งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ชื่อย่อ : สรป. คร  สถานที่ตั้ง : อาคาร 8 ( อาคารราชประชา สมาสัย ) ชั้น 1 ( เปิดสำนักงานบางส่วน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2554 เป็นต้นมา และจะเปิดสำนักงานเต็มพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ชื่อย่อ : สรป. คร  สถานที่ตั้ง : อาคาร 8 ( อาคารราชประชา สมาสัย ) ชั้น 1 ( เปิดสำนักงานบางส่วน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2554 เป็นต้นมา และจะเปิดสำนักงานเต็มพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ชื่อย่อ : สรป. คร  สถานที่ตั้ง : อาคาร 8 ( อาคารราชประชา สมาสัย ) ชั้น 1 ( เปิดสำนักงานบางส่วน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2554 เป็นต้นมา และจะเปิดสำนักงานเต็มพื้นที่ ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป )  สถานที่รับ - ส่งหนังสือ : อาคาร 8 ชั้น 4 ( กลุ่ม บริหารทั่วไป สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ )  โทรศัพท์ : 0-2590-3835, โทรสาร : 0-2590- 3836  E-mail กลาง : oic.ddc@hotmail.com

2 DDC policy makers WHO TUC ASEAN, APEC, ACMECS & other Regnl. forum Bilateral & other international Partners MOPH Office of Inter. Health Coordination Office of International Cooperation (OIC-DDC) DOP, BEID, GCD, BOE, and other central offices Each with 2 Inter. Coop. coordinators Regional DDC offices Each with 2 Inter. Coop. coordinators SAC Designated coordinators DDCDDC C Designated experts

3 ( ร่าง ) โครงสร้างและอัตรากำลัง สำนักงานความร่วมมือ ระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กลุ่มศึกษา ฝึกอบรม และดู งาน (2) นักวิเทศสัมพันธ์ (1) กลุ่มแผนงาน และประเมินผล (3) นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน (1) นักวิเทศสัมพันธ์ (1) นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน (1) กลุ่มพัฒนา วิชาการ และภาคีเครือข่าย (3) นักวิชาการ สาธารณสุข (1) กลุ่มบริหารทั่วไป (5) นักวิชาการการเงินและ บัญชี (1) เจ้าพนักงานธุรการ (1) เจ้าพนักงานพัสดุ (1) นักจัดการงานทั่วไป (1) ผู้อำนวยการ นายสัตวแพทย์ (1) กรมควบคุมโรค คณะกรรมการกำกับ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่าง ประเทศ กรมควบคุมโรค ร่าง ณ วันที่ 18 เมษายน 2554 อัตรากำลัง เริ่มต้น 11 คน ข้าราชการ 7 คน ( ช่วยราชการ สร. 2 คน รอรับบรรจุใหม่ 1 คน ) พนักงานราชการ 3 คน ( รับย้าย 1 คน จะมาปฏิบัติงาน พ. ค. 54 รอรับบรรจุใหม่ 2 คน ) ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน อัตรากำลัง ขอเพิ่มเติมจากกรมฯ 5 คน ข้าราชการ 2 คน พนักงานราชการ 3 คน กลุ่มพัฒนาองค์กร (2) นักวิเทศสัมพันธ์ (1) นักพัฒนาองค์กร (1)


ดาวน์โหลด ppt  ชื่อย่อ : สรป. คร  สถานที่ตั้ง : อาคาร 8 ( อาคารราชประชา สมาสัย ) ชั้น 1 ( เปิดสำนักงานบางส่วน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2554 เป็นต้นมา และจะเปิดสำนักงานเต็มพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google