งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ในงานบุคลากรประมาณปี 1960 และได้ พัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นเป็นลำกับ ส่วนใหญ่นำมาใช้งานบริษัทที่เกี่ยวกับ ระบบเงินเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ในงานบุคลากรประมาณปี 1960 และได้ พัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นเป็นลำกับ ส่วนใหญ่นำมาใช้งานบริษัทที่เกี่ยวกับ ระบบเงินเดือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เริ่มมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ในงานบุคลากรประมาณปี 1960 และได้ พัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นเป็นลำกับ ส่วนใหญ่นำมาใช้งานบริษัทที่เกี่ยวกับ ระบบเงินเดือน (Payroll System) จึงนับ ได้ว่าระบบเงินเดือนเป็นระบบแรกที่ใช้ เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ (Ceriello, 1991) ซึ่งถือว่าเป็นการทำงาน ระบบอัตโนมัติที่มีแฟ้มการบรรจุข้อมูล จำนวนมาก เหมาะสมสำหรับงานทางด้าน ทรัพยากรมนุษย์ในการเก็บข้อมูลเบื้องต้น

2 ด้านระบบเงินเดือน เช่น ค่าจ้าง และรหัส หน่วยงานโดยมีภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน การวิเคราะห์เรียกว่า COBOL (Common Business-Oriented Language) ต่อมาก็ มีการสร้างโปรแกรมใหม่ๆ ทางด้าน การเงินและบัญชีขึ้นมาใช้ นอกจากนี้ในระยะแรกมีการนำระบบ สารสนเทศมาใช้ในการบริหารบุคลากร เกี่ยวกับ การบันทึกทะเบียนประวัติ พนักงานเนื่องจากเป็นงานประจำและต้อง ทำอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ การจ้าง เลิกจ้าง และการติดตามผลงาน ของพนักงานแต่ละคน จึงมีการนำระบบ สารสนเทศข้ามาประยุกต์ใช้งานดังกล่าว เพิ่มขึ้น

3 การใช้คอมพิวเตอร์ในระยะเริ่มแรก ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และเครื่อง คอมพิวเตอร์ต้องอยู่ในห้องที่เย็นมาก เช่น เครื่อง Mainframes อุปสรรคที่สำคัญใน การทำงานมากที่สุดคือ ขาดบุคลาการ ทางด้านโปรแกรม ดังนั้น ในระยะแรกจะมี เฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นทีมี ความสามารถในการใช้เครื่องได้อย่างดี และสามารถซ่อมและบำรุงรักษาได้ แต่ ความมั่นใจในระบบเทคโนโลยีของ คอมพิวเตอร์ยังไม่มีมากมีหลายบริษัทที่ ยังคงใช้ควบคู่กันไปทั้ง 2 ระบบคือ ระบบ อัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์ และการใช้ เครื่องมือเช่นเดิม (Automated and Manual)

4 ในช่วงปี 1960 องค์กรขนาดใหญ่ เท่านั้นที่จะใช้ระบบสารสนเทศ เป็นทรัยพา กรในการบริหารจัดการคน เช่น บริษัท IBM บริษัท AT&T บริษัท GE บริษัท FORD ต่อมาได้มีการขยายการนำระบบสารสนเทศ ไปใช้ในธุรกิจอื่นๆ เช่น Manufacturers Handover Trust, Chemical Bank, Bank of America, Sears and Robuck, Montgomery Ward โดยองค์กรเหล่า นี้ได้มีการว่าจ้าง ผู้ขายระบบ (Vondor) มา ช่วยในการพัฒนาซอร์ฟแวร์เกี่ยวกับการจ่าย ค่าตอบแทน การจัดฝึกอบรม และการสรร หา เพื่อลด ขั้นตอนในการทำงาน ทำให้การทำงานลวด เร็ว และลดค่าใช้จ่าย

5 ในปี 1970 ระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เริ่มมี บทบาทมากขึ้น โดยนำมาใช้ในด้าน แรงงานสัมพันธ์ ด้านสุขภาพและความ ปลอดภัยในโรงงาน โดยในช่วงนี้จะมีการ ใช้สื่อสารโทรคมนาคม และการจัดการ ฐานข้อมูล และเริ่มใบ้บริการจากผู้ขาย (Vondor) เพิ่มขึ้นประมาณ 30–50 แห่ง ด้วยกัน ( กรรชัย มาลัยวงศ์, 2537 )

6 ในปี 1980 จนถึงปัจจุบัน ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กร มีบทบาทมากขึ้นในทุกธุรกิจ ตั้งแต่ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ และนำมาใช้ ในการบริหารการจัดการที่ซับซ้อนมาก ยิ่งขึ้น ระบบสามารถทำงานได้ตามต้องการ ลดขั้นตอนบางอย่างที่มีมากเกินไปให้เป็น งานเดียว ซึ่งผสมผสานกันอย่างสมบูรณ์ใน ระดับสูงขอระบบ โดยสามารถเก็บและ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางแผนนโยบาย และการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ต่างๆ

7 ทำให้เกิดความจำเป็นต้องนำเอา ระบบสารสนเทศเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ และปัจจุบันได้นำแนวคิดการให้พนักงาน สามารถทำรายการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ของตนเอง ( Employee self Service ) รวมถึงแนวความคิดให้ผู้บริหารสามารถ ทำรายการต่างๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการทรัพยากรมนุษย์ ในส่วนที่ตนเอง รับผิดชอบ ( Manager self Service)


ดาวน์โหลด ppt เริ่มมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ในงานบุคลากรประมาณปี 1960 และได้ พัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นเป็นลำกับ ส่วนใหญ่นำมาใช้งานบริษัทที่เกี่ยวกับ ระบบเงินเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google