งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการการนำระบบสารสนเทศมาใช้ สำหรับงานทรัพยากรมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการการนำระบบสารสนเทศมาใช้ สำหรับงานทรัพยากรมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการการนำระบบสารสนเทศมาใช้ สำหรับงานทรัพยากรมนุษย์
เริ่มมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานบุคลากรประมาณปี 1960 และได้พัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นเป็นลำกับ ส่วนใหญ่นำมาใช้งานบริษัทที่เกี่ยวกับระบบเงินเดือน (Payroll System) จึงนับได้ว่าระบบเงินเดือนเป็นระบบแรกที่ใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ (Ceriello, 1991) ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานระบบอัตโนมัติที่มีแฟ้มการบรรจุข้อมูลจำนวนมาก เหมาะสมสำหรับงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์ในการเก็บข้อมูลเบื้องต้น

2 ด้านระบบเงินเดือน เช่น ค่าจ้าง และรหัสหน่วยงานโดยมีภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์เรียกว่า COBOL (Common Business-Oriented Language) ต่อมาก็มีการสร้างโปรแกรมใหม่ๆ ทางด้านการเงินและบัญชีขึ้นมาใช้ นอกจากนี้ในระยะแรกมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารบุคลากรเกี่ยวกับ การบันทึกทะเบียนประวัติพนักงานเนื่องจากเป็นงานประจำและต้องทำอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจ้าง เลิกจ้าง และการติดตามผลงานของพนักงานแต่ละคน จึงมีการนำระบบสารสนเทศข้ามาประยุกต์ใช้งานดังกล่าว เพิ่มขึ้น

3 การใช้คอมพิวเตอร์ในระยะเริ่มแรก ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องอยู่ในห้องที่เย็นมาก เช่นเครื่อง Mainframes อุปสรรคที่สำคัญในการทำงานมากที่สุดคือ ขาดบุคลาการทางด้านโปรแกรม ดังนั้น ในระยะแรกจะมีเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นทีมีความสามารถในการใช้เครื่องได้อย่างดี และสามารถซ่อมและบำรุงรักษาได้ แต่ความมั่นใจในระบบเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ยังไม่มีมากมีหลายบริษัทที่ยังคงใช้ควบคู่กันไปทั้ง 2 ระบบคือ ระบบอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์ และการใช้เครื่องมือเช่นเดิม (Automated and Manual)

4 ในช่วงปี 1960 องค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะใช้ระบบสารสนเทศ เป็นทรัยพากรในการบริหารจัดการคน เช่น บริษัท IBM บริษัท AT&T บริษัท GE บริษัท FORD ต่อมาได้มีการขยายการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในธุรกิจอื่นๆ เช่น Manufacturers Handover Trust, Chemical Bank, Bank of America, Sears and Robuck, Montgomery Ward โดยองค์กรเหล่า นี้ได้มีการว่าจ้าง ผู้ขายระบบ (Vondor) มาช่วยในการพัฒนาซอร์ฟแวร์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน การจัดฝึกอบรม และการสรรหา เพื่อลด ขั้นตอนในการทำงาน ทำให้การทำงานลวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย

5 ในปี 1970 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เริ่มมีบทบาทมากขึ้น โดยนำมาใช้ในด้านแรงงานสัมพันธ์ ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในโรงงาน โดยในช่วงนี้จะมีการใช้สื่อสารโทรคมนาคม และการจัดการฐานข้อมูล และเริ่มใบ้บริการจากผู้ขาย (Vondor) เพิ่มขึ้นประมาณ 30–50 แห่งด้วยกัน (กรรชัย มาลัยวงศ์, 2537 )

6 ในปี 1980 จนถึงปัจจุบัน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร มีบทบาทมากขึ้นในทุกธุรกิจ ตั้งแต่ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ และนำมาใช้ในการบริหารการจัดการที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ระบบสามารถทำงานได้ตามต้องการ ลดขั้นตอนบางอย่างที่มีมากเกินไปให้เป็นงานเดียว ซึ่งผสมผสานกันอย่างสมบูรณ์ในระดับสูงขอระบบ โดยสามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางแผนนโยบายและการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ต่างๆ

7 ทำให้เกิดความจำเป็นต้องนำเอาระบบสารสนเทศเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ และปัจจุบันได้นำแนวคิดการให้พนักงานสามารถทำรายการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของตนเอง ( Employee self Service ) รวมถึงแนวความคิดให้ผู้บริหารสามารถทำรายการต่างๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ( Manager self Service)


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการการนำระบบสารสนเทศมาใช้ สำหรับงานทรัพยากรมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google