำ 851 793 93.18 ท่ายาง 979 918 93.77 บ้านลาด 547 471 86.11 บ้านแหลม 657 502 76.41 แก่งกระจาน 369 267 72.36 รวมทั้งจังหวัด 5,327 4,314 80.98 เขต = ประเทศ = 70.12

55 1001(1) จังหวัดมีการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
( 24 คะแนน ) หน่วยงาน เกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ผลงาน เมือง 24 30 ผ่าน เขาย้อย 21 26 ไม่ผ่าน หนองหญ้าปล้อง 20 ชะอำ ท่ายาง 22 บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน ระดับจังหวัด

56 1002(1)ร้อยละ 55 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 55% 5,370 3,258 60.67 เขาย้อย 1,675 1,009 60.24 หนองหญ้าปล้อง 647 340 52.55 ชะอำ 3,032 1,928 63.59 ท่ายาง 3,837 2,484 64.74 บ้านลาด 2,282 1,586 69.50 บ้านแหลม 2,211 1,333 60.29 แก่งกระจาน 1,128 812 71.99 รวมทั้งจังหวัด 20,182 12,750 63.18 เขต = ประเทศ =

57 1002(2)ร้อยละ 90 ของสตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติได้รับการรักษาตามแนวทางการรักษาและส่งต่อ หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 90% 4 100.00 เขาย้อย #DIV/0! หนองหญ้าปล้อง ชะอำ 5 ท่ายาง 2 บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน 1 รวมทั้งจังหวัด 12 เขต = ประเทศ = 99.71

58 1003 ร้อยละ 33 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจัดตั้งและดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุ
เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 33% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8 เขต = ประเทศ =

59 1102 ร้อยละ10 ของร้านอาหาร / แผงลอยจำหน่ายก๋วยเตี๋ยว ได้มาตรฐาน ก๋วยเตี๋ยวอนามัยส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 10% 64 16 25.00 เขาย้อย 28 3 10.71 หนองหญ้าปล้อง 30 11 36.67 ชะอำ 29 9 31.03 ท่ายาง 2 18.18 บ้านลาด 20 7 35.00 บ้านแหลม 14 5 35.71 แก่งกระจาน 100.00 รวมทั้งจังหวัด 198 55 27.78 เขต = ประเทศ = 30.05

60 1103 ร้อยละ100 ของร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร/โรงอาหาร/โรงครัวโรงพยาบาล ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 100% 9 100.00 เขาย้อย ไม่มี #VALUE! หนองหญ้าปล้อง 2 ชะอำ 4 ท่ายาง 1 บ้านลาด 3 บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 21 เขต = ประเทศ = 88.92

61 1104 จำนวนร้านขายยาที่ได้มาตรฐานร้านยาคุณภาพ จังหวัดละอย่างน้อย 1 แห่ง (ไม่รวมข้อมูลเดิม)
เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เพชรบุรี 1 เขต = ประเทศ = 49.26

62 1105 อย่างน้อยร้อยละ 80 ของการควบคุมการกระจายยาที่มีความเสี่ยงไปใช้ไม่เหมาะสม
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 80% 1 100.00 เขาย้อย #DIV/0! หนองหญ้าปล้อง ชะอำ 2 ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 4 เขต = ประเทศ =

63 1106 ร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและมีคุณภาพมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ยา สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน) หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา จังหวัดเพชรบุรี 90% 50 48 96.00 เขต = ประเทศ =

64 1107 ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพที่ได้รับการตรวจและประเมินมาตรฐาน
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 100% 5 100.00 เขาย้อย #DIV/0! หนองหญ้าปล้อง ชะอำ 6 ท่ายาง 1 บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 12 เขต = ประเทศ =

65 1108 ร้อยละ100 ของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 100% 64 100.00 เขาย้อย 6 หนองหญ้าปล้อง 3 ชะอำ 13 ท่ายาง 20 บ้านลาด 8 บ้านแหลม 17 แก่งกระจาน 4 รวมทั้งจังหวัด 135 เขต = ประเทศ =

66 1201 ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของผู้ป่วยที่ได้รับบริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและ/หรือการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 10% 508,570 59,908 11.78 เขาย้อย 116,372 16,041 13.78 หนองหญ้าปล้อง 67,714 6,543 9.66 ชะอำ 179,230 14,779 8.25 ท่ายาง 247,472 30,135 12.18 บ้านลาด 256,326 29,481 11.50 บ้านแหลม 164,204 33,708 20.53 แก่งกระจาน 117,132 7,244 6.18 รวมทั้งจังหวัด 1,657,020 197,839 11.94 เขต = ประเทศ =

67 1202 ไม่น้อยกว่าร้อยละ1.5 ของมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 1.5% 167,685,950 691,300 0.41 เขาย้อย 8,826,849 471,473 5.34 หนองหญ้าปล้อง 3,966,574 89,330 2.25 ชะอำ 13,007,005 335,345 2.58 ท่ายาง 13,854,101 158,242 1.14 บ้านลาด 17,105,138 678,757 3.97 บ้านแหลม 7,376,351 138,949 1.88 แก่งกระจาน 5,992,872 160,272 2.67 รวมทั้งจังหวัด 237,814,840 2,723,668 1.15 เขต = ประเทศ = 1.81

68 1203(1) จังหวัดมีการจัดทำทะเบียนข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย 7 กลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ประเมิน เพชรบุรี 1 ผ่าน

69 1203(2) จังหวัดมีการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า รายการ จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ประเมิน เพชรบุรี 100 607 ผ่าน

70 1301 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยงานเป้าหมายทั้งหมดในจังหวัด มีผลการดำเนินงานพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลตามเกณฑ์ที่กำหนด หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา สสจ.เพชรบุรี 1 เมือง เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 50% 9 100.00 เขต = ประเทศ =

71 1302 ร้อยละของความพึงพอใจในงานความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรสุขภาพ (ประเมินตามแบบประเมินความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรสุขภาพ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 โรงพยาบาล เกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ อัตรา พระจอมเกล้าฯ 108,025 71,067 65.79 เขาย้อย 19,720 13,879 70.38 หนองหญ้าปล้อง 10,730 7,458 69.51 ชะอำ 19,430 13,617 70.08 ท่ายาง 27,405 18,371 67.04 บ้านลาด 25,810 19,560 75.78 บ้านแหลม 19,575 13,009 66.46 แก่งกระจาน 10,005 6,348 63.45 รวมทั้งจังหวัด 70% 240,700 163,309 67.85 เขต = ประเทศ = 6.39

72 1303 การจัดซื้อยาร่วมระดับเขต
1303 การจัดซื้อยาร่วมระดับเขต จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ประเมิน เพชรบุรี มี 18 12 66.67

73 1304 มีการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดหรือการการจัดซื้อยาโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคาหรือ e-Auction ไม่น้อยกว่าร้อยละ20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาทั้งจังหวัด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 20% 164,999,427 9,741,511 5.90 เขาย้อย 5,866,828 1,489,646 25.39 หนองหญ้าปล้อง 3,032,425 684,486 22.57 ชะอำ 10,613,112 2,789,030 26.28 ท่ายาง 12,082,966 3,615,480 29.92 บ้านลาด 11,495,985 2,819,626 24.53 บ้านแหลม 4,868,848 1,296,051 26.62 แก่งกระจาน 4,523,983 1,078,334 23.84 รวมทั้งจังหวัด 217,483,574 23,514,164 10.81 เขต = ประเทศ =

74 1305 รพศ./รพท.มีการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของมูลค่าจัดซื้อยาทั้งหมดในปีงบประมาณ2551 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 8% 104,524,086 12,934,069 12.37 รวมทั้งจังหวัด เขต = ประเทศ = 6.53

75 1306 รพช.มีการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ35 ของมูลค่าจัดซื้อยาทั้งหมดในปีงบประมาณ 2551 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เขาย้อย 35% 5,580,007 3,415,367 61.21 หนองหญ้าปล้อง 2,081,463 1,225,645 58.88 ชะอำ 9,819,934 4,700,222 47.86 ท่ายาง 12,718,282 3,936,200 30.95 บ้านลาด 10,160,243 3,908,498 38.47 บ้านแหลม 5,092,270 2,101,178 41.26 แก่งกระจาน 4,456,634 1,885,158 42.30 รวมทั้งจังหวัด 49,908,833 21,172,268 42.42 เขต = ประเทศ = 25.65

76 1307 ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง / ปี / หน่วยรับตรวจ
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา สสจ. 100% 1 100.00 พระจอมเกล้าฯ เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 9 เขต = ประเทศ =

77 1308 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนข้อเสนอแนะการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2551 ได้รับการแก้ไข
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา สสจ. 50% 2 100.00 พระจอมเกล้าฯ 3 เขาย้อย 5 หนองหญ้าปล้อง ชะอำ 15 ท่ายาง 1 บ้านลาด บ้านแหลม 4 แก่งกระจาน 8 รวมทั้งจังหวัด 42 เขต = ประเทศ = 80.80

78 1309 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนด ไตรมาส 2 ร้อยละ46.0
หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา สสจ. 46.0% 36,769,061.00 36,746,442.77 99.94 รพ.พระจอมเกล้าฯ 74,453,999.00 25,704,476.86 34.52 รวมทั้งจังหวัด 111,223,060.00 62,450,919.63 56.15 เขต = ประเทศ =

79 1310 มีการจัดตั้งศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ยด้วยวิธีสันติหรือที่ใช้ชื่อเป็นอย่างอื่น
จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ประเมิน เพชรบุรี 1 ผ่าน


ดาวน์โหลด ppt 0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนดได้รับบริการใส่ฟันเทียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google