งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากร (Peopleware) บุคลากรทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ค่อนข้างมีความจำเป็นที่ต้องมีความรู้ หลากหลาย และมีความสนใจเทคโนโลยี สารสนเทศใหม่ๆ เสมอ และคอยติดตามข่าวสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากร (Peopleware) บุคลากรทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ค่อนข้างมีความจำเป็นที่ต้องมีความรู้ หลากหลาย และมีความสนใจเทคโนโลยี สารสนเทศใหม่ๆ เสมอ และคอยติดตามข่าวสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากร (Peopleware) บุคลากรทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ค่อนข้างมีความจำเป็นที่ต้องมีความรู้ หลากหลาย และมีความสนใจเทคโนโลยี สารสนเทศใหม่ๆ เสมอ และคอยติดตามข่าวสาร ความเป็นไปของเทคโนโลยีทางด้านนี้ อย่าง น้อยบุคลากรที่จะดูแลระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ได้ดีควรมีใจรักในการทำงานทางด้าน นี้เป็นสำคัญ มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์ ในโลก ข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ที่ต้องพึ่งพาเครื่อง คอมพิวเตอร์ในการทำงานนั้น มีความเกี่ยวข้อง กับข้อมูลปริมาณมหาศาล เช่น ธนาคาร, หน่วยงานราชการ เป็นต้น การใช้คอมพิวเตอร์ จึงอาจมีขั้นตอนมากขึ้น เช่น

2 บันทึกข้อมูลและส่งเข้าประมวลผลกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ ควบคุมการทำงานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรม และแก้ไขให้ทันสมัย วิเคราะห์ และออกแบบระบบงานที่ต้องการใช้ คอมพิวเตอร์ประมวลผล ตรวจตรา, ซ่อมแซมเครื่อง และอุปกรณ์ต่างๆ งานบริหารวัสดุอุปกรณ์ และกำลังคนทางด้าน คอมพิวเตอร์

3 องค์ประกอบทางด้านบุคลากร

4 บุคลากรด้านสารสนเทศ บุคลากรที่มีความสามารถทางด้านสารสนเทศที่ ช่วยพัฒนาให้หน่วยงานทำงานอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการ ดำเนินงานขององค์กรจะมีบทบาทที่สำคัญอย่าง มากที่จะทำให้ องค์กรดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วยบุคลากรดังนี้ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry Operator) เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Operator) เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application Programmer) เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมระบบ (System Programmer) วิศวกรระบบ (System Engineer)

5 ผู้บริหารหน่วยประมวลผลข้อมูลด้วย คอมพิวเตอร์ (EDP Manager) EDP คือ Electronic Data Processing แปลว่า การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึง มีหน้าที่บริหารงานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ดูแลเรื่องการจัดซื้อ และค่าใช้จ่ายของเครื่อง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ตลอดจนถึงโปรแกรม ต่างๆ ที่จะนำมาใช้งาน นอกจากนี้ยังต้องดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ด้วย ผู้ ที่จะเป็น EDP Manger ได้จะต้องมีความรู้ทั้ง ทางด้านคอมพิวเตอร์ และ บริหารธุรกิจควบคู่ กันไป

6 บุคคลากรด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ หน่วยงานหรือตัวบุคคล เทคโนโลยีทางด้าน GIS จะต้องผสมผสานกับเทคโนโลยีอีกหลาย ด้าน เช่น Remote Sensing ขณะนี้ประเทศไทย ก็กำลังตื่นตัวในเรื่องนี้เป็นอย่างมากทั้งในส่วน ราชการและเอกชน รวมถึงสถาบันทางการศึกษา ต่างๆ ผู้ที่มีความรู้ในเทคโนโลยีเหล่านี้ดีจึง ได้เปรียบกว่าผู้อื่น หน่วยงานหรือส่วนราชการที่ จะใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อย่างสมบูรณ์ แบบนั้น ควรจะประกอบด้วยบุคคลต่างๆ

7 ผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการ หรือหัวหน้า นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (System Analysis) ผู้จัดการฐานข้อมูล ผู้ปฏิบัติงานอาวุโส ผู้ทำแผนที่ ผู้ป้อนข้อมูล (Data Entry) ผู้บำรุงรักษา โปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ (Users)

8 ในส่วนขององค์ประกอบด้านข้อมูล (Data) และ กระบวนการในการดำเนินการ (Methodology หรือ Procedure) จะได้อธิบายโดยละเอียดใน บทถัดไป ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและจะ ละเลยไม่ได้ในการดำเนินการด้านระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt บุคลากร (Peopleware) บุคลากรทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ค่อนข้างมีความจำเป็นที่ต้องมีความรู้ หลากหลาย และมีความสนใจเทคโนโลยี สารสนเทศใหม่ๆ เสมอ และคอยติดตามข่าวสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google