งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic Health Planning นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. 18 June 2011 กรุงทิมพู ภูฏาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic Health Planning นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. 18 June 2011 กรุงทิมพู ภูฏาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic Health Planning นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์konc62@yahoo.com 18 June 2011 กรุงทิมพู ภูฏาน

2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy

3 พอประมาณ Goal Setting Balance All มีเหตุผล Evidence Based Situational Analysis สร้างภูมิคุ้มกัน Future Projection Change Management Risk Management ความรู้ + คุณธรรม

4 Sun Tzu (Sun Zi) ซุนวู ซุนวู รู้เรา รู้เขา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง รู้เรา ไม่รู้เขา เจ้าจะชนะหนึ่งครั้งแพ้หนึ่งครั้งสลับกันไป ไม่รู้เรา ไม่รู้เขา รบไปก็แพ้ตลอดกาล

5 WisdomWisdomKnowledgeKnowledgeInformationInformationDataData Context : Operation Purpose : Processing Context : Managerial Purpose : Decision Making Context : Strategy Purpose : Setting Direction Imagination

6 กระแสโลกาภิวัฒน์ ทุนนิยม โลก การค้าเสรี โครงสร้าง ประชากร และ การเคลื่อนย้าย โครงสร้าง ประชากร และ การเคลื่อนย้าย การ ระบาด โรคอุบัติ ใหม่ วิกฤต ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม วิกฤต ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม วิกฤต สถาบัน ทาง สังคม การเปลี่ยนแปลง ด้านการเมือง การบริหารของ ภาครัฐ บริบ ท ใหม่ สุข ภาวะ บริบ ท ใหม่ สุข ภาวะ กระแส ทุนนิยม บริโภค นิยม ระบาด วิทยา ความ รุนแรง วิบัติภัย จาก ธรรมชา ติ วิบัติภัย จาก ธรรมชา ติ

7 สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) ภายใต้แนวปฏิบัติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) ภายใต้แนวปฏิบัติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศน์ ระบบสุขภาพไทยมุ่งสู่ระบบสุขภาพพอเพียง เพื่อสร้างให้: สุขภาพดี บริการ ดี สังคมดี ชีวิตมีความสุขอย่างพอเพียง

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างเอกภาพและธรรมาภิบาล ในการจัดการระบบสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างทางเลือกสุขภาพ ที่หลากหลายผสมผสาน ภูมิปัญญาไทยและสากล วิสัยทัศน์ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” “ระบบสุขภาพพอเพียง” สุขภาพดี บริการดี สังคมดี ชีวิตมีความสุขอย่างพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างระบบสุขภาพฐานความรู้ด้วยการจัดการความรู้ แนวคิดหลัก : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง & สุขภาพดีเป็นผลจากสังคมดี ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างวัฒนธรรมสุขภาพ และวิถีชีวิตที่มีความสุข ในสังคมแห่งสุขภาวะ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างระบบบริการสุขภาพ และการแพทย์ที่ผู้รับบริการ อุ่นใจ ผู้ให้บริการมี ความสุข คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา กรอบความสัมพันธ์ของแนวคิด วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพและการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อ ลดผลกระทบจากโรค และภัยคุกคามสุขภาพ

9 สุขภาพพอเพียง ก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาระบบ สุขภาพไทย ร่วมทำร่วมทำ ร่วมรับผลร่วมรับผลร่วมประเมินร่วมประเมิน พอเพียง ยั่งยืน ร่วมคิดร่วมคิด สร้างทางเลือกสุขภาพ ที่หลากหลายผสมผสาน ภูมิปัญญาไทยและสากล สร้างเอกภาพและธรรมาภิบาล ในการจัดการระบบสุขภาพ สร้างวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิต ที่มีความสุขในสังคมแห่งสุขภาวะ สร้างระบบสุขภาพฐานความรู้ ด้วยการจัดการความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อลด ผลกระทบ จากโรค และภัยคุกคามสุขภาพ สร้างระบบบริการสุขภาพ และการแพทย์ที่ผู้รับบริการ อุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข

10

11 หมวด 1 สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ ( ม.5- ม.12) ม.5 มีสิทธิในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาพ และ มีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่จะ ดำเนินการ ม.6 สุขภาพหญิงในด้านสุขภาพทางเพศฯ เด็ก คนพิการ คน สูงอายุ คนด้อยโอกาสในสังคมและกลุ่มคนต่างๆที่มี ความจำเพาะต้องได้รับการสร้างเสริมและคุ้มครองอย่าง สอดคล้องและเหมาะสม ม.7 ได้รับการคุ้มครอง เรื่องข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ม.8 บุคลากรด้านสาธารณสุขต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการ ให้บริการอย่างเพียงพอ เพื่อการตัดสินใจรับ / ไม่รับบริการ ( ยกเว้นจำเป็น หรือ ไม่อยู่ในฐานะรับทราบได้ ) หาก ปฏิเสธการรับบริการ จะให้บริการนั้นไม่ได้

12 ม. 9 ผู้ประกอบวิชาชีพฯต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า และต้อง ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือก่อนใช้เป็นส่วนหนึ่งของ การวิจัย ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือก่อนใช้เป็นส่วนหนึ่งของ การวิจัย ม. 10 หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลและวิธีป้องกันกรณีที่จะมี ผลกระทบต่อสุขภาพให้ทราบและจัดหาข้อมูลให้โดยเร็ว ผลกระทบต่อสุขภาพให้ทราบและจัดหาข้อมูลให้โดยเร็ว ม. 11 บุคคลฯมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมใน กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบาย กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบาย สาธารณะ และ มีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผล จาก สาธารณะ และ มีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผล จาก หน่วยงานของรัฐ และแสดงความเห็นของตนก่อนการ อนุญาตฯ หน่วยงานของรัฐ และแสดงความเห็นของตนก่อนการ อนุญาตฯ ม.12 มีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์ที่จะรับบริการ ม.12 มีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์ที่จะรับบริการ สาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้าย ของ สาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้าย ของ ชีวิต หรือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ทั้งนี้ การ ดำเนินการ ชีวิต หรือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ทั้งนี้ การ ดำเนินการ ตามหนังสือแสดงเจตนาฯต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เป็น ตามหนังสือแสดงเจตนาฯต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เป็น กฎกระทรวง กฎกระทรวง หมวด 1 สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ ( ม.5- ม.12)

13 นิยาม “ สุขภาพ ” คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 5 significant points

14 Area สส ส. ผู้ว่าฯ CEO กระทรวง สาธารณ สุข สปสช./ สปส. ท้องถิ่ น กอง ทุนฯ Output/ Outcome/ Impact Multidisciplinary สช. สพ ฉ. PPP

15 Health Service System in Thailand Provide integrated health cares Provide integrated health cares Health Promotion Health Promotion Disease Prevention & Control Disease Prevention & Control Curative Care Curative Care Rehabilitation Rehabilitation Area oriented Area oriented Public sector > Private sector Public sector > Private sector

16 General, Regional Hos.(94) 3 o MC Province( 200,000-2M.) Community Hos.(724) 2 o MC District(10,000-100,000) Health Center (9,700) 1 o MC Subdistrict(1-5,000) CPHC. Center PHC Village (80,000) SELF CARE Family Health service infrastructure Excellent Center

17 Practical Steps of Planning คำแถลงนโยบายรัฐบาล คำแถลงนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 4 ปี แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนคำของบประมาณประจำปี แผนคำของบประมาณประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

18 Planning Implementation Monitoring Evaluation Management process Control

19 วัตถุประสงค์OBJECTIVESผลลัพธ์OUTCOMESปัจจัยนำเข้าINPUTกิจกรรมPROCESSผลผลิตOUTPUT ผลสัมฤทธิ์ RESULTS EFFECTIVENESS : ประสิทธิผล EFFICIENCY: ประสิทธิภาพ ECONOMY: ประหยัด Result Base Management

20 Planning Process Process For Future Action For Future Action Effectiveness and Efficiency Effectiveness and Efficiency

21 National Strategy Policy Organization Strategy

22 Level of Plan Policy Policy Strategic Plan Strategic Plan Action (Operational) Plan Action (Operational) Plan Program Program Project Project Corporate vs Unit Plan

23 Strategy : Strategos ; Military commander (Greek) Strategy is the overall plan Tactic is the actual mean used to achieve a goal มาตรการ / วิธีการที่ทำให้โอกาสไม่บรรลุเป้าประสงค์น้อยที่สุด มาตรการ / วิธีการที่ทำให้โอกาสไม่บรรลุเป้าประสงค์น้อยที่สุด ทิศทางของการดำเนินการขององค์กร ทิศทางของการดำเนินการขององค์กร

24 How do we get there: Mission Strategy Strategy Tactic Tactic Activity Activity Where will we want to be: Vision Goal Goal Objective Objective Target Target Where are we now: SWOT KPIImpactOutcomeOutput Process How do we know where we are 1 2 3 4

25 No Measurement is No Development No Development

26 Indicator ( ตัวชี้วัด ) Leading Indicator Lagging Indicator Target ( เป้าหมาย ) Criteria ( เกณฑ์ )

27 Indicator ( ตัวชี้วัด ) Input-Process-Output-Impact indicator Performance indicator Productivity indicator Effectiveness indicator Efficiency indicator Equity indicator Equality indicator

28 M : Mission V : Vision O : Objective S : Strategy A : Action Plan Core Value Traditional Approach

29 Mission Vision Why do we exist What are our main Products and Services Where or What do we want to be How excellent of our Products and Services

30 Goal Objective What is the final effect (How does it look like) What is the effect at the operation level (Output) Target What is the amount of effect at the operational level that can be measured Vision How excellent of our Products and Services Hierarchy of Purpose

31 Strategy Tactic The overall plan of well integrated measures/actions The measure used to achieve the target Activity The daily operations, frontline actions Mission The main final products and services Hierarchy of Action

32 Goal 1 Mission Vision Goal 2 Goal 3 Goal 4 Strategy 1 Strategy 2

33 Goal 4 Goal 3 Goal 2 Goal 1 Object ive 1 2 Objec tive 1 2 Objec tive 1 2 3 Vision Miss ion Strate gy 1 Strate gy 2 Strate gy 3 Acti on Pla n 1. A 2. B 3. C 4. D Acti on Pla n 5. A 6. B 7. C Acti on Pla n 8. A 9. B 10. C

34 ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ขององค์กร (SWOT analysis) การกำหนดทิศทางในอนาคต ขององค์กร (Mission & Vision) การกำหนดกลยุทธ์ของ องค์กร (Strategic Direction) การกำหนดปัจจัยแห่ง ความสำเร็จและตัวชี้วัดหลัก (Key Success Factor / Key Performance Indicator)

35 MC KINSEY’S 7-S STRUCTUR E SYSTEM S STYLE SHAREDVALUES STAFF STAFF (SPECIALIS T) STRATEGY SKILL วิเคราะห์ S & W

36 วิเคราะห์ O&T โดยใช้ PEST-HEP Analysis P = Politics นโยบาย / กฎเกณฑ์ของรัฐบาล E = Economics เศรษฐกิจ S = Socio-cultural สังคม / วัฒนธรรม T = Technology วิทยาการแขนงต่าง ๆ H = Health สุขภาวะ E = Environment สิ่งแวดล้อม P = People กลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ O&T โดยใช้ PEST-HEP Analysis P = Politics นโยบาย / กฎเกณฑ์ของรัฐบาล E = Economics เศรษฐกิจ S = Socio-cultural สังคม / วัฒนธรรม T = Technology วิทยาการแขนงต่าง ๆ H = Health สุขภาวะ E = Environment สิ่งแวดล้อม P = People กลุ่มเป้าหมาย

37 SWOT/TOWS Matrix SWOT/TOWS Matrix จุดแข็ง STRENGTHS - S จุดอ่อน WEAKNESSES - W โอกาส OPPORTUNI TIES - O SO STRATEGY WO STRATEGY ภัยคุกคาม THREATS - T ST STRATEGY WT STRATEGY กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategies) กลยุทธ์พลิก ฟื้น (Turn Around Strategies) (Turn Around Strategies) กลยุทธ์การ อยู่กับที่ (Stability Strategies) กลยุทธ์ตัด ทอน (Retrenchment Strategies)

38 ExistingStrategyNewStrategy Internal Factor External Factor StrengthWeakness OpportunityThreat SWOT for improving strategy

39 ProposedStrategy New accepted Strategy Internal Factor External Factor StrengthWeakness OpportunityThreat SWOT for creating new strategy

40 Strategy 1. Translate the Strategy to Operational Term 2. Align the Organization to the Strategy to the Strategy 3. Make Strategy Everyone’s Everyday Job Everyday Job 4. Make Strategy a Continual Process Continual Process 5. Mobilize Change through Executive Leadership Executive Leadership 5 Principles of Strategy – Focused Organization (Kaplan & Norton)

41 Leadership Leadership Strategic Planning Strategic Planning Team working Team working HRD (Human Resources Development) HRD (Human Resources Development) Knowledge Management & Learning Organization Knowledge Management & Learning Organization Tools & Technologies Tools & Technologies Others Others The Excellent Organization

42 Project vs. Program Specific Specific Task Task Time Time Team Team

43 Project Format Title Title Background / Rationale Background / Rationale Situational Analysis Situational Analysis Goal Goal Objective Objective Target Target

44 Project Format Strategy / Tactic Strategy / Tactic Method / Activity Method / Activity Time (Project Period) Time (Project Period) Budget Budget Responsible Unit Responsible Unit Monitoring / Evaluation Monitoring / Evaluation Expected outcome Expected outcome

45 Program Format Task/ Activity ObjectiveTargetIndicatorBaselineTimeBudgetResponsibleUnit1.A 1.1 a 1.1 a 1.2 b 1.2 b 1.3 c 1.3 c2.B 2.1 d 2.1 d 2.2 e 2.2 e …… ……

46 Sawasdee


ดาวน์โหลด ppt Strategic Health Planning นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. 18 June 2011 กรุงทิมพู ภูฏาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google