งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

2 ผังก้างปลา (Cause & Effect Diagram)
การวิเคราะห์หาสาเหตุ ผังก้างปลา (Cause & Effect Diagram) เป็นแผนพังที่แสดงสมมติฐานของความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ระหว่างสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุ ที่ส่งผลต่อปัญหาหนึ่งปัญหา สาเหตุหลัก สาเหตุหลัก สาเหตุรอง สาเหตุรอง สาเหตุย่อย สาเหตุย่อย ปัญหา สาเหตุรอง สาเหตุรอง สาเหตุย่อย สาเหตุหลัก สาเหตุหลัก

3 มีเสียงดังรบกวนสมาธิเวลาเรียน
การวิเคราะห์หาสาเหตุ ตัวอย่าง การระดมสมองเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียน ไม่ตั้งใจเรียน มีเสียงดังรบกวนสมาธิเวลาเรียน 1 นักเรียนเบื่อ การเรียนแบบเดิม ๆ ครูสอนไม่สนุก ครูไม่เคร่งครัด ตรวจแบบฝึกหัด สื่อการสอน ไม่น่าสนใจ

4 ▫ มีเสียงดังรบกวนสมาธิเวลาเรียน
การวิเคราะห์หาสาเหตุ จัดกลุ่มแบ่งเป็นสาเหตุหลัก สาเหตุรอง และสาเหตุย่อย นักเรียน ครู ▫ ไม่ตั้งใจเรียน -เบื่อการเรียน แบบเดิม ๆ ▫ สอนไม่สนุก ▫ ไม่เคร่งครัด ตรวจแบบฝึกหัด 2 สื่อการสอน สถานที่เรียน ▫ สื่อการสอน ไม่น่าสนใจ ▫ มีเสียงดังรบกวนสมาธิเวลาเรียน

5 ผังก้างปลา (Cause & Effect Diagram)
การวิเคราะห์หาสาเหตุ ผังก้างปลา (Cause & Effect Diagram) เป็นแผนพังที่แสดงสมมติฐานของความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ระหว่างสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุ ที่ส่งผลต่อปัญหาหนึ่งปัญหา ครู นักเรียน ไม่เคร่งครัดตรวจแบบฝึกหัด ไม่ตั้งใจเรียน หลับในห้องเรียน สอน ไม่สนุก คะแนนสอบภาษา อังกฤษ ของนักเรียนต่ำ เนื้อหาต้องสอนมีมาก เบื่อการเรียนแบบเดิม ๆ เล่น เกมดึก ไม่มีเทคนิค การสอนใหม่ ๆ สื่อการสอนไม่น่าสนใจ มีเสียงรบกวนจากภายนอก ไม่มีการพัฒนาสื่อ โรงเรียนไม่สนับสนุนเรื่องนี้ 3 สื่อการสอน สถานที่เรียน อยู่ใกล้ชุมชน

6 การกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา ให้พิจารณาเลือกแก้ไขที่สาเหตุ ที่เป็นต้นตอของปัญหานั้น ๆ และมีความเป็นไปได้ในการแก้ไข สาเหตุจาก แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบหลัก กำหนดเสร็จ ครู เนื้อหาที่สอนมีมากทำให้ไม่ได้เคร่งครัด ในการตรวจแบบฝึกหัด ปรับปรุงเนื้อหาการสอน โดยไม่เน้นปริมาณ เน้นที่ความเหมาะสมของเนื้อหา อ.ระเบียบ 15 ก.ย.53 ไม่มีเทคนิคการสอน ใหม่ ๆ ทำให้สอนไม่สนุก จัดเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเทคนิคการสอนใหม่ ๆ สื่อ การสอน โรงเรียนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสื่อการสอน ทำให้สื่อที่มีขาดความน่าสนใจ ปรับปรุงสื่อการสอนให้น่าสนใจมากขึ้น เช่น สอนโดยใช้ VDO การสนทนา ภาพยนตร์ เพลง ประกอบการสอน อ.ละเอียด 30 ก.ย.53 นักเรียน เบื่อการเรียนแบบเดิม ๆ ทำให้ไม่ตั้งใจเรียน แจ้งให้ทราบถึงการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร และสื่อการสอน เพื่อให้สนใจติดตามรูปแบบการสอนใหม่ที่กำลังจะมีขึ้น อ.สุดสวย 4

7 ผังก้างปลา (Cause & Effect Diagram)
การวิเคราะห์หาสาเหตุ ผังก้างปลา (Cause & Effect Diagram) นักเรียน ครู ไม่เคร่งครัดตรวจแบบฝึกหัด หลับในห้องเรียน ไม่ตั้งใจเรียน สอน ไม่สนุก คะแนนสอบภาษา อังกฤษ ของนักเรียนต่ำ เบื่อการเรียนแบบเดิม ๆ เนื้อหาต้องสอนมีมาก เล่น เกมดึก ไม่มีเทคนิค การสอนใหม่ ๆ สื่อการสอนไม่น่าสนใจ มีเสียงรบกวนจากภายนอก ไม่มีการพัฒนาสื่อ โรงเรียนไม่สนับสนุนเรื่องนี้ สื่อการสอน สถานที่เรียน อยู่ใกล้ชุมชน

8 การอ่านผังก้างปลา การวิเคราะห์หาสาเหตุ ครู นักเรียน สื่อการสอน
ไม่เคร่งครัดตรวจแบบฝึกหัด ไม่ตั้งใจเรียน หลับในห้องเรียน สอน ไม่สนุก คะแนนสอบภาษา อังกฤษ ของนักเรียนต่ำ เนื้อหาต้องสอนมีมาก เบื่อการเรียนแบบเดิม ๆ เล่น เกมดึก ไม่มีเทคนิค การสอนใหม่ ๆ สื่อการสอนไม่น่าสนใจ มีเสียงรบกวนจากภายนอก ไม่มีการพัฒนาสื่อ โรงเรียนไม่สนับสนุนเรื่องนี้ สื่อการสอน สถานที่เรียน อยู่ใกล้ชุมชน 1.ไม่มีการพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ ทำให้สื่อการสอนไม่น่าสนใจ ทำให้คะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักเรียนตกต่ำ 2.คะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักเรียนตกต่ำ เนื่องจากสื่อการสอน ไม่น่าใจ เนื่องจากไม่มีการพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ เนื่องจาก โรงเรียน ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

9 การติดตามผล การติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไข จะต้องมีการวางแผน เก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถวัดผลได้  เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมายที่ตั้งไว้  เปรียบเทียบกับผลก่อนการปรับปรุง หากการติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไข พบว่า ผลที่ได้ยังไม่บรรลุเป้าหมาย แสดงว่ายังมีจุดอ่อน ที่จะต้องวางแผน วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ต่อไป ซึ่งถือเป็นการดำเนินการตามวงจร PDCA


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google