งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2.1.4 ข้อมูลผู้ค้าปัจจัยการผลิต  ก. ร้านจำหน่ายอาหารกุ้ง - ปัจจัยการผลิต 8 ราย  ข. ผู้ค้า - ผู้รวบรวมสัตว์น้ำ 67 ราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2.1.4 ข้อมูลผู้ค้าปัจจัยการผลิต  ก. ร้านจำหน่ายอาหารกุ้ง - ปัจจัยการผลิต 8 ราย  ข. ผู้ค้า - ผู้รวบรวมสัตว์น้ำ 67 ราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2.1.4 ข้อมูลผู้ค้าปัจจัยการผลิต  ก. ร้านจำหน่ายอาหารกุ้ง - ปัจจัยการผลิต 8 ราย  ข. ผู้ค้า - ผู้รวบรวมสัตว์น้ำ 67 ราย

2 ก. ร้านจำหน่ายอาหารกุ้ง - ปัจจัยการผลิต ปีราย / ร้านค้า ปี 38 - 43 1 – 3 ปี 44 5 ปี 45 32 ปี 46 33 ปี 47 24 ปี 48 21 ปี 49 13 ปี 50 13 ปี 51 14 ปี 52 11 ปี 53 11 ปี 54 8

3 ที่ชื่อ - สกุล เล่มที่ / ฉบับ ที่ชื่อร้านฯประเภทที่ตั้ง ชนิด เลขที่ ห มู่ตำบลอำเภอโทรศัพท์ 1 นางศิริพรรณ เลือด แดง ฉบับที่ ป.5/2544 สถิตย์ฟาร์มขายปลีก 866 สามร้อย ยอด 0-3255- 9258 อาหาร กุ้ง 2 นางสุไน้ แซ่ลิ้ม ฉบับที่ ป.45/2548 ไนซ์ฟีด พาณิชย์ขายปลีก 69/3 04 เขาน้อยปราณบุรี 0-3262- 1245 อาหาร กุ้ง 3 นางกานติ์ชนิต ไว ยสูงเนิน ฉบับที่ ป.74/2553 ขายส่ง - ขาย ปลีก 69/3 04 เขาน้อยปราณบุรี 0-3262- 1246 อาหาร กุ้ง 4 นายนิติ ธนสกุลชัย ฉบับที่ ป.69/2551 อ. บ่อเพาะขายปลีก 228/ 41 กุยบุรี 0-3268- 2565 อาหาร กุ้ง 5 น. ส. ณัฐภรณ์ วิศิษฏ์วุฒิพงศ์ ฉบับที่ ป.61/2550 วัฒนากร เคมีภัณฑ์ขายปลีก 643 ไร่เก่า สามร้อย ยอด 0-3268- 8177 อาหาร กุ้ง 6 นายธวัชชัย นกกระจิบ ฉบับที่ ป.18/2545 เคมีภัณฑ์ขายปลีก 107/ 42 อ่าวน้อยเมือง 08-1880- 0614 อาหาร กุ้ง 7 นางอนงค์ ประสม สิน ฉบับที่ ป.72/2553 ทิพย์เจริญขายปลีก 32/23 ไร่เก่า สามร้อย ยอด 0-3268- 8251 อาหาร กุ้ง 8 น. ส. จีรยา ก่อสกุล ฉบับที่ ป.68/2551 ราชาเกษตร ภัณฑ์ขายปลีก 633 ไร่เก่า สามร้อย ยอด 08-6319- 8445 อาหาร กุ้ง รายชื่อร้านจำหน่ายอาหารกุ้ง - ปัจจัยการผลิต 8 ราย : ปี 2554

4 ข. ผู้ค้า - รวบรวมสัตว์น้ำ อำเภอราย 1. หัวหิน 11 2. ปราณบุรี 10 3. สามร้อยยอด 6 4. กุยบุรี 4 5. เมืองฯ 8 6. ทับสะแก 10 7. บางสะพาน 16 8. บางสะพาน น้อย 2 รวม 67

5 อำเภอหัวหิน รายชื่อผู้ค้า / ผู้ รวบรวม 67 ราย อำเภอกุยบุรี

6 อำเภอปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด

7 อำเภอเมืองฯ อำเภอทับสะแก

8 อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย


ดาวน์โหลด ppt 2.1.4 ข้อมูลผู้ค้าปัจจัยการผลิต  ก. ร้านจำหน่ายอาหารกุ้ง - ปัจจัยการผลิต 8 ราย  ข. ผู้ค้า - ผู้รวบรวมสัตว์น้ำ 67 ราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google