งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตั้งเรื่องกล่าวหา และการกำหนด ประเด็น. 2 การดำเนินการทาง วินัย การตั้งเรื่องกล่าวหา ( การตั้ง คณะกรรมการสอบสวน ) การ สอบสวน พัก ราชการ ให้ออกฯ ไว้ก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตั้งเรื่องกล่าวหา และการกำหนด ประเด็น. 2 การดำเนินการทาง วินัย การตั้งเรื่องกล่าวหา ( การตั้ง คณะกรรมการสอบสวน ) การ สอบสวน พัก ราชการ ให้ออกฯ ไว้ก่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตั้งเรื่องกล่าวหา และการกำหนด ประเด็น

2 2 การดำเนินการทาง วินัย การตั้งเรื่องกล่าวหา ( การตั้ง คณะกรรมการสอบสวน ) การ สอบสวน พัก ราชการ ให้ออกฯ ไว้ก่อน การ ลงโทษ การพิจารณาความผิด และกำหนดโทษ

3 การตั้งเรื่อง กล่าวหา หมายถึง การตั้งเรื่อง ดำเนินการทางวินัยแก่ ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหา โดยการแจ้ง ให้ผู้นั้นทราบ ว่าตนได้ถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยในเรื่องใด 3

4 เพื่อเป็น หลักฐานแสดง ว่า ผู้บังคับบัญชา ได้ดำเนินการ ทางวินัย ความสำคัญ ของการตั้งเรื่อง กล่าวหา เพื่อผู้ถูก กล่าวหา จะได้รู้ตัว และสามารถ ชี้แจงแก้ข้อ กล่าวหา 4

5 5 1. ชื่อและตำแหน่งของผู้ ถูกกล่าวหา 2. เรื่องที่กล่าวหา 3. ชื่อและตำแหน่งของ คณะกรรมการ สอบสวน องค์ประกอบของ คำสั่งฯ ทำตามแบบ สว.1

6 เรื่องที่ กล่าวหา หมายถึง เรื่องราว หรือการกระทำหรือ พฤติการณ์แห่งการกระทำ ที่กล่าวอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหา กระทำผิดวินัย 6

7 ข้อกล่าวหา หมายถึง รายละเอียดแห่ง การกระทำ หรือพฤติการณ์แห่งการ กระทำที่กล่าวอ้างว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย ซึ่งต้องอยู่ในกรอบของเรื่องที่ กล่าวหา โดยอธิบายเรื่องที่ กล่าวหาให้ชัดเจนขึ้นว่าผู้ถูก กล่าวหาทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำอย่างไร เพื่ออะไร 7

8 แนวทางการตั้ง เรื่องกล่าวหา 1. ควรตั้งให้กว้างไว้ เพียง เพื่อให้รู้ว่าเขาทำ อะไรที่เป็นความผิด 2. ไม่นำฐานความผิด / มาตราความผิด ไประบุเป็นเรื่องกล่าวหา 8

9 การกำหนด ประเด็น

10 ประเด็น คือ จุดสำคัญ ที่จะต้อง พิสูจน์ หรือ วินิจฉัย เพราะเป็นจุดที่ ยัง โต้เถียง กันอยู่ หรือยังไม่ได้ความ กระจ่างชัด 10

11 จุดพิสูจน์ หรือ จุด วินิจฉัย เรียก ประเด็น จุดใดที่สองฝ่ายรับกัน เรียก ข้อเท็จจริง 11

12 ข้อสังเกต ประเด็นเปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลาตามคำรับ / คำปฏิเสธ / ตามข้อ ต่อสู้ / ตามข้อมูลที่ เพิ่มขึ้น 12

13 1313 ประเภทของ ประเด็น 1. ประเด็นการ สอบสวน 2. ประเด็น พิสูจน์ / วินิจฉัย

14 1. ประเด็นการ สอบสวน เป็นการวางแนวทางใน การสอบสวนเพื่อให้ได้มาซึ่ง ข้อเท็จจริงและ พยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การสอบสวนดำเนิน ไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างมี ทิศทางถูกต้อง และรวดเร็ว 1414

15 การวางแผนการ สอบสวน เป็นการวางแนว ทางการสอบสวน เพื่อให้ทราบว่า - จะสอบสวน เรื่องอะไร - จะสอบพยานคนใดบ้าง - จะรวบรวมพยาน อย่างไร 15

16 ข้อควร คำนึง 1. เรื่องนี้เป็นเรื่อง อะไร 2. มีองค์ประกอบ ความผิดอย่างไร 3. ถ้ามีข้อเท็จจริง เบื้องต้นให้ดูว่า ผู้ถูกกล่าวหาให้ การรับ / ปฏิเสธ อย่างไร 1616

17 แนวทางการกำหนด ประเด็นการสอบสวน ศึกษาจาก 1. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน 2. เอกสารหลักฐานและ ข้อมูลเบื้องต้นที่มีอยู่ 3. คำชี้แจงเบื้องต้นของผู้ ถูกกล่าวหา 4. บทกฎหมายที่ว่าด้วย วินัยในส่วนที่เกี่ยวกับ ข้อกล่าวหา 17

18 2. ประเด็นพิสูจน์ / วินิจฉัย หลังจากได้ ข้อเท็จจริงและพยาน หลักฐานแล้ว ก็จะนำมา สู่การวิเคราะห์ว่าผู้ถูก กล่าวหาได้กระทำผิด วินัยตาม ข้อกล่าวหาใน กรณีใด อย่างไรหรือไม่ 1818

19 จุดสำคัญที่จะต้องพิสูจน์หรือ วินิจฉัยในการดำเนินการทาง วินัย มี 3 ด้าน 1. ประเด็นเกี่ยวกับการกระทำ ในเรื่องที่กล่าวหา จะต้องพิสูจน์ ว่าผู้ถูกกล่าวหา - ทำอะไร - ทำที่ ไหน - ทำเมื่อไร - ทำ อย่างไร - เพราะเหตุใด เพื่อใช้ในการวินิจฉัยว่าได้ กระทำผิดวินัยหรือไม่ 1919

20 2. ประเด็นเกี่ยวกับกรณี ความผิด จะต้องพิสูจน์ว่า ผู้ถูก กล่าวหากระทำผิดในกรณีใด เพื่อใช้ในการวินิจฉัยปรับ บทลงโทษว่าได้กระทำผิด ตามมาตราใด 20

21 3. ประเด็นเกี่ยวกับความ ร้ายแรงแห่งกรณี จะต้องพิสูจน์ว่า การกระทำ ของ ผู้ถูก กล่าวหานั้นมีพฤติการณ์ ร้ายแรงเพียงใด หรือ เสียหายแก่ทางราชการร้ายแรง เพียงใด เพื่อใช้ในการวินิจฉัยกำหนด ระดับโทษหนัก หรือเบาที่จะลงแก่ผู้ถูกกล่าวหา 21

22 ประโยชน์ของการ กำหนดประเด็น เพื่อเป็นเครื่องนำทาง หรือช่วยให้การสอบสวน เป็นไปโดย 1. รอบคอบ รัดกุม ได้ความจริง 2. ให้ความเป็นธรรม 3. รวดเร็ว 4. วินิจฉัยฐาน ความผิดได้ถูกต้อง 2

23 สำนัก มาตรฐานวินัย สำนักงาน ก. พ. โทร. 0 2547 1631 โทรสาร 0 2547 1630


ดาวน์โหลด ppt การตั้งเรื่องกล่าวหา และการกำหนด ประเด็น. 2 การดำเนินการทาง วินัย การตั้งเรื่องกล่าวหา ( การตั้ง คณะกรรมการสอบสวน ) การ สอบสวน พัก ราชการ ให้ออกฯ ไว้ก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google