งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดการข้อมูล โรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ( ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ) ธัญภา จันทร์โท สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดการข้อมูล โรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ( ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ) ธัญภา จันทร์โท สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดการข้อมูล โรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ( ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ) ธัญภา จันทร์โท สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา yapa_5@yahoo.comyapa_5@yahoo.com โทร 089-9470188, 084-0362935

2 ลักษณะของโรคไม่ติดต่อ ลักษณะของโรคไม่ติดต่อ 1.ระยะการดำเนินโรคยาว 2.ระยะเวลาการก่อตัวของโรคเกิดขึ้นทีละน้อย 3.สาเหตุการเกิดโรคมาจากหลายปัจจัย และเป็น สาเหตุที่ซับซ้อน 4.วิถีชีวิตและพฤติกรรมมีผลต่อการเกิดโรค 5.อุบัติการณ์เกิดโรคต่ำ แต่ความชุกโรคสูง 6.พบในวัยผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก

3 ธรรมชาติการดำเนินโรค เบาหวาน พันธุกรรม ไขมันสะสม อ้วน อัตราส่วน เอว/สะโพก ความดัน โลหิตสูง TG HDL น้ำตาลเพิ่ม ลดการดูดซึม ระยะ 1 ระยะ 2 ระยะ 3 แสดงอาการ มีภาวะ แทรกซ้อน /ป่วย การหลั่งอินซูลินผิดปกติ ภาวะแทรกซ้อน หลอดเลือดใหญ่ ภาวะแทรกซ้อน หลอดเลือดฝอย Pre diabetes เบาหวานแฝง รากของปัญหา พันธุกรรม, ค่านิยม / ความเชื่อ, สังคม วัฒนธรรม, ครอบครัว / ชุมชน, สิ่งแวดล้อม

4 Adapted from Burger HG et al. 2001. Diabetes Mellitus, Carbohydrate Metabolism, and Lipid Disorders. In Endocrinology. 4 th ed. Edited by LJ DeGroot and JL Jameson. Philadelphia: W.B. Saunders Co., 2001. Originally published in Type 2 Diabetes BASICS. International Diabetes Center, Minneapolis, 2000. IR and -cell dysfunction are fundamental to type 2 diabetes Glucose (mg/dl) 50 – 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 0 – 50 – 100 – 150 – 200 – 250 – -10-5051015202530 Years of diabetes Relative function (%) Fasting glucose ObesityIFGDiabetes Uncontrolled hyperglycaemia IR Postprandial glucose Insulin secretion Clinical diagnosis

5 ระดับขั้นของการป้องกันโรค 3 ขั้น ระดับขั้นของการป้องกันโรค 3 ขั้น พิการ หรือตาย มีอาการ/ ผู้ป่วย ระยะของโรค ระยะมีความไวรับ ก่อนมีอาการ ระดับของขั้น การป้องกันโรค การป้องกัน ขั้นที่ 1 (Primary) ขั้นที่ 2 (Secondary) ขั้นที่ 3 (Tertiary) การ ดำเนินการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเฉพาะ วินิจฉัยโรคระยะ เริ่มแรก รักษาทันที ผลการ ป้องกัน ลดความชุก ลดความรุนแรง ลดผลเสียของโรค ลดอุบัติการณ์ ของโรค รักษา ฟื้นฟู ลดภาวะแทรกซ้อน และความพิการ

6 การจัดการข้อมูล การจัดการข้อมูล ในกลุ่มเสี่ยง (อายุ 35 ปีขึ้นไป) แหล่งข้อมูลจาก *ข้อมูลจากการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง 15 + ปี (Key in web สปสช.) *การคัดกรองเบาหวานด้วยวาจา ผลการตรวจ น้ำตาลในเลือด การวัดความดันโลหิต * การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ หลอดเลือด : CVD Risk Factor (อัมพฤกษ์อัมพาตเดิม) * การคัดกรองเบาหวาน ความดัน โครงการน้ำพระทัยฯ (Key web กสธ.)

7 การจัดการข้อมูล การจัดการข้อมูล ในกลุ่มเสี่ยง (อายุ 35 ปีขึ้นไป) วิเคราะห์ข้อมูล/ ประมวลผล ข้อมูลทั่วไป เสี่ยงต่ออะไรบ้าง ระดับความเสี่ยง (ร้อยละ) พฤติกรรมเสี่ยง / วิถีชีวิต / สิ่งแวดล้อม บริบทชุมชน การกระจายตามบุคคล สถานที่ เวลา

8 การจัดการข้อมูล การจัดการข้อมูล กลุ่มผู้ป่วย แหล่งข้อมูล *จากทะเบียนผู้ป่วยที่มารับการรักษา (ลงสมุดไว้ / ดึงจากฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของ รพ. :ICD-10) * ข้อมูลสำรวจพฤติกรรมจากการปฏิบัติตน /จากการเยี่ยมบ้าน

9 การจัดการข้อมูล การจัดการข้อมูล กลุ่มผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูล / ประมวลผล จำนวนป่วย / ตาย อัตราป่วย อัตราตาย อัตราผู้ป่วยใน อัตราผู้ป่วยรายใหม่ อัตราภาวะแทรกซ้อน อัตราเพิ่ม/ลด เมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเวลาที่ผ่านมา

10 จังหวัด - CUP - อปท ฯลฯ ผล จัดการ ระบบ ข้อมูล การนำเสนอเพื่อการ ปรับปรุงแก้ไข สื่อสาร / เตือนภัย การจัดการข้อมูล.. ( นพ. ธ นะพงศ์ จินวงษ์ ) แผนแม่บท KM Best practice รวบรวม - วิเคราะห์ ข้อมูล - เฝ้าระวังสถานการณ์โรค /ปัจจัยเสี่ยง Data information นโยบาย / Node เขต / ส่วนกลาง Outcome - DM/HT/CVD - ตาย P D A C -Risk Beh. - คัดกรอง

11 โครงการน้ำพระทัยฯ วั ตถุประสงค์ 1. เพื่อ สร้างหรือมีระบบข้อมูล การคัดกรอง เบาหวานและความดันโลหิตใน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล 2. เพื่อ จำแนกพื้นที่ จากการคัดกรอง ฯ ตาม ความเสี่ยง และความชุกของโรคเบาหวานและ ความดันโลหิต ในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และ ระดับตำบล แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มสงสัยรายใหม่ กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน

12 โครงการน้ำพระทัยฯ วั ตถุประสงค์ 3. กระทรวงสาธารณสุขมีฐานข้อมูล การคัดกรองเบาหวานและความดัน โลหิตในระดับประเทศ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่ม สงสัยรายใหม่ กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มี ภาวะแทรกซ้อน และกลุ่มผู้ป่วยที่มี ภาวะแทรกซ้อน

13 โครงการน้ำพระทัยฯ ประโยชน์ 1. จังหวัด อำเภอ และตำบล สามารถนำข้อมูลไป ใช้แบ่งกลุ่มประชาชนตามธรรมชาติของโรค นำไปสู่การบริการเชิงรุกที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ต่อไป ( กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่ม สงสัยรายใหม่ กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน ) 2. จังหวัดสามารถบริหารจัดการทรัพยากรและ ดำเนินงานที่เหมาะสมกับพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ตามปัจจัยเสี่ยงและความชุกของโรคเบาหวาน และความดันโลหิต 3. กระทรวงสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนด นโยบายและยุทธศาสตร์ในการเฝ้าระวังควบคุม โรคเบาหวานและความ ดันโลหิตสูงของ ประเทศต่อไป

14


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดการข้อมูล โรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ( ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ) ธัญภา จันทร์โท สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google