งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 3.3 ร้อยละของผลการ ปฏิบัติงานตามแผน กลยุทธ์การสร้างราชการใส สะอาด ฯ ความสำเร็จ ในการเสริมสร้าง 4.3 ร้อยละของความสำเร็จ ในการเสริมสร้าง คุณธรรมและ จริยธรรมแก่บุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 3.3 ร้อยละของผลการ ปฏิบัติงานตามแผน กลยุทธ์การสร้างราชการใส สะอาด ฯ ความสำเร็จ ในการเสริมสร้าง 4.3 ร้อยละของความสำเร็จ ในการเสริมสร้าง คุณธรรมและ จริยธรรมแก่บุคลากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 3.3 ร้อยละของผลการ ปฏิบัติงานตามแผน กลยุทธ์การสร้างราชการใส สะอาด ฯ ความสำเร็จ ในการเสริมสร้าง 4.3 ร้อยละของความสำเร็จ ในการเสริมสร้าง คุณธรรมและ จริยธรรมแก่บุคลากร คุณธรรมและ จริยธรรมแก่บุคลากร ในหน่วยงาน ในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2557 ยกเลิกตัวชี้วัด ในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ในปีงบประมาณ 2557 ยกเลิกตัวชี้วัด ในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ

2 2 ร้อยละ 4 4.2 ร้อยละความสำเร็จของ การแก้ไขเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตประพฤติมิชอบ ฯ 4.2 ร้อยละความสำเร็จของ การแก้ไขเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตประพฤติมิชอบ ฯ  พิจารณาประเมิน 2 ส่วน ( ส่วนละ 2 คะแนน ) 1. ร้อยละของความมีประสิทธิภาพใน การตรวจสอบหรือ แก้ไขเรื่อง ร้องเรียน ฯ ( ร้อยละ 2) 2. ร้  พิจารณาประเมิน 2 ส่วน ( ส่วนละ 2 คะแนน ) 1. ร้อยละของความมีประสิทธิภาพใน การตรวจสอบหรือ แก้ไขเรื่อง ร้องเรียน ฯ ( ร้อยละ 2) 2. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคลากรใน หน่วยงานลดลง

3 3 ความมี ประสิทธิภาพในการตรวจสอบหรือ แก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริต ฯ ของบุคลากรในหน่วยงาน ( ร้อยละ 2) 4.2.1 ร้อยละของความมี ประสิทธิภาพในการตรวจสอบหรือ แก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริต ฯ ของบุคลากรในหน่วยงาน ( ร้อยละ 2) 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการ แก้ไขเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ ฯ 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการ แก้ไขเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ ฯ  เมื่อหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน ฯ แล้วจะต้องเร่งดำเนินการสืบสวน / ตั้งกรรมการสอบสวนภายใน 30 วัน นับแต่วันรับเรื่อง

4 4 เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต ฯ ของบุคลากรใน หน่วยงานลดลง ( ร้อยละ 2) 4.2.2 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต ฯ ของบุคลากรใน หน่วยงานลดลง ( ร้อยละ 2) หมายถึง หมายถึง จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรในแต่ ละหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ. ศ.2557 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของจำนวนเรื่อง ร้องเรียน ฯ ย้อนหลัง 3 ปี ( ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553-2555) ของหน่วยงานมีจำนวน ลดลง 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการ แก้ไขเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ ฯ

5 5 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ฯ ที่ ใช้ในการประเมินผล - เป็นเรื่องร้องเรียน ฯ ที่เกิดขึ้นใน รอบปีงบประมาณ พ. ศ.2557 - มีผู้ร้องเรียนชัดเจน หรือมีการ กล่าวหาโดยหน่วยงาน ของรัฐ เช่น ป. ป. ช. หรือ สตง. 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการ แก้ไขเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ ฯ

6 6 - หน่วยงานจะต้องดำเนินการป้องกัน ปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบ ภายในหน่วยงานอย่างจริงจัง เพื่อให้ จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ ฯ ของหน่วยงานในรอบ ปี งบประมาณ พ. ศ. 2557 ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย เรื่องร้องเรียน ฯ ตาม ตาราง จึงจะได้คะแนนตามตัวชี้วัดที่ 4.2.2 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการ แก้ไขเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ ฯ

7 7 - หน่วยงานที่มีเรื่องร้องเรียน ฯ เท่ากับ หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยเรื่องร้องเรียน ฯ ตามตาราง จะไม่ได้คะแนนตาม ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 - หน่วยงานที่ไม่มีเรื่องร้องเรียน ฯ ตามค่าเฉลี่ยเรื่องร้องเรียน และไม่มีเรื่องร้องเรียน ฯ ในรอบปี 2557 จะไม่มีการคิด คะแนนตาม ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการ แก้ไขเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ ฯ

8 8 ตัวอย่าง สำนักงานเขต ก. มีเรื่องร้องเรียน ฯ ในรอบปี 2557 จำนวน 1 เรื่อง และมีค่าเฉลี่ยเรื่องร้องเรียน ฯ จำนวน 2 เรื่อง การคิดคะแนนใช้สูตรการคำนวณ จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ - จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ ของหน่วยงานเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี การทุจริตฯ ของหน่วยงานปี 2557 x 100 จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตฯ ของหน่วยงานเฉลี่ย ย้อนหลัง 3 ปี 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการ แก้ไขเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ ฯ

9 9 ตัวอย่าง (2-1) x 100 = 50 2 แสดงว่าสำนักงานเขต ก. มีจำนวนเรื่อง ร้องเรียน ฯ ลดลงร้อยละ 50 นำผลที่คำนวณได้ไปเทียบกับกับเกณฑ์ การให้คะแนนในคู่มือ แล้วจึงนำไปเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตาม ตัวอย่างในคู่มือ จะได้ค่าคะแนน ของสำนักงานเขต ก. 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการ แก้ไขเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ ฯ

10 10 มีปัญหาปรึกษา พงศ์พร เทสสิริ กองวินัยและเสริมสร้าง จริยธรรม สำนักงาน ก. ก. โทร. 0 2224 2963 หรือ 1177-1180 จบการ บรรยาย


ดาวน์โหลด ppt 1 3.3 ร้อยละของผลการ ปฏิบัติงานตามแผน กลยุทธ์การสร้างราชการใส สะอาด ฯ ความสำเร็จ ในการเสริมสร้าง 4.3 ร้อยละของความสำเร็จ ในการเสริมสร้าง คุณธรรมและ จริยธรรมแก่บุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google