งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การคิดคะแนน ประเมินผล ประจำปี 2553 หัวข้อการบริหารจัดการสารสนเทศ ในส่วนของการ นำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การคิดคะแนน ประเมินผล ประจำปี 2553 หัวข้อการบริหารจัดการสารสนเทศ ในส่วนของการ นำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การคิดคะแนน ประเมินผล ประจำปี 2553 หัวข้อการบริหารจัดการสารสนเทศ ในส่วนของการ นำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE

2 Company name Template ที่นำมาคิดคะแนน ประเมินผล ข้อมูลรายรับและ รายจ่ายที่เป็นตัวเงิน ข้อมูลงบลงทุน ข้อมูลการเงินและบัญชี ข้อมูลคณะกรรรมการ ข้อมูลทั่วไปผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 18 Template 21 Template 5 Template 9 Template 31 Template หมายเหตุ : อ้างอิง Template ณ วันที่ 1 มีนาคม 2553

3 Company name Template ที่ไม่นำมาคิดคะแนน ประเมินผล Template ที่รัฐวิสาหกิจสามารถแจ้งการไม่นำส่งเข้าระบบ ฯ ได้ โดยชี้แจงเหตุผลให้ สคร. พิจารณา (Inactive) เช่น รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ (Import Content) จึงไม่ต้องนำส่งข้อมูลดังกล่าว สคร. มีการสำรวจ Template ที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถ นำส่งได้เป็นประจำทุกปี ซึ่ง สคร. จะยกเลิก (Inactive) การ ประเมินผลดังกล่าวในระบบฯ

4 Company name รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในเกณฑ์ ประเมินผลปี 2553 รัฐวิสาหกิจกลุ่มปีเกษตร รัฐวิสาหกิจกลุ่มปีปฎิทิน รัฐวิสาหกิจกลุ่มปีงบประมาณ

5 Company name เกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผล ประจำปี 2553 ลำดับที่รายละเอียด 1 - ระยะเวลาการคิดคะแนนตั้งแต่ข้อมูลเดือน ต. ค. 52 - ก. ย. 53 ( ปีงบประมาณ ) - ระยะเวลาการคิดคะแนนตั้งแต่ข้อมูลเดือน ม. ค. 53 - ธ. ค 53 ( ปีปฎิทิน ) - ระยะเวลาการคิดคะแนนตั้งแต่ข้อมูลเดือน เม. ษ 53 - มี. ค 54 ( ปีเกษตร ) 2 หากไม่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลล่าช้า จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.03 คะแนน แต่ไม่เกิน 1 คะแนน 3 ประเภทข้อมูลที่ถูกกำหนดให้นำส่งภายหลังสิ้นรอบปีบัญชี เช่น งบการเงินประจำปี งบ ทดลองเดือนกันยายน หรือ เดือนธันวาคม หากรัฐวิสาหกิจนำส่งข้อมูลเข้าระบบไม่ทัน ตามระยะเวลาที่กำหนดจะถูกหักคะแนนรายการละ 0.30 คะแนน 4 หากวันครบกำหนดการส่งข้อมูลตรงกับวันหยุดราชการ จะขยายเวลาการนำส่งออกไป เป็นวันทำการถัดไป 5 จำนวน Template ที่ใช้ในการประเมินขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐวิสาหกิจ

6 Company name การผ่อนผันการปรับลดคะแนน ประเมินผลฯสำหรับปี 2553 ลำดับที่ข้อขัดข้องทางเทคนิค หรือ การให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหา 1 หากรัฐวิสาหกิจแจ้งปัญหาให้สคร./Helpdesk ไม่เกินวันครบกำหนดนำส่งข้อมูล เข้าระบบ และสคร. /Helpdesk มีการติดต่อประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา ขอให้ รัฐวิสาหกิจทดสอบระบบโดยนำส่งข้อมูลเข้าระบบภายใน 10 วันนับจากวันที่ และสคร. /Helpdesk ติดต่อประสานงานไป หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว สคร. จะ เริ่มการหักคะแนนประเมินผลทันที 2 หากรัฐวิสาหกิจแจ้งปัญหาให้สคร./Helpdesk เกินวันครบกำหนดนำส่งข้อมูลเข้า ระบบ สคร. จะหักคะแนนประเมินผลตั้งแต่วันที่ครบกำหนดนำส่งข้อมูลจนถึงวันที่ แจ้งปัญหาให้สคร./Helpdesk ทราบ วันละ 0.03 คะแนน 3 หากรัฐวิสาหกิจไม่มีการแจ้งปัญหาให้สคร./Helpdesk หรือแจ้งปัญหาแล้วแต่ไม่มี หลักฐานใดๆมายืนยันได้ สคร. จะหักคะแนนประเมินผลวันละ 0.03 คะแนน นับจาก วันครบกำหนดส่งข้อมูล

7 Company name ลำดับที่ข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือการบริหารจัดการภายใน 1 รัฐวิสาหกิจบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้ส่งข้อมูลเข้าระบบฯไม่ได้ ( แม้ว่าจะมี การแจ้งปัญหาให้กับสคร./Helpdesk แล้วก็ตาม ) หรือ 2 รัฐวิสาหกิจไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ภายในรัฐวิสาหกิจ เอง เพื่อนำส่งเข้าระบบฯได้ หรือ 3 ความผิดพลาดในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ ระหว่างบุคคลากรภายในของรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงการขาดการประสานงาน ภายในรัฐวิสาหกิจ หรือ 4 มีการโอนย้าย / เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจในการส่งข้อมูลเข้า ระบบฯ จากข้อผิดพลาดข้อที่ 1-4 หากรัฐวิสาหกิจใดนำส่งล่าช้ากว่าเวลาที่ กำหนด สคร. จะหักคะแนนประเมินผลงวดนั้นๆวันละ 0.03 คะแนน การผ่อนผันการปรับลดคะแนนประเมินผล ฯสำหรับปี 2553

8 Company name วิธีการคำนวณคะแนนในเบื้องต้น ข้อมูลงบลงทุน (INV) ต้องนำส่งทั้งหมด 3 Templates ต่อ เดือน ตัวอย่างการคำนวน 1 เดือน การคำนวณการนำส่งข้อมูลเดือน ม. ค. 53

9 Company name วิธีการคำนวณคะแนนในเบื้องต้น ข้อมูลงบลงทุน (INV) ต้องนำส่งทั้งหมด 3 Templates ต่อ เดือน ตัวอย่างการคำนวนทั้งปี การคำนวณการนำส่งข้อมูล 6 เดือนแรก ( ม. ค. – มิ. ย. 53 = 6 เดือน หรือ 18 ข้อมูล ) เดือน คะแนนที่ ถูกหัก เดือน ก. พ. 52 มี. ค. 52 ม. ค. 52 1.48 1.00 2.00 เม. ย. 52 พ. ค. 52 มิ. ย. 52 สรุปคะแนนที่ถูกหักจาก 3 Templates คือ (4.48+0.00) / 18 = หัก 0.2489 คะแนน รวม ม. ค. – มี. ค. 53 คะแนนที่ถูก หัก 0.00 4.48 รวม เม. ย. – มิ. ย. 53 0.00

10 www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การคิดคะแนน ประเมินผล ประจำปี 2553 หัวข้อการบริหารจัดการสารสนเทศ ในส่วนของการ นำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google