งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนด ได้รับบริการใส่ฟันเทียม เขต = 93.79 ประเทศ = 91.67 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%60 100.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนด ได้รับบริการใส่ฟันเทียม เขต = 93.79 ประเทศ = 91.67 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%60 100.00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนด ได้รับบริการใส่ฟันเทียม เขต = ประเทศ = โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80% เขาย้อย80% หนองหญ้าปล้อง80% ชะอำ80% ท่ายาง80% บ้านลาด80% บ้านแหลม80% แก่งกระจาน80% รวมทั้งจังหวัด80%

2 0103 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีการใช้ เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ ( ปริมาณไอโอดีน ≥ 30 ppm ) เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 9,354 9, เขาย้อย90% 3,467 3, หนองหญ้าปล้อง90% ชะอำ90% 6,385 6, ท่ายาง90% 5, บ้านลาด90% 2,566 2, บ้านแหลม90% 2,570 2, แก่งกระจาน90% 2,294 2, รวมทั้งจังหวัด90% 32,951 32,

3 0103 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีการใช้ เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ ( ปริมาณไอโอดีน ≥ 30 ppm ) สำรวจการใช้เกลือ หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 9,182 9, เขาย้อย90% 3, หนองหญ้าปล้อง90% ชะอำ90% 6, ท่ายาง90% 5, บ้านลาด90% 2, บ้านแหลม90% 2, แก่งกระจาน90% 2, รวมทั้งจังหวัด90% 32,471 32,

4 0104 ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าคัดกรอง TSH ใน ทารกแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไป เขต = ประเทศ = โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ20% 3, เขาย้อย20% หนองหญ้าปล้อง20% ชะอำ20% ท่ายาง20% บ้านลาด20% บ้านแหลม20% แก่งกระจาน20% เพชรรัชต์20% เมืองเพชร-ธนบุรี20% รวมทั้งจังหวัด20% 4,

5 0105 ร้อยละ85 ของผู้ที่มีอายุ ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE และเคยเข้าร่วมกิจกรรม เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง85% 27,897 27, เขาย้อย85% 7,547 7, หนองหญ้าปล้อง85% 3,588 3, ชะอำ85% 16,196 14, ท่ายาง85% 17, บ้านลาด85% 9,695 8, บ้านแหลม85% 11,507 11, แก่งกระจาน85% 6,376 6, รวมทั้งจังหวัด85% 100,296 95,

6 0106 ร้อยละ 100 ของอำเภอมีชมรม TO BE NUMBER ONE และดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตาม เกณฑ์ที่กำหนด เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง100% เขาย้อย100% หนองหญ้าปล้อง100% ชะอำ100% ท่ายาง100% บ้านลาด100% บ้านแหลม100% แก่งกระจาน100% รวมทั้งจังหวัด100%

7 0107 จำนวนโรงพยาบาล จังหวัดละ 2 แห่ง ผ่านการ ประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ปี 2552 เขต = ประเทศ = โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 00 เขาย้อย 00 หนองหญ้าปล้อง 00 ชะอำ 11 ท่ายาง 11 บ้านลาด 00 บ้านแหลม 00 แก่งกระจาน 00 รวมทั้งจังหวัด2 แห่ง22

8 0108 ร้อยละ 100 ของอาสาสมัครสาธารณสุข ได้รับ การอบรมหลักสูตร อสม.สายใยรัก กองทัพนมแม่" ระดับครัวเรือน เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง100% 1, เขาย้อย100% หนองหญ้าปล้อง100% ชะอำ100% ท่ายาง100% 1, บ้านลาด100% 1, บ้านแหลม100% แก่งกระจาน100% รวมทั้งจังหวัด100% 7,

9 0109 ร้อยละ50 ของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ เขต = ประเทศ = โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ50%3,1691, เขาย้อย50% หนองหญ้าปล้อง50% ชะอำ50% ท่ายาง50% บ้านลาด50% บ้านแหลม50% แก่งกระจาน50% รวมทั้งจังหวัด50%4,6701,

10 0110 ไม่เกินร้อยละ 7 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เขต = 8.74 ประเทศ = 7.30 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ7%3, เขาย้อย7% หนองหญ้าปล้อง7% ชะอำ7% ท่ายาง7% บ้านลาด7%740 - บ้านแหลม7% แก่งกระจาน7% รวมทั้งจังหวัด7%4,

11 0301 ร้อยละ100 ของ รพ.มีการวิเคราะห์ข้อมูลตาม ดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ตัว ทุก 3 เดือน เขต = ประเทศ = โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ100% เขาย้อย100% หนองหญ้าปล้อง100% ชะอำ100% ท่ายาง100% บ้านลาด100% บ้านแหลม100% แก่งกระจาน100% รวมทั้งจังหวัด100%

12 0302 ร้อยละ100 ของ รพ.มีการตรวจสอบข้อมูลการ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใน (e-claim) ย้อนหลังทุกเดือน (ข้อมูล OP-HC และ IP) เขต = ประเทศ = โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ100% เขาย้อย100% หนองหญ้าปล้อง100% ชะอำ100% ท่ายาง100% บ้านลาด100% บ้านแหลม100% แก่งกระจาน100% รวมทั้งจังหวัด100%

13 0303_1 ร้อยละ 100 ของ รพศ./รพท. มีคุณภาพ มาตรฐานตามที่กำหนด เขต = ประเทศ = โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ100%

14 0303_2 ร้อยละ 60 ของ รพช. มีคุณภาพมาตรฐาน ตามที่กำหนด เขต = ประเทศ = โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เขาย้อย60% หนองหญ้าปล้อง60% ชะอำ60% ท่ายาง60% บ้านลาด60% บ้านแหลม60% แก่งกระจาน60% รวมทั้งจังหวัด60%

15 0305 ร้อยละ65 ของสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพ ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เขต = ประเทศ = เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ65% เขาย้อย65% หนองหญ้าปล้อง65% ชะอำ65% ท่ายาง65% บ้านลาด65% บ้านแหลม65% แก่งกระจาน65% ค่ายรามราชนิเวศน์ 65%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด65%

16 0306 ร้อยละ100 ของจังหวัดที่มีการจัดทำแผนบูรณา การการด้านส่งเสริมป้องกันครบทั้งในระดับจังหวัดและ อำเภอ จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี100%

17 0307 ร้อยละ10 ของงบ PPA (P&P Area-based) ที่ ใช้ในการพัฒนาศักยภาพงานส่งเสริมป้องกัน เขต = ประเทศ = จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี10% 12,440, ,556,

18 0401 จังหวัดมีและใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์ 0401_1 สาธารณสุขร่วมกับ อปท.มีและใช้แผนที่ ทางเดินกองทุนสุขภาพทุกแห่ง หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง สาธารณ สุข ร่วมกับ อปท.ทุก แห่ง เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด

19 0401 จังหวัดมีและใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์ 0401_2 30% ของ สสอ.ในจังหวัดมีและใช้แผนที่ ทางเดินฯ จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด30%

20 0402 จังหวัดมีระบบการดูแล "ขวัญกำลังใจ" อสม. หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด100%

21 0403_1 จังหวัดมีการดำเนินงานจิตอาสาทุกแห่ง พิจารณาจาก รพท. / รพศ. มีโครงการและ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ

22 0403_2 จังหวัดมีการดำเนินงานจิตอาสาทุกแห่ง พิจารณาจาก รพช. มีโครงการและดำเนินการ ต่อเนื่องมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของ รพช. ในจังหวัด โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด30%

23 0501 ร้อยละ79.86 ของผู้ป่วยยาเสพติดระบบสมัคร ใจที่ได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตาม เกณฑ์กำหนด เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง83% เขาย้อย83% หนองหญ้าปล้อง83%00#DIV/0! ชะอำ83% ท่ายาง83% บ้านลาด83% บ้านแหลม83% แก่งกระจาน83%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด83%

24 0502 ร้อยละ80 ของจังหวัดที่มีความสำเร็จในการ สนับสนุนนโยบาย แผน และมาตรการควบคุมการ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบทั้ง 3 ขั้นตอน จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี100%

25 0503 ร้อยละ 55 ของจังหวัดที่มีความสำเร็จในการ สนับสนุนดำเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และยาสูบในสถานที่สาธารณะตามเกณฑ์ ที่กำหนด (16 คะแนนขึ้นไป) จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี รวมทั้งจังหวัด

26 0601 จำนวนห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในแต่ ละเขตสาธารณสุขได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล : The Best อย่างน้อย1 แห่ง ต่อ1 เขตตรวจราชการ เป้าหมายเขตคือ รพ. หัวหิน เขต = ประเทศ = โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ111

27 0602 ร้อยละ 30 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข ในจังหวัดมีการดำเนินงานระบบคุณภาพยกระดับขึ้น 1 ขั้น หรือรักษาระดับสูงสุดไว้ได้ : The Most เขต = ประเทศ = โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง 10 - ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน 10 - รวมทั้งจังหวัด30%

28 0603 ร้อยละ50 ของโรงพยาบาลที่งานบริการพยาบาล ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลระดับ 3 ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 70 เขต = ประเทศ = โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด50%

29 0604 ผลการดำเนินงานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (เชิงปริมาณ) ตามเกณฑ์ที่กำหนด เกณฑ์ น้อยกว่า 15 = 1 คะแนน, = 2 คะแนน, = 3 คะแนน, = 4 คะแนน, มากกว่าหรือเท่ากับ 25 = 5 คะแนน เขต = ประเทศ = อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา คะแนนที่ได้ เมืองเพชรบุรี 11,008 1, เขาย้อย 1, หนองหญ้าปล้อง ชะอำ 1, ท่ายาง บ้านลาด 1, บ้านแหลม 1, แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 18,827 4,

30 ร้อยละคุณภาพการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ตามเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์ คือได้คะแนน 3 ขึ้นไป จังหวัดตัวชี้วัด เกณฑ์ตัวชี้วัดผลงาน คะแนน เพชรบุรี รวมคะแนน

31 0610 ร้อยละ70 ของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การ พัฒนาระบบส่งต่อ สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน เขต = ประเทศ = โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด70%

32 0701_1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของชมรมสร้างสุขภาพ, ดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง85% เขาย้อย85% หนองหญ้าปล้อง85% ชะอำ85% ท่ายาง85% บ้านลาด85% บ้านแหลม85% แก่งกระจาน85% รวมทั้งจังหวัด85%

33 0701_2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับมัธยมศึกษาในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรม วัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา โรงเรียน85%

34 0701_3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของหน่วยงานราชการ ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรม วัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา หน่วยงานราชการ85%

35 0702 หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ในอำเภอเมือง ได้รับการเฝ้าระวังโดยการวัดรอบเอวปีละ 2 ครั้ง แล้วประมวลเปรียบเทียบผู้ที่มีภาวะรอบเอวปกติครั้ง ที่ 1และครั้งที่2 ผลต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เขต = 8.19 ประเทศ = 5.22 หน่วยงานเกณฑ์ปกติครั้งที่ 1ปกติครั้งที่ 2 ผลต่าง หน่วยงานราชการ5%

36 0703 (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ78 ของเทศบาลผ่านเกณฑ์ ด้านกระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา จังหวัดเพชรบุรี78%

37 0703 (2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของ อบต. ผ่านเกณฑ์ ด้านกระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา จังหวัดเพชรบุรี10%

38 0704 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ที่มีส้วมได้มาตรฐาน HAS เขต = ประเทศ = โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80% เขาย้อย80% หนองหญ้าปล้อง80% ชะอำ80% ท่ายาง80% บ้านลาด80% บ้านแหลม80% แก่งกระจาน80% รวมทั้งจังหวัด80%

39 0705 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของโรงเรียนใน กลุ่มเป้าหมายในสังกัด สพฐ มีส้วมได้มาตรฐาน HAS เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง60% เขาย้อย60% หนองหญ้าปล้อง60% ชะอำ60% ท่ายาง60% บ้านลาด60% บ้านแหลม60% แก่งกระจาน60% รวมทั้งจังหวัด60%

40 0706 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ผ่าน การประเมินรับรองตามกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพครบ 3 ปี ได้รับการประเมินรับรองซ้ำ (Reaccreditation) เขต = ประเทศ = โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ50%10 - เขาย้อย50% หนองหญ้าปล้อง50% ชะอำ50% ท่ายาง50% แก่งกระจาน50%10 - รวมทั้งจังหวัด50%

41 0707 ร้อยละ 80 ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่1และ3 ได้รับบริการตรวจฟัน เขต = ประเทศ = เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80% 4, เขาย้อย80% หนองหญ้าปล้อง80% ชะอำ80% 2, ท่ายาง80% 1, บ้านลาด80% บ้านแหลม80% 1,117 1, แก่งกระจาน80% รวมทั้งจังหวัด80% 11,770 11,

42 0708 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนักเรียนประถมศึกษา ปีที่ 1 ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน เขต = ประเทศ = เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ40%1, เขาย้อย40% หนองหญ้าปล้อง40% ชะอำ40% ท่ายาง40% บ้านลาด40% บ้านแหลม40% แก่งกระจาน40% รวมทั้งจังหวัด40%3,

43 0801 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน ลดลงจากปี 51 เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง , เขาย้อย , หนองหญ้าปล้อง , ชะอำ , ท่ายาง , บ้านลาด , บ้านแหลม , แก่งกระจาน , รวมทั้งจังหวัด ,

44 0802 ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จากผลงาน ปี 2551) โรงพยาบาลเกณฑ์ปี 51ปี 52 อัตรา พระจอมเกล้าฯเพิ่ม 5% เขาย้อยเพิ่ม 5% หนองหญ้าปล้องเพิ่ม 5% ชะอำเพิ่ม 5% ท่ายางเพิ่ม 5% บ้านลาดเพิ่ม 5% บ้านแหลมเพิ่ม 5% แก่งกระจานเพิ่ม 5% รวมทั้งจังหวัดเพิ่ม 5% เขต = 25.9 ประเทศ = 24.60

45 0901 อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Success Rate) ร้อยละ 90 เขต = ประเทศ = เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ90% เขาย้อย90% หนองหญ้าปล้อง90% ชะอำ90% ท่ายาง90% บ้านลาด90% บ้านแหลม90% แก่งกระจาน90% รวมทั้งจังหวัด90%

46 0902 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 เมื่อ เทียบกับอัตราป่วยที่คำนวณมาจากค่ามัธยฐานผู้ป่วย ย้อนหลัง 5 ปี (เกณฑ์ ต่อประชากรแสนคน) เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง70.69% 118, เขาย้อย70.69% 37, หนองหญ้าปล้อง70.69% 14, ชะอำ70.69% 69, ท่ายาง70.69% 82, บ้านลาด70.69% 50, บ้านแหลม70.69% 53, แก่งกระจาน70.69% 28, รวมทั้งจังหวัด70.69% 456,

47 0903 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.13 เขต = 0.07 ประเทศ = 0.08 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง0.13%840 - เขาย้อย0.13%80 - หนองหญ้าปล้อง0.13%370 - ชะอำ0.13%460 - ท่ายาง0.13% บ้านลาด0.13%780 - บ้านแหลม0.13%90 - แก่งกระจาน0.13%200 - รวมทั้งจังหวัด0.13%

48 0904 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ เขต = ประเทศ = เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ95% เขาย้อย95% หนองหญ้าปล้อง95% ชะอำ95% ท่ายาง95% บ้านลาด95% บ้านแหลม95% แก่งกระจาน95% รวมทั้งจังหวัด95%

49 0905 ร้อยละ 98 ของหญิงคลอดที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ เขต = ประเทศ = เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ98% เขาย้อย98% หนองหญ้าปล้อง98%00#DIV/0! ชะอำ98% ท่ายาง98% บ้านลาด98% บ้านแหลม98% แก่งกระจาน98% รวมทั้งจังหวัด98%

50 0906 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ เดือน ที่เกิด จากแม่ที่ติดเชื้อ เอชไอวี ได้รับการตรวจเลือดหาการ ติดเชื้อ เอชไอวี เขต = ประเทศ = เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ85% เขาย้อย85% หนองหญ้าปล้อง85% ชะอำ85% ท่ายาง85% บ้านลาด85% บ้านแหลม85% แก่งกระจาน85%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด85%

51 0907 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานระดับอำเภอที่ทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มีการสอบสวนโรคตาม นโยบาย โรคประจำถิ่น และปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขได้คุณภาพตามที่กำหนด เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง80% เขาย้อย80% หนองหญ้าปล้อง80% ชะอำ80% ท่ายาง80% บ้านลาด80% บ้านแหลม80% แก่งกระจาน80% รวมทั้งจังหวัด80%

52 0908 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-1 ปี ที่ ได้รับวัคซีนหัดหรือ MMR เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 1,247 1, เขาย้อย90% หนองหญ้าปล้อง90% ชะอำ90% ท่ายาง90% 997 1, บ้านลาด90% บ้านแหลม90% แก่งกระจาน90% รวมทั้งจังหวัด90% 5,465 4,

53 0909 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 2-3 ปี ที่ ได้รับวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 3 เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 1,294 1, เขาย้อย90% หนองหญ้าปล้อง90% ชะอำ90% ท่ายาง90% 986 1, บ้านลาด90% บ้านแหลม90% แก่งกระจาน90% รวมทั้งจังหวัด90% 5,469 4,

54 0910 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 4-5 ปี ที่ได้รับ วัคซีนดีทีพี ครั้งที่ 5 เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 1, เขาย้อย90% หนองหญ้าปล้อง90% ชะอำ90% ท่ายาง90% บ้านลาด90% บ้านแหลม90% แก่งกระจาน90% รวมทั้งจังหวัด90% 5,327 4,

55 1001(1) จังหวัดมีการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค เรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ( 24 คะแนน ) หน่วยงานเกณฑ์คะแนนเต็มคะแนนที่ได้ ผลงาน เมือง ผ่าน เขาย้อย ไม่ผ่าน หนองหญ้าปล้อง ไม่ผ่าน ชะอำ ไม่ผ่าน ท่ายาง ผ่าน บ้านลาด ไม่ผ่าน บ้านแหลม ไม่ผ่าน แก่งกระจาน ไม่ผ่าน ระดับจังหวัด ผ่าน

56 1002(1)ร้อยละ 55 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง55% 5,370 3, เขาย้อย55% 1,675 1, หนองหญ้าปล้อง55% ชะอำ55% 3,032 1, ท่ายาง55% 3,837 2, บ้านลาด55% 2,282 1, บ้านแหลม55% 2,211 1, แก่งกระจาน55% 1, รวมทั้งจังหวัด55% 20,182 12,

57 1002(2)ร้อยละ 90 ของสตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการ ตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติได้รับการรักษาตามแนว ทางการรักษาและส่งต่อ เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% เขาย้อย90%00#DIV/0! หนองหญ้าปล้อง90%00#DIV/0! ชะอำ90% ท่ายาง90% บ้านลาด90%00#DIV/0! บ้านแหลม90%00#DIV/0! แก่งกระจาน90% รวมทั้งจังหวัด90%

58 1003 ร้อยละ 33 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจัดตั้งและดำเนินการคลินิก ผู้สูงอายุ เขต = ประเทศ = โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ33% เขาย้อย33% หนองหญ้าปล้อง33% ชะอำ33% ท่ายาง33% บ้านลาด33% บ้านแหลม33% แก่งกระจาน33% รวมทั้งจังหวัด33%

59 1102 ร้อยละ10 ของร้านอาหาร / แผงลอยจำหน่าย ก๋วยเตี๋ยว ได้มาตรฐาน ก๋วยเตี๋ยวอนามัยส่งเสริมคน ไทยสุขภาพดี เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง10% เขาย้อย10% หนองหญ้าปล้อง10% ชะอำ10% ท่ายาง10% บ้านลาด10% บ้านแหลม10% แก่งกระจาน10% รวมทั้งจังหวัด10%

60 1103 ร้อยละ100 ของร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่าย อาหาร/โรงอาหาร/โรงครัวโรงพยาบาล ในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอาหาร สะอาด รสชาติอร่อย เขต = ประเทศ = โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ100% เขาย้อย100%ไม่มี #VALUE! หนองหญ้าปล้อง100% ชะอำ100% ท่ายาง100% บ้านลาด100% บ้านแหลม100% แก่งกระจาน100% รวมทั้งจังหวัด100%

61 1104 จำนวนร้านขายยาที่ได้มาตรฐานร้านยาคุณภาพ จังหวัดละอย่างน้อย 1 แห่ง (ไม่รวมข้อมูลเดิม) เขต = ประเทศ = จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี110

62 1105 อย่างน้อยร้อยละ 80 ของการควบคุมการกระจาย ยาที่มีความเสี่ยงไปใช้ไม่เหมาะสม เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง80% เขาย้อย80%00#DIV/0! หนองหญ้าปล้อง80%00#DIV/0! ชะอำ80% ท่ายาง80% บ้านลาด80%00#DIV/0! บ้านแหลม80%00#DIV/0! แก่งกระจาน80%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด80%

63 1106 ร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและมี คุณภาพมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ยา สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน) เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา จังหวัดเพชรบุรี90%

64 1107 ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการธุรกิจ บริการสุขภาพที่ได้รับการตรวจและประเมินมาตรฐาน เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง100% เขาย้อย100%00#DIV/0! หนองหญ้าปล้อง100%00#DIV/0! ชะอำ100% ท่ายาง100% บ้านลาด100%00#DIV/0! บ้านแหลม100%00#DIV/0! แก่งกระจาน100%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด100%

65 1108 ร้อยละ100 ของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง100% เขาย้อย100% หนองหญ้าปล้อง100% ชะอำ100% ท่ายาง100% บ้านลาด100% บ้านแหลม100% แก่งกระจาน100% รวมทั้งจังหวัด100%

66 1201 ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของผู้ป่วยที่ได้รับบริการ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และ/หรือการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง10% 508,570 59, เขาย้อย10% 116,372 16, หนองหญ้าปล้อง10% 67,714 6, ชะอำ10% 179,230 14, ท่ายาง10% 247,472 30, บ้านลาด10% 256,326 29, บ้านแหลม10% 164,204 33, แก่งกระจาน10% 117,132 7, รวมทั้งจังหวัด10% 1,657, ,

67 1202 ไม่น้อยกว่าร้อยละ1.5 ของมูลค่าการใช้ยา สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข เขต = 0.92 ประเทศ = 1.81 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง1.5% 167,685, , เขาย้อย1.5% 8,826, , หนองหญ้าปล้อง1.5% 3,966,574 89, ชะอำ1.5% 13,007, , ท่ายาง1.5% 13,854, , บ้านลาด1.5% 17,105, , บ้านแหลม1.5% 7,376, , แก่งกระจาน1.5% 5,992, , รวมทั้งจังหวัด1.5% 237,814,840 2,723,

68 1203(1) จังหวัดมีการจัดทำทะเบียนข้อมูลบุคลากร ด้านการแพทย์แผนไทย 7 กลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน ประเมิน เพชรบุรี111 ผ่าน

69 1203(2) จังหวัดมีการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาเกี่ยวกับ ตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ไม่น้อย กว่า 100 รายการ จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน ประเมิน เพชรบุรี ผ่าน

70 1301 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยงานเป้าหมาย ทั้งหมดในจังหวัด มีผลการดำเนินงานพัฒนาด้าน คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลตามเกณฑ์ที่กำหนด เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา สสจ.เพชรบุรี 11 เมือง 11 เขาย้อย 11 หนองหญ้าปล้อง 11 ชะอำ 11 ท่ายาง 11 บ้านลาด 11 บ้านแหลม 11 แก่งกระจาน 11 รวมทั้งจังหวัด50%

71 1302 ร้อยละของความพึงพอใจในงานความสมดุล ระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรสุขภาพ (ประเมินตามแบบประเมินความพึงพอใจในงาน ความ สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากร สุขภาพ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 เขต = ประเทศ = 6.39 โรงพยาบาลเกณฑ์คะแนนเต็มคะแนนที่ได้ อัตรา พระจอมเกล้าฯ 108,02571, เขาย้อย 19,72013, หนองหญ้าปล้อง 10,7307, ชะอำ 19,43013, ท่ายาง 27,40518, บ้านลาด 25,81019, บ้านแหลม 19,57513, แก่งกระจาน 10,0056, รวมทั้งจังหวัด70%240,700163,

72 1303 การจัดซื้อยาร่วมระดับเขต จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน ประเมิน เพชรบุรีมี

73 1304 มีการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดหรือการการจัดซื้อ ยาโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคาหรือ e-Auction ไม่ น้อยกว่าร้อยละ20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาทั้งจังหวัด เขต = ประเทศ = โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ20% 164,999,427 9,741, เขาย้อย20% 5,866,828 1,489, หนองหญ้าปล้อง20% 3,032, , ชะอำ20% 10,613,112 2,789, ท่ายาง20% 12,082,966 3,615, บ้านลาด20% 11,495,985 2,819, บ้านแหลม20% 4,868,848 1,296, แก่งกระจาน20% 4,523,983 1,078, รวมทั้งจังหวัด20% 217,483,574 23,514,

74 1305 รพศ./รพท.มีการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัช กรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของมูลค่าจัดซื้อยาทั้งหมด ในปีงบประมาณ2551 เขต = 7.61 ประเทศ = 6.53 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ8% 104,524,086 12,934, รวมทั้งจังหวัด8% 104,524,086 12,934,

75 1306 รพช.มีการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมไม่น้อย กว่าร้อยละ35 ของมูลค่าจัดซื้อยาทั้งหมดในปีงบประมาณ 2551 เขต = ประเทศ = โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เขาย้อย35% 5,580,007 3,415, หนองหญ้าปล้อง35% 2,081,463 1,225, ชะอำ35% 9,819,934 4,700, ท่ายาง35% 12,718,282 3,936, บ้านลาด35% 10,160,243 3,908, บ้านแหลม35% 5,092,270 2,101, แก่งกระจาน35% 4,456,634 1,885, รวมทั้งจังหวัด35% 49,908,833 21,172,

76 1307 ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการ ตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง / ปี / หน่วยรับตรวจ เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา สสจ.100% พระจอมเกล้าฯ100% เขาย้อย100% หนองหญ้าปล้อง100% ชะอำ100% ท่ายาง100% บ้านลาด100% บ้านแหลม100% แก่งกระจาน100% รวมทั้งจังหวัด100%

77 1308 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนข้อเสนอแนะ การตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2551 ได้รับการ แก้ไข เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา สสจ.50% พระจอมเกล้าฯ50% เขาย้อย50% หนองหญ้าปล้อง50% ชะอำ50% ท่ายาง50% บ้านลาด50% บ้านแหลม50% แก่งกระจาน50% รวมทั้งจังหวัด50%

78 1309 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนด ไตรมาส 2 ร้อยละ46.0 เขต = ประเทศ = หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา สสจ.46.0% 36,769, ,746, รพ.พระจอมเกล้าฯ 46.0% 74,453, ,704, รวมทั้งจังหวัด46.0% 111,223, ,450,

79 1310 มีการจัดตั้งศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ยด้วยวิธีสันติหรือ ที่ใช้ชื่อเป็นอย่างอื่น จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน ประเมิน เพชรบุรี111 ผ่าน


ดาวน์โหลด ppt 0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนด ได้รับบริการใส่ฟันเทียม เขต = 93.79 ประเทศ = 91.67 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%60 100.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google