งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่มสมรรถภาพร่างกายของบุตรข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่มสมรรถภาพร่างกายของบุตรข้าราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่มสมรรถภาพร่างกายของบุตรข้าราชการ
และลูกจ้าง รพ.รร.๖ และวพม พ.อ.บัณฑิต จันทะยานี. *, ร.อ.หญิง เพ็ญพรรณ สุภาภรณ์, *, พ.อ.ธีรศักดิ์ ธำรงธีรกุล*, ศูนย์บริหารงาน สวัสดิการ รพ.รร.๖

2 1900 Current Major Causes of Death Rank Cause Rank Cause
Pneumonia 1. Heart disease Tuberculosis 2. Cancer Diarrhea / enteritis 3. Stroke Heart disease 4. Bronchitis/ emphysema Stroke 5. Injuries Liver disease 6. Pneumonia/influenza Injuries 7. Diabetes Cancer 8. Suicide Senility 9. Chronic Liver Disease Diphtheria 10. HIV/AIDS* *Formerly 8th SOURCE: National Center for Health Statistics.

3 Relative Risk of Major Risk Factors on Heart Disease and Early Death*
Risk Factor Relative Risk of Relative Risk of Heart Disease Early Death (All Causes) Low Cardiovascular Fitness Smoking High Systolic Blood Pressure High Cholesterol Obesity(BMI) *Statistically adjusted to assure independence of risk factors. Based on Blair, S. N. et al (see suggested readings)

4 Factor influencing health, wellness,
and physical fitness Health Wellness - Heredity - Environment -Medical care Healthy lifestyles Physical fitness

5 บุตร ข้าราชการและลูกจ้าง รพ.รร.๖ และวพม.
Back Ground ตามนโยบาย ผ.อ.รพ.รร.๖ ด้านสวัสดิการให้ บุตร ข้าราชการและลูกจ้าง รพ.รร.๖ และวพม. ได้เพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย ในวันหยุด ทางศูนย์สวัสดิการ รพ.รร.๖ จึงได้จัดกิจกรรมว่ายน้ำ ให้บุตรข้าราชการและลูกจ้าง รพ.รร.๖ ที่ว่ายน้ำไม่เป็น ให้การเรียน การสอน จนว่ายน้ำเป็น

6 :Intervention study - paired samples statistics (T-test)
Objective ให้บุตรข้าราชการ และลูกจ้าง รพ.รร.๖ และวพม. เพิ่มสมรรถภาพร่างกายด้วยวิธีการว่ายน้ำ Setting :Intervention study - paired samples statistics (T-test)

7 Materials and methods ๒. ซักประวัติ ตรวจร่างกาย
๑. รับสมัครบุตรข้าราชการและลูกจ้าง รพ.รร.๖ และ วพม. ซึ่งมีสุขภาพแข็งแร็งสมบูรณ์ ที่ว่ายน้ำไม่เป็นอายุ ๕-๑๒ ปี จำนวน ๓๙ คน ณ สำนักงานบ้านพัก รพ.รร.๖ วันที่ ๕- ๑๒ ธ.ค. ๔๖ ๒. ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ๓. จัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทุกวันเสาร์ จำนวน ๑๒ ครั้ง จนเด็กว่ายน้ำเป็นทุกคน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธ.ค.๔๖ – ๑๓ มี.ค. ๔๗ ๔. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ก่อน และหลังการเรียนว่ายน้ำ

8 การเตรียมตัวก่อนลงสระน้ำ

9 การทำความคุ้นเคยกับน้ำและการลงสระน้ำ

10 การหายใจเป็นจังหวะ

11 การเตะสลับเท้า

12 การเลี้ยงตัวในน้ำโดยใช้เท้า

13 การว่ายวัดวา

14 การว่ายน้ำโดยใช้แขน เตะเท้า หายใจ

15 ข้อควรปฏิบัติก่อนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
สวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย หลวม และเหมาะสมกับการทดสอบ ตลอดช่วง 1 วันก่อนการทดสอบ ให้ดื่มน้ำให้เพียงพอ ให้งดอาหาร ก่อนการทดสอบ อย่างน้อยที่สุด 3 ชั่วโมง ในวันที่ทำการทดสอบ ให้งดการออกกำลังกาย หรือ การเคลื่อนไหวที่ทำให้ เหน็ดเหนื่อยมาก ในคืนก่อนการทดสอบ นอนหลับให้เพียงพอ (ประมาณ6-8 ชั่วโมง)

16 ข้อบ่งชี้ในการหยุดทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
เริ่มมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เป็นลมหน้ามืด,สับสน,อาการเซ,หน้าซีด,เขียว คลื่นไส้ หรือผิวหนังเย็นซีด จังหวะการเต้นหัวใจมีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติ ชัดเจน ผู้ทดสอบร้องขอหยุดการทดสอบ ร่างกายหรือเสียงของผู้ทดสอบ แสดงให้เห็นถึงความเหนื่อยล้าอย่างที่สุด

17 กราฟแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามอายุ
จำนวน (คน) ชาย = 21 คน หญิง = 18 คน 9 9 7 5 4 3 1 1 5 ปี 8 ปี 6 ปี 7 ปี 9 ปี 10 ปี 11 ปี 12 ปี อายุ (ปี)

18 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ก่อนและหลัง การว่ายน้ำ (Pre-Post test)
สามารถจำแนกตามประเภทการทดสอบดังนี้ ประเภท Pre-test Post-test P Max Min Mean 1.การลุกนั่ง (ครั้ง) 21 5 14.75 6 15.92 0.001 2. วิ่งเก็บของ(วินาที) 16.32 11.06 13.30 9.82 11.77 0.000 3.ยืนกระโดดไกล(ซ.ม) 160 100 126.25 161 102 128.71 4.วิ่ง50 เมตร(วินาที) 14.94 8.00 10.76 12.25 9.77 5.วิ่ง 400 เมตร (นาที) 3.20 1.45 2.06 3.19 1.20 1.65 พบว่า มีสมรรถภาพร่างกายในการทดสอบทุกประเภทเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ 0.05

19 ประเมินจากแบบสอบถามผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลการประเมินได้รับคืน จำนวน 39 ชุด ผลการประเมินมีดังนี้ ด้านการสอนของครูสอนว่ายน้ำ พบว่า ความพึงพอใจต่อการสอนว่ายน้ำอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.55 2. ด้านระยะเวลาของโครงการ พบว่า ความพึงพอใจต่อระยะเวลาของโครงการอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 79.30 3. อื่นๆ - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 86.20 - ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.80

20 ข้อเสนอแนะ 1. เวลาที่ใช้ในการเข้าร่วมโครงการน้อยเกินไป 2. โครงการนี้ดีมากต่อสุขภาพร่างกาย 3. ครูฝึก ใจดี สอนดี และตั้งใจในการสอน แต่ครูสอนว่ายน้ำน้อยเกินไป

21 การเพิ่มสมรรถภาพร่างกายของบุตรข้าราชการ
และลูกจ้าง รพ.รร.๖ และวพม พ.อ.บัณฑิต จันทะยานี. *, ร.อ.หญิง เพ็ญพรรณ สุภาภรณ์, *, พ.อ.ธีรศักดิ์ ธำรงธีรกุล*, ศูนย์บริหารงาน สวัสดิการ รพ.รร.๖


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่มสมรรถภาพร่างกายของบุตรข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google