งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 1 การบรรยายครั้งที่ 5 การวิเคราะห์แนวตั้ง และแนวนอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 1 การบรรยายครั้งที่ 5 การวิเคราะห์แนวตั้ง และแนวนอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 1 การบรรยายครั้งที่ 5 การวิเคราะห์แนวตั้ง และแนวนอน

2 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 2 เทคนิคการวิเคราะห์ 1. การวิเคราะห์แนวตั้ง (Vertical Analysis หรือ Common Size Statements) 2. การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis หรือ Trend Analysis)

3 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 3 การวิเคราะห์แนวตั้ง เป็นการเปรียบเทียบตัวเลขแต่ละ รายการกับยอดรวมในงบการเงิน เดียวกัน เช่น การเปรียบเทียบรายการ แต่ละรายการในงบดุลโดยคิดเป็นร้อย ละของยอดสินทรัพย์รวม การ เปรียบเทียบรายการแต่ละรายการใน งบกำไรขาดทุนโดยคิดเป็นร้อยละของ ยอดขาย ช่วยให้เห็นโครงสร้างของสินทรัพย์ โครงสร้างหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น และโครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่าย ชัดเจนยิ่งขึ้น

4 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 4 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ใน แนวตั้ง

5 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 5 บริษัท อุตสาหกรรมไทย จำกัด งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ( หน่วย : พันบาท ) สินทรัพย์ 25X125X025X125X0 สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสด 2,0301,191 4.26 % 3.14 % หลักทรัพย์ในความ ต้องการของตลาด 2,6364,002 5.53 % 10.5 4% ลูกหนี้การค้า 4,4804,175 9.40 % 11.0 0% สินค้าคงเหลือ 23,52 1 18,38 5 49.36 % 48.4 4% ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 256380 0.54 % 1.00 % รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 32,92 3 28,13 3 69.09 % 74.1 2%

6 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 6 บริษัท อุตสาหกรรมไทย จำกัด งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ( หน่วย : พันบาท ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 25X125X025X125X0 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ( สุทธิ ) 14,54 09,489 30.51 % 25.00 % สินทรัพย์อื่น 187334 0.39 % 0.88 % รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,72 79,823 30.91 % 25.88 % รวมสินทรัพย์ 47,65 0 37,95 6 100.0 0%

7 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 7 บริษัท อุตสาหกรรมไทย จำกัด งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ( หน่วย : พันบาท ) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 25X125X025X125X0 หนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้การค้า 7,1473,796 15.00 % 10.0 0 % ตั๋วเงินจ่าย 2,8073,006 5.89 % 7.92 % เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนด ชำระใน 1 ปี 942758 1.98 % 2.00 % ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,8352,657 5.95 % 7.00 % รวมหนี้สินหมุนเวียน 13,73 1 10,21 7 28.82 % 26.9 2 %

8 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 8 บริษัท อุตสาหกรรมไทย จำกัด งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ( หน่วย : พันบาท ) หนี้สินไม่หมุนเวียน 25X125X025X125X0 เงินกู้ยืมระยะยาว 10,95 18,805 22.98 % 23.20 % รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 10,95 18,805 22.98 % 23.20 % รวมหนี้สิน 24,68 2 19,02 2 51.80 % 50.12 % ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนหุ้นสามัญ 2,8802,752 6.04 % 7.25 % กำไรสะสม 20,08 8 16,18 2 42.16 % 42.63 % รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 22,96 8 18,93 4 48.20 % 49.88 % รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือ หุ้น 47,65 0 37,95 6 100.0 0%

9 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 9 บริษัท อุตสาหกรรมไทย จำกัด งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ( หน่วย : พันบาท ) 25X125X025X125X0 ขาย 107,80 076,500 100.00 % หัก ต้นทุนขาย 64,68245,940 60.00 % 60.05 % กำไรขั้นต้น 43,11830,560 40.00 % 39.95 % หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร 33,49724,658 31.07 % 32.23 % กำไรจากการดำเนินงาน 9,6215,9028.92%7.72% บวก รายได้อื่น 2114190.20%0.55% กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี เงินได้ 9,8326,3219.12%8.26% หัก ดอกเบี้ยจ่าย 1,2921,1391.20%1.49% กำไรก่อนภาษีเงินได้ 8,5405,1827.92%6.77% หัก ภาษีเงินได้ 2,5621,5552.38%2.03% กำไรสุทธิ 5,9783,6275.55%4.74%

10 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 10 ข้อจำกัดของการวิเคราะห์แนวตั้ง ตัวเลขบางรายการอาจมีจำนวน เพิ่มขึ้น ในระหว่างรอบระยะเวลา บัญชี แต่เมื่อคิดเป็นร้อยละของยอด รวมของรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน กลับมีอัตราที่ลดลง ทั้งนี้เพราะ สินทรัพย์รวมมีจำนวนมากขึ้น หรือ ทางตรงข้าม ตัวเลขบางรายการอาจ มีจำนวนเท่าเดิม แต่เมื่อคิดเป็นร้อย ละของยอดรวมกลับมีอัตราที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะสินทรัพย์รวมมีจำนวน ลดลง

11 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 11 การวิเคราะห์ แนวนอน ทำให้เห็นแนวโน้มหรือทิศทางของ รายการต่าง ๆ ในงบการเงินว่ามีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น ลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง อัตราการเพิ่ม ( ลด ) = ข้อมูลปีที่วิเคราะห์ – ข้อมูลปีฐาน x 100 ข้อมูลปีฐาน อัตราร้อยละของปีฐาน = ข้อมูลปีที่วิเคราะห์ x 100 ข้อมูลปีฐาน

12 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 12 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ใน แนวนอน

13 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 13 งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ( หน่วย : พันบาท ) 25X125X0 เพิ่ม / ลดร้อยละ ขาย 107,80 076,500 31,30 0 40.92 % หัก ต้นทุนขาย 64,68245,940 18,74 2 40.80 % กำไรขั้นต้น 43,11830,560 12,55 8 41.09 % หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร 33,49724,6588,839 35.85 % กำไรจากการดำเนินงาน 9,6215,9023,719 63.01 % บวก รายได้อื่น 211419-208 - 49. 64 % กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี เงินได้ 9,8326,3213,511 55.55 % หัก ดอกเบี้ยจ่าย 1,2921,139153 13.43 % กำไรก่อนภาษีเงินได้ 8,5405,1823,358 64.80 % หัก ภาษีเงินได้ 2,5621,5551,007 64.80 % กำไรสุทธิ 5,9783,6272,351 64.80 %

14 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 14 งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ( หน่วย : พันบาท ) 25X125X025X125X0 ขาย 107,80 076,500 140.92 % 100.00 % หัก ต้นทุนขาย 64,68245,940 140.80 % 100.00 % กำไรขั้นต้น 43,11830,560 141.09 % 100.00 % หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร 33,49724,658 135.85 % 100.00 % กำไรจากการดำเนินงาน 9,6215,902 163.01 % 100.00 % บวก รายได้อื่น 211419 50.36 % 100.00 % กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี เงินได้ 9,8326,321 155.55 % 100.00 % หัก ดอกเบี้ยจ่าย 1,2921,139 113.43 % 100.00 % กำไรก่อนภาษีเงินได้ 8,5405,182 164.80 % 100.00 % หัก ภาษีเงินได้ 2,5621,555 164.80 % 100.00 % กำไรสุทธิ 5,9783,627 164.80 % 100.00 %

15 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 15 ข้อจำกัดของการวิเคราะห์ แนวนอน  อัตราร้อยละสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับ ตัวเลขที่ใช้เป็นปีฐานในการคำนวณ  การวิเคราะห์โดยเปลี่ยนตัวเลขที่ใช้ เป็นฐานไปเรื่อย อัตราร้อยละของ การเปลี่ยนแปลงจะสูงต่ำเพียงใด ขึ้นอยู่กับฐานในการคำนวณที่ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ


ดาวน์โหลด ppt เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 1 การบรรยายครั้งที่ 5 การวิเคราะห์แนวตั้ง และแนวนอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google