งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 1 การบรรยายครั้งที่ 5 การวิเคราะห์แนวตั้ง และแนวนอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 1 การบรรยายครั้งที่ 5 การวิเคราะห์แนวตั้ง และแนวนอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 1 การบรรยายครั้งที่ 5 การวิเคราะห์แนวตั้ง และแนวนอน

2 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 2 เทคนิคการวิเคราะห์ 1. การวิเคราะห์แนวตั้ง (Vertical Analysis หรือ Common Size Statements) 2. การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis หรือ Trend Analysis)

3 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 3 การวิเคราะห์แนวตั้ง เป็นการเปรียบเทียบตัวเลขแต่ละ รายการกับยอดรวมในงบการเงิน เดียวกัน เช่น การเปรียบเทียบรายการ แต่ละรายการในงบดุลโดยคิดเป็นร้อย ละของยอดสินทรัพย์รวม การ เปรียบเทียบรายการแต่ละรายการใน งบกำไรขาดทุนโดยคิดเป็นร้อยละของ ยอดขาย ช่วยให้เห็นโครงสร้างของสินทรัพย์ โครงสร้างหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น และโครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่าย ชัดเจนยิ่งขึ้น

4 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 4 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ใน แนวตั้ง

5 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 5 บริษัท อุตสาหกรรมไทย จำกัด งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ( หน่วย : พันบาท ) สินทรัพย์ 25X125X025X125X0 สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสด 2,0301, % 3.14 % หลักทรัพย์ในความ ต้องการของตลาด 2,6364, % % ลูกหนี้การค้า 4,4804, % % สินค้าคงเหลือ 23, , % % ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า % 1.00 % รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 32, , % %

6 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 6 บริษัท อุตสาหกรรมไทย จำกัด งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ( หน่วย : พันบาท ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 25X125X025X125X0 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ( สุทธิ ) 14,54 09, % % สินทรัพย์อื่น % 0.88 % รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,72 79, % % รวมสินทรัพย์ 47, , %

7 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 7 บริษัท อุตสาหกรรมไทย จำกัด งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ( หน่วย : พันบาท ) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 25X125X025X125X0 หนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้การค้า 7,1473, % % ตั๋วเงินจ่าย 2,8073, % 7.92 % เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนด ชำระใน 1 ปี % 2.00 % ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,8352, % 7.00 % รวมหนี้สินหมุนเวียน 13, , % %

8 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 8 บริษัท อุตสาหกรรมไทย จำกัด งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ( หน่วย : พันบาท ) หนี้สินไม่หมุนเวียน 25X125X025X125X0 เงินกู้ยืมระยะยาว 10,95 18, % % รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 10,95 18, % % รวมหนี้สิน 24, , % % ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนหุ้นสามัญ 2,8802, % 7.25 % กำไรสะสม 20, , % % รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 22, , % % รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือ หุ้น 47, , %

9 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 9 บริษัท อุตสาหกรรมไทย จำกัด งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ( หน่วย : พันบาท ) 25X125X025X125X0 ขาย 107,80 076, % หัก ต้นทุนขาย 64,68245, % % กำไรขั้นต้น 43,11830, % % หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร 33,49724, % % กำไรจากการดำเนินงาน 9,6215, %7.72% บวก รายได้อื่น %0.55% กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี เงินได้ 9,8326, %8.26% หัก ดอกเบี้ยจ่าย 1,2921, %1.49% กำไรก่อนภาษีเงินได้ 8,5405, %6.77% หัก ภาษีเงินได้ 2,5621, %2.03% กำไรสุทธิ 5,9783, %4.74%

10 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 10 ข้อจำกัดของการวิเคราะห์แนวตั้ง ตัวเลขบางรายการอาจมีจำนวน เพิ่มขึ้น ในระหว่างรอบระยะเวลา บัญชี แต่เมื่อคิดเป็นร้อยละของยอด รวมของรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน กลับมีอัตราที่ลดลง ทั้งนี้เพราะ สินทรัพย์รวมมีจำนวนมากขึ้น หรือ ทางตรงข้าม ตัวเลขบางรายการอาจ มีจำนวนเท่าเดิม แต่เมื่อคิดเป็นร้อย ละของยอดรวมกลับมีอัตราที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะสินทรัพย์รวมมีจำนวน ลดลง

11 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 11 การวิเคราะห์ แนวนอน ทำให้เห็นแนวโน้มหรือทิศทางของ รายการต่าง ๆ ในงบการเงินว่ามีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น ลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง อัตราการเพิ่ม ( ลด ) = ข้อมูลปีที่วิเคราะห์ – ข้อมูลปีฐาน x 100 ข้อมูลปีฐาน อัตราร้อยละของปีฐาน = ข้อมูลปีที่วิเคราะห์ x 100 ข้อมูลปีฐาน

12 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 12 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ใน แนวนอน

13 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 13 งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ( หน่วย : พันบาท ) 25X125X0 เพิ่ม / ลดร้อยละ ขาย 107,80 076,500 31, % หัก ต้นทุนขาย 64,68245,940 18, % กำไรขั้นต้น 43,11830,560 12, % หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร 33,49724,6588, % กำไรจากการดำเนินงาน 9,6215,9023, % บวก รายได้อื่น % กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี เงินได้ 9,8326,3213, % หัก ดอกเบี้ยจ่าย 1,2921, % กำไรก่อนภาษีเงินได้ 8,5405,1823, % หัก ภาษีเงินได้ 2,5621,5551, % กำไรสุทธิ 5,9783,6272, %

14 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 14 งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ( หน่วย : พันบาท ) 25X125X025X125X0 ขาย 107,80 076, % % หัก ต้นทุนขาย 64,68245, % % กำไรขั้นต้น 43,11830, % % หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร 33,49724, % % กำไรจากการดำเนินงาน 9,6215, % % บวก รายได้อื่น % % กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี เงินได้ 9,8326, % % หัก ดอกเบี้ยจ่าย 1,2921, % % กำไรก่อนภาษีเงินได้ 8,5405, % % หัก ภาษีเงินได้ 2,5621, % % กำไรสุทธิ 5,9783, % %

15 เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 15 ข้อจำกัดของการวิเคราะห์ แนวนอน  อัตราร้อยละสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับ ตัวเลขที่ใช้เป็นปีฐานในการคำนวณ  การวิเคราะห์โดยเปลี่ยนตัวเลขที่ใช้ เป็นฐานไปเรื่อย อัตราร้อยละของ การเปลี่ยนแปลงจะสูงต่ำเพียงใด ขึ้นอยู่กับฐานในการคำนวณที่ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ


ดาวน์โหลด ppt เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกุล 1 การบรรยายครั้งที่ 5 การวิเคราะห์แนวตั้ง และแนวนอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google