งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่างสรุปกรอบบริหารงบเหมาจ่ายราย หัวปี 2552 ประเภทบริการ ปีงบ 2551 ปีงบ 2552 1. บริการผู้ป่วยนอก (OP) 645.52 666.96 2. บริการผู้ป่วยใน (IP)* 845.08837.11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่างสรุปกรอบบริหารงบเหมาจ่ายราย หัวปี 2552 ประเภทบริการ ปีงบ 2551 ปีงบ 2552 1. บริการผู้ป่วยนอก (OP) 645.52 666.96 2. บริการผู้ป่วยใน (IP)* 845.08837.11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่างสรุปกรอบบริหารงบเหมาจ่ายราย หัวปี 2552 ประเภทบริการ ปีงบ 2551 ปีงบ 2552 1. บริการผู้ป่วยนอก (OP) 645.52 666.96 2. บริการผู้ป่วยใน (IP)* 845.08837.11 3. บริการ OP&IP รพช.เงื่อนไขพิเศษ -72.25 4. บริการส่งเสริมป้องกัน (PP) 253.01262.06 5. บริการค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เฉพาะโรค 145.26187.08 6. งบลงทุนเพื่อการทดแทน 143.73148.69 7. บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 12.00- 8. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 4.005.00 9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 -1.00 10. งบพื้นที่ทุรกันดารและเสี่ยงภัย 30.00- 11. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการ 0.400.85 12. งบผลงานตามเกณฑ์คุณภาพบริการ (Quality-based pay) 20.0020.00 13.สนับสนุนบริการแพทย์แผนไทยและทางเลือก 1.001.00 รวมงบเหมาจ่ายรายหัว2,100.002,202.00 * ปีงบ 2552 ย้ายเด็กแรกเกิดทุกรายไปไว้ที่รายการที่ 5

2 เงิน PERFORMANCE ที่หน่วยบริการจะได้รับ จากรายหัวปี 51 Individual Data OP / PP 1754.8 ล้าน Global ประเทศ กองทุนพัฒนาคุณภาพ ( P 4 P) Payment For Quality Performance P 4 P หน่วย บริการ ปฐมภูมิ หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ 43.31 % ( 31.7 ล้าน ) กองทุน OP หน่วยบริการรับส่งต่อ 56.69 % ( 41.4 ล้าน) BONUS 2,5 ล้าน กองทุนงบลงทุน 44.72 บาท20.00 บาท21.55 บาท ด้าน การเงิน การคลัง 117.6 ล้าน Global เขต 73.1 ล้าน P 4 P Composit Indicator ผล การ ประเมิน PCU ข้อมูล การฉีด วัคซีน ไข้ หวัดใหญ่ 4 ล้าน

3 44.72 บาท ด้านสนับสนุน การปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูล ด้านคุณภาพข้อมูล ข้อมูล การฉีด วัคซีนไข้ หวัดใหญ่ 4 ล้าน ข้อมูล ด้าน การเงิน การคลัง 117.6 ล้าน ข้อมูล การให้ บริการ OP/PP 1,656 ล้าน ข้อมูล อุทธรณ์ ใน ปี 50 18.8 ล้าน ข้อมูล อุทธรณ์ ในปี 51 80 ล้าน 1.2.11.2.21.2.31.2.41.2.5 46,143,2000.00 บาท 1,876,451,124.56 บาท รพท. พระจอมฯ รพ. เขาย้อย รพ. หนองหญ้า รพ. ชะอำ รพ. ท่ายาง รพ. บ้านลาด รพ. บ้านแหลม รพ. แก่งฯ โอนล่วงหน้า 804.3 ล้าน วิธีการจัดสรรเงิน สนย. 150,000 บาท / จังหวัด สพค. สสจ. หน่วย อื่น 1,289,270.00 269,810.00 131,430.00 601,030.00 675,850.00 193,500.00 379,380.00 235,170.00 สอ. 2,769,022 สสจ. 5 % 145,738 สสจ. 2,914,760 4,335.00 4,405.00 8,233.00 4,125.00 11,426.00 3,839.00 13,792.00 3,879.00 ผลงาน 1 ปี 50

4 44.72 บาท ด้านสนับสนุน การปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูล ด้านคุณภาพข้อมูล ข้อมูล การฉีด วัคซีนไข้ หวัดใหญ่ 4 ล้าน ข้อมูล ด้าน การเงิน การคลัง 117.6 ล้าน ข้อมูล การให้ บริการ OP/PP 1,656 ล้าน ข้อมูล อุทธรณ์ ใน ปี 50 18.8 ล้าน ข้อมูล อุทธรณ์ ในปี 51 80 ล้าน 1.2.11.2.21.2.31.2.41.2.5 46,143,2000.00 บาท 1,876,451,124.56 บาท วิธีการจัดสรรเงิน สนย. 150,000 บาท / จังหวัด สพค. สสจ. หน่วย อื่น 68,292.05 73,188.00 66,757.94 59,973.66 72,322.42 73,188.00 72,212.16 รพท. พระจอมฯ รพ. เขาย้อย รพ. หนองหญ้า รพ. ชะอำ รพ. ท่ายาง รพ. บ้านลาด รพ. บ้านแหลม รพ. แก่งฯ ผลงานไตรมาส 1-2

5 รายการตรวจสอบหลักเกณฑ์ ระยะเวลาตรวจสอบ/ คะแนนเต็ม ความครบถ้วน : ส่งข้อมูลครบทั้งแม่ ข่ายและลูกข่าย แม่ข่าย = 2 ลูกข่าย = 2 ทุกเดือน /4 คะแนน ความทันเวลา : ส่งข้อมูลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป แม่ข่าย = 1 ลูกข่าย = 1 ทุกเดือน /2 คะแนน ความถูกต้อง : งบทดลองที่ส่งถูกต้องตามเกณฑ์ดังนี้ 1. ต้องดุล ( สินทรัพย์ = หนี้สิน+ทุน ) 2. ต้องมีการตัดลูกหนี้ และรับรู้ส่วนต่าง ลูกหนี้และเงินกองทุน 3. มีการคิดค่าเสื่อมราคาให้เป็นปัจจุบัน 4. การบันทึกบัญชีถูกต้องตามหมวด แม่ข่าย = 2 ลูกข่าย = 2 0.3 คะแนน 0.7 คะแนน 0.5 คะแนน ทุกเดือน / 4 คะแนนเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลรายงานทางการเงิน

6 รพ.แม่ข่ายลูกข่ายรวมคะแนนรวมเงิน รพ.พระจอมเกล้า1513.528.534,286.93 รพ.เขาย้อย15153036,091.50 รพ.หนองหญ้าฯ15153036,091.50 รพ.ชะอำ14.51529.535,489.97 รพ.ท่ายาง15153036,091.50 รพ.บ้านลาด15153036,091.50 รพ.บ้านแหลม15153036,091.50 รพ.แก่ง1514.629.635,610.28 วงเงินไตรมาส ละ 27,931,615.00 บาท คะแนนรวมไตรมาส 1 = 23,217.20 คะแนน ค่าบาทต่อคะแนน = 1,203.05 บาท

7 รพ.แม่ข่ายลูกข่ายรวมคะแนนรวมเงิน รพ.พระจอมเกล้า1413.527.534,005.12 รพ.เขาย้อย15153037,096.50 รพ.หนองหญ้าฯ159.824.830,666.44 รพ.ชะอำ514.819.824,483.69 รพ.ท่ายาง14.814.529.336,230.92 รพ.บ้านลาด15153037096.50 รพ.บ้านแหลม15153037,096.50 รพ.แก่ง14.61529.636,601.88 วงเงินไตรมาส ละ 27,931,615.00 บาท คะแนนรวมไตรมาส 2 = 22,588.20 คะแนน ค่าบาทต่อคะแนน = 1,236.55 บาท

8 รพ. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 รวมได้รับเงิน รพ.พระจอมเกล้า34,286.9334,005.1268,292.05 รพ.เขาย้อย36,091.5037,096.5073,188.00 รพ.หนองหญ้าฯ36,091.5030,666.4466,757.94 รพ.ชะอำ35,489.9724,483.6959,973.66 รพ.ท่ายาง36,091.5036,230.9272,322.42 รพ.บ้านลาด36,091.5037096.5073,188.00 รพ.บ้านแหลม36,091.5037,096.5073,188.00 รพ.แก่ง35,610.2836,601.8872,212.16 รวมเงินที่ได้รับตามคุณภาพข้อมูลรายงานทางการเงิน 2 ไตรมาส

9 ประมาณการเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ที่รพ.จะได้รับจากผลงานการส่งข้อมูลผู้ป่วยใน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551 ) ประมาณการเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ที่รพ.จะได้รับจากผลงานการส่งข้อมูลผู้ป่วยใน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551 )

10 ข้อมูลผู้ป่วยในรอบ 6 เดือน (ตค.50 – มีค.51 ) ข้อมูลผู้ป่วยในรอบ 6 เดือน (ตค.50 – มีค.51 ) จังหวัด การส่งข้อมูล ทันเวลา ช้า รวมช้ารวมทั้งหมด ทันตัดรอบ1 เดือน2 เดือน ราชบุรี 31252.16174012.1679420.0287285.61414717.810735969.9724 กาญจนบุรี 23511.28543907.59247.4127204.70794359.710627870.996 สุพรรณบุรี 37686.80501090.331128.5889150.13041369.050339055.8553 นครปฐม 28695.76333693.6175353.5409315.78014362.938533058.7018 สมุทรสาคร 24240.89681425.1343321.2991128.45961864.89326111.2621 สมุทรสงคราม5998.297038.80274.26951.323544.39576042.6927 เพชรบุรี 13513.21051656.6382292.823530.11851979.580215492.7907 ประจวบฯ 14743.1143806.4027243.528372.40731122.338315865.4526 รวม 179641.53416620.68432011.49161188.541419820.7173199467.7236

11 ประมาณการจำนวนเงินที่ควรได้รับ ประมาณการจำนวนเงินที่ควรได้รับ จังหวัด ทันเวลาทันตัดรอบ อยู่ใน GB Adjrw = 6,802 (บาท) ช้า รวม 1% GB 17,170,915. 65 รวม adjrw ทั้งหมด 1 เดือน2 เดือน ราชบุรี31252.16174012.1679239,867,969.94420.0287285.6141705.6428 จะได้ Adjrw = 5365.86บาท แต่ในไตร มาสแรก หาก ส่งข้อมูล ภายใน 31 มค.51 จะไม่ ถือว่าเป็น ข้อมูลส่งช้า 35969.9724 กาญจนบุรี23511.28543907.59186,503,190.47247.4127204.7079452.120627870.996 สุพรรณบุรี37686.8051090.331263,762,079.07128.5889150.1304278.719339055.8553 นครปฐม28695.76333693.6175220,312,568.20353.5409315.7801669.32133058.7018 สมุทรสาคร24240.89681425.1343174,512,323.54321.2991128.4596449.758726111.2621 สมุทรสงคราม5998.29738.802741,064,352.164.26951.32355.5936042.6927 เพชรบุรี13513.21051656.6382103,185,310.86292.823530.1185322.94215492.7907 ประจวบฯ14743.1143806.4027105,767,814.63243.528372.4073315.935615865.4526 รวม179641.53416620.68431,334,975,698.82011.49161188.54143200.033199467.7236

12 ราย รพ.จังหวัดเพชรบุรี ราย รพ.จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด การส่งข้อมูล ทันเวลา ช้า รวมช้ารวมทั้งหมด ทันตัดรอบ1 เดือน2 เดือน รพ.พระจอมเกล้า 9994.39941464.533259.879916.00251740.41511734.81 รพ.เขาย้อย503.9785.2096-- 509.1876 รพ.หนองหญ้าฯ 284.896829.42722.0846-31.5118316.4086 รพ.ชะอำ740.119695.0710.23511.963897.2699837.3895 รพ.ท่ายาง884.318620.37635.3492-25.7255910.0441 รพ.บ้านลาด315.26023.3411.0188-4.3598319.62 รพ.บ้านแหลม448.798711.36162.09952.457415.9185464.7172 รพ.แก่งฯ327.197226.078521.58889.694857.3621384.5593 รพ.ค่ายราม14.2421.24010.5676-1.807716.0497 รวม 13513.21051656.638292.823530.11851979.5815492.79

13 ประมาณการจำนวนเงินที่ควรได้รับ ประมาณการจำนวนเงินที่ควรได้รับ จังหวัด ทันเวลาทันตัดรอบ อยู่ใน GB Adjrw = 6,802 (บาท) ช้า รวม 1% GB 17,170,915 ภาพเขต รวมทั้งหมด 1 เดือน2 เดือน รพ.พระจอม เกล้า 9994.39941464.53377,943,658.18259.879916.0025 จะได้ Adjrw = 5365.86บาท แต่ในไตร มาสแรก หาก ส่งข้อมูล ภายใน 31 มค.51 จะไม่ ถือว่าเป็น ข้อมูลส่งช้า 11734.81 รพ.เขาย้อย503.9785.20963,463,494.05--509.1876 รพ.หนอง หญ้าฯ 284.896829.42722,138,031.842.0846-316.4086 รพ.ชะอำ740.119695.0715,680,966.46120.23511.9638837.3895 รพ.ท่ายาง884.318620.37636,153,734.705.3492-910.0441 รพ.บ้านลาด315.26023.3412,167,125.361.0188-319.62 รพ.บ้านแหลม448.798711.36163,138,010.362.09952.4574464.7172 รพ.แก่งฯ327.197226.07852,402,981.3121.58889.6948384.5593 รพ.ค่ายราม14.2421.2401105,309.240.5676-16.0497 เพชรบุรี13513.21051656.6382103,185,310.86292.823530.1185322.94215492.79


ดาวน์โหลด ppt ร่างสรุปกรอบบริหารงบเหมาจ่ายราย หัวปี 2552 ประเภทบริการ ปีงบ 2551 ปีงบ 2552 1. บริการผู้ป่วยนอก (OP) 645.52 666.96 2. บริการผู้ป่วยใน (IP)* 845.08837.11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google