งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท TOT จำกัด มหาชน. ชื่อและสถานที่ตั้ง ของบริษัท บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) ตั้งอยู่ที่ 336 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท TOT จำกัด มหาชน. ชื่อและสถานที่ตั้ง ของบริษัท บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) ตั้งอยู่ที่ 336 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท TOT จำกัด มหาชน

2 ชื่อและสถานที่ตั้ง ของบริษัท บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) ตั้งอยู่ที่ 336 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7425-8440 โทรสาร 0-7425- 2131

3 ประวัติ บริษัท บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2497 โดยแปลง สภาพมาจากองค์การ โทรศัพท์แห่งประเทศไทย ทีโอ ทีพร้อมให้บริการสื่อ สารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ตอบสนองความต้อง การครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับความพึงพอ ใจสูงสุด

4 วิสัยทัศน์และ พันธกิจ วิสัยทัศน์ -> มุ่งสู่การเป็นผู้ ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม แห่งชาติ ที่สนองตอบต่อความ ต้องการของลูกค้า พันธกิจ -> ให้บริการ โทรคมนาคมด้วยนวัตกรรมที่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า วิสัยทัศน์ -> มุ่งสู่การเป็นผู้ ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม แห่งชาติ ที่สนองตอบต่อความ ต้องการของลูกค้า พันธกิจ -> ให้บริการ โทรคมนาคมด้วยนวัตกรรมที่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

5

6 งานที่ได้รับ มอบหมาย - เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าที่มี การติดตั้ง Internet เข้าแฟ้ม - ปั้มตราซองจดหมาย และส่งจดหมาย - key ข้อมูลของลูกค้าที่ติดตั้ง Internet เข้าระบบการจัดทำบิล - ถ่ายเอกสาร - ตรวจสอบหมายเลขที่ค้างหนี้ชำระ - เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าที่มี การติดตั้ง Internet เข้าแฟ้ม - ปั้มตราซองจดหมาย และส่งจดหมาย - key ข้อมูลของลูกค้าที่ติดตั้ง Internet เข้าระบบการจัดทำบิล - ถ่ายเอกสาร - ตรวจสอบหมายเลขที่ค้างหนี้ชำระ

7 ประโยชน์ที่ได้รับจาก การฝึกงาน 1. ได้เข้าใจการทำงานจริงว่าทำงาน อย่างไร 2. ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นและการปรับตัว ให้เข้ากับผู้อื่น 3. ได้รู้จักกับบุคคลต่างๆในหลายๆ หน่วยงาน 4. ได้รู้จักการตรงต่อเวลาและ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

8 บรรยากาศภายในที่ ทำงาน

9

10

11

12 จัดทำโดยจัดทำโดย นายจักรกฤตย์ โชติเกียรติ คุณ รหัส 5010210061 นางสาวกิตติยา ทองอร่าม รหัส 5035511006 นางสาววรารัตน์ ศรีทวี รหัส 5035511044 นายจักรกฤตย์ โชติเกียรติ คุณ รหัส 5010210061 นางสาวกิตติยา ทองอร่าม รหัส 5035511006 นางสาววรารัตน์ ศรีทวี รหัส 5035511044

13 ขอบคุ ณครับ


ดาวน์โหลด ppt บริษัท TOT จำกัด มหาชน. ชื่อและสถานที่ตั้ง ของบริษัท บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) ตั้งอยู่ที่ 336 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google