งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาความเข้มแข็ง แผนงานควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาความเข้มแข็ง แผนงานควบคุมโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาความเข้มแข็ง แผนงานควบคุมโรค
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2 ความเป็นมา กรมควบคุมโรค มอบหมายให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับแผนงานควบคุมโรคที่กรมฯ รับผิดชอบ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักฯทบทวนสถานภาพของแผนงาน (Quick Review) จำนวน 17 แผนงาน และระบบงานระบาดวิทยา

3 แผนงานควบคุมโรคที่ควรสร้างเสริมความเข้มแข็ง 17 แผนงาน และ 1 แผนงานเชิงระบบ
กลุ่มแผนงานควบคุมโรคติดต่อ 1 แผนงานควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 2 แผนงานควบคุมโรคติดต่อทางเดินอาหาร 3 แผนงานควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 4 แผนงานควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 5 แผนงานควบคุมโรคมาลาเรีย 6 แผนงานควบคุมโรคไข้เลือดออก 7 แผนงานควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล กลุ่มแผนงานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน 8 แผนงานควบคุมโรคเอดส์ 9 แผนงานควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 10 แผนงานควบคุมวัณโรค 11 แผนงานควบคุมโรคเรื้อน

4 แผนงานควบคุมโรคที่ควรสร้างเสริมความเข้มแข็ง 17 แผนงาน และ 1 แผนงานเชิงระบบ
กลุ่มแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บและปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ 12 แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 13 แผนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 14 แผนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ 15 แผนงานควบคุมการบาดเจ็บ กลุ่มแผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 16 แผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 17 แผนงานควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม แผนงานเชิงระบบ 18 ระบบงานระบาดวิทยา

5 แผนงานควบคุมโรคและแผนงานเชิงระบบที่มีความเร่งด่วน ในการสร้างความเข้มแข็ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษา รองอธิบดีที่กำกับ ดูแล 1. แผนงานควบคุมโรคที่ ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 2. แผนงานควบคุมโรค ไข้เลือดออก สำนักโรคติดต่อทั่วไป สำนักโรคติดต่อนำโดย แมลง นพ.ศุภชัย ฤกษ์งาม นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นพ.วิชัย สติมัย นางบุษบง เจาฑานนท์ รองฯ โอภาส การย์กวินพงศ์ 3. แผนงานควบคุม โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ 4.. แผนงานควบคุม วัณโรค สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง สำนักวัณโรค นพ.กฤษฎา มโหทาน นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข พญ.พัชรา ศิริวงศ์รังสรรค์ นพ.ณรงค์ วงศ์บา นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ พญ.ศรีประพา เนตรนิยม พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี รองฯ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

6 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานควบคุมโรคและแผนงานเชิงระบบที่มีความเร่งด่วน ในการสร้างความเข้มแข็ง แผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิบดี 5. แผนงานควบคุมโรค ไม่ติดต่อ 6. แผนงานควบคุมการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 7. แผนงานควบคุมการบริโภค ยาสูบ 8. แผนงานควบคุมการบาดเจ็บ สำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ พญ.ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย นพ.กฤษฎา มโหทาน นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ รองฯ นพพร ชื่นกลิ่น 9. ระบบงานระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา นพ.ภาสกร อัครเสวี รองฯ โอภาส การย์กวินพงศ์

7 ข้อพิจารณา ผู้อำนวยการสำนักเสนอรายชื่อผู้จัดการแผนงาน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนงาน และทีมงาน พร้อมทั้งบทบาทหน้าที่ ให้กรมฯ มอบหมายให้รับผิดชอบแผนงานดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษาเพื่อกำหนดประเด็นที่ต้องดำเนินการและแผนพัฒนาความเข้มแข็งที่จะต้องดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ 2557 และ 2558 กรมฯ ควรมอบหมายให้มีคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย รองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการสำนัก เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนงานพัฒนาความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาความเข้มแข็ง แผนงานควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google