งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนด ได้รับบริการใส่ฟันเทียม เขต = 93.79 ประเทศ = 91.67 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%60 100.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนด ได้รับบริการใส่ฟันเทียม เขต = 93.79 ประเทศ = 91.67 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%60 100.00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนด ได้รับบริการใส่ฟันเทียม เขต = 93.79 ประเทศ = 91.67 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%60 100.00 เขาย้อย80%28 100.00 หนองหญ้าปล้อง80%16 100.00 ชะอำ80%26 100.00 ท่ายาง80%43 100.00 บ้านลาด80%23 100.00 บ้านแหลม80%27 100.00 แก่งกระจาน80%14 100.00 รวมทั้งจังหวัด80%237 100.00

2 0103 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีการใช้ เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ ( ปริมาณไอโอดีน ≥ 30 ppm ) เขต = 85.27 ประเทศ = 92.02 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 9,354 9,026 96.49 เขาย้อย90% 3,467 3,457 99.71 หนองหญ้าปล้อง90% 950 905 95.26 ชะอำ90% 6,385 6,249 97.87 ท่ายาง90% 5,365 100.00 บ้านลาด90% 2,566 2,530 98.60 บ้านแหลม90% 2,570 2,463 95.84 แก่งกระจาน90% 2,294 2,275 99.17 รวมทั้งจังหวัด90% 32,951 32,270 97.93

3 0103 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีการใช้ เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ ( ปริมาณไอโอดีน ≥ 30 ppm ) สำรวจการใช้เกลือ หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 9,182 9,026 98.30 เขาย้อย90% 3,457 100.00 หนองหญ้าปล้อง90% 950 905 95.26 ชะอำ90% 6,249 100.00 ท่ายาง90% 5,365 100.00 บ้านลาด90% 2,530 100.00 บ้านแหลม90% 2,463 100.00 แก่งกระจาน90% 2,275 100.00 รวมทั้งจังหวัด90% 32,471 32,270 99.38

4 0104 ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าคัดกรอง TSH ใน ทารกแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไป เขต = 12.89 ประเทศ = 11.28 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ20% 3,367 467 13.87 เขาย้อย20% 165 12 7.27 หนองหญ้าปล้อง20% 107 26 24.30 ชะอำ20% 367 80 21.80 ท่ายาง20% 443 70 15.80 บ้านลาด20% 59 18 30.51 บ้านแหลม20% 109 26 23.85 แก่งกระจาน20% 134 22 30.51 เพชรรัชต์20% 174 66 23.85 เมืองเพชร-ธนบุรี20% 30 8 16.42 รวมทั้งจังหวัด20% 4,955 795 16.04

5 0105 ร้อยละ85 ของผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE และเคยเข้าร่วมกิจกรรม เขต = 93.25 ประเทศ = 83.19 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง85% 27,897 27,242 97.65 เขาย้อย85% 7,547 7,151 94.75 หนองหญ้าปล้อง85% 3,588 3,207 89.38 ชะอำ85% 16,196 14,575 89.99 ท่ายาง85% 17,490 100.00 บ้านลาด85% 9,695 8,814 90.91 บ้านแหลม85% 11,507 11,119 96.63 แก่งกระจาน85% 6,376 6,145 96.38 รวมทั้งจังหวัด85% 100,296 95,743 95.46

6 0106 ร้อยละ 100 ของอำเภอมีชมรม TO BE NUMBER ONE และดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตาม เกณฑ์ที่กำหนด เขต = 100.00 ประเทศ = 94.53 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง100%11 100.00 เขาย้อย100%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง100%11 100.00 ชะอำ100%11 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%11 100.00 บ้านแหลม100%11 100.00 แก่งกระจาน100%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%88 100.00

7 0107 จำนวนโรงพยาบาล จังหวัดละ 2 แห่ง ผ่านการ ประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ปี 2552 เขต = 29.41 ประเทศ = 53.38 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 00 เขาย้อย 00 หนองหญ้าปล้อง 00 ชะอำ 11 ท่ายาง 11 บ้านลาด 00 บ้านแหลม 00 แก่งกระจาน 00 รวมทั้งจังหวัด2 แห่ง22

8 0108 ร้อยละ 100 ของอาสาสมัครสาธารณสุข ได้รับ การอบรมหลักสูตร อสม.สายใยรัก กองทัพนมแม่" ระดับครัวเรือน เขต = 99.09 ประเทศ = 90.38 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง100% 1,760 100.00 เขาย้อย100% 672 100.00 หนองหญ้าปล้อง100% 256 100.00 ชะอำ100% 898 100.00 ท่ายาง100% 1,335 100.00 บ้านลาด100% 1,045 100.00 บ้านแหลม100% 825 100.00 แก่งกระจาน100% 491 100.00 รวมทั้งจังหวัด100% 7,282 100.00

9 0109 ร้อยละ50 ของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ เขต = 30.20 ประเทศ = 48.29 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ50%3,1691,453 45.85 เขาย้อย50%16838 22.62 หนองหญ้าปล้อง50%12353 43.09 ชะอำ50%396142 35.86 ท่ายาง50%45789 19.47 บ้านลาด50%7454 72.97 บ้านแหลม50%13834 24.64 แก่งกระจาน50%14541 28.28 รวมทั้งจังหวัด50%4,6701,904 40.77

10 0110 ไม่เกินร้อยละ 7 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เขต = 8.74 ประเทศ = 7.30 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ7%3,292281 8.54 เขาย้อย7%16915 8.88 หนองหญ้าปล้อง7%1237 5.69 ชะอำ7%39625 6.31 ท่ายาง7%45828 6.11 บ้านลาด7%740 - บ้านแหลม7%13810 7.25 แก่งกระจาน7%14411 7.64 รวมทั้งจังหวัด7%4,794377 7.86

11 0301 ร้อยละ100 ของ รพ.มีการวิเคราะห์ข้อมูลตาม ดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ตัว ทุก 3 เดือน เขต = 100.00 ประเทศ = 93.36 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ100%11 100.00 เขาย้อย100%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง100%11 100.00 ชะอำ100%11 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%11 100.00 บ้านแหลม100%11 100.00 แก่งกระจาน100%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%88 100.00

12 0302 ร้อยละ100 ของ รพ.มีการตรวจสอบข้อมูลการ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใน (e-claim) ย้อนหลังทุกเดือน (ข้อมูล OP-HC และ IP) เขต = 100.00 ประเทศ = 94.20 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ100%11 100.00 เขาย้อย100%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง100%11 100.00 ชะอำ100%11 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%11 100.00 บ้านแหลม100%11 100.00 แก่งกระจาน100%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%88 100.00

13 0303_1 ร้อยละ 100 ของ รพศ./รพท. มีคุณภาพ มาตรฐานตามที่กำหนด เขต = 80.00 ประเทศ = 86.17 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ100%11 100.00

14 0303_2 ร้อยละ 60 ของ รพช. มีคุณภาพมาตรฐาน ตามที่กำหนด เขต = 94.12 ประเทศ = 65.40 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เขาย้อย60%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง60%11 100.00 ชะอำ60%11 100.00 ท่ายาง60%11 100.00 บ้านลาด60%11 100.00 บ้านแหลม60%11 100.00 แก่งกระจาน60%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด60%77 100.00

15 0305 ร้อยละ65 ของสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพ ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เขต = 78.53 ประเทศ = 81.05 เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ65%4645 97.83 เขาย้อย65%1211 91.67 หนองหญ้าปล้อง65%99 100.00 ชะอำ65%1413 92.86 ท่ายาง65%1918 94.74 บ้านลาด65%10 100.00 บ้านแหลม65%54 80.00 แก่งกระจาน65%109 90.00 ค่ายรามราชนิเวศน์ 65%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด65%125119 95.20

16 0306 ร้อยละ100 ของจังหวัดที่มีการจัดทำแผนบูรณา การการด้านส่งเสริมป้องกันครบทั้งในระดับจังหวัดและ อำเภอ จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี100%11 100.00

17 0307 ร้อยละ10 ของงบ PPA (P&P Area-based) ที่ ใช้ในการพัฒนาศักยภาพงานส่งเสริมป้องกัน เขต = 24.72 ประเทศ = 28.31 จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี10% 12,440,485.50 4,556,918.00 36.63

18 0401 จังหวัดมีและใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์ 0401_1 สาธารณสุขร่วมกับ อปท.มีและใช้แผนที่ ทางเดินกองทุนสุขภาพทุกแห่ง หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง สาธารณ สุข ร่วมกับ อปท.ทุก แห่ง 81 12.50 เขาย้อย21 50.00 หนองหญ้าปล้อง31 33.33 ชะอำ11 100.00 ท่ายาง51 20.00 บ้านลาด41 25.00 บ้านแหลม41 25.00 แก่งกระจาน21 50.00 รวมทั้งจังหวัด298 27.59

19 0401 จังหวัดมีและใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์ 0401_2 30% ของ สสอ.ในจังหวัดมีและใช้แผนที่ ทางเดินฯ จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง 11 100.00 เขาย้อย 11 100.00 หนองหญ้าปล้อง 11 100.00 ชะอำ 11 100.00 ท่ายาง 11 100.00 บ้านลาด 11 100.00 บ้านแหลม 11 100.00 แก่งกระจาน 11 100.00 รวมทั้งจังหวัด30%88 100.00

20 0402 จังหวัดมีระบบการดูแล "ขวัญกำลังใจ" อสม. หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง 11 100.00 เขาย้อย 11 100.00 หนองหญ้าปล้อง 11 100.00 ชะอำ 11 100.00 ท่ายาง 11 100.00 บ้านลาด 11 100.00 บ้านแหลม 11 100.00 แก่งกระจาน 11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%88 100.00

21 0403_1 จังหวัดมีการดำเนินงานจิตอาสาทุกแห่ง พิจารณาจาก รพท. / รพศ. มีโครงการและ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ111 100.00

22 0403_2 จังหวัดมีการดำเนินงานจิตอาสาทุกแห่ง พิจารณาจาก รพช. มีโครงการและดำเนินการ ต่อเนื่องมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของ รพช. ในจังหวัด โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เขาย้อย111 100.00 หนองหญ้าปล้อง111 100.00 ชะอำ111 100.00 ท่ายาง111 100.00 บ้านลาด111 100.00 บ้านแหลม111 100.00 แก่งกระจาน111 100.00 รวมทั้งจังหวัด30%77 100.00

23 0501 ร้อยละ79.86 ของผู้ป่วยยาเสพติดระบบสมัคร ใจที่ได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตาม เกณฑ์กำหนด เขต = 96.02 ประเทศ = 93.06 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง83%105 100.00 เขาย้อย83%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง83%00#DIV/0! ชะอำ83%33 100.00 ท่ายาง83%1110 90.91 บ้านลาด83%11 100.00 บ้านแหลม83%22 100.00 แก่งกระจาน83%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด83%133132 99.25

24 0502 ร้อยละ80 ของจังหวัดที่มีความสำเร็จในการ สนับสนุนนโยบาย แผน และมาตรการควบคุมการ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบทั้ง 3 ขั้นตอน จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี100%33 100.00

25 0503 ร้อยละ 55 ของจังหวัดที่มีความสำเร็จในการ สนับสนุนดำเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และยาสูบในสถานที่สาธารณะตามเกณฑ์ ที่กำหนด (16 คะแนนขึ้นไป) จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี20 17 85.00 รวมทั้งจังหวัด20 18 90.00

26 0601 จำนวนห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในแต่ ละเขตสาธารณสุขได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล : The Best อย่างน้อย1 แห่ง ต่อ1 เขตตรวจราชการ เป้าหมายเขตคือ รพ. หัวหิน เขต = 50.00 ประเทศ = 13.02 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ111

27 0602 ร้อยละ 30 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข ในจังหวัดมีการดำเนินงานระบบคุณภาพยกระดับขึ้น 1 ขั้น หรือรักษาระดับสูงสุดไว้ได้ : The Most เขต = 54.55 ประเทศ = 60.37 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 11 100.00 เขาย้อย 11 100.00 หนองหญ้าปล้อง 10 - ชะอำ 11 100.00 ท่ายาง 11 100.00 บ้านลาด 11 100.00 บ้านแหลม 11 100.00 แก่งกระจาน 10 - รวมทั้งจังหวัด30%86 75.00

28 0603 ร้อยละ50 ของโรงพยาบาลที่งานบริการพยาบาล ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลระดับ 3 ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 70 เขต = 95.45 ประเทศ = 74.76 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 11 100.00 เขาย้อย 11 100.00 หนองหญ้าปล้อง 11 100.00 ชะอำ 11 100.00 ท่ายาง 11 100.00 บ้านลาด 11 100.00 บ้านแหลม 11 100.00 แก่งกระจาน 11 100.00 รวมทั้งจังหวัด50%88 100.00

29 0604 ผลการดำเนินงานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (เชิงปริมาณ) ตามเกณฑ์ที่กำหนด เกณฑ์ น้อยกว่า 15 = 1 คะแนน, 15-17.99 = 2 คะแนน, 18-20.99 = 3 คะแนน, 21-24.99 = 4 คะแนน, มากกว่าหรือเท่ากับ 25 = 5 คะแนน เขต = 31.46 ประเทศ = 32.73 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา คะแนนที่ได้ เมืองเพชรบุรี 11,008 1,982 18.01 3 เขาย้อย 1,286 342 26.59 5 หนองหญ้าปล้อง 720 121 16.81 2 ชะอำ 1,683 837 49.73 5 ท่ายาง 655 253 38.63 5 บ้านลาด 1,127 349 30.97 5 บ้านแหลม 1,583 285 18.00 3 แก่งกระจาน 765 91 11.90 1 รวมทั้งจังหวัด 18,827 4,260 22.63 4

30 0605-0609 ร้อยละคุณภาพการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ตามเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์ คือได้คะแนน 3 ขึ้นไป จังหวัดตัวชี้วัด เกณฑ์ตัวชี้วัดผลงาน คะแนน เพชรบุรี 0605 2.00 1.50 0606 0.25 0607 0.25 0608 0.50 0609 2.00 รวมคะแนน 5.00 4.50

31 0610 ร้อยละ70 ของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การ พัฒนาระบบส่งต่อ สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน เขต = 90.91 ประเทศ = 90.17 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 11 100.00 เขาย้อย 11 100.00 หนองหญ้าปล้อง 11 100.00 ชะอำ 11 100.00 ท่ายาง 11 100.00 บ้านลาด 11 100.00 บ้านแหลม 11 100.00 แก่งกระจาน 11 100.00 รวมทั้งจังหวัด70%88 100.00

32 0701_1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของชมรมสร้างสุขภาพ, ดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง เขต = 97.62 ประเทศ = 83.95 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง85%200 100.00 เขาย้อย85%5351 96.23 หนองหญ้าปล้อง85%31 100.00 ชะอำ85%85 100.00 ท่ายาง85%125 100.00 บ้านลาด85%115 100.00 บ้านแหลม85%93 100.00 แก่งกระจาน85%63 100.00 รวมทั้งจังหวัด85%765763 99.74

33 0701_2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับมัธยมศึกษาในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรม วัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา โรงเรียน85%77 100.00

34 0701_3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของหน่วยงานราชการ ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรม วัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา หน่วยงานราชการ85%54 100.00

35 0702 หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ในอำเภอเมือง ได้รับการเฝ้าระวังโดยการวัดรอบเอวปีละ 2 ครั้ง แล้วประมวลเปรียบเทียบผู้ที่มีภาวะรอบเอวปกติครั้ง ที่ 1และครั้งที่2 ผลต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เขต = 8.19 ประเทศ = 5.22 หน่วยงานเกณฑ์ปกติครั้งที่ 1ปกติครั้งที่ 2 ผลต่าง หน่วยงานราชการ5%39449.26

36 0703 (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ78 ของเทศบาลผ่านเกณฑ์ ด้านกระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ เขต = 88.64 ประเทศ = 84.01 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา จังหวัดเพชรบุรี78%1312 92.31

37 0703 (2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของ อบต. ผ่านเกณฑ์ ด้านกระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ เขต = 42.44 ประเทศ = 34.41 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา จังหวัดเพชรบุรี10%7130 42.25

38 0704 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ที่มีส้วมได้มาตรฐาน HAS เขต = 100.00 ประเทศ = 89.93 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%11 100.00 เขาย้อย80%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง80%11 100.00 ชะอำ80%11 100.00 ท่ายาง80%11 100.00 บ้านลาด80%11 100.00 บ้านแหลม80%11 100.00 แก่งกระจาน80%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด80%88 100.00

39 0705 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของโรงเรียนใน กลุ่มเป้าหมายในสังกัด สพฐ มีส้วมได้มาตรฐาน HAS เขต = 70.76 ประเทศ = 43.89 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง60%6042 70.00 เขาย้อย60%2620 76.92 หนองหญ้าปล้อง60%1514 93.33 ชะอำ60%4230 71.43 ท่ายาง60%1712 70.59 บ้านลาด60%3324 72.73 บ้านแหลม60%3226 81.25 แก่งกระจาน60%2925 86.21 รวมทั้งจังหวัด60%254193 75.98

40 0706 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ผ่าน การประเมินรับรองตามกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพครบ 3 ปี ได้รับการประเมินรับรองซ้ำ (Reaccreditation) เขต = 66.67 ประเทศ = 66.99 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ50%10 - เขาย้อย50%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง50%11 100.00 ชะอำ50%11 100.00 ท่ายาง50%11 100.00 แก่งกระจาน50%10 - รวมทั้งจังหวัด50%64 66.67

41 0707 ร้อยละ 80 ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่1และ3 ได้รับบริการตรวจฟัน เขต = 90.08 ประเทศ = 68.35 เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80% 4,456 100.00 เขาย้อย80% 672 100.00 หนองหญ้าปล้อง80% 357 291 81.51 ชะอำ80% 2,234 100.00 ท่ายาง80% 1,524 100.00 บ้านลาด80% 703 629 89.47 บ้านแหลม80% 1,117 1,073 96.06 แก่งกระจาน80% 707 690 97.60 รวมทั้งจังหวัด80% 11,770 11,569 98.29

42 0708 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนักเรียนประถมศึกษา ปีที่ 1 ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน เขต = 66.74 ประเทศ = 55.44 เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ40%1,284 100.00 เขาย้อย40%215 100.00 หนองหญ้าปล้อง40%166 100.00 ชะอำ40%597 100.00 ท่ายาง40%590 100.00 บ้านลาด40%372 100.00 บ้านแหลม40%314 100.00 แก่งกระจาน40%249 100.00 รวมทั้งจังหวัด40%3,787 100.00

43 0801 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน ลดลงจากปี 51 เขต = - 0.17 ประเทศ = - 1.50 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง3.95 121,7893 2.46 เขาย้อย3.95 37,1492 5.38 หนองหญ้าปล้อง3.95 14,7550 - ชะอำ3.95 69,4352 2.88 ท่ายาง3.95 83,0201 1.20 บ้านลาด3.95 50,1118 15.96 บ้านแหลม3.95 51,9812 3.85 แก่งกระจาน3.95 27,7246 21.64 รวมทั้งจังหวัด3.95 455,96424 5.26

44 0802 ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จากผลงาน ปี 2551) โรงพยาบาลเกณฑ์ปี 51ปี 52 อัตรา พระจอมเกล้าฯเพิ่ม 5%280332 18.57 เขาย้อยเพิ่ม 5%610 66.67 หนองหญ้าปล้องเพิ่ม 5%821 162.50 ชะอำเพิ่ม 5%6062 3.33 ท่ายางเพิ่ม 5%3436 5.88 บ้านลาดเพิ่ม 5%1841 127.78 บ้านแหลมเพิ่ม 5%1216 33.33 แก่งกระจานเพิ่ม 5%3270 118.75 รวมทั้งจังหวัดเพิ่ม 5%450588 30.67 เขต = 25.9 ประเทศ = 24.60

45 0901 อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Success Rate) ร้อยละ 90 เขต = 86.74 ประเทศ = 84.98 เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ90%8482 97.62 เขาย้อย90%12 100.00 หนองหญ้าปล้อง90%87 87.50 ชะอำ90%3836 94.74 ท่ายาง90%4240 95.24 บ้านลาด90%76 85.71 บ้านแหลม90%87 87.50 แก่งกระจาน90%77 100.00 รวมทั้งจังหวัด90%206197 95.63

46 0902 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 เมื่อ เทียบกับอัตราป่วยที่คำนวณมาจากค่ามัธยฐานผู้ป่วย ย้อนหลัง 5 ปี (เกณฑ์ 70.69 ต่อประชากรแสนคน) เขต = 21.49 ประเทศ = 16.03 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง70.69% 118,64384 70.80 เขาย้อย70.69% 37,4318 21.37 หนองหญ้าปล้อง70.69% 14,65537 252.47 ชะอำ70.69% 69,76046 65.94 ท่ายาง70.69% 82,605105 127.11 บ้านลาด70.69% 50,35178 154.91 บ้านแหลม70.69% 53,9249 16.69 แก่งกระจาน70.69% 28,69220 69.71 รวมทั้งจังหวัด70.69% 456,061387 84.86

47 0903 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.13 เขต = 0.07 ประเทศ = 0.08 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง0.13%840 - เขาย้อย0.13%80 - หนองหญ้าปล้อง0.13%370 - ชะอำ0.13%460 - ท่ายาง0.13%1051 0.95 บ้านลาด0.13%780 - บ้านแหลม0.13%90 - แก่งกระจาน0.13%200 - รวมทั้งจังหวัด0.13%3871 0.26

48 0904 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ เขต = 97.27 ประเทศ = 98.45 เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ95% 80 76 95.00 เขาย้อย95% 15 100.00 หนองหญ้าปล้อง95% 1 - - ชะอำ95% 38 100.00 ท่ายาง95% 28 100.00 บ้านลาด95% 9 7 77.78 บ้านแหลม95% 5 5 100.00 แก่งกระจาน95% 6 6 100.00 รวมทั้งจังหวัด95% 182 175 96.15

49 0905 ร้อยละ 98 ของหญิงคลอดที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ เขต = 51.70 ประเทศ = 27.07 เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ98%1716 94.12 เขาย้อย98%66 100.00 หนองหญ้าปล้อง98%00#DIV/0! ชะอำ98%66 100.00 ท่ายาง98%54 80.00 บ้านลาด98%11 100.00 บ้านแหลม98%22 100.00 แก่งกระจาน98%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด98%3836 94.74

50 0906 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 18 - 24 เดือน ที่เกิด จากแม่ที่ติดเชื้อ เอชไอวี ได้รับการตรวจเลือดหาการ ติดเชื้อ เอชไอวี เขต = 82.03 ประเทศ = 87.08 เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ85%3634 94.44 เขาย้อย85%22 100.00 หนองหญ้าปล้อง85%11 100.00 ชะอำ85%55 100.00 ท่ายาง85%87 87.50 บ้านลาด85%11 100.00 บ้านแหลม85%43 75.00 แก่งกระจาน85%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด85%5753 92.98

51 0907 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานระดับอำเภอที่ทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มีการสอบสวนโรคตาม นโยบาย โรคประจำถิ่น และปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขได้คุณภาพตามที่กำหนด เขต = 100.00 ประเทศ = 89.61 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง80%11 100.00 เขาย้อย80%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง80%11 100.00 ชะอำ80%11 100.00 ท่ายาง80%11 100.00 บ้านลาด80%11 100.00 บ้านแหลม80%11 100.00 แก่งกระจาน80%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด80%88 100.00

52 0908 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-1 ปี ที่ ได้รับวัคซีนหัดหรือ MMR เขต = 90.86 ประเทศ = 79.07 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 1,247 1,108 88.85 เขาย้อย90% 409 419 102.44 หนองหญ้าปล้อง90% 226 186 82.30 ชะอำ90% 953 845 88.67 ท่ายาง90% 997 1,048 105.12 บ้านลาด90% 592 480 81.08 บ้านแหลม90% 644 541 84.01 แก่งกระจาน90% 397 330 83.12 รวมทั้งจังหวัด90% 5,465 4,957 90.70

53 0909 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 2-3 ปี ที่ ได้รับวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 3 เขต = 89.06 ประเทศ = 71.69 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 1,294 1,017 78.59 เขาย้อย90% 426 435 102.11 หนองหญ้าปล้อง90% 196 172 87.76 ชะอำ90% 932 816 87.55 ท่ายาง90% 986 1,037 105.17 บ้านลาด90% 592 489 82.60 บ้านแหลม90% 623 525 84.27 แก่งกระจาน90% 420 316 75.24 รวมทั้งจังหวัด90% 5,469 4,807 87.90

54 0910 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 4-5 ปี ที่ได้รับ วัคซีนดีทีพี ครั้งที่ 5 เขต = 83.45 ประเทศ = 70.12 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 1,350 820 60.74 เขาย้อย90% 356 408 114.61 หนองหญ้าปล้อง90% 218 135 61.93 ชะอำ90% 851 793 93.18 ท่ายาง90% 979 918 93.77 บ้านลาด90% 547 471 86.11 บ้านแหลม90% 657 502 76.41 แก่งกระจาน90% 369 267 72.36 รวมทั้งจังหวัด90% 5,327 4,314 80.98

55 1001(1) จังหวัดมีการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค เรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ( 24 คะแนน ) หน่วยงานเกณฑ์คะแนนเต็มคะแนนที่ได้ ผลงาน เมือง 24 30 24 ผ่าน เขาย้อย 21 26 21 ไม่ผ่าน หนองหญ้าปล้อง 21 26 20 ไม่ผ่าน ชะอำ 21 26 21 ไม่ผ่าน ท่ายาง 21 26 22 ผ่าน บ้านลาด 21 26 22 ไม่ผ่าน บ้านแหลม 21 26 21 ไม่ผ่าน แก่งกระจาน 21 26 21 ไม่ผ่าน ระดับจังหวัด 24 30 26 ผ่าน

56 1002(1)ร้อยละ 55 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก เขต = 50.20 ประเทศ = 56.45 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง55% 5,370 3,258 60.67 เขาย้อย55% 1,675 1,009 60.24 หนองหญ้าปล้อง55% 647 340 52.55 ชะอำ55% 3,032 1,928 63.59 ท่ายาง55% 3,837 2,484 64.74 บ้านลาด55% 2,282 1,586 69.50 บ้านแหลม55% 2,211 1,333 60.29 แก่งกระจาน55% 1,128 812 71.99 รวมทั้งจังหวัด55% 20,182 12,750 63.18

57 1002(2)ร้อยละ 90 ของสตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการ ตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติได้รับการรักษาตามแนว ทางการรักษาและส่งต่อ เขต = 100.00 ประเทศ = 99.71 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90%44 100.00 เขาย้อย90%00#DIV/0! หนองหญ้าปล้อง90%00#DIV/0! ชะอำ90%55 100.00 ท่ายาง90%22 100.00 บ้านลาด90%00#DIV/0! บ้านแหลม90%00#DIV/0! แก่งกระจาน90%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด90%12 100.00

58 1003 ร้อยละ 33 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจัดตั้งและดำเนินการคลินิก ผู้สูงอายุ เขต = 100.00 ประเทศ = 77.74 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ33%11 100.00 เขาย้อย33%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง33%11 100.00 ชะอำ33%11 100.00 ท่ายาง33%11 100.00 บ้านลาด33%11 100.00 บ้านแหลม33%11 100.00 แก่งกระจาน33%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด33%88 100.00

59 1102 ร้อยละ10 ของร้านอาหาร / แผงลอยจำหน่าย ก๋วยเตี๋ยว ได้มาตรฐาน ก๋วยเตี๋ยวอนามัยส่งเสริมคน ไทยสุขภาพดี เขต = 24.51 ประเทศ = 30.05 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง10%6416 25.00 เขาย้อย10%283 10.71 หนองหญ้าปล้อง10%3011 36.67 ชะอำ10%299 31.03 ท่ายาง10%112 18.18 บ้านลาด10%207 35.00 บ้านแหลม10%145 35.71 แก่งกระจาน10%22 100.00 รวมทั้งจังหวัด10%19855 27.78

60 1103 ร้อยละ100 ของร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่าย อาหาร/โรงอาหาร/โรงครัวโรงพยาบาล ในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอาหาร สะอาด รสชาติอร่อย เขต = 98.46 ประเทศ = 88.92 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ100%99 100.00 เขาย้อย100%ไม่มี #VALUE! หนองหญ้าปล้อง100%22 100.00 ชะอำ100%44 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%33 100.00 บ้านแหลม100%11 100.00 แก่งกระจาน100%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%21 100.00

61 1104 จำนวนร้านขายยาที่ได้มาตรฐานร้านยาคุณภาพ จังหวัดละอย่างน้อย 1 แห่ง (ไม่รวมข้อมูลเดิม) เขต = 25.00 ประเทศ = 49.26 จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี110

62 1105 อย่างน้อยร้อยละ 80 ของการควบคุมการกระจาย ยาที่มีความเสี่ยงไปใช้ไม่เหมาะสม เขต = 100.00 ประเทศ = 97.60 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง80%11 100.00 เขาย้อย80%00#DIV/0! หนองหญ้าปล้อง80%00#DIV/0! ชะอำ80%22 100.00 ท่ายาง80%11 100.00 บ้านลาด80%00#DIV/0! บ้านแหลม80%00#DIV/0! แก่งกระจาน80%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด80%44 100.00

63 1106 ร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและมี คุณภาพมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ยา สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน) เขต = 94.41 ประเทศ = 91.42 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา จังหวัดเพชรบุรี90%5048 96.00

64 1107 ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการธุรกิจ บริการสุขภาพที่ได้รับการตรวจและประเมินมาตรฐาน เขต = 100.00 ประเทศ = 94.25 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง100%55 100.00 เขาย้อย100%00#DIV/0! หนองหญ้าปล้อง100%00#DIV/0! ชะอำ100%66 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%00#DIV/0! บ้านแหลม100%00#DIV/0! แก่งกระจาน100%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด100%12 100.00

65 1108 ร้อยละ100 ของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เขต = 98.80 ประเทศ = 91.07 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง100%64 100.00 เขาย้อย100%66 100.00 หนองหญ้าปล้อง100%33 100.00 ชะอำ100%13 100.00 ท่ายาง100%20 100.00 บ้านลาด100%88 100.00 บ้านแหลม100%17 100.00 แก่งกระจาน100%44 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%135 100.00

66 1201 ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของผู้ป่วยที่ได้รับบริการ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และ/หรือการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขต = 10.97 ประเทศ = 10.22 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง10% 508,570 59,908 11.78 เขาย้อย10% 116,372 16,041 13.78 หนองหญ้าปล้อง10% 67,714 6,543 9.66 ชะอำ10% 179,230 14,779 8.25 ท่ายาง10% 247,472 30,135 12.18 บ้านลาด10% 256,326 29,481 11.50 บ้านแหลม10% 164,204 33,708 20.53 แก่งกระจาน10% 117,132 7,244 6.18 รวมทั้งจังหวัด10% 1,657,020 197,839 11.94

67 1202 ไม่น้อยกว่าร้อยละ1.5 ของมูลค่าการใช้ยา สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข เขต = 0.92 ประเทศ = 1.81 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง1.5% 167,685,950 691,300 0.41 เขาย้อย1.5% 8,826,849 471,473 5.34 หนองหญ้าปล้อง1.5% 3,966,574 89,330 2.25 ชะอำ1.5% 13,007,005 335,345 2.58 ท่ายาง1.5% 13,854,101 158,242 1.14 บ้านลาด1.5% 17,105,138 678,757 3.97 บ้านแหลม1.5% 7,376,351 138,949 1.88 แก่งกระจาน1.5% 5,992,872 160,272 2.67 รวมทั้งจังหวัด1.5% 237,814,840 2,723,668 1.15

68 1203(1) จังหวัดมีการจัดทำทะเบียนข้อมูลบุคลากร ด้านการแพทย์แผนไทย 7 กลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน ประเมิน เพชรบุรี111 ผ่าน

69 1203(2) จังหวัดมีการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาเกี่ยวกับ ตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ไม่น้อย กว่า 100 รายการ จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน ประเมิน เพชรบุรี100607 ผ่าน

70 1301 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยงานเป้าหมาย ทั้งหมดในจังหวัด มีผลการดำเนินงานพัฒนาด้าน คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลตามเกณฑ์ที่กำหนด เขต = 96.30 ประเทศ = 90.42 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา สสจ.เพชรบุรี 11 เมือง 11 เขาย้อย 11 หนองหญ้าปล้อง 11 ชะอำ 11 ท่ายาง 11 บ้านลาด 11 บ้านแหลม 11 แก่งกระจาน 11 รวมทั้งจังหวัด50%99 100.00

71 1302 ร้อยละของความพึงพอใจในงานความสมดุล ระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรสุขภาพ (ประเมินตามแบบประเมินความพึงพอใจในงาน ความ สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากร สุขภาพ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 เขต = 64.76 ประเทศ = 6.39 โรงพยาบาลเกณฑ์คะแนนเต็มคะแนนที่ได้ อัตรา พระจอมเกล้าฯ 108,02571,067 65.79 เขาย้อย 19,72013,879 70.38 หนองหญ้าปล้อง 10,7307,458 69.51 ชะอำ 19,43013,617 70.08 ท่ายาง 27,40518,371 67.04 บ้านลาด 25,81019,560 75.78 บ้านแหลม 19,57513,009 66.46 แก่งกระจาน 10,0056,348 63.45 รวมทั้งจังหวัด70%240,700163,309 67.85

72 1303 การจัดซื้อยาร่วมระดับเขต จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน ประเมิน เพชรบุรีมี1812 66.67

73 1304 มีการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดหรือการการจัดซื้อ ยาโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคาหรือ e-Auction ไม่ น้อยกว่าร้อยละ20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาทั้งจังหวัด เขต = 19.13 ประเทศ = 21.29 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ20% 164,999,427 9,741,511 5.90 เขาย้อย20% 5,866,828 1,489,646 25.39 หนองหญ้าปล้อง20% 3,032,425 684,486 22.57 ชะอำ20% 10,613,112 2,789,030 26.28 ท่ายาง20% 12,082,966 3,615,480 29.92 บ้านลาด20% 11,495,985 2,819,626 24.53 บ้านแหลม20% 4,868,848 1,296,051 26.62 แก่งกระจาน20% 4,523,983 1,078,334 23.84 รวมทั้งจังหวัด20% 217,483,574 23,514,164 10.81

74 1305 รพศ./รพท.มีการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัช กรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของมูลค่าจัดซื้อยาทั้งหมด ในปีงบประมาณ2551 เขต = 7.61 ประเทศ = 6.53 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ8% 104,524,086 12,934,069 12.37 รวมทั้งจังหวัด8% 104,524,086 12,934,069 12.37

75 1306 รพช.มีการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมไม่น้อย กว่าร้อยละ35 ของมูลค่าจัดซื้อยาทั้งหมดในปีงบประมาณ 2551 เขต = 15.35 ประเทศ = 25.65 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เขาย้อย35% 5,580,007 3,415,367 61.21 หนองหญ้าปล้อง35% 2,081,463 1,225,645 58.88 ชะอำ35% 9,819,934 4,700,222 47.86 ท่ายาง35% 12,718,282 3,936,200 30.95 บ้านลาด35% 10,160,243 3,908,498 38.47 บ้านแหลม35% 5,092,270 2,101,178 41.26 แก่งกระจาน35% 4,456,634 1,885,158 42.30 รวมทั้งจังหวัด35% 49,908,833 21,172,268 42.42

76 1307 ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการ ตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง / ปี / หน่วยรับตรวจ เขต = 96.00 ประเทศ = 83.98 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา สสจ.100%11 100.00 พระจอมเกล้าฯ100%11 100.00 เขาย้อย100%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง100%11 100.00 ชะอำ100%11 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%11 100.00 บ้านแหลม100%11 100.00 แก่งกระจาน100%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%99 100.00

77 1308 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนข้อเสนอแนะ การตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2551 ได้รับการ แก้ไข เขต = 100.00 ประเทศ = 80.80 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา สสจ.50%22 100.00 พระจอมเกล้าฯ50%33 100.00 เขาย้อย50%55 100.00 หนองหญ้าปล้อง50%22 100.00 ชะอำ50%15 100.00 ท่ายาง50%11 100.00 บ้านลาด50%22 100.00 บ้านแหลม50%44 100.00 แก่งกระจาน50%88 100.00 รวมทั้งจังหวัด50%42 100.00

78 1309 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนด ไตรมาส 2 ร้อยละ46.0 เขต = 65.78 ประเทศ = 81.02 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา สสจ.46.0% 36,769,061.00 36,746,442.77 99.94 รพ.พระจอมเกล้าฯ 46.0% 74,453,999.00 25,704,476.86 34.52 รวมทั้งจังหวัด46.0% 111,223,060.00 62,450,919.63 56.15

79 1310 มีการจัดตั้งศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ยด้วยวิธีสันติหรือ ที่ใช้ชื่อเป็นอย่างอื่น จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน ประเมิน เพชรบุรี111 ผ่าน


ดาวน์โหลด ppt 0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนด ได้รับบริการใส่ฟันเทียม เขต = 93.79 ประเทศ = 91.67 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%60 100.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google