งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates

3 Page 2 ผู้จัดทำ ด. ญ. ญาณิภัค สดคมขำเลขที่ 2 ด. ญ. อาจรีย์ดรดีเลขที่ 13 ด. ญ. ชนิกานต์ดาวหน เลขที่ 18 ด. ญ. บุญญา ขำเพ็ง เลขที่ 25 ด. ญ. ปลายฝน บุญเกิด เลขที่ 28 ชั้น ม.3/1

4 Powerpoint Templates Page 3 โปรแกรมคำนวณค่า ไซน์ (Sin) โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา ง 23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2556

5 Powerpoint Templates Page 4 บท ที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา  ตรีโกณมิติเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา คณิตศาสตร์ที่มีความสำคัญและซับซ้อน โดย มี เนื้อหาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของความยาว ด้านและมุมในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ในรูป ฟังก์ชัน ไซน์ (sine) โคไซน์ (cosine) แทน เจนท์ (tangent) และส่วนกลับของทั้ง 3 ฟังก์ชัน  เป็นปัญหาทำให้นักเรียนส่วนใหญ่มักจะ สับสนเกี่ยวกับการคำนวณค่าของฟังก์ชัน

6 Powerpoint Templates Page 5 วัตถุประสงค์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคำนวณค่า ไซน์ (Sine) ขอบเขตของโครงงาน โปรแกรมสามรถคำนวณค่าไซน์ (sine) ได้ จากค่าของมุมที่รับจากแป้นพิมพ์ตามเงื่อนไขของ โปรแกรม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ ภาษาซี ในระบบงานอื่นๆ 2. อำนวยความสะดวกในการคำนวณค่าไซน์ (sine)

7 Powerpoint Templates Page 6 นิยามศัพท์เฉพาะ ตรีโกณมิติ เป็นแขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์ ว่าด้วยการวัดรูปสามเหลี่ยมต่างๆโดยหา ความสัมพันธ์ระหว่างด้านและมุม จะปรากฏใน ลักษณะคาบหรือ อัตราส่วนของด้าน 2 ด้านของ รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก Sine ของมุม คือ อัตราส่วนของความยาว ด้านตรงข้าม ต่อ ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก

8 Powerpoint Templates Page 7 บท ที่ 3 วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนวิธีดำเนินงาน 1. เสนอหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการคิดคำนวณค่า sine 3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี และ โปรแกรม Dev-C++ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 4. วิเคราะห์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมการคำนวณค่า sine 5. ทดลองใช้งานและทำการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ งาน 6. นำเสนอผลงาน

9 Powerpoint Templates Page 8 แผนงานและระยะในการดำเนินงาน ตารางที่ 2 แสดงแผนงานและระยะเวลาในการดำเนินงาน ขั้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา ดำเนินงาน ส. ค.5 6 ก. ย.5 6 1. เสนอหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการคิดคำนวณค่า sine 4. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาซี และโปรแกรม Dev-C++ ที่ ใช้ในการเขียนโปรแกรม 5. วิเคราะห์ ออกแบบและเขียนโปรแกรม การคำนวณค่าค่า sine 6. ทดลองใช้งานและทำการปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 7. จัดทำคู่มือเอกสารการใช้งานระบบ

10 Powerpoint Templates Page 9 บท ที่ 4 การวิเคราะห์โปรแกรมและ พัฒนาโปรแกรม การวิเคราะห์ระบบ 1. วัตถุประสงค์ของงาน คำนวณหาค่า sine ของมุมต่างๆ 2. ออกแบบผลลัพธ์ ( Output ) ภาพที่ 2 การออกแบบผลลัพธ์โปรแกรมคำนวณค่า sine โปรแกรมคำนวณค่า sine *************************** ******************** มุมที่ต้องการทราบค่า : ………………………. ค่า sine ที่โปรแกรมคำนวณได้ : ………………..

11 Powerpoint Templates Page 10 3. ข้อมูลนำเข้า ( Input ) ได้แก่ ขนาดของมุมที่หาค่า 4. ชื่อตัวแปรที่ใช้ degree เก็บข้อมูล ขนาดของมุมที่หาค่า radians เก็บข้อมูล ¶ / 2 pi เก็บข้อมูล 3.142 5. ขั้นตอน / ลำดับงาน เริ่ม รับค่าขนาดของมุม (degree) คำนวณค่า sine จาก radians = pi*degree/180 แสดงค่า sine ที่ได้จากการคำนวณ จบ

12 Powerpoint Templates Page 11 6. ผังงาน ภาพที่ 3 ผังงานโปรแกรมคำนวณค่า sine จบ Degree, radians, pi degree Radians = degree * pi/180 Sin ( degree ) เริ่ม

13 Powerpoint Templates Page 12 การเขียนโปรแกรม #include main() { float degree,radians,pi=3.141; printf("calculating sin program\n"); printf("************************\n"); printf("enter a degree:"); scanf("%f",°ree); radians = degree*pi/180; printf("sin(%0.2f)is %0.2f\n",degree,sin(radians)); getch();

14 Powerpoint Templates Page 13 การทดสอบระบบ ภาพที่ 1 เมื่อรันโปรแกรมคำนวณค่า sine โปรแกรมจะรอให้ใส่ขนาดของมุมที่ ต้องการทราบค่า

15 Powerpoint Templates Page 14 ภาพที่ 2 เมื่อใส่ขนาดของมุมที่ต้องการทราบค่า แล้วกด Enter โปรแกรมจะ คำนวณค่า sine และ จบโปรแกรม

16 Powerpoint Templates Page 15 บท ที่ 5 บทสรุป สรุปผลการดำเนินงาน โปรแกรมการคำนวณค่า sine ทำงานเป็นไปตามที่ กำหนดไว้ โปรแกรมสามารถคำนวณค่า sine ของมุมที่ ต้องการได้อย่างถูกต้อง ข้อจำกัดของโปรแกรม โปรแกรมรองรับการคำนวณเฉพาะค่า sine ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรมครั้งต่อไป นำผลการวิเคราะห์การออกแบบมาเป็นแนวทางในการ พัฒนาโปรแกรมให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่มเมนูสำหรับผู้ใช้เลือกการคำนวณค่า sine cosine tangent

17 Powerpoint Templates Page 16 อ้างอิง กาญจนา โยธายุทธ. (2556). ใบความรู้ที่ 4 การเขียนโปรแกรมภาษาซี. อัดสำเนา. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดย www.thaigoodview.com/node/101941 ( ออนไลน์ ) ตรีโกณมิติ โดย วิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org/wiki/ ตรีโกณมิติ ( ออนไลน์ )http://th.wikipedia.org/wiki/ ตรีโกณมิติ

18 Powerpoint Templates Page 17 ภาคผนวก


ดาวน์โหลด ppt Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google