งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการบริการของภาครัฐทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการบริการของภาครัฐทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการบริการของภาครัฐทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนาคม 2546

2 วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นผู้รับ และ ใช้บริการของภาครัฐว่าต้องการรับบริการข้อมูลจาก ภาครัฐ และการติดต่อ/ทำธุรกรรมต่าง ๆ กับภาครัฐใน รูปแบบการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในเรื่องใดบ้างเพื่อรวบรวมความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นผู้รับ และ ใช้บริการของภาครัฐว่าต้องการรับบริการข้อมูลจาก ภาครัฐ และการติดต่อ/ทำธุรกรรมต่าง ๆ กับภาครัฐใน รูปแบบการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในเรื่องใดบ้าง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบ การวางแผน การดำเนินงาน การให้บริการทาง อินเตอร์เน็ตให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการต่อไปเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบ การวางแผน การดำเนินงาน การให้บริการทาง อินเตอร์เน็ตให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการต่อไป

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ แผนการสุ่มตัวอย่าง Multi-stage sampling โดยมีจำนวนประชาชน ที่ใช้ และไม่ใช้อินเตอร์เน็ต เป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 1,560 คน คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเตอร์เน็ต และไม่ใช้ อินเตอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเตอร์เน็ต และไม่ใช้ อินเตอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่สำรวจ ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล G ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติไปทำการสัมภาษณ์ประชาชนตัวอย่าง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ใช้และไม่ใช้อินเตอร์เน็ตใน ครัวเรือนตัวอย่าง ครัวเรือนละ 1 คน G ปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2546

5 คำอธิบาย การให้บริการข้อมูล/สารสนเทศ รวมทั้งการติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ กับ ภาครัฐ ในลักษณะการบริการทาง อิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานอิสระ หรือ รัฐวิสาหกิจ J การให้บริการของภาครัฐทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

6 การบริการของภาครัฐฯ ที่ประชาชนทราบมากที่สุด 10 อันดับแรก 0 10203040 51.3 บริการชำระค่าไฟฟ้า 49.9 บริการชำระค่าน้ำประปา 49.8 บริการยื่นแบบภาษี 48.9 บริการชำระค่าโทรศัพท์ 46.7 บริการข้อมูลท่องเทียว 45.8 บริการข้อมูลทะเบียนราษฏร์ 40.1 บริการข้อมูลด้านแรงงาน 36.0 รายงานสภาพอากาศ บริการชำระค่าโทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ 35.0 บริการสำรองที่นั่งการบินไทย ร้อยละ 50 34.3 หมายเหตุ รวมผู้ที่เคยใช้ / ไม่เคยใช้อินเตอร์เน็ต

7 การบริการของภาครัฐฯ ที่ประชาชนทราบมากที่สุด 10 อันดับแรก 0 20406080 75.5 บริการชำระค่าโทรศัพท์ 75.3 บริการข้อมูลท่องเที่ยว 74.8 บริการยื่นแบบภาษี 74.0 บริการชำระค่าไฟฟ้า 72.4 บริการชำระค่าน้ำประปา 67.5 บริการข้อมูลทะเบียนราษฏร์ 66.8 บริการข้อมูลด้านแรงงาน 63.4 บริการสำรองที่นั่งการบินไทย บริการชำระค่าโทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ 60.4 บริการข้อมูลด้านไปรษณีย์ ร้อยละ 100 58.8 หมายเหตุ เฉพาะผู้ที่เคยใช้อินเตอร์เน็ต

8 การบริการของภาครัฐฯ ที่ประชาชนทราบมากที่สุด 10 อันดับแรก 0 10203040 45.5 บริการชำระค่าไฟฟ้า 44.2 บริการชำระค่าน้ำประปา บริการยื่นแบบภาษี 43.4 บริการชำระค่าโทรศัพท์ 42.1 บริการข้อมูลทะเบียนราษฏร์ 40.3 บริการข้อมูลท่องเที่ยว 39.3 รายงานสภาพอากาศ 30.4 บริการชำระค่าโทรศัพท์ ระหว่างประเทศ บริการข้อมูลด้านไปรษณีย์ 28.8 บริการข้อมูลด้านแรงงาน ร้อยละ 50 33.2 หมายเหตุ เฉพาะผู้ที่ไม่เคยใช้อินเตอร์เน็ต 27.3

9 การบริการของภาครัฐฯ ที่ประชาชนเคยใช้บริการมากที่สุด 10 อันดับแรก 0 10203040 60.8 บริการข้อมูลท่องเที่ยว 46.5 บริการตรวจสอบรหัสการศึกษา 44.6 บริการข้อมูลทะเบียนราษฏร์ 44.6 บริการแปลภาษาอังกฤษ 44.2 บริการข้อมูลด้านแรงงาน 40.6 บริการชำระค่าโทรศัพท์ 37.6 บริการข้อมูลด้านไปรษณีย์ 37.0 บริการยื่นแบบภาษี บริการศัพท์ราชบัณฑิตยสถาน 35.5 บริการสืบค้นสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 50 35.2 60 หมายเหตุ เฉพาะผู้ที่เคยใช้อินเตอร์เน็ต

10 การบริการของภาครัฐฯ ที่ประชาชนต้องการใช้บริการมากที่สุด 10 อันดับแรก 0 20406080 64.2 บริการชำระค่าไฟฟ้า 63.5 บริการชำระค่าน้ำประปา 62.8 บริการข้อมูลท่องเที่ยว 58.9 บริการชำระค่าโทรศัพท์ 58.8 บริการข้อมูลทะเบียนราษฏร์ 55.0 บริการยื่นแบบกรมสรรพากร 55.0 บริการข้อมูลด้านแรงงาน 48.2 บริการข้อมูลการประกันตน บริการด้านไปรษณีย์ 47.6 รายงานสภาพอากาศ ร้อยละ 47.5 หมายเหตุ รวมผู้ที่เคยใช้ และไม่เคยใช้อินเตอร์เน็ต

11 การบริการของภาครัฐฯ ที่ประชาชนต้องการใช้บริการมากที่สุด 10 อันดับแรก 0 20406080 81.8 บริการข้อมูลท่องเที่ยว 75.2 บริการยื่นแบบภาษี 74.4 บริการชำระค่าน้ำประปา 74.0 บริการชำระค่าไฟฟ้า 73.7 บริการชำระค่าโทรศัพท์ 73.6 บริการข้อมูลทะเบียนราษฏร์ 70.6 บริการข้อมูลด้านแรงงาน 65.7 บริการแปลภาษาอังกฤษ บริการข้อมูลด้านไปรษณีย์ 62.3 บริการตรวจสอบรหัสการศึกษา ร้อยละ 61.8 หมายเหตุ เฉพาะผู้ที่เคยใช้อินเตอร์เน็ต 100

12 การบริการของภาครัฐฯ ที่ประชาชนต้องการใช้บริการมากที่สุด 10 อันดับแรก 0 20406080 61.7 บริการชำระค่าไฟฟ้า 60.7 บริการชำระค่าน้ำประปา 57.9 บริการข้อมูลท่องเที่ยว 55.1 บริการชำระค่าโทรศัพท์ 55.0 บริการข้อมูลทะเบียนราษฏร์ 51.0 บริการข้อมูลด้านแรงงาน 49.8 บริการยื่นแบบภาษี 45.0 บริการข้อมูลการประกันตน รายงานสภาพอากาศ 43.9 บริการข้อมูลด้านไปรษณีย์ ร้อยละ 43.8 หมายเหตุ เฉพาะผู้ที่ไม่เคยใช้อินเตอร์เน็ต

13 81.0 19.0 0 20 40 60 80 ร้อยละ พร้อม ไม่พร้อม 35.8 64.2 ผู้เคยใช้ อินเตอร์เน็ต ความพร้อม ความพร้อมที่จะใช้บริการข้อมูลของภาครัฐ หรือการทำธุรกรรมกับ ภาครัฐในรูปแบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ผู้ไม่เคยใช้ อินเตอร์เน็ต 45.0 55.0 รวม

14 ข้อเสนอแนะ (ประชาชนที่เคยใช้ และไม่เคยใช้อินเตอร์เน็ต) รวม 100.0 ผู้ที่แสดงความคิดเห็น 22.935.219.7 ควรประชาสัมพันธ์ให้มาก 7.813.76.3 ควรควบคุมข้อมูลที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 5.911.54.5 ให้ความรู้และส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์แก่ประชาชนทั่วไป 3.43.83.3 การบริการชำระค่าประปา ค่าไฟฟ้า ยังไม่ทันสมัย ควรให้ชำระผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้โดยตรง 3.36.12.6 เพิ่มจุดบริการอินเตอร์เน็ต/จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ประชาชนได้เช่าบริการ 3.33.13.3 อื่น ๆ 1.21.91.0 ผู้ที่ไม่แสดงความคิดเห็น 77.164.880.3 หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ การใช้อินเตอร์เน็ต เคยใช้ ไม่เคยใช้ ข้อเสนอแนะ รวม


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการบริการของภาครัฐทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google