งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา ความเข้มแข็ง แผนงาน ควบคุมโรค คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา ความเข้มแข็ง แผนงาน ควบคุมโรค คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา ความเข้มแข็ง แผนงาน ควบคุมโรค คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

2  กรมควบคุมโรค มอบหมายให้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาแนวทางการสร้างความ เข้มแข็งให้กับแผนงานควบคุมโรค ที่กรมฯ รับผิดชอบ  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักฯทบทวน สถานภาพของแผนงาน (Quick Review) จำนวน 17 แผนงาน และ ระบบงานระบาดวิทยา

3 กลุ่มแผนงานควบคุมโรคติดต่อ 1 แผนงานควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 2 แผนงานควบคุมโรคติดต่อทางเดินอาหาร 3 แผนงานควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 4 แผนงานควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 5 แผนงานควบคุมโรคมาลาเรีย 6 แผนงานควบคุมโรคไข้เลือดออก 7 แผนงานควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล กลุ่มแผนงานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน 8 แผนงานควบคุมโรคเอดส์ 9 แผนงานควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 10 แผนงานควบคุมวัณโรค 11 แผนงานควบคุมโรคเรื้อน

4 กลุ่มแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บ และปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ 12 แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 13 แผนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 14 แผนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ 15 แผนงานควบคุมการบาดเจ็บ กลุ่มแผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม 16 แผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 17 แผนงานควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม แผนงานเชิงระบบ 18 ระบบงานระบาดวิทยา

5 แผนงานหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ ปรึกษา รอง อธิบดีที่ กำกับ ดูแล 1. แผนงาน ควบคุมโรค ที่ ป้องกันได้ ด้วยวัคซีน 2. แผนงาน ควบคุมโรค ไข้เลือดออ ก  สำนัก โรคติดต่อทั่วไป  สำนัก โรคติดต่อนำโดย แมลง  นพ. ศุภชัย ฤกษ์ งาม  นพ. ศุภมิตร ชุณห์ สุทธิวัฒน์  พญ. ปิยนิตย์ ธรรมา ภรณ์พิลาศ  นพ. วิชัย สติมัย  นางบุษบง เจาฑา นนท์ รองฯ โอภาส การย์ กวินพงศ์ 3. แผนงาน ควบคุม โรคติดต่อ ทาง เพศสัมพันธ์ 4.. แผนงาน ควบคุม วัณโรค  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ ทาง เพศสัมพันธ์  สำนักวัณโรค  นพ. กฤษฎา มโห ทาน  นพ. สมบัติ แทน ประเสริฐสุข  พญ. พัชรา ศิริวงศ์ รังสรรค์  นพ. ณรงค์ วงศ์บา  นพ. ทวีทรัพย์ ศิร ประภาศิริ  พญ. ศรีประพา เนตรนิยม  พญ. เพชรวรรณ พึ่งรัศมี รองฯ สมศักดิ์ อรรฆ ศิลป์

6 แผนงานหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ผู้ทรงคุณวุฒิรองอธิบดี 5. แผนงาน ควบคุมโรค ไม่ติดต่อ 6. แผนงาน ควบคุมการบริโภค เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 7. แผนงาน ควบคุมการบริโภค ยาสูบ 8. แผนงาน ควบคุมการบาดเจ็บ  สำนักโรคไม่ ติดต่อ  สำนักงาน คณะกรรมการ ควบคุม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์  สำนักควบคุม การบริโภค ยาสูบ  นพ. คำนวณ อึ้งชู ศักดิ์  พญ. ฉายศรี สุพร ศิลป์ชัย  นพ. กฤษฎา มโห ทาน  นพ. สมบัติ แทน ประเสริฐสุข  นพ. ทวีทรัพย์ ศิร ประภาศิริ รองฯ นพ พร ชื่นกลิ่น 9. ระบบงานระบาด วิทยา สำนักระบาด วิทยา  นพ. คำนวณ อึ้งชู ศักดิ์  นพ. ภาสกร อัคร เสวี รองฯ โอภาส การย์กวิน พงศ์

7  ผู้อำนวยการสำนักเสนอรายชื่อผู้จัดการ แผนงาน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนงาน และทีมงาน พร้อมทั้งบทบาทหน้าที่ ให้กรมฯ มอบหมายให้ รับผิดชอบแผนงานดังกล่าว  ผู้อำนวยการสำนักหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ เป็นที่ปรึกษาเพื่อกำหนดประเด็นที่ต้อง ดำเนินการและแผนพัฒนาความเข้มแข็งที่ จะต้องดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมใน ปีงบประมาณ 2557 และ 2558  กรมฯ ควรมอบหมายให้มีคณะกรรมการ ซึ่ง ประกอบด้วย รองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้อำนวยการสำนัก เพื่อติดตามความก้าวหน้า ของแผนงานพัฒนาความเข้มแข็งและแก้ไข ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ

8 ขอบคุณครับขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา ความเข้มแข็ง แผนงาน ควบคุมโรค คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google