งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา. ผังก้างปลา (Cause & Effect Diagram) เป็นแผนพังที่แสดงสมมติฐานของความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ระหว่างสาเหตุหลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา. ผังก้างปลา (Cause & Effect Diagram) เป็นแผนพังที่แสดงสมมติฐานของความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ระหว่างสาเหตุหลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

2 ผังก้างปลา (Cause & Effect Diagram) เป็นแผนพังที่แสดงสมมติฐานของความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ระหว่างสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุ ที่ส่งผลต่อปัญหาหนึ่งปัญหา สาเหตุหลัก สาเหตุรอง สาเหตุย่อย สาเหตุรอง สาเหตุย่อย สาเหตุรอง ปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุ

3 ตัวอย่าง การระดมสมองเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียน ไม่ตั้งใจเรียน มีเสียงดังรบกวน สมาธิเวลาเรียน นักเรียนเบื่อ การเรียนแบบเดิม ๆ ครูสอนไม่สนุก สื่อการสอน ไม่น่าสนใจ ครูไม่เคร่งครัด ตรวจแบบฝึกหัด การวิเคราะห์หาสาเหตุ 1

4 จัดกลุ่มแบ่งเป็นสาเหตุหลัก สาเหตุรอง และสาเหตุย่อย การวิเคราะห์หาสาเหตุ ▫ มีเสียงดังรบกวน สมาธิเวลาเรียน ▫ ไม่ตั้งใจเรียน -เบื่อการเรียน แบบเดิม ๆ ▫ สอนไม่สนุก ▫ ไม่เคร่งครัด ตรวจแบบฝึกหัด นักเรียน ▫ สื่อการสอน ไม่น่าสนใจ ครู สถานที่เรียน สื่อการสอน 2

5 ผังก้างปลา (Cause & Effect Diagram) เป็นแผนพังที่แสดงสมมติฐานของความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ระหว่างสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุ ที่ส่งผลต่อปัญหาหนึ่งปัญหา นักเรียน ครู สื่อการสอน สถานที่เรียน ไม่ตั้งใจเรียน เบื่อการเรียน แบบเดิม ๆ เนื้อหาต้องสอน มีมาก ไม่เคร่งครัดตรวจ แบบฝึกหัด ไม่มีการพัฒนาสื่อ สื่อการสอน ไม่น่าสนใจ มีเสียง รบกวนจาก ภายนอก คะแนน สอบภาษา อังกฤษ ของ นักเรียนต่ำ การวิเคราะห์หาสาเหตุ หลับใน ห้องเรียน เล่น เกมดึก สอน ไม่สนุก ไม่มีเทคนิค การสอนใหม่ ๆ อยู่ใกล้ชุมชน โรงเรียนไม่ สนับสนุนเรื่องนี้ 3

6 การกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา ให้พิจารณาเลือกแก้ไขที่สาเหตุ ที่เป็นต้นตอของปัญหานั้น ๆ และมีความเป็นไปได้ในการแก้ไข สาเหตุจากแนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ หลัก กำหนด เสร็จ ครู เนื้อหาที่สอนมีมากทำให้ ไม่ได้เคร่งครัด ในการ ตรวจแบบฝึกหัด ปรับปรุงเนื้อหาการสอน โดยไม่เน้นปริมาณ เน้นที่ ความเหมาะสมของเนื้อหา อ.ระเบียบ15 ก.ย.53 ไม่มีเทคนิคการสอน ใหม่ ๆ ทำให้สอนไม่สนุก จัดเวทีสำหรับแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการพัฒนาเทคนิค การสอนใหม่ ๆ อ.ระเบียบ15 ก.ย.53 สื่อ การสอน โรงเรียนไม่ได้ให้ ความสำคัญกับการ พัฒนาสื่อการสอน ทำให้ สื่อที่มีขาดความน่าสนใจ ปรับปรุงสื่อการสอนให้ น่าสนใจมากขึ้น เช่น สอน โดยใช้ VDO การสนทนา ภาพยนตร์ เพลง ประกอบการสอน อ.ละเอียด30 ก.ย.53 นักเรียนเบื่อการเรียนแบบเดิม ๆ ทำให้ไม่ตั้งใจเรียน แจ้งให้ทราบถึงการ ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร และสื่อการสอน เพื่อให้ สนใจติดตามรูปแบบการ สอนใหม่ที่กำลังจะมี ขึ้น อ.สุดสวย15 ก.ย.53 4

7 ผังก้างปลา (Cause & Effect Diagram) นักเรียน ครู สื่อการสอน สถานที่เรียน ไม่ตั้งใจเรียน เบื่อการเรียน แบบเดิม ๆ เนื้อหาต้องสอน มีมาก ไม่เคร่งครัดตรวจ แบบฝึกหัด ไม่มีการพัฒนาสื่อ สื่อการสอน ไม่น่าสนใจ มีเสียง รบกวนจาก ภายนอก คะแนน สอบภาษา อังกฤษ ของ นักเรียนต่ำ การวิเคราะห์หาสาเหตุ หลับใน ห้องเรียน เล่น เกมดึก สอน ไม่สนุก ไม่มีเทคนิค การสอนใหม่ ๆ อยู่ใกล้ชุมชน โรงเรียนไม่ สนับสนุนเรื่องนี้

8 การอ่านผังก้างปลา นักเรียน ครู สื่อการสอน สถานที่เรียน ไม่ตั้งใจเรียน เบื่อการเรียน แบบเดิม ๆ เนื้อหาต้องสอน มีมาก ไม่เคร่งครัดตรวจ แบบฝึกหัด ไม่มีการพัฒนาสื่อ สื่อการสอน ไม่น่าสนใจ มีเสียง รบกวนจาก ภายนอก คะแนน สอบภาษา อังกฤษ ของ นักเรียนต่ำ การวิเคราะห์หาสาเหตุ หลับใน ห้องเรียน เล่น เกมดึก สอน ไม่สนุก ไม่มีเทคนิค การสอนใหม่ ๆ อยู่ใกล้ชุมชน โรงเรียนไม่ สนับสนุนเรื่องนี้ 1.ไม่มีการพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ ทำให้สื่อการสอนไม่น่าสนใจ ทำให้คะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักเรียนตกต่ำ 2.คะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักเรียนตกต่ำ เนื่องจากสื่อการสอน ไม่น่าใจ เนื่องจากไม่มีการพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ เนื่องจาก โรงเรียน ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

9 การติดตามผล การติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไข จะต้องมีการวางแผน เก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถวัดผลได้  เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมายที่ตั้งไว้  เปรียบเทียบกับผลก่อนการปรับปรุง หากการติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไข พบว่า ผลที่ได้ยังไม่บรรลุเป้าหมาย แสดงว่ายังมีจุดอ่อน ที่จะต้องวางแผน วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ต่อไป ซึ่งถือเป็นการดำเนินการตามวงจร PDCA


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา. ผังก้างปลา (Cause & Effect Diagram) เป็นแผนพังที่แสดงสมมติฐานของความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ระหว่างสาเหตุหลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google