งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารสภาพคล่อง ด้าน การเงินการคลัง รพ. แก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารสภาพคล่อง ด้าน การเงินการคลัง รพ. แก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การบริหารสภาพคล่อง ด้าน การเงินการคลัง รพ. แก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2551

4

5 เจ้าหนี้ = 5,086,142.20 บาท ณ 31 มกราคม 2551

6 1. ค่ารักษาตามจ่าย 1,984,832.57 บาท 2. ค่ายา 1,320,022.97 บาท 3. ค่าตอบแทน 1,062,290.00 บาท 4. ค่าจ้างชั่วคราว 720,119.00 บาท 5. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอื่น ๆ 666,529.50 บาท 6. ค่าเวชภัณฑ์ / วัสดุการแพทย์ 666,382.30 บาท 7. ค่าใช้สอยอื่น ๆ 561,410.07 บาท 8. ค่าสาธารณูปโภค 287,298.36 บาท 9. ค่าวัสดุทั่วไป 128,018.13 บาท 10. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 68,700.00 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 10 อันดับแรก ตั้งแต่ ตุลาคม 2550 ถึง มกราคม 2551

7 ลูกหนี้ค่ารักษา = 1,876,651.65 ณ 31 มกราคม 2551

8 ประเด็นปัญหา ด้านโครงสร้างรายได้จากเงิน UC ( จำนวนประชากร UC ที่ขึ้นทะเบียน ณ ต. ค. 2550 จำนวน 22,333 บัตร ) สัดส่วนสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดต่อหนี้สิน ไม่สมดุลขาดสภาพคล่องในการชำระ หนี้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,222,317.69 บ. หนี้สิน จำนวน 5,086,142.20 บ. แผนการปรับปรุงการบริหารด้าน การเงินการคลัง ประจำปี งบประมาณ 2551 ร. พ. แก่งกระจาน

9 1. รณรงค์เพื่อค้นหาและลงทะเบียนฯ กับกลุ่มประชากรสิทธิ์ว่าง และสิทธิ์ไม่ตรงกับที่อยู่จริง 1.1 กลุ่มประชากรสิทธิ์ว่าง ณ ธันวาคม 2550 จำนวน 589 ราย 1.2 เป้าหมาย 90% ของประชากรสิทธิ์ว่าง 422 ราย เท่ากับ 886,200.- บ. (422 x 2100 ) 2. ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนระบบจ่ายตรงสวัสดิการข้าราชการ 2.2 สิทธิข้าราชการในเขต อ. แก่งกระจาน 1357 ลงทะเบียน ณ 1 ก. พ. 51 =1486 ราย 2.1 รายได้ระบบจ่ายตรง ต. ค.50 – ม. ค.51 จำนวน 1457 ครั้ง = 516,483 บาท เฉลี่ย 129,120 บ / ด. 3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งข้อมูลและการบันทึกรหัสเวช ระเบียนเพื่อขอรับเงินชดเชย สปสช. ราชบุรี 4. เพิ่มประสิทธิภาพการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4.1 เป้าหมาย 100 ราย / เดือน คาดจะได้รับ 240,000 บาท 4.2 คลินิกฝังเข็ม เป่าหมาย วันละ 10 รายๆ ละ 300 บาท = 90,000 บ / ด. 5. ขอรับเงินช่วยเหลือ (CF) จากกองทุน สสจ. เพชรบุรี, จาก สปสช. แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพบริหาร ด้านการเงินการคลัง รพ. แก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2551

10 1. สภาวะสถานการณ์ด้านการเงินการคลังมีค่า ระดับ 6 ( จะดีขึ้นภายใน 3 เดือน ) 2. ประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง (QR,CR,I/E) 2.1 QR <1 ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ต้องเฝ้า ระวัง 2.2 CR <1.5 ขาดสภาพคล่องในการชำระหนี้ ระยะสั้น 2.3 I/E >1 รายรับต่อรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีประสิทธิภาพในการบริหารรายรับ 2.4 แนวโน้มคาดว่าจะดีขึ้นตามลำดับ หาก สามารถควบคุมวินัยทางการเงินได้ 3. ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 3.1 อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร : รายจ่าย ดำเนินงาน อยู่ในอัตราสูง ต้องเฝ้าระวัง 3.2 ต้นทุน OPD มีอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ย ต้องเฝ้า ระวัง และแก้ไขต่อไป 3.3 ต้นทุน IPD มีอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ย ต้องเฝ้า ระวัง และแก้ไขต่อไป บทสรุปสำหรับ ผู้บริหาร


ดาวน์โหลด ppt การบริหารสภาพคล่อง ด้าน การเงินการคลัง รพ. แก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google