งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการแก้ปัญหาและ การตัดสินใจ เทคนิคการแก้ปัญหาและ การตัดสินใจ แลกเปลี่ยนโดย... ยุพิน รุ่นประพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการแก้ปัญหาและ การตัดสินใจ เทคนิคการแก้ปัญหาและ การตัดสินใจ แลกเปลี่ยนโดย... ยุพิน รุ่นประพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการแก้ปัญหาและ การตัดสินใจ เทคนิคการแก้ปัญหาและ การตัดสินใจ แลกเปลี่ยนโดย... ยุพิน รุ่นประพันธ์

2 ที่ได้มาซึ่งความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการ แก้ปัญหาและการตัดสินใจ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-15.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ วิทยากร อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วาริ นทร์ สถาบัน BT-Training & Consulting

3 การแก้ไขปัญหา (Problem Solving) การดำเนินงานเพื่อจัดการกับ สิ่ง ผิดปกติที่เกิดขึ้นมาแล้วให้ยุติ โดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิด ผลกระทบอื่นๆตามมา การตัดสินใจ (Decision Making) การเลือกที่จะดำเนินงานสิ่ง ใด สิ่งหนึ่ง เพื่อให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ ความแตกต่างระหว่างการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

4 สังเกต (Observe) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ปัญหา ตรวจสอบ (Check) สร้างมาตรฐาน (Standardization) วิเคราะห์ (Analysis) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา สาระสำคัญ 1 : 6 ขั้นตอนการแก้ไขและ ป้องกันปัญหา

5 สังเกต (Observe) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ปัญหา ตรวจสอบ (Check) สร้างมาตรฐาน (Standardization) วิเคราะห์ (Analysis) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา 5W&2H What Who Where When Why How How much สาระสำคัญ 1 : 6 ขั้นตอนการแก้ไขและ ป้องกันปัญหา ( ต่อ )

6 สังเกต (Observe) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ปัญหา ตรวจสอบ (Check) สร้างมาตรฐาน (Standardization) วิเคราะห์ (Analysis) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา * สอนงาน (Coaching) * การฝึกปฏิบัติ ในที่ ทำงาน (On the Job Training) สาระสำคัญ 1 : 6 ขั้นตอนการแก้ไขและ ป้องกันปัญหา ( ต่อ )

7 สังเกต (Observe) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ปัญหา ตรวจสอบ (Check) สร้างมาตรฐาน (Standardization) วิเคราะห์ (Analysis) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram) คิดแบบ Why Why Analysis สาระสำคัญ 1 : 6 ขั้นตอนการแก้ไขและ ป้องกันปัญหา ( ต่อ )

8 สังเกต (Observe) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ปัญหา ตรวจสอบ (Check) สร้างมาตรฐาน (Standardization) วิเคราะห์ (Analysis) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา แก้ไข ตามสาเหตุ สาระสำคัญ 1 : 6 ขั้นตอนการแก้ไขและ ป้องกันปัญหา ( ต่อ )

9 สังเกต (Observe) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ปัญหา ตรวจสอบ (Check) สร้างมาตรฐาน (Standardization) วิเคราะห์ (Analysis) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบ ผลลัพธ์ที่ได้ จากการ ปฏิบัติการ แก้ไข สาระสำคัญ 1 : 6 ขั้นตอนการแก้ไขและ ป้องกันปัญหา ( ต่อ )

10 สังเกต (Observe) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ปัญหา ตรวจสอบ (Check) สร้างมาตรฐาน (Standardization) วิเคราะห์ (Analysis) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา กำหนด มาตรฐานใน การ ปฏิบัติงาน สาระสำคัญ 1 : 6 ขั้นตอนการแก้ไขและ ป้องกันปัญหา ( ต่อ )

11 กำหนดเกณฑ์หรือปัจจัย ในการตัดสินใจ ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจปัญหาอย่าง ชัดแจ้ง ประเมินผลกระทบ คัดเลือกทางเลือกที่ ดีที่สุด วินิจฉัย เปรียบเทียบเกณฑ์ หรือ ปัจจัยในการตัดสินใจ กำหนดทางเลือก สาระสำคัญ 2 : 6 ขั้นตอนการตัดสินใจที่มี เหตุผล

12 สิ่งที่ได้เรียนรู้กับการประยุกต์ใช้ สิ่งสำคัญที่จะต้องมีภายใน หน่วยงานก็คือการกำหนดเกณฑ์ การตัดสินใจในเรื่องต่างๆภายใน หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบ สำคัญในการตัดสินใจของคนใน หน่วยงานให้เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน

13 ขอขอบคุณสำหรับการแลกเปลี่ยน


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการแก้ปัญหาและ การตัดสินใจ เทคนิคการแก้ปัญหาและ การตัดสินใจ แลกเปลี่ยนโดย... ยุพิน รุ่นประพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google