งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ. อ. บัณฑิต จันทะยานี. *, ร. อ. หญิง เพ็ญพรรณ สุภา ภรณ์, *, พ. อ. ธีรศักดิ์ ธำรงธีรกุล *, ศูนย์บริหารงาน สวัสดิการ รพ. รร. ๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ. อ. บัณฑิต จันทะยานี. *, ร. อ. หญิง เพ็ญพรรณ สุภา ภรณ์, *, พ. อ. ธีรศักดิ์ ธำรงธีรกุล *, ศูนย์บริหารงาน สวัสดิการ รพ. รร. ๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ. อ. บัณฑิต จันทะยานี. *, ร. อ. หญิง เพ็ญพรรณ สุภา ภรณ์, *, พ. อ. ธีรศักดิ์ ธำรงธีรกุล *, ศูนย์บริหารงาน สวัสดิการ รพ. รร. ๖

2 1900 Current Rank Cause RankCause 1.Pneumonia1.Heart disease 2.Tuberculosis2.Cancer 3.Diarrhea / enteritis3.Stroke 4.Heart disease4.Bronchitis/ emphysema 5.Stroke5.Injuries 6.Liver disease6.Pneumonia/influenza 7.Injuries7.Diabetes 8.Cancer8.Suicide 9.Senility9.Chronic Liver Disease 10.Diphtheria10.HIV/AIDS* *Formerly 8 th SOURCE: National Center for Health Statistics.

3 Risk Factor Relative Risk of Relative Risk of Heart Disease Early Death (All Causes) Low Cardiovascular 2.69 2.03 Fitness Smoking 2.01 1.89 High Systolic 2.07 1.67 Blood Pressure High Cholesterol 1.86 1.45 Obesity(BMI) 1.70 1.33 *Statistically adjusted to assure independence of risk factors. Based on Blair, S. N. et al.1996 (see suggested readings) Relative Risk of Major Risk Factors on Heart Disease and Early Death*

4 Factor influencing health, wellness, and physical fitness Healthy lifestyles - Heredity - Environme nt -Medical care Health Wellness Physical fitness

5 ตามนโยบาย ผ. อ. รพ. รร. ๖ ด้าน สวัสดิการให้ บุตร ข้าราชการและลูกจ้าง รพ. รร. ๖ และวพม. ได้เพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย ใน วันหยุด ทางศูนย์สวัสดิการ รพ. รร. ๖ จึงได้ จัดกิจกรรมว่ายน้ำ ให้บุตร ข้าราชการและลูกจ้าง รพ. รร. ๖ ที่ว่าย น้ำไม่เป็น ให้การเรียน การสอน จนว่ายน้ำเป็น

6 ให้บุตรข้าราชการ และลูกจ้าง รพ. รร. ๖ และวพม. เพิ่มสมรรถภาพร่างกายด้วยวิธีการว่าย น้ำ :Intervention study - paired samples statistics (T-test)

7 ๑. รับสมัครบุตรข้าราชการและลูกจ้าง รพ. รร. ๖ และ วพม. ซึ่งมีสุขภาพแข็งแร็งสม บูรณ์ ที่ว่ายน้ำไม่เป็นอายุ ๕ - ๑๒ ปี จำนวน ๓๙ คน ณ สำนักงานบ้านพัก รพ. รร. ๖ วันที่ ๕ - ๑๒ ธ. ค. ๔๖ ๒. ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ๓. จัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทุกวัน เสาร์ จำนวน ๑๒ ครั้ง จนเด็กว่ายน้ำเป็นทุกคน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธ. ค. ๔๖ – ๑๓ มี. ค. ๔๗ ๔. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ก่อน และหลังการเรียนว่ายน้ำ

8

9

10

11

12

13

14

15  สวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย หลวม และเหมาะสม กับการทดสอบ  ตลอดช่วง 1 วันก่อนการทดสอบ ให้ดื่มน้ำให้ เพียงพอ  ให้งดอาหาร ก่อนการทดสอบ อย่างน้อย ที่สุด 3 ชั่วโมง  ในวันที่ทำการทดสอบ ให้งดการออกกำลัง กาย หรือ การ เคลื่อนไหวที่ทำให้ เหน็ดเหนื่อยมาก  ในคืนก่อนการทดสอบ นอนหลับให้เพียงพอ ( ประมาณ 6-8 ชั่วโมง )

16 1. เริ่มมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก 2. เป็นลมหน้ามืด, สับสน, อาการเซ, หน้าซีด, เขียว คลื่นไส้ หรือผิวหนังเย็นซีด 3. จังหวะการเต้นหัวใจมีการเปลี่ยนแปลง ผิดปกติ ชัดเจน 4. ผู้ทดสอบร้องขอหยุดการทดสอบ 5. ร่างกายหรือเสียงของผู้ทดสอบ แสดงให้เห็น ถึงความเหนื่อยล้าอย่างที่สุด

17 อายุ ( ปี ) จำนวน ( คน ) 4 1 7 5 99 3 1 ชาย = 21 คน หญิง = 18 คน 5 ปี 6 ปี 12 ปี 11 ปี 10 ปี 9 ปี 8 ปี 7 ปี

18 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ก่อนและหลัง การ ว่ายน้ำ (Pre-Post test) สามารถจำแนกตามประเภทการทดสอบดังนี้ ประเภท Pre-testPost-testP Ma x Mi n Mea n Ma x Mi n Mea n 1. การลุกนั่ง ( ครั้ง ) 21514. 75 21615. 92 0.0 01 2. วิ่งเก็บของ ( วินาที ) 16. 32 11. 06 13. 30 9.8 2 11. 77 0.0 00 3. ยืนกระโดด ไกล ( ซ. ม ) 16 0 10 0 126.25 16 1 10 2 128.71 0.0 00 4. วิ่ง 50 เมตร ( วินาที ) 14. 94 8.0 0 10. 76 12. 25 8.0 0 9.7 7 0.0 00 5. วิ่ง 400 เมตร ( นาที ) 3.2 0 1.4 5 2.0 6 3.1 9 1.2 0 1.6 5 0.0 00 พบว่า มีสมรรถภาพร่างกายในการทดสอบทุกประเภทเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ 0.05

19 ประเมินจากแบบสอบถามผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมินได้รับคืน จำนวน 39 ชุด ผลการประเมินมีดังนี้ 1. ด้านการสอนของครูสอนว่ายน้ำ พบว่า ความพึงพอใจต่อการสอนว่ายน้ำอยู่ในระดับมากถึงมาก ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.55 2. ด้านระยะเวลาของโครงการ พบว่า ความพึงพอใจต่อระยะเวลาของโครงการอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 79.30 3. อื่นๆ - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 86.20 - ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.80

20 1. เวลาที่ใช้ในการเข้าร่วมโครงการ น้อยเกินไป 2. โครงการนี้ดีมากต่อสุขภาพร่างกาย 3. ครูฝึก ใจดี สอนดี และตั้งใจในการ สอน แต่ครูสอนว่ายน้ำน้อยเกินไป

21 พ. อ. บัณฑิต จันทะยานี. *, ร. อ. หญิง เพ็ญพรรณ สุภา ภรณ์, *, พ. อ. ธีรศักดิ์ ธำรงธีรกุล *, ศูนย์บริหารงาน สวัสดิการ รพ. รร. ๖


ดาวน์โหลด ppt พ. อ. บัณฑิต จันทะยานี. *, ร. อ. หญิง เพ็ญพรรณ สุภา ภรณ์, *, พ. อ. ธีรศักดิ์ ธำรงธีรกุล *, ศูนย์บริหารงาน สวัสดิการ รพ. รร. ๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google