งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ. อ. บัณฑิต จันทะยานี. *, ร. อ. หญิง เพ็ญพรรณ สุภา ภรณ์, *, พ. อ. ธีรศักดิ์ ธำรงธีรกุล *, ศูนย์บริหารงาน สวัสดิการ รพ. รร. ๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ. อ. บัณฑิต จันทะยานี. *, ร. อ. หญิง เพ็ญพรรณ สุภา ภรณ์, *, พ. อ. ธีรศักดิ์ ธำรงธีรกุล *, ศูนย์บริหารงาน สวัสดิการ รพ. รร. ๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ. อ. บัณฑิต จันทะยานี. *, ร. อ. หญิง เพ็ญพรรณ สุภา ภรณ์, *, พ. อ. ธีรศักดิ์ ธำรงธีรกุล *, ศูนย์บริหารงาน สวัสดิการ รพ. รร. ๖

2 1900 Current Rank Cause RankCause 1.Pneumonia1.Heart disease 2.Tuberculosis2.Cancer 3.Diarrhea / enteritis3.Stroke 4.Heart disease4.Bronchitis/ emphysema 5.Stroke5.Injuries 6.Liver disease6.Pneumonia/influenza 7.Injuries7.Diabetes 8.Cancer8.Suicide 9.Senility9.Chronic Liver Disease 10.Diphtheria10.HIV/AIDS* *Formerly 8 th SOURCE: National Center for Health Statistics.

3 Risk Factor Relative Risk of Relative Risk of Heart Disease Early Death (All Causes) Low Cardiovascular Fitness Smoking High Systolic Blood Pressure High Cholesterol Obesity(BMI) *Statistically adjusted to assure independence of risk factors. Based on Blair, S. N. et al.1996 (see suggested readings) Relative Risk of Major Risk Factors on Heart Disease and Early Death*

4 Factor influencing health, wellness, and physical fitness Healthy lifestyles - Heredity - Environme nt -Medical care Health Wellness Physical fitness

5 ตามนโยบาย ผ. อ. รพ. รร. ๖ ด้าน สวัสดิการให้ บุตร ข้าราชการและลูกจ้าง รพ. รร. ๖ และวพม. ได้เพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย ใน วันหยุด ทางศูนย์สวัสดิการ รพ. รร. ๖ จึงได้ จัดกิจกรรมว่ายน้ำ ให้บุตร ข้าราชการและลูกจ้าง รพ. รร. ๖ ที่ว่าย น้ำไม่เป็น ให้การเรียน การสอน จนว่ายน้ำเป็น

6 ให้บุตรข้าราชการ และลูกจ้าง รพ. รร. ๖ และวพม. เพิ่มสมรรถภาพร่างกายด้วยวิธีการว่าย น้ำ :Intervention study - paired samples statistics (T-test)

7 ๑. รับสมัครบุตรข้าราชการและลูกจ้าง รพ. รร. ๖ และ วพม. ซึ่งมีสุขภาพแข็งแร็งสม บูรณ์ ที่ว่ายน้ำไม่เป็นอายุ ๕ - ๑๒ ปี จำนวน ๓๙ คน ณ สำนักงานบ้านพัก รพ. รร. ๖ วันที่ ๕ - ๑๒ ธ. ค. ๔๖ ๒. ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ๓. จัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทุกวัน เสาร์ จำนวน ๑๒ ครั้ง จนเด็กว่ายน้ำเป็นทุกคน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธ. ค. ๔๖ – ๑๓ มี. ค. ๔๗ ๔. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ก่อน และหลังการเรียนว่ายน้ำ

8

9

10

11

12

13

14

15  สวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย หลวม และเหมาะสม กับการทดสอบ  ตลอดช่วง 1 วันก่อนการทดสอบ ให้ดื่มน้ำให้ เพียงพอ  ให้งดอาหาร ก่อนการทดสอบ อย่างน้อย ที่สุด 3 ชั่วโมง  ในวันที่ทำการทดสอบ ให้งดการออกกำลัง กาย หรือ การ เคลื่อนไหวที่ทำให้ เหน็ดเหนื่อยมาก  ในคืนก่อนการทดสอบ นอนหลับให้เพียงพอ ( ประมาณ 6-8 ชั่วโมง )

16 1. เริ่มมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก 2. เป็นลมหน้ามืด, สับสน, อาการเซ, หน้าซีด, เขียว คลื่นไส้ หรือผิวหนังเย็นซีด 3. จังหวะการเต้นหัวใจมีการเปลี่ยนแปลง ผิดปกติ ชัดเจน 4. ผู้ทดสอบร้องขอหยุดการทดสอบ 5. ร่างกายหรือเสียงของผู้ทดสอบ แสดงให้เห็น ถึงความเหนื่อยล้าอย่างที่สุด

17 อายุ ( ปี ) จำนวน ( คน ) ชาย = 21 คน หญิง = 18 คน 5 ปี 6 ปี 12 ปี 11 ปี 10 ปี 9 ปี 8 ปี 7 ปี

18 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ก่อนและหลัง การ ว่ายน้ำ (Pre-Post test) สามารถจำแนกตามประเภทการทดสอบดังนี้ ประเภท Pre-testPost-testP Ma x Mi n Mea n Ma x Mi n Mea n 1. การลุกนั่ง ( ครั้ง ) วิ่งเก็บของ ( วินาที ) ยืนกระโดด ไกล ( ซ. ม ) วิ่ง 50 เมตร ( วินาที ) วิ่ง 400 เมตร ( นาที ) พบว่า มีสมรรถภาพร่างกายในการทดสอบทุกประเภทเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ 0.05

19 ประเมินจากแบบสอบถามผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมินได้รับคืน จำนวน 39 ชุด ผลการประเมินมีดังนี้ 1. ด้านการสอนของครูสอนว่ายน้ำ พบว่า ความพึงพอใจต่อการสอนว่ายน้ำอยู่ในระดับมากถึงมาก ที่สุด คิดเป็นร้อยละ ด้านระยะเวลาของโครงการ พบว่า ความพึงพอใจต่อระยะเวลาของโครงการอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ อื่นๆ - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.80

20 1. เวลาที่ใช้ในการเข้าร่วมโครงการ น้อยเกินไป 2. โครงการนี้ดีมากต่อสุขภาพร่างกาย 3. ครูฝึก ใจดี สอนดี และตั้งใจในการ สอน แต่ครูสอนว่ายน้ำน้อยเกินไป

21 พ. อ. บัณฑิต จันทะยานี. *, ร. อ. หญิง เพ็ญพรรณ สุภา ภรณ์, *, พ. อ. ธีรศักดิ์ ธำรงธีรกุล *, ศูนย์บริหารงาน สวัสดิการ รพ. รร. ๖


ดาวน์โหลด ppt พ. อ. บัณฑิต จันทะยานี. *, ร. อ. หญิง เพ็ญพรรณ สุภา ภรณ์, *, พ. อ. ธีรศักดิ์ ธำรงธีรกุล *, ศูนย์บริหารงาน สวัสดิการ รพ. รร. ๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google