งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 3 4 5 การจัดทำงบการเงินประจำปี ประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 3 4 5 การจัดทำงบการเงินประจำปี ประกอบด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5 การจัดทำงบการเงินประจำปี ประกอบด้วย

6 6 ระดับคะแนน 12345 คะแนนของการจัดทำงบการเงินที่ทำได้ จริง ( คะแนนจากการส่ง + คะแนนความถูก ต้อง 12345

7 7

8 8

9 9 งบการเงินถูกต้อง หมายถึง งบ การเงินที่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้

10 10

11 - รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 31- 60 วัน 3.60 คะแนน ” 61- 90 วัน 3.20 คะแนน รายการแก้ไข คะแนน รายการแก้ไข คะแนน ” 121-150 วัน 2.40 คะแนน ” 91-120 วัน 2.80 คะแนน ” 151-180 วัน 2.00 คะแนน ” 181-210 วัน 1.60 คะแนน ” 211-240 วัน 1.20 คะแนน ” 241-270 วัน 0.80 คะแนน - ตั้งแต่ 271 วัน ถึง 30 กันยายน 255 7 0.40 คะแนน - แก้ไขเกินวันที่ 30 กันยายน 2557 0 คะแนน 11

12 12 ระดับคะแนน 12345 คะแนนของการจัดทำรายงานบัญชี มูลค่า ทรัพย์สินที่ทำได้จริง ( คะแนนจาก การส่ง + คะแนนความถูกต้อง 12345

13 13

14 14

15 15

16 - รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินถูกต้อง โดยไม่ต้องแก้ไข หรือกรณีแก้ไข หน่วยงานแก้ไขได้ถูกต้องโดยนับ ระยะเวลาที่หน่วยงานแก้ไขรวมกันทุก ครั้งไม่เกิน 30 วัน ได้ 4 คะแนน - รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินไม่ถูกต้อง และนำกลับไปแก้ไขได้ถูกต้อง โดยนับ ระยะเวลาที่หน่วยงานแก้ไขรวมกันทุก ครั้ง เกณฑ์การให้คะแนน เป็นดังนี้ 16 เกณฑ์การให้คะแนนความถูกต้อง ของรายงาน - บัญชีมูลค่าทรัพย์สิน

17 - รวมกันทุกครั้งตั้งแต่ 31- 60 วัน 3.60 คะแนน ” 61- 90 วัน 3.20 คะแนน รายการแก้ไข คะแนน รายการแก้ไข คะแนน ” 121-150 วัน 2.40 คะแนน ” 91-120 วัน 2.80 คะแนน ” 151-180 วัน 2.00 คะแนน ” 181-210 วัน 1.60 คะแนน ” 211-240 วัน 1.20 คะแนน ” 241-270 วัน 0.80 คะแนน - ตั้งแต่ 271 วัน ถึง 30 กันยายน 255 7 1 คะแนน - แก้ไขเกินวันที่ 30 กันยายน 2557 0 คะแนน 17

18 18 การนับจำนวนวันของงบการเงิน / รายงานบัญชี มูลค่าทรัพย์สินว่าอยู่ที่หน่วยงานใด ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

19 2. กรณีกองบัญชีส่งคืนงบการเงิน / รายงานบัญชีมูลค่า - ทรัพย์สิน กลับไปแก้ไข การนับจำนวนวัน ให้นับวันที่เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรับคืนงบการเงิน / รายงานบัญชี - มูลค่าทรัพย์สินรวม เป็นจำนวนวันที่หน่วยงาน รับผิดชอบระยะเวลา ในการ แก้ไขงบการเงิน 19

20 (1) หน่วยงานส่งงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556 วันที่ 9 มกราคม 2557 หน่วยงานได้คะแนนจากการส่ง งบการเงิน เท่ากับ 0 คะแนน 20

21 (2) กองบัญชีส่งงบการเงินกลับไป แก้ไข 3 ครั้ง จนงบการเงินถูกต้อง ดังนี้ ครั้งที่ 1 จำนวน 17 วัน ครั้งที่ 2 จำนวน 24 วัน ครั้งที่ 3 จำนวน 20 วัน รวมทั้งสิ้น 61 วัน หน่วยงานได้คะแนนความถูกต้อง ของงบการเงิน เท่ากับ 3.20 คะแนน 21

22 22 คะแนนของการจัดทำงบการเงินที่ ทำได้จริง = คะแนนจากการส่ง + คะแนน ความถูกต้อง 0 + 3.20 = 3.20 คะแนน คะแนนของการจัดทำงบการเงินที่ ทำได้จริง = คะแนนจากการส่ง + คะแนน ความถูกต้อง 0 + 3.20 = 3.20 คะแนน

23


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 3 4 5 การจัดทำงบการเงินประจำปี ประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google